Skip to main content

Full text of "D. Eras. Roterodami de duplici copia verborum ac rerum commentarii duo ; Eras. de laudibus literariae societatis, reip. ac magistratuum urbis Argentinae, epistola ad Jacobum Wimphelingum plane Erasmica"

See other formats


4' 1 |(M0UED.F6ESTEMANNI 
^5 K0EDF.'SAN1 1 

k DES ERAS^ 

ROTERODAMV5, MATTHIAE .i—. 
SCHVRERIO SELESTANO. 

ONA PARS 
ijbrii qui ^rim^ 
lisexcudiitlibros 
MutthiaSchurc^ 
rioUclinfdtialitc» 
rarumpiaq;iu^ 
dicij^peffims att 
thorcs Jpoptimis 
fufdpmt^ uelauit 
dMtt qujtfiui eu 
libru optimu effe 
ducun^ytmde plurinnm eniolurfmti rcditurwmj^erem. 
Vnde quod aeterisln rehu^fircfblet:,id'mhac quoq; ar 
te uidentu/S ufu uenire^ut quod ai funimafbidioru udM^ 
tzm fit exco^ti^twmM ahutentiim uitio i/n grauem uer^t 
perttidem*Qua quidem m rc tu mhi dupUd iicmne lau 
dandus uideris. Primum^ quod pro tuanon u/nl^ri eru* 
ditione,proc[; acri mdido ea deligis.quce adueraerudi^ 
ttonem oonfhrant. Dcmie^quod In^nuo quodam er^ ho 
nas literas amcre > noflrisftudijs potius qua tuisfcrinijs 
confuleregiudes^tmum hoc affns.ut Ubros quaoptimoSy 

A ij quaeincn 
qua etnendubffm excufos in lucem emttdsJPromde Co^ 
ptam nojirm ad te mfimuA , <t nohis dili^ntffime recoz 
gmtam^Cremdculatam , ut pridem apud Brimnos con 
aptJX:,apud Parifios utcunq; edm^ nunc rurfU^Uelut aU 
iedis exuuijs , nitida prorfii^ & e:icpoliti , m fHidffim^ 
Ar^ntoratorumdumte^filidoribu^ aufj^icijs exeatin 
mnus hominwm^fi nwdo uidehitur non indign^ tmo pr^c 
lo. Brit uel oh id ipfwm ommbu4 bomriiUterarwm am^ 
torihus commcndatior^ quod c Schurenan^ (Vdierit offi 
dna^.Ex qudt tm perfhfum efi^nihil profidfa^quod non 
fit Vduthoris elahoratwmm^mo, er tuucura csifH^tif 
fimwm.Adiedmus cfxdtUi&iCjdV lihrwm^nufqwimad 
huc editwm,fed ah ipfis^quod aiunt^ fvtlibus^te profen 
{Iwm^Lucuhrationes Kodolphi Agricola^ hominisuere; 
dtuimjandudiiexpe£kimus • Cuiuseg)fcriptiX quo^ 
bes le^^toties peilus tUud facrtm dc coclefk me^i 
cwm adoro^atq^ exofculor* Bene udle.BaftM 
le<e.Anno^ M*D*:^UlL Adldus* 
Oilohris* DES ERAS^ 

ROTERODAMVS lOANNI CO» 
letoj:>eainof(nSHPuuUapud Londinm. S. 

ON POSS VM 
cquidcm nouchemn 
ter luudure COLEm 
TBfingidare ijhtn^ 
uercq^ ChrifHana m 
mtuipicmejqcom* 
tustuosomneiSioiaut 
ttefhidiafcmperhuc 
deflinATiSjnonuttuis 
priudtim comodiscon 
fuleres.fd uti patriiCyduibm^ tuisqplurimUfPdeffcs* 
Hec^ minus admiror iudidu/miqui duas pr<edpue res de 
legcris,quihus id cumulatiffme ccnfequi pojfes. Vidcbas 
enim ampliffmm charUtis fruSlm m eo fitm effe ^fi 
quis ajfduis contionihus^facra^; doiirin^^Chriftm po 
pularim fuorm animis 'mfei^lQuo m quidem mnc^ 
do iam <nmws coplures uerfarisjfion dicu qud>m cu laum 
de y quA tu adcp non fj^cdaSy utnec admittas^ fcd magno 
artc cu frul^ . CiupmmmVaulu^ lUe tuus alioqui mo^ 
defHffimus ^fibmdegloriatur^ac fefefanSt^ quddainfon 
Untia iaikt^Demde q^ proximuexifHm^baSy ludulitts 
rariulon^puUherrimuac mdgnifiosntiffimu mfiituiftiy 

A lij ubi 
nh fuh ekBifJimisdc .Vhdbjjimis pVieo^ptorihmiBrmn 
ma puhes rudihm fhtim anmyfnml er Chnjim^ cr 
optxmM mhiheret litsra • N^ru^rduiter inttUi^ns^et 
' inhuc<€tAteuelut fjerhayl^eKeip.pofitdefp^ Crclu^nH 
refirat m oem uitS, ,ytinm ah incumbulis optimis Imbui. 
la uero qsncn adamict etia ^nerofam ijia animl tui a:lfitu^ 
dine^ac fandaCut itA dixerm ) fuphia , 5 utrwn^ hoc m 
patria offidti it^gramtu ac fynoeru efje uolueri^, ut nec 
ex tot annoru lahoriofiffmis ccntiombws , uel tcrmtio 
{im fis ditior. Cuq; tua fenuuAris fj^irmUa , nuUius ung 
arndia meffuerkyO' fchoU fumptus^ta uidelioctm^n 
tesyUt fatrapaquoq; deterrerc poffintpfolm omneis /rr« 
re uoluerps .Etcu mlgus hoim nuUa In re libentim fodu 
foleatawcrfere^tu patrinvjmutu(^nfummuerfwm}ad 
h£c domeflica etia fuppeUecHle .pfiX^ere ntaluiftiy qui 
uUu m/ortxlcm ifbmglortsparteadmittere.Qniefoqd 
ifhidcfi almd qua in uniuerfos tuorii liberosj uniuerfos 
dues animu plufq paternu ^rerc f Te ipfm^olm^ ut 
iUos looupletcs.Te ipfm nudas^ut iHox orms^Te ipfm 
laborihui conficis , quo tua foboles uegctA fit m chrifw. 
Breuittr totu te mpidis^ut iUos Chrifh lucrifidas^Nimi 
m jpfc^ fitmidus ^ g tAli oona^nti no mpefiffinufaue^ 
dtAmpiim^XMlmetV' obflrepat. Hoflis Angli<e, qut 
non^pfud, uiri%adiument\ aliqd confirre fhideat . Egp fa 
nencn tgndrm , ^ qujnuti Angliae debeam publioe^ er 
qudntope tht priud,tim fim obnoxtu4iOfficijmt fm arbiz 
tratm ^ Uterariu aliqi mnufmlu^ 'morm,menm fcholtc 

tUiC tu^ cofirreM^ duos hos nouos de Copid coment^rios 
nou^ fchoU luincupare uifm efi, opu^ uidelm cu aptu 
pueriti^^tu mninfruQfiru^mfuUGr,futuru^Sed qudiuu 
habeateruditionis, qwintuuefitutilmtisaUaturui hic la 
hor meuSyalioru efb iudidu*lUud ucre mhi fumere pofi 
fm argiimeniUjhoc ci me primii cr exco^t^tu^ et .VditH 
fuijfe^j<^a qi lulm PoUux grceciis^^antiqmis author,^ 
fin^dariu reru uoabula p locos digcjft , CT fynonynUk 
qdaydc fimam^ uelut in accruos co^ffffit.qs nouidet g id 
fit A nojiro mjlituto alienufNe(^ enim ifidoros^ Marios 
aut Philifcos libet commorare^hoies m t^ntu alienosk 
CopiiyUt ne fetnel ^de quae fentiut latme poffm effrrre^ 
Xauero liheUMSriUe^i^ Cw^roni mfcrihitur (e^ magps ab 
aliquo Cio^ronpsfiudiofo:,ex tUiui fcriptis ooUciiu arbim 
tror)qu£fo qd aliud habet 5 tu)nultuaria paucxru uocu 
con^ieflios fdr?mlas qudfda copi^yceufontesojicndet 
re fumus conAti, ficut k ^heratiiia pgradui ad parttm 
Ures deueniremus.Quanq, ^fi^teor;,<(7 doleohuic opi 
iufiacura defu^iffe.Siqdeolimrude materiaifuturuopU4 
tem€re cofffjeramui ,Adqua cxpolieda plurimisui^lijs 
plurmoru authoruleBioneutdebaopui fore • itAq; non 
ddnwdu erat m animo edere.Yeru cu inteUexifJern quof 
dam his comentArijs infidiariy paruq; dbfiiiffe qn ina fH* 
^t^imos etia cdidertnt ^ coadus fum utcunq^ cmendatos 
in luce emittcre . id m^lu uifum efi leuiwi. Bene wile 
Colete optime*Londim *An*Ni,D.'X.ll*tijXaUMaias. 

A uij Index INDEX C A 

PIT7M SEV TITVLORVM 
SECi.VENTIVM COMn 
nwnt^riorm er primo libri 
primdeVcrhorm 

Pcricahfmefje Copi^e afjvihbonent* C4a\¥o.u 
quihm mentAyO' exerdt^t^ Coptd* Cu^i* i. 
AHthores queaidmodu lufefmtojletiitioe copiae, ^4.5.5» 
CXBihii^ uitio ddtd mmodia copid* Cd*^* 
Liufde artificis effe hreuittr er copiofe dicere. Ca. y . 
Dc fhilte iffeShntihm uel h reumte uel copta. Ca . <r* 
Dupliccmeffecopiam. Ca.7.7^ 
Qtias adres ccnjirath£cexercit^tio. Ca^S^ 8. 
Qjf^&jfj exercendis ratioYiihu^ hacficultds pare^ 

fti)% Cd.P.P* 
Vrtmxprdta^plxodecoptd. CdAo* lo. 

Vrim^ ud^ridndirdtioperSynonymidm^ C4.1M5. 
VoaihuldSordida.lnufttAti,Poetia,Vrifc^.Ohfolet^* 

T>ura.Peregrin^.I<fowitA. if^vic. 
AeMu^ proprta uoc^hula. Ca,n.i7* 
RatioudriddiperEmUagen^ftue Irtf wcriy» Ca^iyiS^ 
ijumerus wiria^r. 2 0* 

Perfon^. 21. 
Genus. Cafus. Speies^ 22* 

ti§ira Modus. DcclinAJio^CoHmptio* 24 

VarUndi ratio pcr Anwnomfim* Cd,i^.2 f 

Varmdi ratio pcr Veriphrafim* Ca.i f*if 
'Etymvlo^a.liotiitione.ltimtione. 

Vdriandi ratio per Metiphoram^ Ca.id^ 

Deflcxio* 17 

Ahirratton^U ad raHomle. eodem 

AbamnuUadnonanim^^hautcontra. 2S 

Ab ammdiadanimAU eodem 

Ab inammto ad mammmm > aut oontra. eodem 

Uctaphora redproai. Ca.iy.i g 

Variandi ratiopcrAtlc^riam* Ca.18 »50 

Variandt ratio per CatAchrefim* Q • i ^ .5 

VariatioperOncmtopcciam* 20.51 

Variandiratio per MetAkpfim. Q*2i .^z 

VariandiraboperMetonymiam, Ca*ii .55 

Variandi ratio per Synecdochen* Ca,i 5.54 

Variandi ratuo per dccjfiipoUcntxam* Ca* 24,54 

Variandi rato per comparatiud,. Ca^ ^f5f 
Vartadiratio per relattuorucomtmtAtione. Cd*i c.^s: 

VariandiratioperampUfiationem* Ca*i 7.^(7 

Variandt rato per Uypcrbolcn* Ca.i 8»5<? 
Variadi ratio per fxiidyo-tv A^p diminulione* Ca*i P .57 

Variandt ratio per compofitioncm ♦ Ca^^o.^f Variadt ratio p crvv tcl^i v i. confiruHionc^, C4.5 1 . 5P 
Variadiratiopnmtitione fignrteud^rijs mois* Ca^^i .^s> 

A V Expcrtz Varmturh^cuerbit . Tu<e* Liisr^Mc. Magttopcre. 
Delcihtunt. ^i-Cr^i 
$cmper dum uium tui meminero* tmltfikrim u^riawr 
quippe . ccntum nomQntAqumq; modis^ 48 
Qtitbui moiis tribuimus plura cx (equo^ Cd.^^*s^ 
'QUdc comm/odm copulcnt contraria. Q .5/ • <ro 
Quibus modis aquMtxr rcmouemus * ^so 
cmjbm modi^ trihuimus 'm<equditxr* C^^.jy. <s\ 
ln<equditcr remoucmus his )mdps* Crf,5 8 . 6i 

QuopcLcio tribwkm^ aut rcmoucm^ ordiru . C<i.5 P • 
Vcr comparatiuu cadem cjjirturfcntctia^ Ca.^o. ci 
Au^ndi pofiUuwmfvrmuliC. C^»4i . 

DeudriUndopofitiuo. 

Kationesminucndipofiliuufn* Ca*^i^c^ 
Q^ibu^rationibusau^turmmpAra^^ Ca.^y<^f 
Qtiibm modis mmlnuitur comparatmm . ^ 
bgi&ws rationibui augemus fupcrlatiuum* C^t-44. ^tf 
iPeriphrafis comparatmL Ca,^.s.<S7 
Qu}bu^ mcdis fupcrlattuu ud^riams* CaA^.<s8 
Varia excmpla udriandi 71 
ComumsomniwmgradumudiYiaUo* Ca.^^^jc 
Depropofitioncgenerali* <a*^S^7^ 
Depropofitionenon^neraU* Ca*^.Si 
Ele^ntiafignorwm, Ca.fo*Si 
Vtcrq;ylSleutcr,ScmperyS£pe* 85 
Dc u4>rietAtene^nis^ Ca^fi 

Detri^ 9 ^ ^ ij/ Detribuinefftionibuf, 84 

Synonymmgandu toim 

Connedcndi fvrmuU^ C4*fi.Sf 

Tranfitionum uiri^ fcrmuU^ Ca.f 5 • 8 7 

Arc^a^perfon^^* Q./4*87 

Kcnownndi^ Ca*f7*SS 

tin^lcs firmuU^ C<t.f8*9^ 

Caufalesfvrfnulie* C4»/jp*8i> 

Cijspdlicfiim^aa^ptwin. Ca*co*Po 

Vt uc/^/KSt; acceptm* Ca^ct.Pi 
Dignus a^indignusDci^etvc^Uertmtar^ 

mtiicndi* Ajlcntendi. 

Difcntiendi. Prec^ndi* «^4 

Trimifupinimiiitio* s>f 

Diuidcndi fbrm<e^ Cd*Ct f 

Dijlrthuendiform£* Ca. s 

Vrohihcndi <mt mpcdiendt figu* Cu^c^y 

Duhttundi. ^7 

Sine er dtra . C^nfetwdi* f odem 

Corri^difundndic^* ^8 

BlandiendifiuchortAndL eodem 

TwLaup4. eodcm 

Vtrmnecne* pp 

Conccdcndt* eodem 

Farmahc^e, eodcm 

In^rttf' 

\06 


ComBioniso^cmpdtionisformul^^ 


Cd^Cf.loo 


AuthoresdMndi^rmuU^ , 


Cd^c^^ioi 


VdrU tio 'mpcrutiut modu 


Cd^cy^ioi 


VarUtxofuturu 


Cd.cS^ioi 


DeVcriphrdfi^nerdt uerhormt 


Cd.cp^loi 


Demodopotcntiali* 


Cd^yoAoy 


ABfHnMttdi uerbd^ 


Ca.yiAo^ 


Entendifvrtmlieo^fintilid* 


Ca*7^Aox 


iDtfcriminisfQrmU^ 
AfSxsaujidl^ 


CdHA^XO^ 


Accuf^i^imiMLi, 


CdJSJQt^ 


XtilMliifornw,l£^ 


Cd*7 ^•lOf 


Vr^fdgijBrmaU.^ 


Cd^77A07 


OffidendifdTniut^ iuudniic 


Gt.78.i08 


fmBignif formUy _ 


Cd*7^AoS 
Cd*SodoS> 


Tituloru/mud.ridtio^ 


Cd*Suuo 


GrdtuUndtucrbd» 


0.82.110 


GrdtidSdmdi^ 


0*85-ni 


j Kcfirendi benefidm^ 


0*84.111 


\ortQnisuerbd^ 


Cd.SfMi 


Penfdndi uerbd* 


Cd^^CMZ 


Aj0iidims.^muU^ 


0.87*II5 


Abkmdi ucrbd. 


O.88.114 


Trofidfccndt uerbd* 


C^*8^.il4 


Coutns^ 


Cd^^OAlf 
Explis ^plmdiclmphandiucrU* C4,PMir 

Verhafinisfeupropofiti. Ca.»iAi6 

Qtiaeftmpudentia.. Ca.P}.U7 

Qumut,Qtim^ui, Ca.^^.ny 

^eneefi, Ca.Sf.uj 

Viedfententia, Crf.Ptf.ii? 

viusa-pluf^um. 

Adfmmum.VtmnMtttm* codent 

Morem^endiuerbtt. Ca.fij.uB 

^oS^ndi* Ca.s>8.ttS 

Jgnofcendi. Qi.Ps>.u> 

Abrosindi^ Crf.ioo.«> 

QCMniiuerhi. Ca.iot.it> 

interccenm. Ca.ioi.ii» 

Pojlcoenm. Ca.toyiis> 

Su^itudimsmiii, Ca.io^.tto 

Wwtoi. Ca.tof.no 

tdnendi. Ca.iog.tii 

BjiamtMf.: C4.i07.tte 

Sperandiuerha. a.to8,t2t 

Aduerhtm. Ca.to».tii 

tiSmilctq. Ca.tto.iiz 

Extraherediem. Ca.iit.nz 

Paratmacfidle. ca.tn.nz 

BepeU^i. ' Ca.ti^4it 

Agncfoindi. Ca.it^.izt 

Abadolef<entia< Ca.itf.ns Verjidendu 
Commitixndu 
Amndu 
Cupicndi* 

Udlepremdiuerbd, 

'Prmdpatui* . 

LudormuoahuU^ 

A^redeleilm. 

Adtmndihoncrem* 

VerfuAdendi^ 

m^rendi fcuraixodnAndt* 

J^ilnifi. 

lAudmdiac uitupetundu 
"^erdend^oper^* 

maus. 

Impudentite* 

A^Sb^ndi^ 

Igm/randtyMcontra*^ 

Turpeeflvfinuha^ 

Qj^/ajia^ utJim. ^ 

id quod^cluodMutjA^ 

AmpUjicsindi. 

KedproaLwnjiruStioquorwndm. 
Uonmtsf^u/S. C4,li<f*i25 

Cd.iis>.\if 
Cd.\ioii4 

C(i.\llAlf 

Cd^iiylzS 

C4.l2y*|2<J 

C4*i2<y»i2<r 

CdAl7l^<^ 
Ot.l28.l2<$' 

CdAlS>Al7 

U.I50.I27 
CdA}\A^^ 

^.152*128 

Cd. 

cu^i^^n^ 
Ca^l3S^l^^ 

CdA^C^l^^ 

C4.I58*I2^ 

CdA}S>*l}0 
Cd*\40A30 

CdA^\.i30 
C4J42J50 
Sdbsfiden S4tiffidendiuerha^ Cd^l^itjo 

Impummtis,aut contrXf C4^i^^4^i 

Su4,dendiautconfulcndu Ca^i^f^iji 

^rudens. CdA^CAn 

Cuuf^. Ca.i^j.ist 

DierumnotAtio. Ca.i^S-ij^z 
Denumralihui* , Cai^A^z 

Aduerbiattmporis. CaAfo.i^z 

Annumerandi. CaAfui^f 

Im&acfims. CaAfiA^f 

MaiQropimone. Ca.if^A^s 
Contin^ndi. < 

Cupitm prioris CommentAr^ finis ♦ Sequetis autcm 
titulinonfuntpcraipmdifHnBi^ 

CommentArijfemdt , qui efi de rerwm copia mdex* 

Prim locuplet^ndi ratio • Fo, 1 5 7 

Cyclop^diam ahfoluit. 15S 

Ommhus nmr<c jbrtutuc^ dotihuA pYdditus, 1 3^ 

Totus commiduit* 141 

Secundawiriandtratio^ eodem 

Tertiaratio* 145 

Quarttratia eodem 

Qutntiratio* 14,^ 

Defcriptio reu eodem 

Defcriptioper{on£4 14P 

Defcriptioloci^ iff 

Defcfu Defcrip^ttmpork, 


tfiS 


lEgrcpiOyfextiX locuplet^ndi r4fto. 


1/7 


Septimrabo^ 


If» 


OSkawi locupletdndi r4tio^ 


tco 


KomdilMndiratio^ 


ici 


DedTmdiUtAndi rcttio* 
Vndeamrutio^ 


»74 


Lod eomnmes^ 
Qvpmdo traShnda fint exempU. 


»77 


Secundt</lmo^ locuplekindi exempU^ 


178 


Deexemplo fibulofo* 


I7> 


Tertiusmi)duilocupleti^ndt exempU^ 
DeparaboU. 
Deim^ne. 


li>5 


Decontcntione demonJtratM. 
De tudUifs^ 


t 

foae-m 


Defentxntijs. 
DcApo/ogf# 


201 


DeSomnijs. 


204 


DefiiitsnArratiomhm 


eodem 


De aue^rijs Theolo^as. 


20f 


De r^tttowe coUiffndi exempU . 


tos 


Depttrftwwrfoetontstrww mltiphc^tione* 


111 


Bpilo^soperis. 


250 


Qv^ii utrohi<{ii]iue utricj;J}oc eft»tAm hremtAtu 
CopUfkdiofouMndmjlt, 

DE DVPLICI COPIA, VERBORVM, AC REa 
RVM ERASMI ROTERODA» 
MI COMMENTARII. 

C De uerhorm Copia. Commenarius Prmut, 

PERICVLOSAM ESS.E COPIAE AB> 
FECTATIONEM CAP, I. T NON EST 
diudyUelddmiram 
bilm^uclmgniji 

uitcquddamfentcn 
tiarm uerboruq* 
Copiu^aurcifiumi 
nis mfhr exuhctt 
rans dt^res cji ^ 
fvdo cjudenonmc^ 
diocri periculo afjviktur^proptcrca quodiuxtxprouera 
him. Non aduis homini contin^tadire Corinthu • Vnd€ 
nonpmis mort^libns ufmienire uidcmus^ ut diuina hac 

B uirtutcm m 
m ..^...L^t DE COPIA VERBORVM 

*^ T w^^^y^tete/Wj/cdw/o quidem.fed pcn-mfclidixr (CfmUntef^ 
in futilcm qudttdam dc dcfvrmem kddunt loquddtdtcm, 
dminani^ dtraq; dclcilumm^lUuocu crfcntcntidrU 
turia,puritcr er fcm ohfcurani^ v mlfcfas audmru au^ 
# rcsonerant^Adcoutlitcratores cdiquothac tpfade rc^fi 
Dijs placctyCtiam pr^cccpt^ tradcre c^ndtiynikil aliud af^ 
fecutiuideanturiqum quod copiam profcjfhfudm prodt^ 
derunttnoptam.Qu<equidcm rcs ncs commouityUt par* 
tmemedijsartis Khetxiricce pr^ceptis adhocmfHtutm 
idonea dcligetes, partim qu^diutim iam diccdt^fcrthen 
di^ ufu fumi^ confccuti , iidria^ plutimorm authortm 
le§ione ohferudMtmu^ accommodantes , utraq; de ccpta 

pluresproponeremus^ncn id quidem condntes ^ ut lihro 
rem omnem ahfolutecmplcSbimar^d cdttv uelutt oom* 
m^rioXo^do^is er fhidiofis%Tdm apcruiffe contenti, 
^d^Xrqn^f^ fylud^m qudnda operisfiiturifuhmimjlraffc^Pdrm 
\f ^\tm quod folo iuuandi fhidio ad hoc khoris apcfjendum 
^.y^^^ ndduBiinon midcmus fi pcnes alium ftt/ucl txitx gloria, 
ZT< (iXncdo i, nohis ad ^diofam iuucntutem aliqud mmirit uti 
titHs.Plirtim quod gratmrihus fbidijs addiHiJumu^^ qua 
ut in hjsutili^tmis quidem illis etiam ad ^4xim^ ^fed tAn 
irUnm ^ede minutis,wi<^t permultu/m oper^e coUoc^re^ 
f£ a} quihm ment^^ Cr a quihm exerdtAt^k 
Copia^ Ca.lh 
Vorroncquis hoc mentm t^inqudm neotertcum ^ <tc 

tuipcr LIBER PRIMVS* J- 
rmper domnoflr^e mtmafj^ern^ndmtxipmt^fd^A 
hancorationkmrmd^ranonem^ubhommdoHilfimo, 
^mtcr dili^tntifJim oQ mitiliam locis ajiifiot lcuitcr ^;^-' ' 
attin^, er nobilcs alic[uot Sophiflas in cmpendium con^ ^ ^ 
tra hendi (erm>nis uiam ojkndijje . Qjiod fk^re nequd-s ^ 
qiam pc^rant^mji paritcr O' explmndi rationedcmon 
ftratA. Quorm filibri ext^rent y aut fi quod admonuit 
lEabiuSydd plcnm tradcre uoluiffety non admodtm futu^ 
rmerat opus ijs meis pr£ceptiu/nculis • Acccdit ad huiu^ 
ne^cij CLmmendationem , quod neutiqimt pi^iit uiror 
omnisdodrin<e prmdpes dili^ntcr m hoc ^nere excr^ ^ . 
ceri. Siquidem extint etamnanc nurahiles altquotMa^ ^H^r^ 
ronii cxperienti£ de f^eado^de fiwuto ^lu <x>ncretOy de 
Jrideje Solisexortuje qudtuor anni partibuSyde figni^ 
eakflibus • idem fatismdic^t Apologui lUe Aefopicus de 
Vulpeo' CoruOyquemApuleiu^mirauerborum parfn ^it-Z^ 
moniaperflri/ngt ^ ewniem plurimis ucrbis q uxmfiii 
filfimeexpltat^exero^ndi uidelio^tojkntandiq; m^nij 
gratia . Sed age quem mndem poffit pofihac huius fhidij 
focnittr^ > qui Ci qrone m uideat iUwm omnis eloquenti^e . ^ 
parentem.adeo huic cxerdmom mdulfiffe ^ ut cm Mi^ ^ ^i^^V^J. 
mo Kofao fkmliari fuofMmfitjcomndere, Ytrum lUc '^l^ - 
f£piuieandemfcntetiam udrijs gfhbu^ effin^etyan ipfc^^J. 
fer eloquenn£ copiam fermone diucrfo pronuntiiret. ^ 
f£Autboresqucma,dmodimlufcrint ^ 
ojient^tipn<^Copi,e. Qa^ liu ■ y J 4 DE COPIA VERBORVM 

QUtii quod ijdem authores nonmj^d^jlrdfolum^ 
uermetutm m opcre ferio normn({m,m ofitnmda Copu 
luferun/t^m rem eandemnunc itsi cohiben/t^ut adtmere 
^pihil queas.Nunc jfet locupletint diktixmc^y ut nihtl pof 
^t^^^v , . fis ddiu/nffre. Honwrus^tcjk Fahio^utraq; iuxt^ re mira 
' ^ hilisefiyt u/m copia^ t m hreuitm * Qganc{ud,m m pr^fen 
tiafmdnimusnon ejl exempla perfequiytamcnunm 
^frjoh • dt^wf^ u noVir^Uo profiremus . quo qutd 
treuiui didpotuityquJitn,itlud ^ Et ampos uM Troiafiis 
itf Pmd Ifiniii uerhiSy ut ait Niacrobtus , duitnit^m haufit 
&^forpjlttineruin^ qutderelidn^*Kuffm hoc tpfim 
audiyquxm copiofef VemtfumnUi dies v 'meluShbile fi 
tum Dardmjeyfuimus Troes^fictt llim v;^ffns\ Glon 
riaTeucroram.finiiomn^lupp^i^^ 
incenfa t>and domn^nturmurbe * (S patrid , 6 dtuum 
donm llim^&mclytA bcUo Ma:madardanidwm.Quis 
cladem tUius nodis, qupsju^nera jkndo eoipltcel\duipof^ 
fit lachrymis <equdxe labores f Quis fonsi'qmioften/^ 
quod m^re tot fiucHbus , quod hic uerbismundaUitf Ve^ 
rm hoc exemplm ad fentcntiarm copiam mgisrefe^ 
j J rendm alicuiutdeatur^lufitcruerborm tuxuriei€mi 
"-'i^^i^ ^.Superatne^cruefdturauraAethered^nec^ddhuc 
^ crudelthui occuj^at mbris f Sed hoc liafoni fnmiliartHi 
T^if^ efiM ut eo nomine tixatus jit^quod m copta mcdm nott 
tsneatM pxatm i SenecXy cuiui tot^m diHionc damnant 
faUus,Stiemim cr AuhGelHus. ^ / ^ ^ 

Qjiibui " '7^y^ 

IIBER PRIMVS* f 
C QH/6ff5«/fto d^fti mmdia copta. Hlh 

(juicquAm ma refirt ^fi quibu^ ucl mmodia, r , 
ucl p^rpnm ajjvitit^ ccpiamtio dat^ cji .Ndm m Stcfim 
choro QmntiHammMnim^ cffufm c^rcdunddntcm 
(Dptam.Scd mfiot^tyUt uititm cjfc ^tcatur ncn admodum 
rcfii^cdwm ^Acfchyt^rohro datur in ucix^c comccdia^ '^ilh) 
quodlbis tde dixcrit wd KOLT^^x^p.cin ^Btnefru 
fira longm atslogm rccsnfc^yt^n dcfiicrunt qui M • 
ctiamTuUim^utAfianumacrctmdantem^mmkq^ ' 
xurtantcm copia damuArcn^ . Scd hccc^ ut dixt^ nihil ai 
m pcrtinent ^ qui quidcm non quo ntodo fcrtbcndm aui^^^^jjr^ 
dicendm fit priefcribo.fcd qfd^d cxcrdtktoncm f^dal^^r^:^^ 
cfkndo^ubi quis nefdt omma iupj) mdwra cjfe dcbcrcfDe ^-^^^' it 
. hde quod adolcfccntiam htfiruo ^i/nqud fabio non dif^li^^^^ 
at oraixonis luxurics , pxnp^rcA.(^adfidlr qu<f fupcr*^" * ^ - 
f^nfj iud'Ho r^f^rntur q^^^*^ ^^^m (ftd^ ipfi d^t^r^t 
mmktrrmymilhti' atquc i nopi ^^mBa rjitum mdcri 

^l^iufdcmarbjiciscffcbrcuittro^oQi 
piofcdiccrc. Cap.Y. ^tiU: 

Jam fi quifm ^^^f^^jd^oj>lao^t Mcnelauu^ ^ 
Homericus ou TroXviJiv&ociyrurfm dif^lio^tvlyfjh w*:^ 
fiuminis mfhr hyhcrnis auBx niuibm rucns . Si quos 
pcndto La^m^n^^ Cr brcuiloqucntta dclc^ty ne ij 
quidcmnoflro labori dcbcnt obflrcpcrc* QM/ppf qucm 

^ tij necipfi C DE COPIA VERBORVM * 

nec ipfifint 'mjrugfirm experturi , proptsred ([uciS 
tadem rdtione profidfd uideutur» ut uel hreuijjirm dicds 
^uel copiofijfime. Siquidem quemdmodum dr^ite Socrd* 
\ tes dpud Pldtomm coUist > eiufdem homm^ffejditfm 
mentiri:,feu uermdiom:Jt::inmA^^ arti^xjmlm dd 
hreuitxttm arStnhit orutionem ^ qum qui aUeat edtidem 
^wimmdximeudria fupeUeBile locupletiLre * Ndmqwinm 
\m dd uerhorm dtttnet breuit^tem^quis oonjiriihus du 
xerit^quimis cui promptum fit ex 'mmenfouerhorum 
dgmirwy ex omni fj^rdrmm^nerep^aMmdeli^reyquod 
fit dd hreuitdtcm dccommcddt^fimmf Kurfm qudntm 
dd fentenix<e hreuiuitem^cui m^gis m mnu fkerit rem qud 
pdudffimk expedire uerhi^^qum qui cognitm dc mdi 
utm hdbedtyqu^e jint in cmffd pr^d^^qud^fiq; colm^ 
fite^ quteproxim^ qu^locuplet^nJ^^cij grdtidfint 
dfdtAfNemo certc dtius o^rtiusq^uidehity quid dtrd mcom 
nwdam poffitomittiiqum is qui qutd,quibmnu>dis dddi 
pcffituiderit* 

j irDefhilteaf^^ntihu^uellreuit:(t 
Z^i tem,^^^ Cd.Vh 

Quodfiaifu:>uelhucyUeltUucdudfmr,periculmefi 
^.^^!t&^^^^ , quod cjuihufd m Ldccmfmi KaKo« 
-"^^"^^^ f yXo/g ummle^ • Qui cm pduan, dixcrtm^ t^'^ 
mn m ijfipfis pducis multA fuperfm^ne dicd omnid^t* 

cdiucrl bmperitH Copiie a^d^^tmbus euenit, ut cu 

.-u 1 ^^^^^ ^**^ y^iT ^ LIRER PPvIMVS. ; 7 

immedtce h^judccs fint^i^mn parm dianty multt mmi» 
rm diohi n^cejjma pY<etcnmps^, Noftr^ i^tur proem 
(cptioftes eo jpcShhunt ^ ut it^i retfummm ^wajf/^ 
wisccmpleclipoUis^ut mhil defit, J^^^J^^XM^^^j^f,!^ 
hil rediindetti^^men^hheYmq; thi fitco^t%r<it\oneyUel 
LacDnifmtm^iemularifilibeatyUelAjlanmiUame . ^ (T^^l 
rantiam mt:^ri , uel Khodienfcm mediocrMtcm cxprh 

> -JE^T^npmmef^Zopxaml ca* Vlh ^r^^ 

VoYYo duplicc cjje oopianon aYhitYCY ohfaiYu effe, uel 
fahio declarante^qui mtcr c^tcras VindaYt utYtutcs pr£M 
4puc miraturyatifjimm iflm rcrm uerhorum^ SSL^^r^^ 

a5?J/?]?ii" m Synonymia ^ \n Hctcrofi, 
fuic ^r^^ uocm ^in Mf {j^ow, wa fmtitione fiQ\re 
in ]fodyn^mijs ^ Ycliqmf^ id udYiandi Yatiomhui* 
AltCYa \n m^Ycdis^dilattLndis.amplificxndis ^rgtimcnc^^ 
tk,excmplis,coUatiomhiis^fimilihusJif]hid^^ Y " ' 
rijs 3 atq^ alijs hoc ^nus modis , quos fuo loco reddcmi^s * ^ 
accuYatuiSpfit^ cjlM£ qudnqudm alicuhi fic comwnddC uu 
dcYi pofjunt , ut haud fkdle dignofcei/, ItA altcri hfcruit 
altcra , utpr<cccptispotm qum reatq; ufu difcrctteuta 
dcantur* Nosj^n}endoccndigratiait:i fcparahimus , ut 
nsquc fuperfiitionis vnfcmdo.nequcrurfm negli^ntie 
mrito damMYi poffimus. 

B iiij Quoi 8 DE COPIA VERBORVM 

Ij ^QudsadresconfirdthaccxerdtAtio. Ca* VIII. 

Nuncquo fhidiofaimentus propenfioribus mmU m I hocfkdimmcumbatyfiud^adresconduatypaucpsapcs 
W^ZLltj^ ncmm . Vrmdpio quidem mtotmad phrTfim iUam mn 
' parwdi adfirt momenti h£c m,riand£ orationis cxerdtAn 
to.Pcculiaritcr aut cofcret aduitAndam TKUTDXoylcLV 
3 mtum cmfocdm , tm odiofm • lEa eft eiufdcm uerbi 

4iut fermcnis iteratio ♦ Neq; raro ufmiemt , ut idem nobis 
crebrm fit dicendm.Vbi fi deJHtuti copia, aut h<efitishit 
T*^ muSyaut HoKKvyo(i vn morem eademidcntidcmocd» 
nemus^neq; poterimus fententi<e colores ahos^aliosq; uul 
tus dare^parker er ipfiridmli erlmuSynoflram proden 
ts ifnfkntiam, er tedio miferos auditorcs eneoLbmusSfh 
v*>niJt^:l^ TcccrroAoy/a peior oiJLOio)so^l(x,quemddmodm^(t 
^ ^ him aityqu£ nuUa udrietitis gratia lem»t tcdtmycft(^ ton 
coloris unius . Quisaut^m eft auribus ufq^ adeo pattcn^ 
tbus ^ ut uel paulijpcrferat orahonem ubiq^ fiit fimllcmf 
TantAm ubi(^ um habet ud»rietasM nihilommno tAm nu 
tdm fit^quodnonfqudere uideaturydtra huim commen 
v^^t^ ^ dationem^audetipfa nmrauel m primisudrietAteyqU(t 
in tim mrnnfa rcrm turba nihil ufqudm reliquit^ quod 
non admrabiliquodam udriet^tis artifido depmxeritJEt 
fmt oaiU diuerfarm afpeihc ferm mdgis detinentur, 
cfet femper ammm drcunfj^eiht.m quod fe ucluti noutm 
iHtendat» Cutfi cuniU fui fimlUa occurrant wndiq^ , ttdi$ 
protimaaucritUir * Atqueit^perit totws fimlorationis 

fruduu LIBER PRIMVS > 

fruilu^^Tiocigmr^ntmmlufkdleuMttyCuipYomt ^ ^ 

ptum erit fentcntiam eandem tn plures fvrm^s uertere, ^^^^ 

quim Protcui ipfe fe transfurmffe dtdtur . Neq^ uero 

mcdtocritcr cotitlerit haec exerdtAtio dd extemporalem 

uel dtcendiy uel fcrihendifiicultAtemy pr^jhhitq; ne fuU 

mdeuelh^fitemus attonitiy ueltiirpitermterftleamus * 

Kcq; difjidlefiierit, uel tem^re captAm oratione comma 

de adid quod uolumus defiedxre , tot fvrmulis in pro» 

dn£ht paratis.Pr^terea tn em^rradisauthorihu^Jn uer 

tendis ex alienA Imgwi lihriSy in fcrihendo ctnrmine.ncn 

parwm adiumenti nchis attiderit . Siquidein ijs^nifi crta 

mus his inflrucH rationibu^ ^ f^penamero reperiemur ^ j 

dutperplextydut duri, aut mubdeniq;. X^J^.^l^.J^^Z^ 

C authu^exerccndt rationibus h^cficdt^s pdretur* 

Sub h(ecy qhtH exerdtiitiothui htcc paretiir ficultify 
reltquwm efl ut pauds admonednMS^Vr^ceptis dili^n^ 
Irr memori£ madatis^fepius ex indufiria fentetiasquap . ^*. i< 
iam funumus^eafq; uerfemus quanumerofifftme^ quex 
ddmcdum monet Fahtus * Velut eadem^mquiens^ocra 
lt£ atq; altdtform^ dudfolcnt.ls porro lahor uberiore 
adferet frugcm , fi oomplufcult mter fe confit£ientur -> uel 
uox ucl fcriptc^fPpoftto in mediwm them^te. Tum enim 
mutuismemisadiuu^hutiirftn^iliy^ uelut anfaprdCts 
litAy plura quifc^ inueniet* Deinde tvtitm aliquod argiim 
mentwmplurthustraihbtmus modis* Quu qutde tn re -'^' ^ ^ 

B V conucniet 10 DE COPIA VERBGRVM 

mucnict Milom tUius Crotoniuu fokrtium em/fetrri 
ut prindpio blsjcidctcr^dcmccps pepim acfepm ucr 
tcndo^ddcmfkcult^tm projidum^SyUtim fim ne^tio 
centtcs ac duocntcs udriarc pcjjifms* Dcmdc ucrtvndis 
S:r£ds uuthoribusnon mediocriixr uugehiimJfcmcm^' 
copidm^proptcrca quod h<ec Imgiu rcnm ucrlorwmc^ 
ditijfim^ cfi * Fucrit uuttm utdim kterdm pu rdphrafi 
<^o(^ cum iUis cert^rc. Vrofiicrii plurirr^u airnun^poc^ '^*^ 
tirum oratiom profa rctcxcrc , rurfji^n^ crationem folu^ ^ 
t^m numeris ajlrln^rc ^ atc^ idem ar^mntmin ali^ ? * 
udatq^aliudarmnis^wus transfiindcrc.Mugncpcre^ 
uiMhit iUud* Si cm locum c[m mf.xime uidchimr /^a^ 
ttrc copia^cx authore quopiam £imlctmryV em ncf 
flro Marte ucl teqwircy ucl etZ fupcrare contcndanuis» 
Fr^dpudm uutcm u^itxtem adfsret , fiboncs uuthorcs. ^ 
nodurnA diurnAq; mnu uerfabimusopotij^imti hos qui 
copia prteoeUucrut.Cuiufmcdifunt Ctc*A.GeUm,Apu 
lem^Atq; in hk uigluntibus oculis jigurds omnisohfcrn 
^ ucfms^ohfcrudt:xsjnmiiria/r imi 
temur^crchraq; ufurpationc cofu^fcmus haherc m pron 
i[Prim<x pr^eceptio de Qopiai^ ( ptu* 

Ca. 

U<tc qudfi prdcfktiyfupcrejl utad prmptonu tradi^ 
tionem acdn^rmr^Tametfi ipfu c^u^ diximus pr^f^ 
cept^ qu£dam uidcri queant.Yidcmu,r autem non ahfur 
defk^rt,fipr(£cepttoncsh'mauj^io^mr^utpr£mone 

amus LIBER PRIMVS. ^ II 

4fms Copi£ mdidato in prims effe cwrdndmoii.tA^ \ 'furc e lc 
utlat m^^uteleo^hsy ut pura fitoratiO' Nr^* c[uic([um ^'-'^J''''^^ 
cxiflimet ad Copiampertinerc^ quod ahhorrat jilmgUia 
rormn<eafnmnia*Blc^nti<^partxmfit^eflinucrbisre _ ^ 
^ ^ ceptis ah authoribus idoneis ^ parm in accommcdando , ^'^^^g^;;^^^- 1 
j-Azpiirtimincompofitione , Exemplumprimifuerit^utft eKCM^U <r^ll 
^uisjpij^tmwm diat • Qupd uerUm tefk Ocerone latim ' ^•»«4- 
tusambus inauditam ejl. Secundi :,ut fi quis diat. Df « ^ ^ 
dit mihili(^ntim:,proeo quod efiy fidtmihipctJtfhtem 
Tertij , ut fiquis eodem fenfu diat. Jniuriam dcdit quo . ,^ 
dmnu dedit* Nam damnu dare latinum efl.lEaccrc aua '"^^^ ^ ? \, 
tcm 'miurim,non dare dicendu, Dare mAlwm^atme did 
tur.Dare iaihram^^non refte. ^accre ia^bira latine did 
tur^pro eo ad' ^li pati^¥aa:re injimiaynon itcm . Denic^; 
fkcere miuriam latmiffmu efl , ^crre contumelim Cice%_^-, 
rolatinuejfcne^t-Sedadremyqd' efl ue(iisnof{ro()or<S^^^^^^ ^ B 
poriyid efl fentetijs elocutiO.Neq^ cnim dliter qua fvrntA ^ ^ 
dignit^ifq; corporisycultu habmqi^itide cr fenttnta ucr* 
his uelcommendatur ^uel deturpaSir . Iti^que pluri* 
muerram quimhilarbitraturmtercffe^quibm uerbis 
qu£ rcseffvraturymcdo utcuq^poffit mteUi^. Neq; diucr 
fa cfi convMndjc ucflis^ orationis uariaddc ratio . Sit 
i ^turprima curaru^ ne uejiis aut fordidu fit ^ aut parti 
dptA ojrjorijaut ppera copofitd.lRamindignuficcrityft 
fvrnupfc bon^yuejlisfordibus offiifc^t:^ difpliiXat.ltrt 
dmlum fityfi uirmuUcbriamiihc prodeat in puhlicum, 
/U> /U^ ^^y^y^ crfocdam. n DE COPIA VERBORVM 

erfccdmfi quh mfU pr<epofkra atq; merfa conf^id 
atur-Qtiarc fi quh copkm affi£ki>rc uelit^ priufqualm 

" '7fi^sS^^^ ' gUif latinig mndiaemfihi comp^raritjs mo quidem lu 
w u, dido no tnims ridiculeficerity qua fiquis pauper^cui nec 
UYiia fu ueflis > qua fine mgnc pudore ppffit 'mduere , 
fuhmdemmto ueflitu^lijs atq; alijs pams ohfitm^ in 
fbrm prqdeat^ambitiofe mndidt!^m fuam ofkntAns^p 
ppihusMic quo f^epim idftcerit^annohocuidehiturin^ 
fanior f Videhmr opinor . Atqut nihilonunus ahfurde 
fkdunt ifH quidam a$:£htores Copia , quf cum mfeml 
quidem pofjint idquodfentiunttmndisuerhisefferre^ 
tiimen permdc qudfi pudeat eos parm halhosuidert, 
ifei halbutiem fudmdlijs atc^ alijs mdis rcddunt halhto 
rem^ qu^ficertikmnipfifemmfmpfmntyUtqum pof^ 
fitharhanffim didJtcsint.y^Qloe^tmltuugimef^^ dta 
uttis domusfupeUcHileyfed tot^m Hcgatem effeuolo^ne 

^ mhi falignis yficulnis ac Samijs ufcxli/s otafint refirti* 

Volo m l^ledido conuiuiodtuerfa dhorm ^rd$pQ% 
xdSed quis firat/iquis centum ctppon^peduliorm for 
msy quoru nuUmfit quod rig n^ufeam mueatf Uaec 
non temre plurihui uerhis admnui^ quod exphrat^m 
haheam plerorunq^ mrt^Um pr^cipitsm audadam , 

t/. W^<^MV.//r:^«i pTccterttis fiindamntfs fhtim ^iUotis ( qd' aiunt ) 

^ " pedihws^adfwmmmluntfifHnAre.lsiucudriandtfors 
tmlas proponemus^eas nimruquiie ad uerhorm perm 
pnentcopiam^ 

CJPrim LIBER PKmVS. IJ 
Prim umndi rutio per Syncnymuin* 

TriM i^tur <tc fimplidjfim mriadi ratid^in hU uet 
ikfii^e^. QU(e diuerfa cum fint ^ eandem ofniuHjdfem 
deckruntjt^ ut ad fignifiationem nihil referaiy hot an 
iUo mlisuti* QU£ quidem Synonym ^mMid^ dimn 
far j cotraria ijs qu<e dicutur Uoimnym. Qu63, ^nus 
fiinJt^ enfis,gladim^doim$:,i£deS:,codexMheryfirm^ 
de&)riputchritudo*llorm itA(^ mximuisumdecunq; 
t homi authoribus contrahenda^w^ria comparanda fu^ 
ptUcx^Bt utYabim ait^diuituequ^da extruendie^quU 
hiH ubicunq; dcfyderatum erit^poffitnohis conjkreuers 
borum capw. Neq; fat erithuiufmcdi uocum ntundun co 
piojim uc penum parafJe^mfinSn folumin prdmpiu,ue 
rumettam in confpc{hi habeaSy ut protinus Uel ncn qu^e ^ i^ ^ 
fit^ fefe ofkndant oculis. Qua tAme m re iUud in pnfnii^^^^J^ 
auedwm^ne^quod quidam jkdunt^dira delefltm uelut ^ ^^***"^'" 
ex aceruo cuicquid primu occurrerit.tn quolthet loco ^ -^i^ . : 

dco Synonymyqm aliquodifcrmne diffidean^Mdm 
qdtaidefignifiaityquahoieso^mortAlesf Ettimequi mcrr^t'^ 
paffim omnis nwrtales^pro omnis homines dixit^grde^ 
co lUo notAtus efl prouerbio 70 Iv (pccKH fjiv ^ovM efl '^xj^Jc^^ 
Jnlentmlaun^emwm.EtaJicuhilitcrjecrepifblarentJl^ \^ ^ 
eandem figmfiaint ^ alicubi diuerfas* Tim ut demus in 
fignifiau^ nihil omnino difcrmnis effe^ timen funt alid 

dijs honet 14 DE COPIA VERBOkVM 
dijs hoiefHora^ fuhlmora,mdiora,iumdioYayUeheu 
mntiorctyuooiliorap ad compofmor^m m^s mdnrui* 
Vrdmde di{biro deledu^ adhihedu^^^ut ex ommhiU opH 
m fumU m promndo mdidum requiriturjn conden^ 
do fedulit^s.Yt ludiccs^ priefhbitdili^mcrohferwM 
fermm ele^ntia.proprietAfq^ .yt quaplurim rem% 
ddiSyomiis ^mris authorum affidu leBio dahit* Stqui^ 
dcmalijs uerhis rmltt eloqumr poet^yalijs orames. 
Suttt cr detitihus fud, qujedam peculiaria uoc^ibula^Qmn 
ctiam ijdcm fcriptores rem eandcm fcepcnumero diuer^ 
fis modis effvruiU. Primu i^tur ex omnifcriptoru ^nt 
reuerhaquaopttmfeligeda. Bdnde qunlLicnfy ernt> 
Wnenlnjo n^xkm addentur ^ nec^ uox ulla reifdenda , 
qua modoapudfcripmemnon omnino pej^imurepen 
riatur.^i^lM^^Mmimimt eji^quod non alicuhi fit opti 
mu^Vromde quimumuis erit humilejinufMtwmy poetiM 
mmy prifcumjioumyohfolctum:,duTumy harharwm^ dc 
percgrinm^t^mcn m fuo ueluti grc^ reponAtur , ut fi 
qundo uenerit ufm tum accerfatur,Qiiod fi uerehi^mr 
neucrhinoums auresojfendatyredm critlcabtanouH 
cofiUoyUt memineri?ms 7r^oi7rj7j;;X htJ&v* lipdibii. 
ftrmc rationihus.Cato lihroru heUuo^fitixmen eo uerbo 
fks e{l uti m re um prceclaraJpfiffimus^ ut Vlduti mcrc 
loqud>r*Cur enim ncn ui^r Ennianis uerbis*Nam Kora» 
tum ucrbo lihc^tr utimur.Sic eni ifti Nectcrid loqumtn 
tur. Agnofds c^jirefg uerhihUt poet<^loqumr^ ut pri^ 

^ fdloque^^ tiBER PillMV^. \f 
fd loqucbatnr^ut dica antique . Si fic loqui Ito^tS t^i g% 
VUtt^s ml^to mcrc loqui^ dicaenigriecc^quo dica ^^^^^ 

Sordidu* ( lius*--^-^ \ re. . ^ 

$ordd<x iguir at<^ humlia furtt.Vt fias fimUarem ^ « , 
tbn^rronc diaityaujdmhclluomtn. 'Nam a^tnmyj^o* 
^a^futegu^^demiror cur Semcas uerha fordida uidean^ 
^lnufit^t^* (tur* 
Ytpa[fifc}us^,j>rugpfiS4}nttrJudticrktcrjtim^ / . 
cot^uodeltWi^rdmo^vnt^rm^^jip^^^^ r}^^-^ 
cjlruhiUYa^rprouistu^ -^t^^-d^^^ 

Vt Elmturc^luuen^.ri . Agme $ aihi fcu dt^i.Vt--^ 
lcni fiuit agmne Tybrlsdndomitu pr^ indomitc Yt in^ 
domiturri ^ritsperare pro timere.Yt humc f g? fi potui 
t:intm fperare dohrem^Bt perfcrre foror pottro * YuU 
nificusJrijiijicus^fitidicusJauriffriyC^pris^num^^^^^ 
Imm^re^uitifator^atq^idQnusalia,^ "^^^ti^i 

4 / 
lim* 

Yitulan^sgiudcntesXumenimpro uehiculo^FerdueU^ j^^/ 
lis er perdueUio pro hojk patrice* DueUum pro beUo* ^ 
Cluere pro lugmre. Temtum pro um* t v 

2f .^^»*^ tfr Qb{o\et^ ^ i^xf^re- 
Boumri,p ttrgtuerfari .Et apludJedit, flocjs hj^ ^ 
ht,quorumcmit.GelJ^thojlc,}>hoj^ittacperegrinc-^ 1 yti^fj^u.ai^YM tmrtc CamiUu Caperarcjrontfm* 
Con^uit alpcs niucy apud FwWttwi. 

CVercgrm.^ -^^^U ^l^^lii: 
Vt Gaza pro diuitijs^Vcrficu. Adruces $ gladio, 
^ '^^'^Mcdicum. Efpdm pro rheda^ Brit^innicum* Vngulum 
Of(X)ru/mlmgudanulus*CafcusprouctulojlmgU(iS 
> --r>.iwrum*Vriprobuhusfcri^y^UiciiUox* JtcmLcuapro 
^J^X^f.mliarioyauthoreUierony Para 
y^7J^fange pcrfia^yqwi fignijicsint j^atium tri^nt^ jhdiarm<^,^ 
-^- -^EtBcc Imgwiphrijgmpancs, cdmutm pro co quoi^ 
cjimfefercdiensyperegrinumucrbm* 
^'^Z .^r- ' CNoudtA. 
i,. ."^.^i^ i^^^^ exerdtumy ut patrare beUmy SaUujH<i^ 
^'S^^mm.Catoniamm ejl uitil^m^mrim 

PoMamcui^. Vituperonesy4nwrabunduSyf(hfcqud,ynu* 
, , pturireyUe^i^rari.Cuiufmdiuodbu^prM^ 

^^^'tjx J.'^ c^^uelutctfpergintur* Namutcle^ntercllJtFdbiodt 
^^^T^^^^M dbis mterimmripfeiucundui ejl, PorrogrtecsL 
rllij r^^^yjatmsin loco 'mtcrmixtiynonmediocrcm adduntgtaixa* 
'•^f^^^fiM^^uSnon raro jityUt nexfflti^tccoQinuiralicM nmt 
>^ ^ ^ tuofumercy ut tn 7ro?\u7r^(xyfX6(ru\i *i*curiofitd$^ 
QxXoLMTioLy a^armfui^ii^cfLpLoi^ToiTrH^ .herrans 
m ucrbiSyiroX\s(^i)\loc Mtmlivrmi amidu*7n&i<^o 
ToXoyU^ .i4c p ipfo loqmiit^^ atc^ td^s fex mi 

libm^ LIBER PRTMVS. I7 

lihui^De quibusfvmjjis <dm rwnmhil diarms^Sunt no 
pauc^e Gr^econmuoossy qu^ts antiquit^s Utinitiitc domt h-- 
uit^ lispemde at^ lutinis uti luebit , ut rhetora^ord/r^^^'^^ 
tor, hypothea, er pignus , heUeborwm cr ueratrmp^"^*^^ 
Syooph^intA^Cdwmniator^ Pr<ebibo^quo ufi^eflApu» 
leiu^.Et proptnOfmfii^a uerbero* Qtiiedam m reocpt^rr e^^^ni^ 
ut defit ucrbm latinm* Siaj,tiVhilofophm^Theologus,^^ ^ 
GramnuiticsiyDialeBic^^Epigramm^ . in quibus ipfis m ^ ^ 
crit ncnnihil udriet^tiSyfi modo gr<eay modo latm fors/- ^ -J, 
m mflechnturyUtepigrammyaut epigrammtm*tiC^^ j 
Blephantuscr elephaS:,BelphmpSydelphln.Lamp<iSi ^^^^^^^l 
lampadaJ£yGrammticsL^cce.Grammatio^*c^s^ ^ 
CiAetiitmpropriauocsibuIa^ Ca* xn* 
Dili^nter it^^ conueniet obferuare quidm ufurpan 
dis uodbm <etM uAriirit. BeatiUidinem beatitAte,fm ' 
Iterofm multerojitktem Ctcero prmu^ aufwi efi di^ 
<ere . Interim pro mtcrdm. Obitcr pro mterea^ uelut 
diaa^ndo . Submde protdcntidem^ Qtmtiltmfeculo 
ncM funt.Keatm Meffala primws dixitMunerartm 
Augufiu^ .Fauor et Vrbanm feculo Ciasronis uoces erat 
. nou£. Obfcquim prmus dixit Tercntm ^ ut exifhmt ^ ,cr % 
^ Tfuiiiu/i^Cerutccmmmrofm^Uriprm^ 7/»^ 
ewr Rortenfius^Pyraticxm^muficamJkbriciimoUixdum 
i fuis pr<expwribm reoept^ fiiiffe ttjiis ejl^abius • Hm^ 
iufmodi uocm tdem poUentium con^ries^qudm gr^d 
cuvQ^&^OKTfJLOi/ uoc^myconduostmn tSLntm ad hocyUt 
Vs^t^ct*^ r., cri^ >4> ^**^" C ^j**'' fiquiindo 18 CUlr^iA VbRKURVM 

fi([uinio rescctdcm crcbrm erit rcpetcnda^uitemu4 
^ - Ificio^^oyiav^fimilemuhi^^fermoniscolorefUeru^nt 
[^^^'^ etiiad </^ilvui(rivAMehementiuflidet*Abijtycrupityexs 

^ ^(^fJltyeudfit.Parenteneajtijpatre occidijH ypre^niw 
Htri^ ^^uddaJH ^QJiod ffnui rhetoresktcrorationisdeccrx 
? U 2 X^^^refiruntyuoant^ mttrpretAtione , Egs mdgisarbitror 
ad exerdtxtione adhibendii effe qua ad oratione.Dijfidl 
Imm enim wkriandiffnus efi^fi m^n^ntc fermonis ha^ 
hitiXyfenfm cwnde f^pni^ alijs atc^ alijs uerbis ide poU 
. Untibu^effvrreconfi(ef(miis*Vtadirepericulu,fubire 
iifcrimnyfufdpere periculii,4ggredi difcrimen^Aedin 
fiait domwm^extruit <iedes * Emlt libruymcrcsitm eficcn 
di€em*Able^uitpuerUyanMndauitminiflrm^liictibt 
db iUo habitus efl honos^ hoec tibi ab illo relatx efigratid 
Hoc premij reocpi^hoc fru^m tuh . Condon^uit culpam 
remifitnoxam.ignouit adniiffmn*Quoti€S chii dici rr ca 

hjquotiesreoordor^quotiesrenuni^r. 

^^KatioU(iriandiperEn^iUag:n^fiHe 
Ir 63cri i^/ C4» X 1 1 {• 
ProxtmA udriandi ratio efl ycum eadem Uooe modiei 
ieflexayUriet^tisnjQnmhil condltatur^ufEdax edoM 
bax bibulmMbofui bibo^loqrMX locutukiusynu^tor nU 
j^J?kteratorblatcroyfiiUaxfilfa^Sy uoluptuofusuoluptti 
r 'Z.l^^/,^fi^tu^. H««f$ ^neris efl^ c m fuhlhnttuiinomen adieHk 
'^"^ ^ uocomtnut!itti,r,aui oontra. Vt iuxtA fcntcntxam Uomeru 

ci-^mxtAfententiamHomerUa^VirmirejicunduSfUirmira 
^^^o>^*t*y l**, ^ ^ rt > '^pc^rt^e U.! m > v fhcundia*^ LIBEll PRIMVS* ; %9 

pi^ndiddnfignitc mpHdenSyhtfigni^ impud^ntid^Cm 
uerbm aBiuu nvMtur m paffiuii^ M contru * Tlurimi 
habeo gratiiyplurim tibi k me habetur gratia^ Magm 
tne tcnet admraixo , mg\i^ tcneor admirabone ^ Non fic 
amtfilim mtsr , non fic amtur imtrefilm* lEtut 
rem 'mfinite mriam fummhm diam^ duobu4 potffimum 
modis confht htec mumtio. Vel cum pdrs ipfa Ti^uitiUir, 
nel cum eadem orationps partcmnente , qudlit^s ncm* 
tur. ta wi^em rationibns commatiri pctcrit , quot funt 
res qu£Uod cuipiaacridunt.Nonccnfidofi.Cmrmme^ 
non efi fiduda. No« dulito qum pojfit^non efl mihi dubi 
umqumpc^itAudia^iitalijyalicruefwiudiduni * QH^i 
huc redifHfqd huc reditio eftfDefira nu^ri^define nu* 
gas^Efl iHimrafitisaurhmlrefititaurum . Noftrwm^ 
ijhid uiuere trijk. infimtwnmrhuypr o ncmin e .]tc Vir^ 
tw> cftuihumfuffreAMirtu^ ^ftju^ uitiorum^ln hisora 
tionibusuerbunominepertmt^tur . Amntem redam* 
Promcrcnti benefic.Kedam em g tc m^t* Benefnc a 
q.pmerctur ♦ Tuidefydcratiffimuseft.tcmximedefyi 
derat.l^emo tuiuidendicupientor^nemcquitc mAgis ui 
dcre aipiat . UKMrbm partidpio com niut^itur , uenit 
creptum,uenit eripere^uenituteripiat. Uicuerhu fu^ 
pmo mmtur.kd congtrenda: pecuniaji inhutydd ccng.» 
rendm pecumas mhiat . H/c ^rwndiuum^ ut uoc^nt,^» 
rwndio comutntli eft , Koc didum cpcrtutt , hoc dicerc 
pportuit, S / ^d rcik curatu ucUs.fi rcOx cur^ ri uelis 

C // Uic 10 DE COPIA VERBORVM 
Hic i/ n^nitm uerbm f upm commmtur . Magnu d4t 
fhret^ilentmyfirre prop^cdm^Sthelenm fdens pM^ 
^ gn^e^td efl fdens pugrundi • Cuptdus litimiCupidus //ft» 
^di * Hfc tf/imgnpnfLtum prn^^^jin . tibitm cjl^ 
pro libutt.Mifertm eflypro mfertm fm^Vertcfm e\i 
protcdutt^PUdtu efl,pro pUmt.Vuditueft^,p pudutt* 
Utc^ipmumpcxyucrho • MeliufcuU eji ^ meUufcule ejl* 
Flurimm eft m fvro^plurimui efl in foro-Kuru^ ejlm 
uiuA^raroefi conuiu4,*Multus eji apud nudierem^nwU 
tm dpud muherem uerfatur^Frequens ejl mauU^pro 
frecjuentcr* Affiduui 'mlttcrts,proafftdue , Utc^smne 
corm&Mjdmhm * Verm alt^is forti^ffis ut com^ 
mcdtus^ttn er coptojiws de ijs diccmm. tiunc de qudtltti 
tisudriatione doccndi cxuffa paua ponmu^^cjuift dt^ 
fvntcsipfbsmdic^ntts* ^ 

C.mmert(^7'^7z;H. ^ 
Vfurpatur numerus pro numero * Kom^nus prdclto 
uiflorypro Ronuni utihres. Et uerMaud fecus ac pa* 
trijs^acer Kontinus m armis . Vtcrmque armdto militc 
aomplent^proarmAtismilttibus lOmmtpj^ecunkmab» 
fmpfit^proomnes pecumas. Populo mpofmmus^id'eji 
mpofiu*Etoratoresuififu/^u^^cm deunoloqwitur Cf» 
ccro.Ver^. Sed noF mmMjm j^acijs confcdmus <equor 1 
UominisuuUus^promiltu^Animos^pro animo^Namm 
priy^ pcrfon^pro fin^Urt pluratmm numerumpo» 
ncrefrequmfftmm efijaltquoties n^efHje aujfaAn fe LIBER PRIMVS* 1 1 

mdu mnciwLmynifi ^nu^ ipfm fignifianm, QH£ ucm 
fira libido cjiMjftuiroru* inixrtiamidtaatuffi mu« 
mitTerentius . Cmaduxores uentmeft,tm fiunt 
fenes , cm de uno Chremetc diceretur * Inexplidtofqf 
Vlatonas,NiartialiSiCm de unoVlatone diat^ jt^^^ ^ 
t£Perfon^ 

Variatur cr perfom pl^ftbm mdiSymj c^m (srti 
pro quduis pomtur.Qj^d^di^fuihom 
gcm • Videa^ et fiumin^ fmjd ejl uideri potxrani* idB 
fit p primperfona itdeut^md^*!^^^ mUcs 
is fub diuo c^rpe fomnos^ Neu dorfpnfmris libeat iaai 
iffc per herbapNeue tibt ad Solem uer^^ utneti ondem 
ttm^Nonnunq proprim^autettafectmda pcrfouA ttrtia 
fmusGuili€lmiqueatobliuifd,,peo^deft^nu^mip 
ro obhuifdMuc pbnetqUie uocmrJi^oftrx^he^Sjipii^^^ 
dasduros beUo.irtemaxt^^ ^^Xi 
^ixt^^lurouipotitur^^uidno ' 
Auri facra fimesf Verg ♦ Varentheftm cu A pojlrophe 
coiwnxtt m tUo. Uaud Jpcul mde dt£ pietrnn m dtaerfa 
qwidrtg£ Difiuleram(at tu didkAlham mneres )K4 
pt&iatcj^uirimedacis uifcera Tuw .Adhacformaptmt 
quoties uerbu pfqmle mperfomli comutAmus,ut non tt 
h£c pudetfNon te horu pudetfDidtur paffm pontijici 
aduentare* Vlarique dicunt pontifiam aduent^ire • Dii 

C iij ncHpoteft 22 DE COPIA VERBORVM 
t^poteft^tcdme.l^cm ddxerit fhdlc qtcme. Gcm* 
Efl ncnnihil iidrictmti^ cr in gcneris cotmtibonc, ut 
Ldchrymt pro Uchrymmr.Luxuridt ,p luxuriatur, 
fiuihatur^p fluduutj pr^eucrtxrcpropraucrti.pr^dn 
pi^t,p pradpimr^uucrtit ,V ducrtmr. Solcbut ficri, 
folttucfljicri.Nonquitcopcfd^fionquitAcfi compcfd, 
Bcfijt hubcri m prcdoJcfitA cfl hubcri i prcdo . Cduffk 
cocpit ttg, cocptii cft . A fpntio , O' dfpntior tibi.Con* 
, fpicar ct conf^ido, in quoru poflrcmo mutAtur Z7 (ruli) 
^ -^*^/a.N4 lUd cjusrcfcrt Diom^dcs,fruflrOypatio,mro, 
dcmclio^auxilioypopulo^dignc^utq; id^nusuUu , prt* 
fcis urbitror rctmc^eduMfnc^rmine mddcrint.l^u tii 
€Xcufutiu^udhihcbutur*Cop^ pi 
lcusj)iecficuiethic fic^,h£c bdrbitushic burbituijjoe 
hurbim*htc hcUeborui hocbcUcboru* C C^^^* 

Cafus etu muf^tur . Emrei nuhi uenit m mntei^d 
Yci^Hon fm idnefdui,non fm ciu^ rci nefdu/^.Qvtxiu 
etiu dtru Tropti duplice hubetcoftruBione . Ytoxhmc 
remy^huc rf.Egro tui^c^o tc. Diues pccorcjiucs pct 
coris. Donote hbro y dono tibi libru.lmpcrtior hcru boc 
mlo. Impertior herahoc mdm. Spcdcs • 

Spedes u4,riutur,cu deducHcijs utimur $ primo^ 
is*Vt mignisne^cijs .phtbitWi^mAgnitudinene^HorH 
^hibitus .<ji diminutiuls loco fimpUdu.Vt locjumlusfi 
loqiax^puueuld\p puuoi^Cu frequetAtiuis ucrbiScV p^i* 
mtumBidw^^dicCiUotito $ uoloJuBito ^ iuSh.Cm 

fubfhntiu^ LIBER PRIMVS* ij (^l^^ 

«P /o^Zcr^^ fo^lu^ diaiU Cu copdratiuuuut fupUtm aU 
fomlcco pomtnu^^ Vt trijtior cr Uchryntis oculos fuf* ^ 
fafa nitcxs Xt fkcuiijfimm.tV uehemeter ficudo^Be 
husfuo loco dicetm.Cupdtronymcu loco prvrw^nij po 
rutur.y ut Sdpidd^ Sdpiombus ♦ Veruhocmcs^rMti/t 
ftrtAjfclio^dtMoratione .pfanetnotiderit* iSJi^ri 

lti§ir£ tnmtio copta adiuwkt, quotiesfimpliddiBu^:^ ]^ ^ 
one $ copofm utitnur^aut cotra^Siue id tropo jiat,fiuc ;;Zr;iI!^^^ 
dtra tropUj ut tcmnere $ cotemnere^Kuere ,p cruere. 
Vonere $ deponerc*MUtere;p otnlttere.Kurfum cofcri 
here ,p fcribere^Comedere $ cdere^ Denurari $ xm<!i 
rulnauiire $ audircMcogmfo^re $ cognofanrc*Cofic 
P^<V fape^CopUcnrc^P pUoire.Depedere $ pederc* 
Deridicului <P ridimlus • Quandoqde pro quado^fit V 
hoe maio.NS potr/l pudefocreyno potefipudcfieri.Tcm 
pus efl ut cxp^fcariSyUtexp^fias. OLlefccre cr cxlcfici 
ruAd hic fvrma fort^ffercfkrcniu efl lUudy quotics c5« 
pofitadiitione fimplidbus drculogmur • Magn(ii.mmui 
uir,uir mignoanimo. Kekge, denuo lege^Magnopctc 
rogibat^mdgno tc ro^bat opr * No anitmduertit^no ii 
uertit ammu*UQ fatisfkdt^no t^dt mihifatisAnterdu udt 
riatur copofitionis ratio ut exprobrare et opprobrare 
pfbluere^ diffoluere,€Xolucrc,rcfolucrc<es alicnm^ 

e^Tcmpus. yvfr^^ 

Tcmpus quoc^ ncn raro comtmititur . Mcnuni /fgr • 

C uij rf,cr 14 DE COPIA VERBORVM 
re,er mmi lc^ffe . Frcediccres pro pr^dixifjes^ uel 
pr<£diixre debuiffes.Laumerat pro laurws efjet, Vidm 
muspro umcemus. Salutatx) profalutAMufyUenimus^ui 
demusJPr^efens pro pr£tcrtto* f[ Modus^ 
Huicfimtim cfl modi udriatio^ut uia^ro pro mam* 
,y ^.. SaJut^hisprofalutAto . Necrede^ne credds.Siuoles^ft 
" uolueriS'Vbi uoles^ubi uolueris * Cu uoc^it^cu uoakue^ 
rit^ Qnia hene mtm eft^p hene mtus fit • VenciXi pro 
> uenAbatur* C^Declin^tio* 
^pUi^ 4 InnonnuUislicebitzTdeclmtionemwirtare.Vthia 
^^laru^ htlaris , uiolens uiolentusyiuffro' iuffru, 
apoo' aipus^pauo pauuSyfcorpiofiorpius- 
^Comu^tio. 
}naliquotoonm^onemyUtLauereprolaudr€,firm 
uerc er feruere^acoerfere cr acccrfire. 

Varicttur eadem diHio ijs quoc^modis • Prothefi^ut 
retnli protuliygn^to^pmto. Epenthefi^Mauortispro 
Martis^ProparalepfiyUt admittier, accin^erydidery$ 
4idmittiyacttn§Jid. Para^)ffypotefiur $ potefl . A phati 
fr/i. Kutt oU latc^tP eruit . limcjuere c^fira^tV reli/nquci 
rcSyncopc^extinxtiydixti^tV extmxifU^dtxifb* Apocos 

^2^^^i^etipUfm y propterea quod diSHonem quafi transfvrm 
."^r-^w^v^^/t^^Re/^^^^ fj^edcs prudens omitto^qSncn admodu 
5 ^^^^^pta fi^ccrc uiientur.E t nobis propofitH efi^ea dunn 
P i^^ii^xat pfcquh qtiie proprte ptineant ad id q^ 'mfHtutmus^ 

^Variandt LIBER PRIMVS. If 

C VdTundi ratio per Anmomfim* ^ 

xiiii. " ^ ^^^'^iu^r^:^ 

Prownw udrmdi fermonis ratio mjht Anwnom^^L^ \^ 
fiuM efl mmm permati^ttone.ut fiquis proAchiUe Pc H^J^^ 
ltden,<mtAeddden dioit.Vro RommKc)mlid<is*Vro^^^^^^ 
Troiams Friamidas aut Dardanida^^lProBercule Ty% ^'^ 
mtfc/a^. Vi^oVenere Cythereamaui Cypridcm*Vro^^^^^^ 
Dian4.Cmthiam.NonmnctuaepUhetonproncmineip& ^ 
fuhijc^emhit* Ver^lm.Thalamoquafixa reliquit-^^r^u t ^ 
Impiu^ • impittwi pro Aenea dixit* Ltuim Pocnum pro J^^*^ 
Hanmhale. In Terentio fepe fenex pro perfon^ heri ^^TTl^ 
Btufdem ^neris efl^ft quis VoetxmdicsLt, Eomerum fett^^*"^^ f 
tens* Philofophum A rifbtelemjigmlicas . Cinemadmo 
dum grad Perfarum re^m jGacri Ata nomimm.Nec^^ff^ > 

hoc genere abhorret , /i quis pro (ure rrrm d/oi^ 9 ^ .-«> 
promoUi Sardanapalum. Qua (iiolocorefiremus*^^ ^^^^^^!^^^"^ 
<[ V4n4«d/ r^^fto per Pertphrafimr^^h^^^^^t, 

cc^- ^v:zl^ 

\d fi plurtbus uerbis fiat,Periphrafis critQuam g« -^*^ 
dam Circuitior^m nomin^nt^ut fi quis euerforem Car^ 
tha^s cr Numati(tpro Sdptone dicntj ut Troiani bcl^^^ ^ ^ 
lifcriptorem dixit Horatm pro Hcmero. itcm fi Mans ^^J^ ^ ^ 
tuanus wxtts pon^tur pro Vir^lto.Venufinus pof •P-C-.r X wr^"^ 
Hor^^fto. Pertpatetica fcholeprmoeps^ P^^^^^f^^^^-jT^^f^^^ 
Stoica fimili^ pater^ pro Zcncne^ Voluptatis affertory 
pro Epieuro. Hxc autcmrabo plurimis ccnfht nwdis* 
jrf'^ ^t^ tx^Q y — Etymolo^ 
l€ DE COPJA VERBORVM 
E tymolom^NotAtionc . FiYUtione^ 

Btymlo^dycum tumnis rationcm explicmaSy ut fi 
(^uis h<ercdipctd dioLt^ qut htereditAtes dlicn^s appetntp 
0,ptctq;*Aut pro parafitOy^onuncm dho uentriq; dcdi^ 
c^^^.Mm*Autprophilofophoj7onunemfapientjc fkdiofmf 
- ^ i^^-^j. Vrogramatiooyquiliteriisdoccat-FroaffidtfOyq^dct^raf 
Pro locuplctc,qui plurim locsi poffidcat.T^o^ccmofo^ 
qui mgnm pccorv^m copiam pcffidcat.'^^, '^' ^ 
T^^j^Jr^ ^. .^ fLNpt^tione. 

Hotitione conjhhit^cum notis quihufdam mdcntium 
rem quaptamdcfcrihinms , ut fi quis iram mtctliffns , 
dnim aut htlis cfiruefosntiam dic^t^qux paUore uultut^ 
ardcrcm oadisjtremrcmmmhris inducat . Zmfdcm gf* 
iieris c(l er iUud^Qj^i digto fcdput uno csiputyquo mU 
lcs er paru/m uirifigmjicatur.AutfidicsLs* Cuhtwfce» 
fmn^tyfalfuntcnttiriummdiGins* 
^A<» ajLs^ ef^ 9? ^-"^"^^Yiyiitione * 

j^yt^s, ^^^^ conjhhit ^Vtjiquis artcm hene diocndi pro 
^a^^c. c^rhrhetortadiat.Virwmpecdat^rcmyUirumqut dutt^tis 
icrartwm compilafpt.Honmem tyrannwm, qut ui lc^s 
(fuiu/m lihertAttm opprefftffet* 
fl^ZLaZ ^ Vurtandi ratio per M.ct:iphoram^ 

Ca. XVL 

xTA^ ^1***A ^^^^ wLrtetzLtisratio exMet^^phora nAfdtur^ -JtfSL,^^ fr^t//; kto didtuTjproptcrea qucd uo 1 LIBER PRIMVS. I7 

emlpmim^ ac proprU ftgnificzitione ddnonproi^riA 

trmfisrt.Eciimltxsmcdistrdikitur. j > 

- ^*-^^^-^ J^^^l 

* Pr/mow dcflexione^ quoties uox e .Ppmquo di rem ^ /L ^ 
proxim^ defleHiturM uideo pro 'mUe^ . Audire pro^J^^^ - 
obtcmpercireyCiutcredere.SentireprointcUi^c.Ter 
f^icereprocognitum hahcre. Odorari,olliarcy profu^^^,^ ^ 
jbiaridcdeprehcndcre.&ncoquereprofhrre^Deuo^ '^/'^ 
rare prouinosre ac perjtrre* Complem^exofmurhpro ^ f*,rr^ r^^i 
amm.Suf^icercproadmiraruDel^icereprocoritcmne ^^'*^/«'^-|| 
re AtAjbtpet dniims ^fhipcntocuUyflupeHtdentes^;^^^^^ 
quidem m ijs id quod efl corporis , dd mmum transfir /^-i^ 
tur, Quo Metiphor^ ^nere nihil ufittittni . Huc f^txpy^^^ Zp!^ 
fis pcrtinent er iUayquoties cstno pro dicO:,csinw pro fcri ^ ^4 
ho didmus. Pr^mimpro laude, BuaxnAriprocclem ^AbirrationMiadration^le^yi:;^ " 
Proxtm^ fj^edcs efl, quoties a bruto amm^nte ad anii 
md ratione pr^dip.m fit translatio^ai{t a^ntra^Vt fi ho 
winem pdipf^yatq; mfulfe loqmciti^tis rudere diasyxut 
blatcrare aut grunmre y aut nnnire ♦ Si ohlatrare pro . 
obtrcctnrc. aUntrare pro conuitiaridic^ . Contra fi olo 
rem c^ncruw. vwficumy lufdniam^perfidumi],milpemy 
0imbitiofumJconcnhaffi'ntAtDre,an€mdic^ims. Cuiufn 
modi tmlt^ Ver^lm trtbuit ctpib iis , du quicqd a^tur ^ f "^^^*^ ' 
in howxnu repubXxa^ id tr^dudtad hoc aninul - 

^AhdntM 28 DE COPIA VERBORVM 
^ V i£Ah dmmli ad non dniml.dut mtru* 

Lon^a mt petit^ trdnjlattoyfiab ummli ad mm* 
mk traduc^turaut mtra^Verg.Sit^ntwm pe6hrc ro 
hur conipis p hic robur i ligno ad homnem tranfhiUt* 
Kurfm^A^ procul excelfo ntiratus uertice nwntis* Am- 
mle ad mmmtum tranfhdit, cumuerticem procmm ^ 
ne dixit^tem^Bt nunc omnis mrynunc omni i^parturii 
arhos.Bttidet a^rXontra^ AtnboHoren^s (etxtbu^, 
BtHiridis ^t^s^O' Uern^t ^ttisJraiunm^e^^mdignAm 
i,^ _ ^ tus AraxisAutdum mre^nurantur ^r^ra. Quodff^ 7 
nus er plura funte^empla^ a^fre^uentiuiobuid» ^ui 
ut htcdeheant refzrrL 

g£AhanimliddimmL 
Vr<etcrea ahummUadammLvtfiniuiscoru/umfut 
ineqmtintem dtat^^ pafosntes apes. 

At mammto ad 'mammtum,(iut mtra. 
Ah mmmo ud mnimu fumetur MetAphora :,fi<juis 
^luifcsiterc dicnty q$ eli fvntiUfAutodiwm fufputlulam 
' ff^^J^^ pH^^^frt^tMri diat^ 

^Uut ^uefcerelqtic^ eji^ arhorum^Si quis oratione fluere 
diat*Aut ftuflull^Mida^ ne^dorwMflBtufdeffneris "ir^tfr fiquiscoUemuerruc^m^dics^t^cluemadmdum Cdto^ 
lf^:i:jfL^^^P^ordrca^^^ Cd. XV iL 'f Qti^ddm trdnjlationesredproc£ funt,fiue commun 
nes^qua^gr^d uoant ccKoAoi/jis* N^tw utproguber 
ndtvrc durigdpitd $ ami^ gtthern^tore reBe dixerps* 

QU(edm L I B E*R P R I M V S • -^^),^^^, % » 
Qu£dum umu$ dunt^xU pdYtxSy avaKo>ov9a^ 
nppeUunt* Siquidemutucrticem redx transfirsabhot 
mine ad mntem.m non reik cncumen ad hominem trdt 
duxeri^^Fnidt aMm mt^phora no folm ad copiam ord v*>< t j^j^ 
tioniSyUerum cr ad orwitiim,ad grauimm^ad ^uidem^/^^c^ 
tiam^ad fubUmitAtem,adfijtiuimnuNonnunqua ^^/^^ 
(gffana eli:, duemadmodm rulHd &mmm dicunt m uiu 
hmy^mmreum^jitireagrosyp-uctm lahorare. Nos ^ ^ 
durm hominem aj^eru^neq; enim altud hahetms uer^ 
hm . Sed c^ mcdis habeatur tranflaW) er qwi,tcnus 
di^rat l finitimis tropis^ncn eji hum propofiti fcrupu^ 
lofm perfequi. lUud admmijfepto^erit , ut ^ uoUt 
m dixndo copiofius effe^ ex optmtis authorihus m^xima 
htfignimpianslc^nm uim adnot^ti^m comparetMnt 
autem apud M.TuUim optim^^apud Qtimtiliacuu plu* 
Yimddyhxaddgljs item non paua coD/g potcrunt^lProptc [^^^.^^^a \ 
rea qujd pl<erac^aut aUe^rim hahentyuut aliqua k^f- 
tnphom j^edeAn his coUi^ndii nos laborauinuxs ^audj^'^^ , 
fdoqua^Udt^r^mAgnisoert^ui^Ujs .^ihiluero^^ 
hetyquo minus ipfi uel ex ledis^uel ex animaduerfis rc^ Z^Zll^ 
rmomnimn^turis undecunq^metAphora^fin^rms^ v^v^jli 
modone fitduratranslatiOynefordidaynemAiorqudm ' 
oportetyne diffmUSyne nimim crebraypr^efertim m ca ^ 
dem j^edcAUud item non ahs re fiicrit admcnerey met^i* 
phoTdi/fTlrdm mfimpUdnominefitimcffe . Vtfiquis 
hominem ucntri ad didm pecudcm appcUet . tionnun* 

qwnm ■ ) 50 DE COPIA VERBORVM 
qummcpithcto *Vt cum fxxcm hotmmm uut^rcm 
fcriptorcm didmus, aut uitrcds undti^^jioridmmti^ 
Inttfm imcrbo fimplid.Vt <xuoUt cetiisjubuktutanni 
mttrdu/m additur quiddSy quodMctdphoram cxplioct^ 
^ InJIdmm^uit honunem cupidit:i^glori^.lncenditir.a* 

i£Variandiratio per aUe^riam^.^:!^!:^^^;^^^ 
Ca. X VIII.^w^Sv^^*^^'* 
f^^^^^^^DemcffdtaUeQ)riaquoiMetApho 

-f^^ ^Xjid cft aUc^ria , qum met^nphora ppetua . V^ pede 
J^yJi confirrcyprocoquodejlconcertiYcar^mentis^yi^dH 
pcttrcypro co quod cfl oipjit 0^ffce aggre^i. tra^li 
J^t^ocTCy pro eo quod cjl fkUadam inttnSere . Vt etum nA 
f ucm pfDret:^ vn qu tpfe n^uifftA.duitAtem euertit , qu4t 
*^,fubuerfa fibiquo(^ fit pereu/ndwm. Huiui ufu^ frequenti 
or cfl m fenttntijs prouerbialibus ac prouerbijs • Vt fli 
mfiimo efi proxnndy quo fignijicatur tempeftiutter cam 
uendmn cffe pertculwm . & ummndibiUfufpcnfa hede 
ra nihtl cft opus > cum figmficanujis rci per fc laudabili 
mhil opus cffe commendationc ahenA ♦ Et Crctt^^ndwKn 
aducrpis Crctenfemy td cft mcndacijs ac dolU agcndwm 
(um fubdolo ac uno . In huiufmodi parcemijs alle^ria 
ji-^nonnunqua exit m icnigm^Neq; id crit uttiofimy ft dot 
^^^j ^isti^l loqudfis uel fcribas.lmmc ne tum quidem fi uuU 
.AffHtiL go .Neq^ cni it^ fcribendwmy ut oes omniainSxUtgatyfei 
" ut quicdamctiam uefti^reac difocre co^ntur* 

^VariandiraiioperCat^chrefim^ Ca. xix. 

fe<jv x^v^ /^*»^*^ ^ Bandcm tfrrt u LIBER PRIMVS. f| 

EAndcniumohtmtCMchrcfts^i ({mm ktmidi^ 
cunt dbufioncm* hacnotifcc^nitur Ji irisU 
ttonc:,quod abufto cjluhi nomn omnino dcfuit. TrmU 
to ubi aliud fiiit. Vcluti cum parriddam didms qui fra 
trcm occidcrit.Etpifdndy in qwilaiumusy necpifccs m 
fint.Vircs homids brcucs^lon^mmfdium^minutum 
mmiiypro paruoAUud orationisg:nus m^ximc probat 
Qumtilimis in quo trium pcrnvM cjlgratia* Similitn. 
diiusy Atlc^ria^ cr TransUtionis. Vt quod frctumy 
qucmEuripunty tot nwtus^t^ntas tAm m^ri^A hahcrc cre 
ditis aQtxtiones^comutitioncsyflu{lus^quiint:^s pcrtur» 
hationeSyCr qimtos aflui habct ratioConutioru. t>ics 
intcrnujfus mus , aut mx ktcrpofita f<epc pcrturbat 
omnia, v tot^m opmioncm paru nonnunqiam commi^ 
Maurarunwris. 

^VariatiopcrCnomtopociam^ Ca. XX* 

NOnnihil acccdit wirict^tis cr cx Ono)Mtopaid^ 
quds fitHonomis did pctcfv.Quod ffnus funtTaz ^^t^^ 
Ya^nt^rauV <^^^tu tub<e.Sihlu^:,murmurymu^Uts* A dC' ~^ 
eandc fdrmaptinct Para^gjCytd cft dcducho ac dcrui<it l 
tio ncuoru ucrborucx an^lo^afu/mptiX.Qua cur nobis • 
cttaftfu^cda:,non uidcoyfiquado fcntctia pofhtUbit*^^y/u SyUaturire^,pcoq<3tcSyU£mrcsm^riucUc.Etquc 
admodu didm^ Cacaturircymiikrirc^cfuyircyqd uctr^tf^-^x^ 
quomin^ iuxtiArMo7:idicamivsJcrinitiirircyfcrim ^^J^'^^ 
rirc,^fcripturtrCidiChtrtrCybcUaturirc,nupturircf l, . |1 DE COPIA VERBORVM 

Bt quemadmodm didmus gr <f ar^ cur non mdem diqH 
tms iuuemn , poeMi, cormariy rhewriaiirhpkilofom ' 
pbmAheolo^ri f Vtlaureuti^nummti/cumycurmn 
u.^ ^^^^tidcmi pileattJurwiti^perfotuiiMy fiqud^funt fmliaf 

r*-*>/S Cur ncn fico^fonre^ficut artfccre t Et m hps quidem fiHio^ 
mhui Grm lonff funt latinis filiciores . Nobis t^men no% 
^\^T^J nihildudendum(xnfeoypr<efcrtim'm(^rminey^'mu€r9 

'ir^ZU tendis gTiieds authorihus • Certcqu<e reperiunturapui 
'^—^^^^idoneosauthores, ea funtauda&rujurpanda* Nequc 

< ffiiffi uUm uerhwm nohisuideri dehet durum autohfo^ 
letumiquoi apud fcriptore prohatum reperiatur. Qua 
quidem m re lon^ lateq^ difjento ab ijs , qui uooem oem 
ceu harharam horrent^quam apud M . Ciceronem no le 
^in^.Qw/n lUudctiam obferuadmy eiufdem diflionif 
mterdumwiriamefJePara^ffn, quemadmodumfupem 
rm attignuis . Vcluptuofus O' uoluptuariusycdax CT 
edoyho^^cfd^^ homuUi^ homundoypauxiUum orp^u 
(ulaMarum iQtur omniurerum obfcrudtiojcopiam ora» 
tionis non mediocritcr adiuudbit , propterea quod m hi% 
fkHicijs ncnumbwsmgn^pars opum Imgua latm^e fM 
f^ifL^^^^Ymdiratioper lAet^lepfim.Xs^^ (eft. 

Ahufioni confinis cft Metalepfis^ qu£ ttanffumptio 
latinis didtur.Ea erit^uhi grdda^m itiir ad id quod ojlc 
dimus^ut Spelwnds abdtdit atris^Nam mgr<c 'mtcUigtU 
fttr, exnigris obfcur^e^Qr p^r hoc demu m pr<eoeps $m 

funds. tlBER PRIMVS* JJ 
fknd^. Yermhumfigiir^uJkimgUmd 

^Vmmdira^pcrMemymidfti. Cu^ XXH* 

lje^mdiocriter4d<x)pkmordtionkfndtTr0pus^^ 
uocxturiAemymiayqu^didturetimtranfmutAtio . E^e 
fitcompluribus nwdis^Veytf^mu^^^ prore fuU 
ic£t%pommu^^utCer^€(X)rruptAmmd^ 
tTBacchofri^Venus.KewptmterraNeptunwsXlaf 
fes aquitonihm arcet.Vulcxno dtare^Vario Marit pu» 
gnAre.Venus mfirtoailiscruod^llicmentXfr^aut g 
pr^efidety prorefuhie£Uponitur ♦ QupdfiuertM^erk 
duriu9*Vt umwm preosnmr^ n^m htc deus praefcns adm 
efl^ hic utnu pro Baccho pofitu/m e(l * Vcl cumtd([uoi 
contimt^pro co quod continetur^ufurpatuKVt Bpowsai > ^**^'* 
loSycalo gratiffimus mnh^id ejl ccclttihus* Seadu focm "^^v^ ■■ r 
lix^Aut contra.id q$ durius.p- utolentius fit, lam prom 
xmus ardetVade^nJoomine §ro domo pofuit^teren^ 
Eamus ad nos (cdcs nofiras *Et cum dtdmus homi^ 
nem deuorariycuim patrimmm oonfumitur . Hunc tHd 
comededu propmc^^Dc fene gnft^rit.i.de pecuniafenis^^^^v^ ^ <■ 
Vhi donum^ rci $ rc ipfa ponitur.Vel quado ex effid^ ^<pi^' 
enteejji^lmfignificmus.liic meltor rcmiSj^SignificxV^J'"^^ 
emmuclodt^m.fcdqucepcrremosfit. Vel ootitra^Vt^ - ^ ' 
frigusi pigru . Mocfiimq; tmorc mittitc . PaUida m/ors. 
Audaxiu/uenti^^VaUcnttscf^ habitAnt nwrhi TrtfHs^ fe 
neilm.l?rie^ps iraJhiUTis adulcfcctiajconfultus amor 

D inuereaindi j4 DE COPIA VERBORVM 
Inucremid nox . A udux uinm . Vf / ctm ducem pom» 
mu^ pro his q fubfunt. Yt cim ah Hannibak cafa apud 
dnnM fexagntA mlu diimm.Aut cu authore pro ope 
pommm^Vt cm dtdmus Ver^Uuuen^eiVlimmfem 
per m mnihu4 hahendm* Simile efl huic,cm ficrilc^ 
deprehenfm diimuSynon facrilegm^Et^rmorii 
fdenttam habercynon artis. 
^ Variandiratiop Synecdochem Q. X X I !!• 
Vehementcr adimabitcopiam ^7 Synecdoche^qui 
quidainttlleSHone uocnnt* Qgoftey ex unopltires i/nteUi 
^nm.Vt Kom^nu^ pricliouiShr^Et focnii^^ttii^^ 
Vom*^x partcwtm,utmucron€progladiOjpsH0^ ^ 
'^'^^ dP domo^retroq; ,ut m^ns l uertio^ pontwi . tt fvntem^^^ 
ignem^jirehant . Ex jj^eie ^nusylracundior Adrta^ 
proquoukmiri. Acheloiapocula^proquom fiuuio* 
Qgpdnon itx commodeuertitur . Ex nuiicria rem confi* 
^ £UmutFerrm,progladiOiahiesautpmuspronAUt* 
Expritoedentihmfequentiay ut uirQneam foluit zjonm 
id eji deuirgn^uit* Suhdidit equo csilcs^riayid eji , cucurn 
Tit . Breuitcr cm aliud ex alto mtcUi^tur . Vixerunt, 
promortuifunt*Nosquo(^florutmus^ Etft^imusTroes 
Et lam fmm^ proculuiUarum cdminAfi^nMnt ittdkm 
imminentem 'MUi^mu4^cmlon^aliud didm^porYm 
tx figno rem fignAUim coUi^mm. 

^ JlVdriandiratio ptequtpoUentkm* 
_ Cap. XXHIL 

Tr^dpuA LIBER PRIMV5* $f 
pYMpm Mmndiratto fumitur p io-oo^ut^apcci/, 
U cji per £quip'otlentia* Ea confht ne^tionis additione, 
detraBione^^mirutione:, ^uerhii contrdrijs. Vtpriu 
Wds cbtinet^no efi m pojlrenm. Vir egre^c doHuSyUiv 
mmneindoflus.Omnia fidt.nihil non ^dt • No« nihil 
fiUudie Intcndendti in homine, idelialiquidfiUdd£\Af 
fmpto aiituerbo diuerfo^ZT appofitA autadempt^ne^ 
tone^fkitim njowimorationisfidem conjHtucris .Placet, 
wn dijj^licet.Acapio conditionemy WDn recufo (mdibDnB 
Verum dc hisreliquisa^ (^quipoUentijs exuHiusfuolom 
cotraihbimus. 
<r Variandi ratio per oimparatiud, * X X V. 
JnnonnuUis comparatiuis diBiombusfit h^c cDmmUi 
tsitio dtra ne^tionemy translatis dunt^xat partihus* Vt 
antcponitfim^m pecuniae.Vojihabct pecumamfimdeiMt 
noris fkdtfim^m quam pecumam . Pluris^dt peainidm p^'-^ 
qu4.mfiim^m* Prius habet lucrum quim konejiumSox 
fkrm habet honej^um cjudmlucrum • At(^ hjecquidc 
ccpia ndfdturexcoHtrarijs * Cutufmodi funt . Sufdptt, 
del^idtycurat»negh^t,appetit,fijhdit) at^ tdffnniin» 
mmera* 

C Variandi ratio per relatiuorum co ! _ 

mutAhonem . X X V I. ZI^^Ka^ 
VadHsejl ttem u^riandiratio per di^io-nes relatiuas^^^C^^''^. 
VxoriUiusejJendmiltynouultiUum^rttu.RecufatiUi'^'''^; y} 
uscjJelop:r*K^(ufatiUuffncrii . Vudetmjehutmmirus^^^'^^^^ 

D ii Vudet^^-^Y- jtf DE COPIA VERBORVM 
Pudctm huius focrm mderi * No/i alium miht pOfm 
opltm.liuUm mlm e(jp:film.O^ m tAlifocliann pr<u 
aptore.Faliommc^ituusfimdifdpulus* Ometfiilo^ 
merisagrum* Necomitiitt4s^uthicagrucpnduaLttuu 
IdnduduexpeSkitutuirormhat, Expeihtutfeuir di^ 
quis duat*Nol'm tht dehercy Nolm te miht credttore^. 
Hocmedoaiifli,UoceXtcdidid*HocmihiretulttPiiulu4 
Koc ex VauIo dudiui.Vlurimwm exca re apies cmolu^ 
mtttiJEaresplurtmu/m tibiadfirctctplumenti.Liltr<c 
non parm ormmentttibt mdltabuM^Bxltterisn^on 
parm ornd^meti thi accedct* Vater filto rccondliatus eji 

^^^•j, ^fEiUmcmpatrered^tmgratidm. 

^Vdriandiratioperamplifiaitionc C4* XXVII. 

^«6-> ExAuxefhhoccp^amplifiaitbneuAridturoratio^cu 
mpltfiaind£ rctgratid uerhm atrodusfuhijdmws hco 
proprijyUt Cmoccifm didmus^tjui fitc^fus. Latrone 
r^J^. qfitimprohus.OctidifJe^aa rcs acsrbior aoddcrit.Ex^ 
^^nimtmdolorcaffi:(lmiC^w^ 

/^"^ ^^^uimhilreJ^odcrit.Kcuixiffcqutfpcmreo^pcrit. Huc 
pertmnt er appeUatbnes ttU , dequthus anttnonnihtl 
mendniiCmairmfice[appeUamuihontlnem 'mmitem. 
Sacrilcgmyfccleratm^Vcneficm^malam « Vrtterc^ 

■^^■-^ m^Soslus^monflrm, peflisMhcs • Voflrcmo v ha. 
Atrcus pro crudeliSardan^palus proeffotminAtoJ)e 
quibus fuo loco copwfius^ 

e.VariandiratioperHyperbolen^ Crf-XXVlH. 

Variat XiB E[r PRIMVS. J7 

" Vdrtd C hyperbolc^ cjum quidm fupcrUtbnem 
mmiimit , ut Uic ucl faxa fuA loqu4,dt^tc poffit ru/mpe 
n.Ccclumdi^m Mn^c.OcyorEuro^^tfiUnfinUoc^ 
or ulU. Vox (tflrd fhrit^ ^^^i^'^'^^^ 

Cy^rt^ftdi ratio pcr filici^criPyid cjl per 
diminutionem* C<^p. XXVllil^ 

T^iucrfmudriandimoduspcr fiiitcKriv^hoccjlper 
diminutmem.Vclutiquohcs attigffc didmu^^cwm g pd 
fmt , left^c (jui mlnerauit . Intcrdum dmunutio faptt 
Hypcrholcn^ut ViXoffibus h^rcnt.BrcutorVygmMd 
Minm hctbct qudm nihil* Vcrmdehisquo^ ncimU4 
fuolocodifprcmus. /i^t^^, ^^M^ o-^^^^r^y 

^Varimdir<ttiopcrcopoftmK^fl::j^ 

Cct. XXX. '^"^'^ cV^^^ 

Vdriiibtrorationcnmhtlo^cxcompofitione^ladfiM 
tft m his firme figuris*Afyndcto^?olyfyndcto* Vcnitfi^ 
diyUid^Tcibim^ Urcm^*Arm^* Amyclewifn^ cnnc 
crcffmo^ Pharctra. SizcugmcnoAd fitquotes ndwnu ^^^l<^ 
ucrbu plurcs fcntcnti£ rtfj^ondcnt • Fi> aut trifkrti^atut f^^^^z^ 
caw pr^ponimr^M cm fcquttur , aut cwm mterponiBi^^^^ 
turM Dcflorcfdt fbrnMMcl nwrbo^ucl (ttntc*Vcl mcr» 
bo ucl eets^ fvrnui dcfiorcfdt. Aut tetAtefvrnui dcfiorcs 
fdt aut morho.Vtdt pudorc libidoytnwrcm audada^ra 
tonc amcntu^Contr4* Hcci^cmmiscsCcttdtnd^iUttcaAt 

D iif f^dof 58 DE COPIA VERBORVM 
pudoY mq^ k turpitudintydut mtus i, pcriculo^ dut fdtio 
i^rorercuoarit^Vionnun^crpcritcrationercpctitur 
yfj^>^ ^ tton mimBiOi fcd nomn <iut ucrbum . Qttrf»i£g^« 
^ \£]llMP^oantMhil ne tc noibirnUw pr^efidiwm pdlatij 
"^/^^ tiihil urhH ui^U<e,mhtl tmcr popuU, nihil ooncurfm ho 
^ korum omniwm^nihil hic m^gnifiocnt^imm fcn^tui hd^ 
hcndi locuSynihtl horum ora uulm^moucruntfStmile 
huic*Vidt pudorcm Ubido,uidt tmr^m audada , uidt 
^■^^^ Tdtionem dmenbdAut p^^fyytfr^Y^*^'^^' Vict ^ timort 
dudaddyfdtionem fupcrauit dntentid, Ubido pudore cxn 
pugn^uit. Experidinur t^tur quot rdttonibui cddc fcn^ 
tcntid pojjitpcr hds fiQxrds uAxidri ^ContemmtdcoSyCcn* 
temnithomines.Dcos mtemmtyhomines contcmnit.Coi 
tcmmt cr dcos er homines. Et dcos cr hommes contem 
mt . Dcos contcmnit dtc^ homines . JLdMMksML^* 
pient (Q'tUd.lnedi£ qwimfrt^ris pdtietior. Lucrt qui 
gloride cupicnbor * Cupicntior lucri qudglort<e* Uucrt cu 
ptcntiorquaglori:e.d7drtore habconemine^c^ Ncmi* 
nemhabcochartorcm* Qitin^hiecnon ita muUmadfi 
runtmomentiyddtmdiU timn^Etquihui dccsLujis ♦ Ob 
€dm rcm*Edm oh rcm.Oh mffam i3Lm pdrmiUm^Tdm 
pdruuldm oh cmffdm ♦ Vcnidm dd tc^qu4>ndo ita uult pa 
ter. Qitando it^ mlt pater^ueniam^Eiufdcm rationis cfl 
eum cx ordtione fimpUd dupUoem fkdmus , 4Ht contrd, 
ut Omnid tui nuhi dcbcs ♦ Qtitcquid hdhcsM omne 
kideics^ 

^VaridHii LIBER PRIMVS* |> 

f£ Variundiratioper or\jVTK^i94* 
ccnftruiUotum. Ca* XXXI. 
ordine fiue mftrutUone itcm mnmUd fcrmcnk 
mrietdi exiftit.id qucdfupius att^u^. NampUr^e^ 
diBiones funt^qucenon ref^uunt diucrfm mftruEkth 
mr/ipUt Multum pudorem^et imdtwm puiorii^cripftt 
tnihi.rsfripfitadme.DiuerfimfvualietiUm huic^tr 
diuerfm feu alicnm ab hoc . Jaikt m^ioYcs fuos , m 
ikit fe de fuis m^wribui • Dettfommaui^tcfomniaui* 
Ve tc ridet, te ridet * TotA mik potniuitp totAm nodcm po 
tiutt.Kommrufummui.fammuimterKomdnc^.Sena 
n'^rtcdurior,fcruitui durior qua mors* EwmniftK 
fft de repetiidiS:, damnMui eftrepetudarH.l^atu^ glo 
ri£,mitus ad gloria. Tu<t partcs funt^tuuru eft partiU* 
HVariandi ratio pcr mnt^^tiomm /rgw^ UA y^^^^ - , 

ri]s mcdis^ C4, X X X !!♦ ^^rTT'^^' 
Variatur or^tio a^uoties alto atc^ue alio affeik^M€^^-c^^^ 
uclutihahitu projirtur* Qsami^itcrimfi^a tiwt^ti^^-r^^ 
cnem liccbit appcUare^ut non eft mifcrum mori.v uf<^^ 
4dco ne mori mifcrum eft fnihil eft te u^rm.an quic<{uS^^^ 

te UdsVMi f Uic ppr Ijj^Yrr^fipfjPMiJAri^tL eftft^^f^^ 

Non mgnmlaudcm affecutin eft^lEgre^am ucro laum 
dcm es affccutusfNon //fa curat populm . Id populu^ aiw 
Utfdh^t fHic i2er ircmam cowm^ttftt cftfermonH 
fkacs * Vehementer am^t pecuniam ♦ Dij boni qujim 
€mt pccuml^^oiadnmiJtmuicrfu^ eft or4t.oiscclor^ 

D iiij Tum 4« DE C6PIA VERBORVM 

Tm dcoscoHtcmnit^tm hcminesj^ Ji^-^/^^ mgisw 
deos contcmMt^an hominesfUi c p dubiiAhonc conmtAn 

cfl orationps form . Nihil mihi charm aut ^nft^i w 
fim* Dijperei fi qd mihi charii^ fim^Htc p^jitiripm 
Sia^mriatwsefifermo. ifh nunc[coQt^m « Di/ mcliord | 
ut ifh co^tirim. Hic ^^^hmiMtm^coniutAtm efl diSii 
onis colorXfi uir i/nfigni udmtate . d^fwguUre hdis uz 
mtAte^Hic f rrrf^WffOC^ Nomo uirgnes diquot con 
fkprauit^uerueba Vefhle hfhi poUmt.Virgtcs coplu 
fes fbiprauit^ ut ittrm de uefhli lafk poUutn filea,Uic 
fLQoap^Um^Md^irtatM ejlfermo^Cmo-ffmre fiscbfat 
rtfftmyO' remUaynuUis UtirkrttuIUform^mUom 
ffnio^quidefl curteadco ia£ksf Qgd hales cur txm fts 
htfolesfNatdiulj^lendorefatquiffnere es ohfcurfftm^ 
Opesfatuellroif^paupioresXrudttioneffedbonoi 
titcras nec atttgfii unq.formafat ipfo fherfite deformi 
•resAnffnimfatiflud profi£h n^dus es^ipidifftmli^ 
Q&id tQtur ifh tua iaSkintia cfi^ rdft merawfamaf 
f^r /^ifi^^nfff f^v>>^»^/^ efl crationkhahttm Ueq^ ueu 
rofolu per oes figiiraSiUeruettaperlocospropeoes UA 
riartpotefloratio * detcruquonia hiccmgis uideniur 
ad rerti coptapertinere^femdo conuntArio de his dilt» 
^ntmi dtfpremm*Ac forma^ fcrme oes paucismdimi 
m^^ijuibus mmntc fentcntia.commutmr or^tio. 
e,Experientt£. a.XXXIIl. 

Kmc fio res fiat dituddtor cxperiundiffratia /en* 

ttnttm LIBER PRIMVS. 4I 

tintimundmdtq;dterd propoMtm^.conemr^ quo» 
ddfieri potcrit eandm^uduti Vrotem in omnem jj^edc 
uerttre • No« qiod omnis wirmdi rutio in unm qudmm 
pimorationem pc^itmddere^fed quotmddent, totuti 
mur^Sum^turq; iUud exempli looo^ 

^ TUiCliter^ntc mAgncpeYedeleSbrunt^ 
Twe prononten non admittit Synonymiam- Tu^dmm 
pUtudinis . TU(e pdermms. Tu^ nMiefhtis. Periphraf 
fis efl. Sinomen proprim ponds^putA FaufH^Hetsrofis 
ejlcrpartis cr perfondSy fduflliter<e*Sifaupm^lM9 
r£.Heterofisfubfhntiuiepitheton. ^^^. 
eiLttcrd:. 

flolWmy txbeUuU Uetcrofis^SchedtCyfcriptA.Synicdo» 
che. Q^od ad mcfcripfifH,?€riphTafis efl^ 

Ammumem^nteu pedus^meosocuhSyU^Vertphrd 
fis,uel Synecdoche^Nos pro me. BmMaff numeri^Era 
fmu pro me^ Heterofiseflperfbn^* 
C.Mdgnopere* 

Valde^uehementerynimimMreMrifio^ymAgmfi 
cr crc* Synonymia e/t. Magnopercyfu^mmoperejupni 
vfiodmipr<tttr nu^dmjtmioc^ oc/f ncriq, vfi. VLaud num 
diocriter^non parm,m>n uuJ^riter , per contraria er 
He^tlone dtd non potefl^qwintopereyincredibile diiiu, 
uerbis confeqfd nequedm,atque idffnus aha Hyperbot 

C V lenfapit 42 DE COPIA VER.BORVM 
lcn fdpiutU. C DelcSkirunt^ 

Obleihmtt recrearuni cxhiUrarunt* Synonymid 
cjlMfiq^ inexhiUrdrtitmtiphorduideturcffe. Vo 
luptAtedtmleruntjUoluptAtfocrut^iucudiefii^e^^ 
ntilu Vcriphrafim habH.VoluptAtepfiiderutyrmllitifJli 
ni£ fuerut er cofimlia.TrdsUtidd funt.Kon mumd^e 
fiierunt^7ion mfudueSyi contrarioru permutAtone,Keli 
dtra contextumcommdeofkndinon p(ffunt*I<luiic 
igftjr experidmur . ^u<it me litcrds m^gwpere de 
leSbrunt* DeleSUrunt miru m modm tu^emeliterte. 
Maiorem in modu metu^e dele(hrunt liter^eMaiknus 
prjtter compofivme nihil ferme ^mtAtu cfl. f£Twij 
ris fum m^gnopere dele£huis • DeleShtus fm mdiorc 
m ntodu tuis Ittcris^Uic ffnus uerbi dwntAxdt efi comuf 
titum* (f£Epijiold^dmeuehcmenter exhiUrduit.tuA 
quideepi^lafmuehementerexhilardtus.TUieliteru 
l<enQn mediocrittr dnimu meuvn refiio^runt* Hum^mtAm 
tis tue fcriptxs fm no mcdiocrittr animo refidus.BX d» 
mntffimis litsris tuis mcredibileo^piuoluptnte.Byper 
holce^reldtio*^ArndnttfJimxtU(eUtcr£'mredM^ 
ntihi uoluptite dttulerunt.Nou^^mqudndaUtiddmtu^ 
fched<e mihi pcpererut*"iuii ex fchedisnv.rificd Utdi 
oonospu Smmu ^dim tud fcript^ mihi ddport^runt. 
Tuis e fcriptts fmmu mlhi^dim dUatu efiMx excel 
lenti£ tU(e Uteris^ntdgnd hdufimus uolupt^te.Ethtc re^ 
ldixoe.C<etJCrd fibi^(^fkdleadn^t^hit^ ^[BxFdufHmei 
Utsri£ plurmu hdufi uclupt^ts.Tuis e fcriptishuudmil LIBER PRIMVS* 45 

^rUtfuhi uolupt^sdccefJiU BpifkUtudfmmiosdeUu 
IbtHS. Ex Faufiims littris mYi^cu quoddS, obkihmen 
tumpcepi.Tuae litcraefanequadeledi^riitanimu mu* 
Ineffiibiligiudio tune mi fcheduU pfudcrunt^Uic Meftl 
phora B.Tuii ex litcris tum qudda dekihtorte fum f 
fus ♦ Incredibili Utidu tu4 me fcriptx delibutu reddide^ 
rut.Et htc MetAphoru. Udud paru deleSUmeti tua mihi 
condliauitepijbU ♦ tegedis tuis litvris oppido qua fm 
deleShms . LecHo tuaru littraru fin^dari uoluptoJtie dct 
limitmentemea.Admcdudeleihbilisnuhituafu^^ 
fbU^l^xma qudda Utida tu^e me lixrce afjvon-ut* Tuii 
tx Iris fin^Uri fam afftftu/s Utida.Maximie uoluptAti 
mihi tua fuit epipxfU-Sumc obleSk^meto mihi tua fcriptHt 
fuertit. htcredi^bili ^udio mihi tuafiiit epi^U^ Utmis^ 
iucudi nchis tiiaficit cpifioU^Sumje iucundit^iti mbis t(i4 
fiiiteptfb)U*Swiui{fim£ miht tu(ffucrutliterdejruis cx U 
tcris fmgtarismihi,Tfi{h efl Utidd^Tweliixrxfeo^rut^ 
utt^prfus exilirepudio^Tuis acccptis Irh Utida ^jiicbi 
Vbi mihitu£ funt reddit<elitcrtey UtidafimeXplctus* 
Ixdis amapffmis tv. is lris^nou4, quddu Utida correptus 
fum.Aocepiis Iris tiis^vncrcdibilisuoluptAs ccpit animil 
weudnufitAtA Utidd me tua dcniulfitepiflDUQd'ad me 
fcripferis , id mihi ta lucundufiiit qua qd' iucundif^imu. 
Qd^ad me tttas dedcris lixrasJduchemcterfuitgrdttL 
Qdfmetuis dtgn^tus cs hterisycomhil nnhi potuitdcd^ 
icrcgratius.TuxmflitcruU oppido ^udihiidum cfj^m 

c:rufU* 44 COPIA VERBORVM 

ccrum.Tuis Ittcris oppido quS, Utiibmdus fm effviiu^k . 
QHod m tuis lit^rii certiorem reddiderii , ficU id nuhi ] 
non gratum mcdo^uermetia mmdm ♦ Cm tuaadmc ' 
per^rretur epijbUiUidifJes me ^udij mAgnitudine gr « 
fUentem^ Quod me faltem ep^fiola fahMriSyid ."pfifh uo 
lupefoit* Litcris tuis nihil adfirrt potuit optitiu^* Epi/b 
ta iua ad ncs uenit uehementer expeSt^ta ♦ Literis tuis 
nihtl adfirri potuit defyderatiu^. C 1« f^i^ t^^^^ 
^ji^^^' tiilepfm eft^aut ccrte Synecdoche.Ha tuainda folent acm 
T^idereyqUiemdgnQperedefyderauerimJUS* CNapo/i 
^ ^ funtncneffetucundtffmdeEralmFaujHn£littr£*liom 
imnda mhi tua fiitt epi^la* Nr«ftg«4W mfimes nuhi 
tu<t uenerunt literaMaud qudqua mgratA mihi iuafcri* 
pt^i acdderunt. 1\am mihi dulds tua fi^it ept^la qua ea 
qu(t funt duldffimi « liittrastua^ multxamuoluptsitc 
perle^^Epifblamtuamnonfinefumm uoluptixteream 
pi. Qgi mihi tuas reddidtt U^rasy is mihtpudiprtm cum 
mxlm detulit* t>t£lu mirm qua metudo^j^itepipio^ 
la* Sched£ qwi^s ahs te m^as accepi , noudi quddam ^u^ 
diarm lux peHus mem feren^runt. lUtera iua quicm 
quid m aninto moeroris erat , id omne probms excuffem 
runt* liltram animo perfenfi uoluptAkm^ cum tua mhis 
reddereturepifbla* tuis exliteris uduptais vnlolitAam 
mo mo^tmeo * Tu£ literiC fiierunt m mffa utaffatim 
puderem. Tuislitertsefje^u/mef^^uttotusexultiri^ 
^udio. t>ii tdx qmt quantti mhi lcetiti^ tuU tx literU 

obortum tlBER PRIMVS* 41? 

tjlkttunt fiUVix pojfim fcmommfequi^qudnfm^u 
diorm ex m tnihi mtum fit epijbUxidu mirm eli^ 
quntm uolupt:itumnohis ex tuis affulferit literisJ^eu 
hnmortAlem cjuH hj^ns^uditi nobis c tuet prouenitepis 
fiola fPdpe qudntas Utidieauff^ mbistu^ litxr^fuppt ^^'^ 
dmruntf t>ij honi qudnti um^diorii tuu mihi fctiptx 
fuhmimjlrdrutf ikatorem Utid^ uta mihitAhetl£ attul^ 
Yut quam ut expliokre poffim^ Murimu uoluptitis nohh 
tuus t^eUarim adportAuit^ ^ix credas qudniii akruU / ^ / 
liCfxa^mr^ tuac in mmimuexeruni meu.Verhiselo^ 
qui nequcam qudntisgaudijs me tua onerarit epifkU • 
Cur autcm fic uerear loqui^ <um Terentm dixent^tnul 
tis conwdtt^tibus oneratum diem f fu(e nu liter^e ^udij^ 
onujlm reddidere* luis litcris ulde fm ^uifwi* Tuis 
litcris umo^fm Utxtus.Tu^ fcript^ nohis uherrima U^ 
tod£oopiamojfuderunt,i^tjfim<^mihiniafii,Ueptfh^ 
Tuis Ittcrtsfkdm ejl^ utprorfm frontsmexpoTrexek 
rm^tifis tuis lucrisprottnus animi mci frontcm expUt 
euiJn^ leffndm ea^qua admcf mpfijliy inira quaedi 
uolupt^s animo ohrepjit mco ♦ Suml at(^tuas m^exif» 
fem litcriM^nou qutdam ^diorm uis mentem occupd 
uit mcm.}nj^e£lisuii5 litcrisj/ncredihtlis quidam ^efius 
Utiddcpefh^. fubijt meu ♦ AcceptLS hum^nijftmis litcris 
tuiSy immenfa qucedam Utida mc totu ohfedttJEmoriar "^-^-^ 
fi quicqua unqua accidit tucudtus tui^ literis^Dtjpeream, 
fi qutdmuitsi fuAuiusohti^t tuk litcris^ltA mcMufc bena 

mct^ 44 DE COPIA VERBORVM 
Aftient^ ut mhil ixmhdc mdit tuis litcris grutiui .(Jaue 
credds rem uUm ohljd i fortumpoffe lucudiorem qui 
Hi^efum litcrie.(}iv^m ipfe churm dnimo meo t^m meiu . 
UAnt tUiC litcrje.Pape quimu ^diorm tua mihexdtA 
uit epijh^la fQiutwm rifn^qmmu pUufus,qud,ntm tri 
pudiorm tuaenohps uttulerunt Utcr£filegk0mstu(is 
litcras le^ns^ mfilitn qwada Utiikm^ha/. kaUmuf 
tuui me^udijs exaturauit* mult^muqlupt^te nuhi twb 
pr^huit epifiola.totume^udijs mhuittu<ttfej[eg^n3 
fT' epijbk . pmnis peihris meifinus uoluptsite refirfit tua 
ta anuxhilts epifbU llLcird quddduoluptAtc me tu^ref^er 
fetunt liter<c.Tfu<ib quide epifhUnoua qund^dnh meo 
UolHptiitm df^erfit. T!uis literisnuUdres unquddoxdit 
nuhififHuicr^lSlihilunquiuidi tuislris luhentim*Kdui 
efi quicqul quod^dentiore acceperm Animgud prot 
XinMs¥dufH milras, Quomcredkdffaixiffe^udiop 
eum tutmnome tupsin litcris dgnofceYc^m t^heUdrm 
tuxm nuhi trdderet epifbla , fhtim dninrns ntihi Idetidd 
f/neffdhili prurire cocpit^giuid cg? tihi nuncrefird,qu<€ 
uoiuptiisacceptis tuis literis dniwu Brdfmi tut titiUdrit f 
Ammus ^udio uelut exudahat^cu tuA mihi redderetur 
cpifbU^ftluhenstuddccepieptfbldffofkdq 
lim tum ad we deUtu efl^animus mmiru mihi ^udta 
efferhuit.tixeram apud me pr£ ^udio^cu tua aaxpc 
rem Irdsditcraru tudru lepos^pr<edpwi quddauolupt^ 
te remordtusefi animuntcm.l$opoflm noueheme^ 
^uder^ ^UQti/es tmf mpddd nos aduoUnt ♦ Mel mens LIBER PRIMVS. 4y 

\itu,ryii nuhi Syrure ac mcUe flucfe uidetur. Opipurii 
Ittcruru tudrm epulis fm lautijftm refiilu^, l^u^ fcrim 
ptk funt nuhi a^uis Ambrofia fu^iuiora* Scheduls tnci 
Mori iti^i^ere uel mnfis Siculis kutiores, mUa uclii 
ptii,s,nuU^ funt deliti£,quds cu tuis literis confirrcuclt 
pluufea fun^ m prae tuis littri/s, Inter le^ndti (tmniiffi^ 
ms littriUUiiis Erdfmipedus^udtofubfult^hat^Char^ ^ ^'k^ 
tiedi^tistuisexarciUymequSitusera §^udijsexpUTut^"^(^^2^^2^ 
Uer<cdcliti£cordimeofunt^quicquidfcripixirud^tc ^ reddiuir^iid nifi^udm tua fjpirat epifbU¥efim dicntj^\p^'^-^- 
4ttuUt is^quitiiasattulit hter^s^ Tfiuphum adduxit qui l^. ^^^^ 
tuwm adduxit epifbliu * NuUum e^ neihr tuis fcriptis " . 
an^pofueri^An f g? uUu rml Atticumcutuis amatiffi^ms 
li^ris cotulermfSaanru non efl faaixrm^fi cumiit^fk , ^ 
tuiscopon^turMuUimjort^limtayrifapinoi^^ ^ 
mibi liter£ tu£ fapiunt^Q^cdfitenti mujboc mhi tu^-^ f'}^^ 
fu^ litere.diiiod apihm Cityfui, q$ falign^frodes ck -i^»^ 
peUis^quod urfo meUhoc miht tU£ funt littra* tpi^l^^^'^ 
tu£ pattrnitAtis miht jiiit quouis meUc mcUitior.Ybi rax ^^^^ 
^iffem tatopere expe^t^s tuas literdSydixiffes Erafmti „ ^^^- 
pUne^udijs ehriu.Yt rcddittt funt ahs te Uter<eyfhtm^^/'^fzi 
uidiffesnosnimiaquAdaUtidaqudfttejTwJetos^Cl^ ^ 
fiix tc dili^.ta umc: tuis epl'ii delechr-Nil nifi mcru dc 
htiu tu niiht fcriptautdetur^^o ta palato hladmtur uU 
Ucupedi£,^aim meutUieliter^delmitit.J^tuUie lautiti^e 
fu^m^t^tiUat p4(itu» 5 tuAfcrtj^t^ mentc <x/;Li|a5 4S,.^>. DE COPIA VERBORVM 
H<flom9 dttulit^qui tuds reddidit litcm . VoluptAtm: 
7 >>«v-^ ^iftov adportAuit tAhcUio tuus^tuis ad m redditiilrts 
^S^^ .Giiudtorwm^QL>i(£osoiV dduexitisqui fcheddspertut 
Tf^r ^ tit tuas.Mthi pUne tu<e Im^t ^runt qd' Verfis 0^/05 
^p^f^\y\{k<^oi)\oci:, quemddmodm aiuntGr<ed* ^lnhis 
*'t^t^^f^ofi<lU£UidebuntureiuJm utinorationefolutii 
uixtolerandaputentur^mininerithanc exerdtitiDnem 
ad carminis quoq; compofittonem acconwdart . Agc tam 
ndeundemnwdm maltera^piamfcntentiauArtandi 
^adtAtem expcriamr* Ea^ deli^tury nmra non adm 
mdmfocamda ^ ne^ ad uArictAtem idonea^ quomd^ 
dppareat qudintu pcffit h<ec comutAndi raHo^jiufu at^ 
exerdtitione confirmuir* Uanc /gfttr fententiam fum% 
C iemper dmuimim , tui mnmrq^ C nvxs. 
Vrmdpio aduerbio femper nuUm rel^ondet Sym* 
nymuyhiec^ m aliam uoom deflcBi potefl • bemde Viui 
mUm item habet fynonymu , & uerbm efl unica uom 
ds td efl neutraliSynec uUm exfe propa^t nomn pr^ 
tcruitim' Demde Mentinero non folm umc<e uods f/l 
uerbmiUermetiam mancum cr muiHm^penei^ fkri» 
Ic.Vtpoteit quonuUafoboles,pfidfc3itiir,pr(etermmor 
Crmenwria*T?orro duouerbaq^hisopponikur^mri rt 
obliuif i uidelicct^O' ipfa funt tiimmnaiy tim flerilta* 
Tamn aggrediemur.Ceterm udjfiandi rationes ex fti 
pertoribws per fe leihr agnofcet. ^Semper im ui 
u^m tui mnmero*Nu/nqua dm uiwnim^tuincn mmnet 

ro*Hu/ncji*a tlBER PRIMVS* 4^^ 
To.Iiunclum quoud ui^km fm, me tu i capict ohliuio^ 
Baud unqua dm uixero tu ammo exdderis nuo • Hunn 
qudm donec uiuaMht uerties In ohliutone.l^unq quoai 
m uiuis eroM nobis uemet ohltuiof Non prius tui memi^ 
fufje definAm,quauiuere.Non mc ante tui menwrta qui 
uitA ipfa reliquerit^Vf^dm j^iraho^tui menwrfuero^ 
Vonec hacluce frudrytu animoharchis meo. e' uiuorii 
contuhernio dtm mlgrauerim^qua tui memrianoflro c? 
peihre dcmigrdrit. Ipfc priwi cuiuisexcefjero , qum 
Moruse ncflra exceffcrit memcria ♦ Uix h£c me prtwi 
defidei^qua Uii immemrjjjc apero^Yit^ mnon ferius 
defiituct,qu4tiimcharicsipiti/recordatio. idcdies mihi 
tuimmoriam eripiet^qui uMmMadc lux ohliuia tu i no 
tfkefiadduikra qu<enwrtem . ldenoflr<e tui memri£ 
uit£q;finis ertt.tDwm memr ipfe mtjiieroytui mmiruf 
fe neutiq pt^hit.I^on aUm no[ir£tui mmriit , qu4, lun 
iiserttmritus * Js fotus diestuimmriaextirjxeritq 
uitAm^Anitmiipfiusquatutohliuifd mpia . Noflroe 
peihre non pri us clahetur Mori mmriu^qua h£c ani 
mj?f£ttrum,mmrttm nuUmomninottmihiafusex 
pc{hrahit. Egp ne t^m iumdi conutShris wnqua uiuu^ 
queam ohliuifd . Tm demm Morifui ohlmifd poterit 
hrafmus^cmipfefui definet mmor effe.Bm mihifen 
fusuUui mi reliquus erit , Ui femp animnoflro ohuer^ 
faheris . Cordt mo charior es.qua ut uiuo quide moH ?^ 
luiioncumrepoffif, mmnofirismprmrdijsrepo*^^^. 

E fiuicjji fa DE GOPIA VERBORVH 
ftiuejl Moruhfic ut prtetcr mS, morte^nuUa res iilm 
iUme queat eruere.Oroo tradar ipfe prius^^ua te madc 
chliuioni .Dm f^iritui bis oculis , his mnihm impahit, 
tupe^hrimfidehis mtOydm f^iritus hos re^t artus^ 
Quadm fuperit m nohis halitus^no guero tui ncn mtitl^ 
^ mjJr.Dii m uiuis aga^ufq^ uiuet m me tui memoria. \s m 
yji^i ci. hi dies uit£ jinis eritiq tiii ohliumi^tntmtiuAdlafics 
^IU y x</-,. anima^teq; e meo reueUet aio . Donecfupfllte efje fm 
nent fupi.tui ppctuo rccordahor ♦ Du quicq umlis alo^ 
rii m hoc pe^hre palpit^hito tui memria no euanefcet^ 
Non mihi diuturnior uMfutura efl^ qua tuorti i me meri 
torummoriaJslonnvhihreuior^^^ 
^^"^ ipfauita.Nonminmdurahilisertttuiapitisrecc^datio 
^ua h<£c ipfa uitA^Me tihieripietisdies ^qtui mmoria 
adimtApfc mihifuhduair^priufqua te in mmcria hahe 
re depitero ♦ Haud lonQor erit mihi lucis huius funHio^ 
qua tu<e henignitAtis mmcrta^l^o mihipofkrius fuppez 
tet uiuere^qua tui mmlniffe^^Extra mfiiero dtim^^quim 
Morus mtra hoc peilus effe dcfmt. Tit^ htecJutq; m^ 
Zt^^ r '^^^ ptftri fhdioad mta decurreitt . Prorfus non ertt 
Erafmm^cuNLoriimmmrerit.^Koext^hithocc^puty 
f - ^nhi tnm finQilaris amid quero ohliuifd*T>onec fupra (rr 
ram aPcurus fum^ non conutta ut ohfolcfc^t apud m tu^e 
comititismmria*Bonec comunehticaerehauria , tu 
crehroanimoocurfuhismo * Ijfmiqferiusfiiturm efl 
Erafmuitaqumimmoriaohnere,^^^ tnihi fericxr 

durahit inr^tbituiM. quS, tui mmoria . Flon antc dc te co^Undt 
finem ficero qua Atropo^ fktiklc filu fecuerit . Si qud, dics 
mi^ tui parituru cjl oblmfccntiayca artc nunqua antcccf 
fcrit ci,q me lucc orbabtt ipfa.Sol hic g uidct oia , nun^ 
me uidcbit non mcmorc tui . Niors un^ tui rccordatone 
his € prdccordijs cmoucbit-Donec uUa uit£ portiohisUt 
ttrtibus rcfidcbit , Moru^iab ErafmicogtAtionenun^ab» 
crit, Qu^^dm fan^unis uUa pars hoc m corpufailo ale . 
ht^nunqua apud me rcfrixcrit Mori memcria^Mihi g 
dcm dm mtx admt , tu a mentc mea nunqua cs ah^tu^ 
rus^Qnoufq; minebit huius amm£ corpufadiq* copuUy 
tu a mca memoria nutto tpc fcimt^is* Prnn animus cor 
pori qum tuanimo meo pr^fcns cffc dcfmes.Spiritm^ 
tpfc dtius cx huius corpufadidomidlio dcmigrahit^ qua 
animo imprcjfa mco /mag? tui dclcatur.Acq; diuturnd, 
fiicrit apud me tui memria ac u(t<e airf^ . Badcm crit 
uiucndi^V dc tc co^tAndi metix.Non arcHoribus poz 
nterijs tuirccordatio claudcturquxmipfauit^ . Quoad ^^^•Y^^/ 
uUa uciu mhi uit^li teporc faUctydulcc ficrit ufq; tui me^^y^^ ^ 
tniiuffc^Quantim ma Lachcfisjiit^lc fhmcn cxtcndc^ 
rit^t^ntundcmcxtcndcturcrmeatuintemoria^Eadcml''^ / 
tniht ct uiucndi^o' de te co^mdi menfurajiccrit.Quoi^aLS ^ 
ddcorporis molcm fiatusuiuificus fuflinebityanimuAn ^'"^ "^ 
maxime tut mcmorcm geram . Dum lucis ufum ccclitum 
i/ndul^ntia conccdetyCe fcmpcr animo firam . Dm uim 
<aw pcrmittent fupcri , non committcmm , t^m fidi 

E ij con^rronii ft DE COPIA VERBORVM 
€vngtrrortis mqwimnohis ohrcput ohliuio . Donecme 
Ttondcfidetmmi^ariimm hunc v mcmorem <fr]gr<t 
tumnunqudm pofucro.Quoctdufq^folcuoluhili fruifis 
mtjomc homlnc hahchis tui memorc. Viuu no uidchit 
'ErafmUyqui uidchit o hlitu tui^Quanto tpc uitti mihi du 
ratura cji^mens quidchxc mnchittii rccordantijfim^ 
Qaandiu fupcro hoc louc contin^i frui^non mht conti^ 
ritohliuifd tui^Donecuita pcrfcucrahit^ tu cordkohtuti 
lusfcmpcsohucrfaturus.$ominis antc meiy qua ta,m ra 
ri amid mihi ucntura cji ohliuifietia. }pfc mihi priics cx 
ddcrd qua Uii uultus ima^.Viucnti quidc Erafmo haud 
un^ cxddct Morm. NuUa dtuturmtas ceuiM apud me 
mmoriam ohlitcrahit ♦ No/z mfi mecum tui cxtinguctur 
tmmoria* kntc fktAlcm dicm c nojira memoria non climi 
nxhcris • Antcohitumm)n dcfifhm tutmemimjfc ♦ Antc 
puprcmA fUnera non (xffaho tui memor cffc^Noiiantecx* 
uittc fhmin^, tui qucam chliuifd * Viuo c^dc Eram 
fmOyMoriai memoriahaud mqcffiuct*TMiapudmemc 
moria nuUamqua a^tas antiqUdhit*Ante fwmmu dienon 
ahro^bitur m me mem<nia tui*NuUa neq^locorum neq^ 
temporuinturiacffidct, quomlnusctutut puxtmemem 
mnerm in uitA.Pcr ocm uita fui meminero . Hxc uttid g 
lon^ contmfftycu tui memoria fcmp crtt conimShf. Ad 
fpfm ufcj^rogu me tut memoria profcquctur.Mcifcnfu 
archo prmfqua conimBffimi hois ariturus fim rccor% 
datipnc^ meis tpfc memhris difirahar^antc^ tu ah m 

mo LIBER VKimVSf f% 
fn£o diueUarcMors miki dtiu^ dcdderit, ^uaohlimo tS 
diledi apitis • Certii efl mcrtem oppettre potm qui tui 
mYmrM mn iu^tcr obtinere . No/i nifi me fepulto^tui rc 
cordatiofepelieturm m^JTuigdeaut mecUyiUdnungeft 
inttritura rmm/oru. Donec expirem ipje^j^iruhit m mc 
Viori mei memoria^Donecapud fupcs a^tAhmu^nun* 
quAm mlhi'mceffettu<e henigniMisoUiuid^ihdtm ar 
duuhacummihi^gnere queat , uttui memoriaexhit 
pr£cordijs pofjit extundere. NuUa res tam dtrox nuhi 
p<^it m hac exoriri uitii , qu^e tui condliet phliutomm^ 
Viuo nihil ppffit exifkre,q^mihi tu<e f rgi me hummok 
tis confietohliuifcentia* Sicinme radioes egt rmmcriA 
tuuut nuUis omninc afi^u^^qui qdeuiuis folcatmdert ^ 
fitwn^ua ceffura* l/s nimirununumentis animo meo com 
fecratus es^uteanuUii (euif^atiuudeat demoliri^nifi 
firte morsycui nil reru mortdiu nocedit.titfi ipfe mort% 
lis elfem^no duhitAre hac de te memria mmort^le fore 
poUioert . Si immort^lis effet Brafmm , immortitis itidc 
foret tui apud lUum memoria . Eiufmcdifhtua in anind 
mt penetralihus tud meriti erexerunt^ ut ca quoad me 
tsUus fufHnehit^nuUo afu fit diruenda . Jis titulisMorui 
wfcrtptusejlcordimeoyUteos nuUa tpishtiuriupofjit 
mqua exedere . Non nifi unA cu Mtt tui reccrdatio m 
me confenefcet. Jpfe mihi prius excutiaryqua Mori nomc 
cx adytis cordis ext^tur . Jd unwm tihi v confirmo cr 
pr^efkbojonec m nuirt^luim numerofuturtis fim^ tu c 

£ iij fcrim i4 COPIA VERBORVM 

fcrim mmri£ nunquam dimuehere • Vt oU temptt^ 
foffit^ccrte hoc mu lUi no lioshit unqua^ut uiuo mhi tui 
"pariat ohliuione.Semper hic dYVimm tui cwm primis m 
yninentynjeq* id m dtes qualihct /ogzt dedocchit • Dowrc 
oc^avtff 'nteteUu^aletyUnuiUud mnqua quiho dedifccre^uideltcet 
^^H* Umrdrifodalismmimjfc^Donjecfuturii^fum iTTix^o 
/v/o5,«^ UomricodicaucrbOiMorimtfwrtaccntmeHa 
^^rohttneho.Quoad mihiconttngctmter ctitdv \(/^ov9 
fra,(^M Homrtcc loqudTy annumrart mng hpc dc pe 
/ {hrc Mc^i u/ultmUhctur * o orcj^fo Lv %yo>yi^^(r i 
^lf^ij yjyi ixcic^iXcc yovvcLTi^Ti^i>((Xy quemdkt inodii mqt Homrus , tu mihi mnqua cs ohliuifocndm^ 
''t^t^flicefinouiwirtdndi ratio, luw |5vtcs l/r/v 9oii 
vt <fli§KOfjLivoio,ute]tapud Homru mnqua te aujis 
i^^V/fj y^Yct ohliuio.Tut mmrta ppctuo pariter cu ipfo uit<e ,p% 
?4/ V ay0i"ktgre^u $ducaSup^ii[ BrafmofuhlimitAtis tu^e mmrtS, 
^ mUmumquadiesexpmxertt*(^pc^ 

hipQl^rQjUcru m tr frmp mtttehnrj(pio dd utrH mt min^ 
idr^iitU3L.Donec duird uit^lis hos artm mderahitur^ 
tu i ncjlris coQtdtionihm mUo mmnto es dhfiiturm. 
y/$ ^deo penitm his pr^ecordijs tui mpreffa efl mma 
ttdyUt mUo mt^ pd^ uidcatur erddendd ♦ cia tpe 
imroefaintytui ocrtie mmria ad oanftm ufq; uit£ dpud 
muiffhit. Ar^mNiorumudnintocoplexmfu/myqud 
utuiubpoffiteUhi* Eademmluxcxdnimmuidehit, 
quiC tut conjj^idet immmrem * Adeo uiudm qwindam 

im^n^m tm§(im tui peihri 'mfailpfijHmo yUt uix ebum mors 
rppi fit abolituru* Non erit Erufmu^ tui mmrid uiudd 
t)r*Tdm utiUx erit tui dpud m mmoridy ut ipfe no fitn 
fiituru^ umdor * Nm/g mtcrddetdpud m Moria m^ 
Ynondjonec ipfe no mterddero • Semp huc homlne cx* 
perieris tui recQrddme^domc uiU pdrttccps erit. Bxm 
pers huim uiticfucro^ priui qud k tui mmorid dlienm * 
Adeouiudx ejl in m tut m)noridyUt ipfi no fim iUifiitu 
rm fupfks * AlHm m^ mmorw ifedi^ , Sut uUd tc res 
mde qucdt emoliri * TenAdm mh^res ccrdi mo qu^ ut 
pr£tcr mortisaifmiiquicciuddliudmdetc quedt eijc^re 
Pemtim hoc m pedore ccdittts es^qud ut hmc uUd rcttidt 
fie fis excludedm^donec mihi uitd fkt^ no muidehut . In 
Urim mfitm es dnimo nojlro^qudm ut mdc i^icolumi qde 
qued^extrpdriJcixmmpreffm ejlcordimo fimuldt 
criitut quxm ut fuperfHti pofftt unqudm detrdhi*Sic ef* 
fi§es tut,cc^tAtiom m<e penitm mpreffd cfl^ut edm nul 
Id fit (Stds dhrc^turd.Durii uita fuppedit^hity mhil exH 
terit quod fixdm dnimo mo Mort fhtudm udlcdt Uhe% 
^£klre*Fteri nunqudm potcrit^ ut uel umm parum tui 
mmor^Donec dpud fuperos oommrdbor^ ne wt^ quii» 
dem Lethes aqwL , tui mmoridm poteritdbolcre • Do^ 
durd ucfar atheredy fubmde tui remimfar . Vit^nt 
tnodo dem bnpertidt , f g> tibi mntcm pcrpetuo tui m* 
more poUio:or*Si qs miht mta, fu>n£h fenfus erit.tam dul 
€iiamicuU rccDrddbor^tdtti abefl ut uium fim obliturm^ 

E iiij Omnid ftf DE COPIA VERBORVM 

Omm ntihi dm dcdderint m uitA qua obltuio tui*Tm 
'^^^'i-^ furfmuerfu^re€urrentamnesMtGr<tdsefl'mpYoucr 
hiOyCumErafimsMoTifuipotcritnomenumfJe.Nonam 
lius me uifurus efioblitu tut , ([ua qui uifuru^ efl arduii 
proncs relabi riuos montihui , er Tyberm reuerH^ ut 
ditFlaoous.Antc leues alto pafcenturi xthere cnuiy qui 
uiuAim Erafmu lAori aptat obliuiOp His coloribws in tA^ 
hula peSbris mei depiSh, efl tnwgp t^i^ut eam nuUo an% 
norum feries poffit eluere * Suprcmus utttc dies me tati 
>>t^ <^iilJ^^^^ deprehendet^Sojj^itcuitA;;ncn mc /ttgrf ( mcmo* 
riatut* SaluduitAhacyno^cnwrieturapudmctuimema 
ria. Quoad hdcc ntihi uttjk comes crit^conut^bttur cylftu 
reoordtioM£c meuitik tui memorem relmquet^Non auo 
labitA nobis tui memoriaynifiauolantt uitA^ Ad fupremli 
ufq^ utueniilintitem y tut ncbis memoria perfeucrabit. 
Inobtmeda tutmcmortanon fUero mihi difJtmiliSinifi ui 
WJLS efje defiero.Donec hoc utt£munusdiuim.benigmn 
tAs miht falum effe uoletynomtcrnufrieturapud me tu^ 
benignitAtis memma^yitd defiin^r prtus quim tut re% 
colere c^ffaboi>ieniobiero utius qum te uemisv dur^ 
mndem • Clauis adanHntinis mflrte memoriic mfixus 
efl Mom, quos ncn nifi wna mors mleatabrvmpere* 
Ad ipfos ufq; dneres per^m tiii mentimffe, Ad extre^ 
mmuf(^fejfte(lammecomitAtiiraefl mcmoria^Peruni 
Uerfm uit£ fj^adum Mort meminertt Erapms^ Adex 
tremu ufq^ ro^ u^oru/m f rgt mehcnefidorum memc* 

ria proroQi9 riBER PRIMVJ. f7 

Tuiprcro^tur.ltMlis tUa dies denic^; m tut mmorc 
tfi repturm^^ DSopperay ut tuje humnitAtis recorddM 
to adUbttind uf^ proferatur.Nunqudm mihi qutcqudm 
chtiffritmuita^ne^ tmm hetwmynea^ tAm acerbum.iluoi 
tutnomim recordaUone e fim pe^hrismiqueatex^ 
peUere. Qnoad hicmmus m hoc ccrpufculo tenebttur 
iUi^tu^ynonrxutSit mu mmrk Morus. Citiu^futun 
ru/m efiutaltermin orbetui memoria mcwm deftram^ 
tjua, ut hicubijdm.Ammm e^ro prius qukm te mnwt 
ru tcnere dejiero^Si quandocorpu^ u/mbrafuam potcrit. ' 
effuffreMcanimustuiquibit obltuifd ♦ Uonantequ4^m 
diem uit(e nouiffimuclmfrro^ defiturm fwm tum m m 
benefiantiaanimoctrciinfi^rre^Qtimlon^ dabtturuit* 
tAm erit longitui mmorta* Varncbiserit mmori<euim 
ticq^mJiu^.Ttnmminero quoadauras c^rpferouttAm^ 
tes . Abfit ut mihi brcutor (« erit tui mmria qulm uitA 
Quandiufuperabtt Erafinus , txndiutui mmniffenon 
graudbitur.Vitn orbabor antequa tui m reltquet mtno 
ria* Supero priwxbor lutme^ ut prifccru mre hqudry 
dtim qua Morus cx anim deleatur mo* Ocyu^ hoc mi^ 
hi corpufiulii friguerit , qua tut mmoriafri^fat apud 
m*lncxtinlhm tui mmriafemp ttnebo • Qnantu tpi§ 
mm frudr.fic cnim loquitur Salufiiu^ytAntwndem tut 
nteminero ♦ Perpetim tuirecordatusfiiero . Sine fine tui 
mminero.mUa res miht tut obliutone 'muexerit^nifi q 
we cx hac luce cuexertt* Orbem huc uerterim dtuis qui 

E V mmum DE COPIA VERBORVM 
timtnmhunctui memremucrtcro* vmnteekuml 
is afiis , qui tui importxbit obliuionem* CrudeUbus mt 
^Jbrts occubueroy cj^emddmoim loqumt^x Poet£^ dtiiH 
^dt<^ tui recolere defiturm fim. 'Bfjvrar ipfe dtm<ium 
tuimmomecordeefj^raturmeo* Adipfmuff^ bum 
^fim me tui memortd profequetur. Nc dejiin^hs quide 
m popm obliuifdy nedm uiuus • Yiuenti rnihi nunqui 
nboUfoet homims t^m bene meriti recordutio*Q]iMo^t 
turm efl^ut apud Erafimm ewinefat Mori memoria^ 
l^empc dm UM deftitiietur* 

Sed lam fit m^dus^Neq; enim id d^turjUt ojknttms 
quoufq; nos in commt^ndo progredi po fiimus , fed ut 
ftudtofis ddulefcentibmexemploderfionftremSi qwint 
tdmoratonis ubertitcmparitura fit hcec exerdt^tio.Sen 
tcntium emm non adnwdm filiccm , neq^ m^gnopere di 
xomnwJtindm foscundm jermc duoentes^ut opinor^ca 
mMuimas , nec^ tiimen mlnutulds iUdi udriandi ratioi» 
nes fumus anxie pcrfecuti . liunc quod reliqum effc uth 
dctur^udrt^ qwifdm orutionu fcrnvAAs proponemusi 
mn iddffntcs utomnes perfequdmur^^um hoc utiU^i^ 
mum quide^uerm prorf^^ 'mfimtifiieritoperiSyp:dul 
vftenjis dliquotjuelut exepliSy uelfibi qutf^fimilta jin* 
^yUelaltui dliqulsycuiplusocij jicppetctqua nohis.hus 
iufmdi dto^ndi fignras exommbusauthoribuspetit^S y 
copiofiwsato^ aocuratiusimptiat Copia cddidaUs^Acpri 
m loco quot ratiombm wuto tribui pojimt<eqwi:lit^r* 

i^Qtiibui LIBER VKmVS* 
^Quibiis modis tribuimu^ plurd ek cc^uo* 
Cd. XXXIIII 

EStuir tm mdiius^ tm prohus* tjl iuums er 
fbrmfuS:,^ hcne inff/niutAS* iji uir dodui pari^ 
^r ac probus . Efluir dodlus fiiml ^ mteffr. Ejluir ta 
'dodm qum bQnus. Vir eft do{his iuxt^ ac boms.Vir 
tfl non mms probm qua litcrdti^. Vir cji non mfirior 
litsris quS, moribus^Vir cji cx^equo prohu6 atq; do^s^ 
Virejl aque literatus atc^incorruptui. Vircfln^n m/« 
itcre morti probm^^qum dodrind.pr<editu$. Vireji 
Crdo^kscrmttffr* Vir eftdo^fc^ bomfq; marmi 
ne*Vir ejl fimul erudituSyfimul mi^ffr.Virejl do^f^ 
q;,0' mtc^r m oirmine. Vir cjl haud fcgnius eruditm 
d€ prohus.Vir cjl ut do^s lin er ^hui. Vtr ejl doilm 
'& idcm prohm. Vir cjl opUims idcmq; doBifJtmus* 
Vtrcjl pm ucl dodrim. ucl probitAte pr^editus^Vir cji 
mn t^ntuvn crudttus,fcd er mtc^r.Vir ejl non modddb 
{hiSyUermcttum probu^.Vir optimus quoq^ eji^nedum 
dochjfums . No« tantum fkrum^fcd mpcUmu . H^'c fcr 
monis jhrm^ peculiaris eji Scneccc^ ut omittAtur etam^ 
Vir cji prdcter fmmi cruditionem ctiam optimus. Vir 
praterqua quod dodmy cji ctia optimus . Vir cji de quo 
dubitcs^do^,or nefit, an mlior. Vir cji m quo cm litc 
ris prohit^s morm cx dcquo o^rtet*Vir cfi qut litcrM <f t 
qitdrtt cm uit<e fanEtLmonia, . Vir cji cuiu^ eruditioni re 
f^ondet mcrum mtcgritAs. Vir eji quiparem uitx afti^ 

raGniam €5 DE COPIA VERBORVM 

mYtidm cum crudittone copularit*Virfmm dcttriu^ 
ummmru 'mtcgrit^tc nsutc^mmftriorfefe. intcfm 
idem poUct ucU Yir cft pm ucl do(lriMuel probitiXit 
pr^ditus • Litcris tuis miorcm m rmdum fm dclcSb.n 
m y ucl quod cjfcnt clc^ntffim<e ^ ucl quod humimti^ 
plcnte.Vircftinbt^ris cgrc^usyneqjuidiffmlism mo 
ribu^* Offiim hcmfido aimUfH* CorpoYisformaawt 
m dotibus cequipariis.Cm dijs cx pari umit. Ordtione 
tUii^grmtcr offenfm cfi^parim quod cffet modm^ par 
am quod^rro^ns. C(etcrmmtrariahisfcrm€Yncdk 
tribuu^tur. 

"^/fJL X\ T^** dodrin^ quidem egrc^d , ucrm^ mrilu/i 
^^-^414^, iUaudatis.BfiiUequidcmuirbonus^uermpat 
^^nr,H>rr9 rmeruditUA^Vvt eftnijmgudblandij^im , itAmffnif 
-7 un-^ e/^^mrulenti.Vireft utoptimismioribus jfei pcffimis m 
^ ' nbus^Cietermm(equ<il(tcrrcmoucmushif^modis* 

'/^' }>^lu^, ^ ca. ' xxxvi/ 
^ \ Tlr eft tteq;do{lus,ne^ probus.Kcc litcris nec m 
^ ri ibui probatus .Vir cft no mdcfim modo.ueru/m 
, c&am mprobus.yir eft ut mdc^s^it:^ improbus^ 
u^t^ <,^^' jjo« mms mprobus quimiilitcratus.vir cft tm mdo 
«V ^^JZ^^^^^^ '^P^obus.Aequeindo(hsatq;m^ QSm* 
h^<i.^ tiianus, liefdaspr^ftskfuefintm^ tS 
rlyrU, p^.jUr^ w/^^ ^ ^opojiunb LIBER PRIMVS* 

wn poffunt prxjkre quJim nolunt. Pariitr c^Mdodus 
cr improbus • Vir peffimus eftycr nihilo doBior.SencM 
ca^hUmm deprimi mn pote[i, non tm^s ([uim quief^ 
Yc.firadnihiljhommah^ , hcnorum 

quoc^ morum tAntmdem* Breuiter ijfdemfirmerutioni 
bwi remoumus^quibus irihuims.liunc quo modo tri 
iuendm in^equdliter indiaibinm* 

^Quibmmodis tribui?ms inte^iuditer^ 
Cd. XXXVII 

ylr eji cum doihis^tum probu/i.Juuenis ejlcum e* 
le^n^form^tum uero moribm optmus^^o pc 
cmdmmodoy uermetiauit^imtihipuratiis fm 
tmpehdere • vmm etiam tibi impenderm^nedm pecm 
Verm hdcc uerbdnon folm, cr fmliuycormmd 
funt ium ad aqud^Ut(ktem^tm ad i/n<equdiit^tem*l^onfit 
trat 'mpulifjeynifi cr prodcret. Uonfuffiebatf^oliafM/^fi^i- 
fey nifi er iugiduret. Paruvn erat deprmem effe^ni mo* 
res fornu dignos addidtffct • Nzfc/Z erat dcfvrnti effe u/ut 
tu^ nifi moribui etim effct tetcrrimis . 

C inaqMilmr remouems hk ntodts^ . 

a. xxxvjii. 

NOnmodononintcUigty uerwmnele^tciuiiem. 
Nonfolm parmmteUimtyfednecle^t.Non tS^ 
tm nihd iViteUi^Mmo ncc le^. Ne leffrequidemnon 
uitynedminteUi^t^Nonnouitucl leffrctAntumdbefi 
ut mtcUi^t .Tantm abejl ab Mi^ndo nt m leffre g f 

demno^ tfZ DE COPIA VERBOR VM 
dem noris ♦ Adco Hon mtrtt/gf , ut nec U^t. vfq; adca^ 
non mteUi^t^ut nefdat uel le^rc. Hic m bom litcris mV 
hdyquid dicS, Mli^cfimo nec le^rc pot * Uic mhil In 
honis Irh no dica Mli^t^imone lc^ quidem* In^niu 
quoc^ fene^^ dctcrit nedm corporis ui^r pcrpctuo 
^ I j hirct.Uora.l^cdurnfcrmoms fkthoncs c^gratidut^ 
'tilti^ u^x^^Cjdmcle^nttr pcfuit procoquodcfi^ t^ntuab^ 
efi ut . Bam figiiram QumtiUanus nouxmt ad hunc mo» 
mum*Ucccm deomnibusoiuf^isdio^rcquifqua potcfl. 
Saltem dc pr^eteritis :, ut tAo:am dcfii^turisy id cjl^ nec de 
prtetcriUs.Tantum abcjl^ut dcfi^turis.Nunc indmndu 
qucmadmodwmordine tribu4,ms autrcmcucamns* 
tribu^ims aut rcmoucams ordine^ 
Ca. XXXlX- 

VT quifc^ cfigloria digmj?vms,itiglorucflne 
gliffnti^ims . quifq; gloriac^jmxime di^ 
gnus^ it^ glori<e mimme cji auidu^ . Optim <^(eqfuit:c 
pars quaocyjfime pr<eteruolat^ Tanto pcffams omnium 
po0y(^,mto tu optims omnim patronus.Qum uos 
fkdliine a^tis, fetm uos mxim <equm cft <eqwi fkccre. 
CPercomparatiuueadecffvrturfcntentia* Ca* XU 

QVo quifq; dignior cflq laudctur , hoc mnus laii 
dm ^udct^Quanw quifc^ fkwA dignior , t^nto 
^minus ajfviht fkmam * Quo quifq; nu^ pron 
ntcrctur honorem.cominus honorem appctit^ 
C ^^^f^ p(ffunt hoc pa^ • 

Uocniin LIBER PRIMVS* 
Uoc mnuf dudtur kudiscupidirte^quo quip^^ Uude 
fit dignior. Tunix> quifq; minus opM pccmum^quait^. 
fnlnuspofjidetpecinice^ 

^Au^ndipofitiuvm*¥orfmU^ 
XLL 

POfitiud/ dugetur compofitione hurm di^onu ptf ^ 
perqum pr^ perdiffidleyperqumdijfidle.prjs 
longxs ^ priSWiliduSy pr^epotens. Quod idem contin^t 
fw uerbis , perHelim^^perqum uelim, pcrcupio, In qui^ 
hm idemmtcrdm ejftdt hnec prapofitio de^deam^ de^ 
mror. Eandem uim uidetur oHmrectd:,adprohe^ad0^'^ 
hre^ ddprime, ud^mo* Adiungnnt mreconfuU pr^pofm 4 
bonem in , tAnqu<j^m idem poUentem . indij^dlis pro J 
u4ildedijjidliiXitracompofitiommQuayfedji^^ 
Qulm ttnere umt fiUm * CXum mhil pudct f yt e* 
dndem uhn ohtnet^Vt ^udet f ut efi feuerm f Immmc 
qud,ntm dijht^ad huncrationempertinet. PrdCterci 
i?is dduerhijs intendituroppidoqumyfanequum^nimisa 
qumyOppidoqud Mi^io,qd' prifcm efl.Si tq; h£c no 
repudimr ^ uerhis. oppidoqua am<t^t*l^imisqud cun 
pit . Sanequauelmyperqua uelmypercupioyfunequam» 
pit . Ne^^ diuerf tm um hahere uidetur N<f ♦ N<e eg3 m 
foclixhomofm^fadut n£ inteUigedo^ut mhil inttWgat, 
Item aduerbia iUa omnia epitAfin fignificdtia^Admodu, 
UAldc f grcge , Infignitcry infgnitc , m^gnopereymixu 
mpere,fmmperc,t;^ntopere,0' quatopere fi^iratjc. 

AdeOfP tf4 COPIA VERBORVia 

Adeo pro wildc,miorem m modmMrt(/M i/n rac dm, 
fupra mdm^ pr<eixr mdmpfingiiluritcry umop^exi^ 
ntleMp^fidio^irnpeHfcyeffufe^atq; dlia mnumerabtlia. 
Plufqtam iixm m^gm,m um augedi ohtmt^ Hom plufi 
quammfanus.Senex plufquadelirus.Cui finitimmefi 
no tantm* Vt hom non t^ntm um tcmuletus* Ter^ 
qwaierq^heati.Gramnicum eji.Latmis t^^me ufurpatm^ 
in armme potipnmm. Sunt ^ aliicfvrmie lonffis peft» 
t<eAnhredihilediiiu,qua ele^ns.Didnopoteji,Serma 
ne confequi nequeam. Et rara quddmmdefiia^Vriedm 
pum honoremSrimariam laudem^lncred^iUfapien^ 
ttaMOHd uul^ridoflriwi^Bt demmmrtAleqwkdo» 
(irmuirm f tdeft e^e^a.Plus fatis ammofus.Plus m 
iwio triftisJPlufquaparefi\At(^ id^nui alia non ahfur 
- de fort^ffis ijs adiun^ntur.Nam uul^tx eji tUa amplifi 
andi ratiOyquotiesfuplatiuus pro pojltmponkif- P/«« 
rinM pro jmltis admodmMaxinta prouehemeter m 
ffUs*VtDio^etihiprompti^imueft^M.ihijicerefidUi9 
^Deudriandopofittuo. (mm. 
Vtimur u/uIq) coparatiuis,V ahjolutis^uel ipfo Qgwi 
tlianoauthore.vtfiquisfedixcritmftrmiorem idefi 
mticulofm* 

C Kationes ntinuendi pofitiuum^ 
Ca XLIL 

Mlnuititr e re^ne pofttiuus appofitis pr^poftm 
ticnihi^fSuUriftiSpfuhrupiiMSpfuhQhfuruSyf^^ LIBER PRIMVS* 

^f][ier^fubmidus,fubimnis,fubj^^^^ tdcm m* 
ditiuerbisJubpudet/ubirafdturyfubolet:,fubridet,fub 
odoraturfubtimet^Minuitur aduerbijs appofitis^ 
WnmbdmdePmis^^tmq; iucundimfuitdii^n» 
tulmunotdaxM£lti<e ucrbk ctuw admguntur.C^ Pr<c 
tcreu de form^ttone m uocem dmnutudm^qua u^riafin 
giur^Argiituluiiacutulus^minutulu^yranddulmoputidu 
liiS,diutule,f<epicul£^ebrioluSyfdoluSytcn^UuS:,niffUus^ 
hitcQ:UuSyphilofophaftcr.TuUm*Comparatiuus pofmi 
locc dinunuityUt tri^ord* fubtrifiis * Sed firme m uitui 
aaxpitur addito aduerbio paulo^o* kcl^t \}^&^tv* 
Vir inte^ quide.fed feuerior^uel paulofeuerior id efh 
paulo fcuerior qua mucnit * Facundws homo ^fed paulo 
loqwidor. His i^tur nwdis uitu ftre fignifiamm cu cx^ 
tcnuatione.Dtminuunttcr etucrba uocis dcjlcxione. Vt 
ucUtco^cmtiUo^c^ntitOyUolttoJormito^Paru non ad^ 
modm idem effidunt^ nc paru muH fdre uidcrentur* 
Vir non admodu fenex^lion admodwm adulcfcens ♦ Na 
permdc fapiens ut dtues . No« fatis mihi liqHct* Varum 
mhi liquct . Minus compertwm habco . 

C.QB^^^^^^^busau^tur Compa* 
ratiuus* C4.XLIII» 
Comparatium peculiaritcr his aducrbijs amplifiait 
tur,Lon^ V Jnulto nimlo ♦ Tum his multis partbus m 
mmenfwm,m mfimttimymfinitis partibus.Lon^ ucnufH 
orMultograuiorMmiofcuertorMultis partbus pr<e 

F fhntior €C DE COPIA VERBORVM 
fhntior.ln mfriUtu utiUor • Injinitis purtibm dtum hu^ 
mnisfuntpotiora.Tanto ^qudntofigiirate idcmcffid 
unt.Tanto corpore prcefhntior efl animu^^unMltv^Pa^ 
^picqim^ fatius^PimkkquAnipmmjs^u/ndar 

f£Qtiibus modismminuitur Comparatiuum. 

Minuitur aducrhijs pofitiuis*Paulo ucnujUor eft Gel 
lius qua Niacrobiws* Aliqwintx) breuior efthic quaiUe* 
Hihlo ditior . WMatilh c[uidr mdior eris^.fidmci^* 
.jui.Niimmofiierit honoratior^fi titulus accefJcrit.Quans 
tulo fi^ratepro quapaulo*Papa:yqud>ntulohic homofu 
pientior efl^.pene nihilo^ Minumttur er deflexione ua 
cis*Grandiufculus4^paulograndiorMeliuf(ulus*Celc9 
riufcule* 

C, Cluthui ratiombus au^mm Supers 
latmwm. Cap* XLIIII. 
SuperlattiUis au^tur ijfdem aduerhijs^ quihm Com» 
paratiumJonffytmlto.Accedit autfkdleXio^ro lon^ fi 
cundiffmm • idem uir malto omnium optimm . Fadle 
fkcundiffimMAdem effidtur per tAnto er qu^nto figura* 
tc pofitA. Vt deum immortilem qu4,nto Socratcs philofb 
phorum omniwm optimmfCliiam m compofitione nonnit 
hil addit augmenti.Quamplurims uidiyUt qudmoptime 
res aidatytibi nihil commodifiierit^Ver hyperbolen au^ 
getur hoc modo . mlier plufqudim peffm^ peffim^ 
pcior . Uomonon loqudfdjfimm pfed tpfa loqud,dtas ♦ E t 

ipfi tlBER PklMVS* €1 
ip^fd loquddtAte loqimorApfa Vcnerc uenujHor.Supcr 
latiuus non rcdpit diminutionem^ nifi fortc pcr quidcm, 
dut fimilcm conmcHonem* E/l tUc qutdcm uir doBiffi^ 
mm^^ucrwm morihm non pcrmdc prohutis^ 

C Vcrtphrdfis Compurutiui. Cu. X L V* 

Comparatiuu drcuitione rcddimm pcr uducrhtd com 
parundi m^gis ^mintt/S.Auidtor uoluptutm quim pc 
<uni<eMugis uuidu^uoluptixtum qulm pccmdtJRuicfiz 
mtimwm cjl potius.VoluptAtwm uuidui potim quum pccu 
ni^e. ]tcm*Non t^m uolupt^itm uppctcns qulm pecum^e* 
Mtnui uutdm pccum<e qum uolu^t^tm ♦ No« pcrmde 
Itterarm udmiruns qulm pccuni^* Brcuitcr rncdlsillis 
omnihm quibm diximus m<equdlit:kmi ftgnijiciirt, 
€ Obtinent cr ucrhu qu<edum uim cvwparatiui . Pr^« 
fht lucrm pudoriyid cji pom c(i lucrum pudore. Cf= 
anroPlutonefkciidior.Placo Cicerone docHorXiccroPk 
tonemfuperut cloqucntiu.Plutx) Ciccronem aritcalliterH 
ditione . Kicron^smm Au^ifHtim uindt rerm fd cnttu. 
AugufHnm Uicrcnymum antcitm^nijfubtiltt^tx.Uuc^ 
pcrtineiU er lUu • Antcponerc . Pr^fcrrc^ pofthahcrc, 
pr^ccUcrCy ccdcrc , fccundm eljeypr^eriperc Uudcm^ 
Vftqud funt fimliu . Num his fvrme modis oratcnem 
compurutiudm udrtamm^Mugisanut pccuniam quum 
fhnum* Pccuni£ Socrates um<xns efi m^.gts quimfv.m<e. 
Vccmiurii um^ntior cfi qumfimce . Fuma pccunijc po/}« 

F ij hahct* ^8 DE COPIA VERBORVM 
habct^Vma pecuniam antcponitMinmfkmiC cupiditAti 
dudturqulmpecumiehmpenfmaTmtpecunia qum fk 
mm. Huic potior ejl pecunia qudm fkm* 

|[Q^f modis fuperUtiuwm wkria* 
mus. ap^XLVl* 

Superlatiuu wiriatur primum aduerhijs qu£ appo^ 
nuntur^uel uerhis^uel nomimbui pofitiuis. Am^t tc 
xime^Amntijfimus eji tui^Bffufiffime ix dili^t. Ytr m 
doBifJimuSyUirminimdoiluSi Minime imltos.Lqu^m 
paudfflmos. Variatur cr p coparatm idq^ ajfirmtuie 
fedmfMus^NegitiuefrequentiusXicero reliqs omnis 
huA eloquentior . Cicero quo rion alm eloquentor * Quo 
non prtejhntior alter^, oim prcefiatifjimm* l^ihil minus 
amt^ affentktione. NuUa re minus aipitur qua gloria * 
^ihil huc ^quedeleSht atq; mufiai. Nihil priushahet 
quaadefje couiuijs^Nthilpulchrm dudtquadiutieuo^t 
ari.Nthilminmfkdaynihilnumts fentteha qumqitu 
fujj^iahere.Romo qutduis potim qulm doilus. Effidam 
ut mUigas oia mihi de^iffc potm^ quam fde ac dili^n 
tiam . OU potius qua lUud agnofo^t.Qui^^i^ P<>^^ ^^^^ 
ud^nitAte fktehttur. NuUo mfirior * i.fummus . NuUo non 
injirtoru.om mfimus^lSiemine non deformior4. oim dc 
fvrnUffimus^C, Pcruerhanonnunpdeeffidtur. Ocero 
fuperatoes dio^ndicopta . Vmdt oes mdore ; IJemini 
osditcindore* Indiccndoprmpatuohtmt *Vrmas tc* 

mt^Arocm LIBER PRIMVS* €^ 
fiet.Arcem tcnet. Adde huc ^iUa. Vir prceter caeteros 
fj^eB^t(e fidei . Praeter oes te diligt • Supru cuft^ios tu^^ Kc^h^j^i 
gloriiefiuet.AntcoUreifludcndu,^ Vmcus foluf;t^^7^ 
primws/in^iUrH crfirnilia mtura fupUtiudm figniji^*!:;^^^^ 
csitionehubentyUt er fingnUris^Vniceteamt.Solus ^ft^ 
homo homini amicus. Sin^Uri heneuolenU te profequi 
tur*Vrim<^m Uudeohtinet.TuUiuseloquentt^primps 
penuUtoru Alpha^Eodeptinent^TamfiicunduSyUtcm - ' w 
hoc nemo fit conferendus . Tam eruditm , ut ei mmo fit 
aqud^ndus. Tam prudens^ ut pare non mcmas ♦ Sic ut y'^ 
mihi nunq. m uiti jiierit melius * Adeo pUcet ^ ut migis 
non poffit. Ite er iUa.Quishocunoficundiorf Qnid 
uenias pecunia uilius f An quic^ e(l patria dulduLLEr^ 

iU£ orationes adnotiindie.OffMutuut^mnuhigratu 1 
^xt qudm qu<e grahffimA*Tam^j^mjpdm^^ ^ ' 
Am^atPamphilus utimtmmm^Rurfam h^e quoc^ 
Uoc mihi credc^fi qd wni^ es crediturm ♦ Uomo dodus, 
fij^iif^efi ommo dodus. Uom^ qwintu alms nenw do^ 
dm ♦ wMus <eque pernouit hominis ingcniwm atq^ ego • 
Uaud alim reperies permde Uii jhidiofm • Neminem 
ad^q; timet atq; tc , Si alias unq , nupx fmm^ uigUntia 
utendm eft^id efl nunc m^xime. Si qudndo alias amlcu 
prceftitipiynuncofknde qudnti meflLdas * C[ QB^^^^ 
tcflyquod fieri pottfl , confmlia ^ fuperUtiui u'm «i« 
dentur obtinere ♦ Tu qudintu poits abi, id eji ^ocyffime. 

F iij Emttr 10 DE COPIA VERBORVM 
Em^r ([uo<!Ld pctcrojd efl ^nwcime.C^ Udud ah re /«• 
crithucamtumerdre dencmmtmes,^ compdratides 
iUiis per hyperbolcn fmptds. Yt fi quis homine cruden 
hjfimmy Atrem appeUct * Eloquentffimu^altcru Ciccn 
ronem . Seucriffimmytertim CatonemCTm per co^ 
parutioitem^Hiceji niue aindtdior.Scythabarharior^ 
Graculo loqwidoriaut turture.Verum huim ^neris ali 
quot exempla commemorarey non mtilejiierit.Suniun 
tur autem wirijs nwdis ^VeUre qwipiam extmia^ut Ni 
ue oLndidior^Pia: nigrior . Vel i ncmine ah(ira£h quod 
uocam . Caedt^te caedor . Vel ab animdnte Infigni , ut TaU 
pa cdedor . Caprea oculattor . Vel l perfowa infigni^ ut 
Phalaride crudelior.Tm adhibentur per fimpliccm 
denomn^tionjem.Vt fi rem uehemcnter fws^uem^ mel aut 
neibrappeUes .Remuehementer acerbamyfil * Hom/s 
nem fupra modmx fenem ^fenim ipfm . Vehementer 
foelcjlmyfa:lus*OdiofMyodium.Ganeonemycanm* 
LurconemM^athrm ^ContAmindtumJabem' Contem^ 
f^^l^i ptuniyquifquiUas.^mpurm:>jkrquiltmu. Pernidofum, 
^ ^'^^^ pelkm*TertehrmemytenebrasJnquin^tumJutumAn ^^o^ : fi^f^>pyopudium.Portcniuofm,portentm. Dedecot yofumJedectiS*MolefiumyUlcu4*VitofumyfentnAm< Odtcfm.odiumhominis* Brutumypecudem. Vtrulenn 
im uiperam^Vehementer c<ecunt,t:)ilpam . Vchemen^ 
Ur rapaoenulupmdmpendio defvrmem/rherfitem. LIBER PRIMVS. 7I 

onemcfjvrripolJum* 
RcUeduldor Buxo patlidior .^^u*'. ^^j^^ 

Vid^mgrior Surdoi^hcrhisamrior 
Nme amidior A/gt /^mor ^o^r^^ ^^ijrv ^ 

PlummUior "^Kufcohorridiof^ 
OlcotrunquiUtor GUdcfrigdicr i^;,^}.'^^'' 

AuricuU injim mUior Actm<eftu4ntior ^'^^^aLrC2^ 
Auro purior 4r^'^ B^^ /^*^"^ 
Flumbofhipidior TruhmiufHor r^^»^''^^ 

Stipitet^dior Sj^inddifbrtior j^ZJ^u ^^y. 

cMifffblidior AmpuUuinmor t^^'"^,-^ 

SilK^durior ^::^^^JPlumlcuior v 
Cor^ce leuior^J^Zj^i^^umnto lcmr ^ ' "^^'^ 
Utmcfurdior'::^/}^':^^^^^ I'^^ ' Acciuorcf^rdior^^^^IAorteodiofior ^^^^^^ 
Adruiracundtor Bardtrooipudor ^ .^ J>f-^^ 
Spon^abihador "^^^^ Ruho ctridoprJfrdBiof 
Harcnis ftticnhor Charybde uorador 

Acrc Dodon£o loquddor Clcmte <egyptiu mgrior 
Viirofrct^lior Corcorouilior ^7^*^ 

PiUuolubilior Ci;dmbcrccc£b^mUllior^'^^^^ 
Cothurnomfhbtlu^r Suhcre lcutor ^ 
A/«o procrrior cUuopurior 
Cotedurtor flordlibusli(rnboficr 
Sole cUrtm PtfHUo rctufius m^nium 

. F magnete 71 DE COPIA VERBORVM 

l\,tgnetc iUidhilior CaUmitits almiw fior 
Vunua: aridior f£ Hisfimm^ funt lUd 

Cornu ficnor Ven^re frmoficr 

Vuis p^jfis aridior M^rtt bdUdcr fcu pugruu 

D0//0 ptu fo Inxntmntor l\crai,rio fiaindior (aor 

CribroWifideiior S^lute ipfx falubrior 

Lnrcrn^i m^gis pcUuddui FortunA ipf fvrtun^xtior 

¥ontt purior Ipfo infrtumo IfrtunAnor 

I,uripo inqctcr aut Inccn^ Vcrtumnc Inxnjhnt^r 

, y^/UjJOcuVsch^rior (jhntwr Frctconuu^^xbilior 

'^^C^TJ-^^ '^^^^^ dileStSt Empufx mgis wiriui 

^^x^x7 fTlm pcrhyperholcn Ipfi^ Gr:itijs hummor 

cadcm uox iteritx^ Jpfo Momo mordAdor 

lpf:ic£dr:i^c£dor Prupofd^dor >■ 

H j^lpfAnequiranequicr lAineriudochor 

Zy^lpf^pimc cfuri^nzor Eutcrpc xndnnior 

Ipp /in jltiadojwr Piutv dir.or 

VorMnteuondar Tcmpxupcrior 

Qjf 4W pejk pc jblcntor Furixfurwjiar 

Ipfa rncrofic^ts mcrofior Hirp> w rxpxdor 

Ipfx loqiudt:!,^: loquj.dor C His\^x:ma funt ncU pt 

Dcfrmc^.tc defrmior fcn^ru,ciu<c pctutur e T?i 

Qupuis mojho mojirofor gocdijs aut a^mcedijs aut 
Confdcnua a:>nfdenrx)r fihulis alijs, 

Sc7tio fenilier ipfo Gn:',thone xduhntior 

Ipp jhilMcr jhikd4 Thrafone gloriojlor 

Phcrmions I LIBER PRIMVS* 7J 

Thormone confidcntior Stcntx^rc cUmfior 
GctA uerfutior Tirefu c<edor , 

I Euclionet^Mdor Bufindc lUitudatior ^ -^^^ 

Tfciiiie hUndicr Sphm^ Imolutf.or ^ 

Demcdajj^fcrior Lahirynthomtric^itiof ^ 

i MitiDnelenior D^dalom^niofLor <^/^^'^^ 

\ Furafitx>edctdor^ Jarodududor uL^^ 

TantAlofitientior*;^^$Gis^ntibii^€Utior 
Atreocrudclior 

Yiorcmmfmor ^ J^. 'Excetrapertmaor 
Aiu^zmfmor^^^-^^^^^irLj^m^imdlu^c^u^^ ^ 
Vlyffedolofior \>.r^ _^tmnturexhijbrijs,ut^^^^^ ±l 
Therftcdcfvrnuor:::Z-^ ^X^-J^^ 
Nf jfere frcundior ^*/z i^Ti^i fceo/cr /mor • "^- 
Ne/fore «iMd/dor ' :u^9li^^^f^^^^^ 
Orpheouoadwr , finwn^ii^bwm^nior .^^^;^ 
G/it«cD /kp/d/or C^^z^ Sardun^pabnequiorZll,^^\^ 
Cyclope mmmor liumrelimfm >-^^^^/<7.t^ 

Iropaupcrior . Vhoaone lujnor 
Venelope afHor f^; Ari/fiiemoorrwpftor 
l^ireoformofior ^^' trccfodihor ^ 
Tithcnoumdor (Utonepr^frc^liaif' 
Btand.imBior fi] ^Craff)loajtplctior 
AchiUeammofiar M > Codropauperior 
Erifitvne efurtenbar Aefopoluxurioftor 
f^iohefoccundior ^ ""^^^Kerojlratoambitiofior 
74 DE COPIA VERBORVM 

ViihiomB^^tior^yr^^.^ Pygntjeo breuior 
Socratt fanHior^^^<. h-^-r^- Aradc^iolidior 
M ilone fvrkor Cretcnfi uinior 

Chryfippo acutior Afoto luxuriofior 

Lyno^o perfj^mdor ^ k dd^tur his ea quae fu» 
Thraailouocdior <^f^^*'himnturdhdnirn^ntihm* 
T>emofthene ficundior Mulicreloquddor 
- r^^ '»^. Curione oUiuiofior Paffere falador 
- Hi^nmbaleudfr^ 

Ueraclitx) obfcurior - ' deruo uiud,dor ^ ■ 
Arijhrchodoator Coruoumaor ^ -^k^-. ^ 
^ Kuc pertinent iUi Cornice umdor. 

<{u<efumtmrigebb^* Grdculoloc^widof. 
Vocnoperfidtor Lufdniauooiltor 
Scythaa^erior Bipfademcentior 
ScythotAuris mhoj^itAlior Vulpefraudulentior 
Cretcnfimndador Echinoaf^erior 
Parthis^^dor AngitUalubricusmd^ l 

Gr£cou4iniorfeuleuior Lepore timidior ^ ^ 
Thradbus bibador Pifcc fanior ^^^-^^ "•r*"-* 
Theffalo perfidtor Jielphino lafdutot ^^-^'^ 
Careutltor -^^r*, iPhoemxrarior 
Leontinisluxuriofior Scrophafoecundicrdlbd 
SybaritA fifi:ofior^^^Zinp ISltgro cygno rarior 
Milefijs effocntinAtior Albocoruorartcr 
Arabkditior Vulture edddor 

Scorpio LIBER PRIMVS* 7/ 
Scorpio hnprohior Fele rdpidor 
Idculis mexpedntior aut pe Ceruis derm f^is durih^fur 
ftilcntior. 
Tef&udinet^rdior 
CochleumtraBior 
Glirefcmniculofior 
Sue indoBiar 
AfeUo t^rdior 
Hydraimntitior 
Damtimidior 
Birutdine bibatior 
Canerixofior 
TaurorobufHor 
lEquo indomitofirodor 
Vrfohiff>idior 
Tipulaleutor 
Simialafduior 
Cane adulantior 

tL^andemuimohtinent uoces dcnmatiu£ ahhis dew^ 
fornvxt(e. Vt mc Uitu pro uehenvcntcr mc iido^ N/W/ mot 
rcs:,,p uchemcmcr puris^Aurctifcculwm^.pm^gncpcrc ^ 
foclidJaudatt^ci^.Vluyhhctifaxcwm^tP duroSlitcii het^t 
<em^,P fituo.Ficulm.p mvUt^Adanurttmup duro^ac U 
hoYu cgre^c toleranti.Vitrcii.p fvdf^li Vulturciii uctcr 
Vulpit:iiirffiuii.Lccmru jirodt:^s. Thrafonia iaflaha^. 
Dcnuiaii^ a}j^erit^s.Stctorcaucx. Ciccroniaii^fkciidia. 

Cjuiusff, Laro fhiltor (dior 
Cocyo^importumor 
Saraheo improbior 
Cjidem poUem c[u<e fumii^ 
turahofficijsyUt 
CarnifiarimnMnior 
Ixnonjc penuru^ m^gx 
Cin<£doeffocmindttor 
militegloriofior ^ j ^ t"^ 
Athleciirohufiior } ^ 

Kcff m^gnijioenixor \ \ 
Areopa^tA triflior h^^\^i 
MoriAcho impcritiorh^. V |- 
Ucercdipetisadulanticf :^^T ^ 
Tyranncuiclcnbor rtcW 
Fojforc durior 7< DE COPIA VERBORVM 
Cuti^ ffneris plura funt^ qukm ut mmru corm petn 
fequi khoretms* lUa porro lon^us quidem petm uiden 
tur^fed t^men hunc ad locum pertinent . Qt^am curat nu% 
rmrm lupus^ uut torrentiaflumin^^ ripas . No« plurU ■i 
iUius conuitia fkdo quJim cdiosm elephantus Indicus^Vilt \ 
no fkdo* Naud no^do*¥locd no frdo^Sed hjec alio loco^ j ' 
dComumsommugradumudriatio* Ca, XLVJI» 

OMnes gradu/idrcuitione udriATms^Virmgno^ 
pere doHus.uir mgna, dodrinA pr<editus. Ma^ 
^doibiS^Maiore do(lrinApr<edttus. BoBij^imus^ \ 
Maxim dodrin^ prnedituSfEa res cum mgn^^cum m | 
iore^ cm fmm turpitudine coniuniU ejl. ■ 
*^ C AequipoUenttce qu<c uoantur l(ro</^uv ajiloi t fi^ 
gnorm^td eft (equipoUenti<e non mediocritcr ad oratiot 
nis copiam fidunt* Quareprimuuocum ipfarm kter i 
fe dtfcrimind. pauds oftendanus, HTotus ad partcs 
refertur m4gx quam ad fvrms.Si mors tctum hominem 
abfumerety merito tantoperefbrmidaretur* Totum huc 
menfemytot^m hanc m^S^fn fine frv^ tranfe^. ^Cunz 
ihs ad fin^dyqufe ratio mmnis compleBxtur^ ^mra 
tm refirtur^ Cuniios Komnos ♦ Cunihs mcrtiles* 
Cyniuerfi^omnes fimul coUeihs fignifit^tA^eluti con 
^mimns rationem ^neris . Aut nuUam aut uniuerfam 
peaxmm uultytd efl pmnem funuL Teren^ id iUa nunc 
ahrtpiet uniuerfm* C Swguli huic diuerfam hubet 
Yationem^am omnes quidem ita fignifiat^ut unufqfq; 

fin^U LIBER VRmVS. t7 
Utim per fe mtcUi^tur • In fin^lds ndues fin^U nillitcs 
acxrfehmr* <E Omnis c[mfi pnerale efl ad ommd^ 
Siquidem omne corpus pro (oto didmus ♦ Btomnem po^ 
pulwm pro ww populoJEt omnem diem prdfing^lo die^ 
fiuepro quouis die.Uora* Omnem crede diem dhi dilu^ 
xiffe fupremu.Et omnes promShs^cr omne pro uni* 
uerfmSeren*Atutomne reddat.Tametfi hicpro toto 
pofitum uideri pojfit • C Quisq^addit rei cuiujj^im m 
fin^las partes dtftrihutionem*Vtfu4 cutq; fentcntid.Na 
tura aninuntui fua cuiq; dedit armd^Suas cuic^ dotes larn 
^^tus eftdem, mvnufquifcj^ nihiUquifc][^ differre uide 
tur^nifi qd' ,p fm^ilo ponitur*Vnuquenq^fua cupiditAs 
dudt^Nunc unuc[uodcj* crimecuuiufnodi fit excutunuis 
l^ihil OMt prohihet et fingult per diftrihutionem huiufr 
rnodi accipi.Sin^lis Muihus fin^los duces pr<eftdt* ! 

tLQuif^luis non Jbfoluit orationem . Quicunc^^ modo 
perfidt* modo nonperfidt.Quifquis graudhitur femctt^ 
tem ^cerejs non metct ♦ Quicmiq; recuf ihit lahore^ncn 
firetfru{ium # Altquoties ahfoluit propemodum cum 
fignificat ignorantihVt quifquisfuit itte deorwm.Quif^ 
quis es arnMtu^^qut noftra ad Utnin^ tendis^ in ohliquis 
nonnunqua unico utrho contcntum eft utrmq; •Rem^ct 
^ds quocuq; modo.Hominem quoquo modo ahfoluds,pro 
quouis modo . c Quilihet cr quiuis dtra difcrtmen 
mwmquodlihetfignifiaint. Viora. Qucelihetln qUem» 
uii opprohria dtocre fa^uus^Kefolumtur autem pcr con» 

mHio 78 DE COPIA VERBORVM' |^ 
tmBionem ucUmm omnis er rdiqiu fhrme pcr copuU^ ^ 
buacxpomntur, Qijrww/^^irt/triircrJfl./. uclhwncud 
iUm mea nihil rejirt.Ciualibct hirfut^isjrode tc^ntc co 
ms,quod gr^ed dicum TU)(0Vpqwifi no ddcHmyfci 
fbrtuitumyZ7cxfAohlatum* ^Vnufquilibct confimilc 
obtmet rationem^ Signijiat cnimunualicucm c imltxs^ 
quicunq; fit iUc. Dcli^^s tibi authorc wnumquelibct . 
inEt unufquiuis nb hoc nihil dijJvrt-Hdec mU qutlibet, 
qumis^unafquilibct^ unufquiuis non nifi unicum ucrbum ' 
admittunt. Sempcr cnimahfolutarcddunioratmem. 
^Quantufcunq; ^qudVpnnc^ yquatufqud mti^yqwklifqud^ \ 
lis^eandemohtinent ratione cum quicunq; v quifquis* 
^HAduerhia ttem ututMcuna^yUbiubiyUbicHq^.qucquoy \ 
quocunq;* Brcuitcrcopofit^ fempcr fcquumturn<*.Uiram 
partmUappofitje. Vndeuis^ wndelibct^undecunque^ : 
Qgorton duo primA abfoluuntoratione.pojlrcmiioom 
mune cfi.Quocuq^^quoquo coia funt*Quolibct et quot 
uis nofum^Ojioquouerfum crqu^quducrfmcoiafun^ 
Vbiuis cr ubiltbctabfoluum oratione* Vbicunq; cotm^ 
neefl* vbiubinoneflyUti necutut^mnemmabfolu/unt 
confiructionem^ C! qd' ptinety cum ijfdc 
copoftUimM^m actipit difcrimen.Vtercunq; anccps cfiy 
mruUahfoluit:, uterlibetitidcm^utrocunq; anceps.utros 
uiSyUtrolibctabfoluut. Vterq^copulatiuc fignificsitM 
er iUa.Vtroq;^utrmq;,utroq;uerfm* f£Aliquisln^ 
jinitefignifia^tu/nmqucpiam^Quid fi hoc aliquis uoIm^ 
it demf Quis ide pottetfed his fernK diHiomhus proe* J LIBER PRIMVS* l9 
St,Ney mmyEc.uhi. SiquidcxtitcritnouL 
hlequid temrc fiiXPS-Nm quemtuoruojjvndifBcquid 
tuiten^tfEcqn^mhuhcsuxorefVbiquis te Uferit.vbi 
pro dlicubiy mde pro alicudeufurpatur dmt^X^tmco 
pofttione^utSicubi^neaiibi:,mncubhficunde:,necunde* 
^(XBidmdejinitedccipitur^Qjienduuolo uifere.Nifi 
mm habct uut ccntcmptu^ciut transUtionem^Vt Jfidoric 
quendd mihi dt^bat* Vermde quafi diois, iftdoru nefdo 
quem^ LdchrynMs enufitquendamanimifanguimn.i* 
ueluti fanguincm*Scditio mcrbu^ ejl quidam duit^^ts . 
^Qutfptaanceps cji ad ufm qutdam^fO' i^fn adufm 
aliquid^tAmetfi refra^tur VaUa. Sedcompluriuautko 
rit^is VaU£ reclamitMittito ad metuorum qi^cmpiam* 
E/l domi tu£ quij^idm^cum quo ture dcUd expojhUrc. 
dQutfquiim crVUiiftntcr fe conucmum *Siquide prz^ 
terqua quod kabrM plufadum uchcmentide qua fupcrio^ 
raallud qucc^ peculiarecbtinet,qd*^udetuel ne^tScy 
tsel figno Si.uel ne^phibentis ucl ir.terro^tione^ut Baud 
uUus mcrtdiu ijh pojfit prjejhrc.Uaud poj^it mcrt^liu 
quifquaijhpricjhre. Siqfaudcjl qui fdpientiacuelo^ 
quetia coniumityCcrW TuUm is cji . Vide ne qutfqua hic 
dufu^at. Caue ne quoquam ocuhs tuosd meis dimoueau 
Ancjl qutfqud qui fMm amiam fc pr^fcnttf Ntww quip^ 
quam cjl mort^lim t^m patiensf Similis ejl raixo aduer 
hu>rm^ufqu^m O' uj^iam.qwintum ad ftgnA pertinet* 
^DCfPpofitioneffnerdli* Cd* XLVIIK 

Hi/sidclii 8o DE COPIA VERBORVM 

Hls UHisyOgu fkndamentps^ad dequipoUenti^s pro* 
gredtumur,?ropofitionem ffnerdctfii uel uti uot 
0,nt uniuerfalemiWirijs modis effidmus.Primu,Vprijs 
dc peculidribui fignis * Omnes anUoos dienMiU Bmde 
per mg^tionem . Neminem rio alieuAuit. Demde per i/n* 
.^.^ tcrro^omm.Quem noamicumlalien^uitfVirg^Qtias 
ffntes itilum^aut quM non oraueris urbes / Nulli no m 
ledidsJduplexffnerale fignumnon liceat eodem modo 
uertere. Cicero. Cm omnibui omnia mimhatur. Omni* 
bui omnia midet.iieq; enim reik^mhil non midct ah 
cuuOmnibus mledids.Quis cfl cui non nidcdicsLsf OU 
dixit.Quid non dixit f Vt autem mterro^tio additii ne^ 
tione ffneraliter affirnui^t , itii dtra ne^onem ffneralit 
ter remouct . Quid poffit did fhiltius f id cji nihil did pof 
, ^^^ fit fhdtius*Dcmdepcrfigmii'mfinitA,¥Laudpeperdtcuis 
^mJNon cfi ullm ucritus.Haud uUm cflfkdnus re* 
liqmm, quod non pere^it. No« cxocpit aliqucm* Ncs 
mnem cxcepitAdcm cffidtur pcr qwintm er quicqd , 
zrfiquodaliud. Quantmcflhominu ucnufHormid 
ejiomnes ucnufHorcs^Q^icquidcratcopidrmcotrat 
duxit^idcfiomnes oopias^Bt fi quid]crat copiarm anti 
fitidcfiomncs copias^Si quid altas fibi bon<^efkm<eo^mr 
pararat^td nunc pcrdidit.Kcddttiir ffneralitAs oeu $s 
j^^^ uerbialifig^a^utcmdidmusMifo^bisfacraprcxpbct^ 
mSiid cfiomnkMm luucncfc]^ fcnefq^pro omncs^Ncq; 

mgmmncqipftru/iim^idcfinihiisflo^m^ 

, fitio^ 

^ A ^.'•{x^ 9i*taJr ^y"***!*^*»*/- LIBER PRIMVS^ gl 

fitio.Verfdi, ne^hMc^ , ii eji quocun^ mdo^ quo iurc, 
quduemuria* 

^DepropofitionenonffneraU^ Q^XLIX. 

lionnihil cjl uel ajpio^rejd efl altquid efi. Nonnulli 
pluris fidunt pemnUm quim fidem^lnefi er mfkntihus 
nonnihil i/n^nlj^Nonomnempecuni^mJ^fumpfit^idefi 
cft qua non ahfumpferiLQui le^t ur^ntm fi^m^no 
omnelc^t arffntu.Omittiturintcrdum fignm.mnefu 
tefcntentia^Suni quipecuniam antepomiintfim£4*funt 
aliqui^Efl uhi peocet^, alicuhi peaiit.Efl q. plures agros 
cccupetMaUquis.Vbi ncnnun^ fihauditur quiddam.Eji 
mquomihipojftsmgnopere gratijiari4*quidda* Ne« 
^tioiterat^imnnunq. necejfttAtcm fignifiat^ncn ajfirmdm 
tionem fimpUce.Vt non pojfm non ridere. Non poffwm 
non mirari • Non potefl iwn uolui codm ♦ No« pc^jl no 
fbxre tcrra^Non potefi nm ucrum dicere uerko/iAd acdn 
dit duntAxat m /w uerho poffm ♦ 

C ^le^tia figncrm* Ca*L- 

lUud /gffur ohfcrwindurfl, ne fignorm difjvrcnba^ in 
mriandis propojitionibui conftindamuSy id quod jire fkd 
mt hi^^qui uAil^ dialcBxca projitcntur. Non erit tihi rcs 
<m quoqudm^id eji cm nemine tibi rcs erit . No/7 erit 
thi rcs cm quoUhct homineu.erit cum homine fin^da^ 
riac prdefhnti^Alttracjl ne^tiudi.altera afp.rnmud,CT 
lonff diuerfam habcm um . No« amis homini contini^t 
^irc CormthumM eji nocontin^t, nifi pncdpuis.Non 

G mtin^ 82 DE COPIA VERBORVM 
wnbn^t uUuVides ^Mtto almd poUet^Non amtquem 
pim c mimjlris^Non amt aUqucm.i, nemnc . No« /a« 
tis amt qucnda, um fignificxs que oderit^Non fatis tibi 
fkuct qda . Non tibi fiuct quifqua . TotA ratione difjidcnt ♦ 
Hon recufo qucnqua.rc^ didtur. No« rccufo quclibet, 
perpcraynifi in diuerfa fcnttntia . No exclufit oes^d efh 
quofdam non exclufit^Non exclufitquoslibct^^ftgmfiat 
dcleihquoda alioscxclufosfUiffe^ alios admifjos • OU 
fvUa huic arbori dcddcnt , ucrc didtur . Yniucrfa dcdt 
dentyfilfo* Smgulosfalut^uit. Nonfalut^mtquemUbct^ 
Lupce unumqucmUbct admittunt.udtradcleduquofM ' 
m(^^Yide ne cui dicas * i, nemini dixeris. Vidc ne dicas 
cuiqua*Vide ne cuipta dixcris.Vide ne dixeris aUcui^Vi 
dc ne mortiiUu uUi dixcrps.Uadcnus idem poUet. Vide 
ne cuiuis>aut ne cuiUbet dixcrisM efl uidc cui dicas , O' 
uide netC/ncre apudhomincmquecunq; effuttas* Omnes 
fibi mlunt cffe rclk qua aUjs . Sibi quifq; wuU cffe rcSx 
pottus qua aUjs.ldcm poUcnt* Ncmnon mUt fibi rcRc 
effc quim alijs.Sm^di fibi mUnt cffc bcne qua aUjs,¥La 
Qxnus idcm poUcnt * Vniucrfi fibi mlunt effc rcBx qua 
aUjs inepte diceretur,proptcrca quod uniucrfi pecuUarc 
uim habcai * Totiref^ondet aUqudntum , quod aUqudm 
partcmfigmfiait* Sempcrref^ondctaUqudndiu^^id cfl 
diqud^nto temporc*Vt fupcrtus admcmimus^omnis rcd 
di pcr qwintumjtidem totus rcddttur p qudntum^ quxm 
longus . Homo qu^ntus cr^t, humi proflrati^ efl yidcfi 

tctus^ tlBER Picimvs. 85 
toiu^ . n5c hytmemtcr fe luxu qum lon^fvHere^iiell 
mumhyemem* 

eiyterq;. CNewfcr- 
Ytcrq; utriq; ejl cordi.mtua ejl affirmtio • Yterq; 
alteriejlodiojmtua item^^imtuo fcfeamAntitmtuofen 
feoderunt . Ncu^r alteriftdit^mutuafn diffidentia figmfi 
at.Neutcrneutrinon perlndediocreturMgenusoratio 
nem wt firme modis udriamus. Vterq; alteru odit.Ytcr* 
^ utrunq; odit.Alteraltcruodit^Oderuntalteraltcru* 
Mutuwmoderunt.Odcruntfefe mutuo*Oderuntmuicc 
Oderunt mter fefe^Mutam mter ipfos efl odiu/m ♦ I^eu^ 
ter altcrm am^t. Pdtcr alterum uidffm odit. 
^Semper* 

Semper ^ralit^tem habct tcmporii . Cui contrariu 
munqu^imMuic fubie£lwm efl Atiqud,ndo •Sempcr liti<^ 
gas ♦ Nmqum non litigas . Quando non litigas f Nun^ 
qundo iwn littgas fAn efl qwnndo non Utig4S^ 
f£Si€pe. 

Sjepe refl>ondet,aliquoties mfimtu. Multk aliquot^ 
lAagnoaliqu<intus*S(epeopponiturraro.Ncq; raroadt 
monuid, admonuifrequeter . Baud fcepc me uifit, Plc^ 
rwnq;yfirme,fire^nonnun^ er ipfa ^n€ralit:iitisq.ddam 
chtMnt^Mfcrme m^mii eft hoim. Eo wgemo pleriq; fu 
mus^Fcrefitut diuitc^ baheaturmprcdo^^firefitapud 
oes.Temere m oratione ne^tiud^ finule um hahet . Uaui 
temere puenit ad fivgeMfcre nunq^aut uix utc^. 

G ij HDeume 84 I>E COPIA VERBORVM 

Jtiterdmunicxne^tioidem cffidtquod du<e. Ncmia 
ncm dudit^ne parcntcm quidcm audit. Non dudit uel p4 
rcntcm. Ncmo purcmrefirrcgrutim parcnti potcji^ne 
mlo quidcm. Hcc mdo parcntt quifqudm parcm rrjtr» 
rc gr4tiam potcfi.i^ion potejl par gratia rcpcndi patri, 
ucl m^lo. rcltquit iUc nec rutwnm . Nc ruin^m qui 
dcm rcliquit* C tribus. 

Tribus intcrdumne^tionibus nibilopluscffidtur, g 
Un^ aut dudbus* Non ucrctur nequc dcos neq^ homines* 
Ncgi dcos nec^ homnes ucrctur • Non ucrctur aut dco£ 
aut homines • Non metuit hominefuc dcofucmarminc.\ 
Condupliarc ne^tionem affcucrandigratiay latxnis ctia 
rcocptm cftjfi modo non itcrcturfoU.Non fndam.Non 
^dam 'mqum*Gr<ed foUm itcraiU^mtcrdum ctiam dtra 
^tfJcucrationem-Dcnwflhcnes qudtuor unitis loco pofutt^ 
oVQ^iTTo-n oucfllv oi; fih yivunvci tc^v Xovt-cov. 
Munentibm ijfdcm fignis^t^men mterdwm m>rimr pro% 
pofitiOyZp' mutAtisnunet cdde^mutiitoUcrboM Omnes 
admittit.Omnesrcijdt^Ncmnemnonrcijdt * Ncmlnem 
admittit*Omnibus difj^ltcct. Ncmini pUcct^NuUinon dti^ 
f^luzt^mUi plMt* liicanm^ducrUndm^qu^ucrbd 
tmquibuspugnen^. 

CiSynonynHne^ndi. 
• Uis fcrme uodbus rcmoucnm. Nonyhaud^necym<^^ 
huud qu(ig,ncutiquxminummc^nuniV5,p((rmiabfit, Di^ 

prohibcm. tlBER PRIMVS* 8f 

prohhcdntyhom. uerba^quiduis potuis^ oU dtm^ csr //« 
mlu* Intcr quce huud er hctudqwiq plufculu hahcnt uc^ 
hcmnti(eyqu?,non * Ncutiqudtn ajjcucrationehahct pe 
culiarcm. Minimeplm quiddafignijiat quanegitme^ 
Uonw minime mdus.hquiduis potius qua rmlm*Varwm 
modcjim rcmouct*Varu,m cruditus.Ncparnmultifi 
Tc . (. ne paua^fiuc ncn fatis imltA * Minus diucrfam ham 
hct ndturA^lntcrducomparatdwMxat^Ytrwnq; diU^t 
fkmau-pccuma ,fcdiUanunus quahanc. intcrdune^t 
dumt^xit . Uom^ mlnus mihi notusMparunctus * Nam 
cum ca uoce minus conucnit.unon ccnucnit. Intcrdtipari 
tcr utrunq; fidt.QmntiUaniis apitc dc Narrati&ne.Cii 
mtcrm^quod txnq, fkdlc contcmnunt ncfdasyprcflarc ut 
lint minus^an poffint.Tcrcnm Ecyra*Non tihitUudfi» 
ilum minus placct qua mihi Lachcs*Nc<^ hic placet pm 
dij^Ucctpofitu,utcxponutgram^tid * Quis cnimfanus 
idfdidatfScd mimis pcrmdc udlct ac ft dicas . Non am6,t 
m Dionyfus cr minus tc^tdcjl memgis oditquam ftf • 
Subaudicndum cflcnimfiidum utriq^ non plaarc.Atc^ 
it^ minus fvml nc^t v comparat. 

C ConncdcndifvrrmU. Ca* LIJ. 
Verum dc his acturatius difquircrcym<xgis ad dialcm 
tHcos pcrtincrc uidctur.detcrum ad huius opcris ratt» 
tncm fatis arhttrafmrutcunc^ paucisattigfJc^Nuncai 
YcUquas firmulas aUquot acnn^mur ^ ac primuannc^ 
Qxndi • Vidcmus cnim in mcdiocritcr cttam crudtUs ci 

- G iij uirtutcnp 8tf DE COPIA VERBORVM 

uirtutedefyderdriy ut dptcccttdnne^ aratonpsmmhri 
4tt<^ arttculos^ceu mruU quibufdd cdmmittdt - Sed qhui 
anfulismnatiores ordtionis pdVticuU fint comnutterida, 
id prope ^erit infinitm explic^e. Mdores hisfirme 
mdis cone£kmm . Vr<ttcreu* Demde, qifapiiis dpud 
M^TuUiureperitur . Pr^dpuu efl ptrcus colu/mbaru, 
proximu aprdru^h hoc ouiu^demde houAn ncfiro or^ 
he proxime Idudatur Syridcu^mox Gatlicu. Mox ufur% 
pat Plinius dliquot locisypro demde . Itcm m quo prmdn 
pdtmttnuit Boeotidydcmde Sialia^mcxAfna . Priww 
locOyp:cundoyauttertio loco. Pcrro^porro dut.(XBod no^ 
uoiam qudfi^ mAiorUfermcnk initio oomenit,antu)t^to 
re Don^to ^Cietcrm^quo Uixhit uti^quoties ad diuerfa dt 
greditur oratio-Tm pro pr<etered*Ad hoc.Ad h^ec^qi 
npudgrdecos ^oq nnvTOiCi^Superh^ecproeoq^ejl 
prteterhdecjocisaltquot ufiirpauitSuetonius. Super m 
ffnuorupada^giy^ fup mnumeraturba* Addc his^ 
Acddithis . Aaxdit ad h^c.Uuc dcciditMuc ptinet* Bom 
dem pertinet^Uuic confine efi iUud.Uis fimtmjii cft.Ad 
hac fifrmaptinet.Ad huc ordine refcrendu ejt. Uuic 
xmu ejlAUud haud qudq pr(etereu/nd& filentio^Sed ope 
r^epretui ejt iUud dudireAam dliquoUeseddeim hahet^ 
uox Qnmtdiano pr^dpue jkmiliaris* Dei/nde cu ^gref» 
fi mmdcfdt oratio ♦ lam uero . Age uero . Quid^^qcl^ 
confintiltdda uero ^d re^rdfA^ uero ddheUumA fiic^ 
pjluuenidmus. Qjnid qclfuos ebd'm(vfjit* Qmt^qnetia, 
mfup2(tdhocptmet^nu/$, intcrm v p oocupdtione cone LIBER PRIMVS* 8? 

^mu^^utHediclmtcrim.utomttiJomfHc^^ 
dcs,Niittudc^duttinetcomraorarefNah£cdi:is.Sed 
lUiid fuo loco dt(sturAntcrim p duhit^tioneytit iUud.Blon 
qu4>r m fileaivf Nmic idem udlet . Nmc ad id quod fe^ 
mdolocodiihirosnosfumu^poUtdti* Travy/i^h^ 
^Tranfttionuudrtief^muU. Cd^LllL ' 

Trafitionibuswiri^coneHiturorcttio.Si^dedtquado ' 
fumutur ah {cqudWVt erat htec lUciidiffDm^neq; minus 
uolupMis attulerut iUa^lh^tdti ab intfqm^lLSed h<ec ut 
cun^ igmfceda^iUud ^sferatfAudiftis grauiffimyfed 
mdtetpsgrmoraStjdLuuthacpfididdefigMUit^cuiui 
^neris fum iUaqnup Kom^e patrafje didtur.A^ m 
trario. Yt^fed hac prtmMm^niic q puhlice. UaS^mis | 
donti gffit,nu}ic qfub ftgnis ♦ Scd h£c imienis peamit, 
niicfenisuirtutcs audtetts^A^dmxfb^De moribushabes 
mc de dodrin^ reltquu eft ut dtamus.CXB^ft P occupa^ 
toneAaadreltqud,,Vperabmiis^fiprtusiUuiuniiadiem 
(erimus.Perrepr^hefione* Verii de his plw^ fatis^Qnov 
fum nos trafuerfos abripuit dohr fA d re redeamus . qd 
his imrmorfAd id eft huius mff£ c^putyjiflinct ora 
fco. a"^ cofcqnhbu^i.fiue relatiuis* VLabes m tUu cotule 
ri heneftdorii^nuc qua gratia mihi retulerit audi^Qnid 
poUtdtus fit cxpofttu cfty nunc qd iUe prccfiit^rtt paucis 
mpite^ ^ArCyZTilperfon^* Ca.LUll* ^ 

Gen^ralis udrtandi fvrimla eft a rcyvk pcrfond ♦ 
Yt nihil opus meis momtis^Nihil opus m$ nwmtore . Te 

G itij fudfore. 88 DE GOPIA VERBORVM 

fiu,foYc*Tuo fudfu .Te mpulfire.Tuo im pulf utemfHm 
^ntc^tuomjbnilu^tchomtore, tuo hortAtu * Te uuj^ios. 
Tuis auj^icijs^Te duoe.Tuo duihi. Te oonfulcAn tuo cott 
fuUtu^Te doSlorc profid.Tuadoflrm profid.Pcitrem 
confulemncn dcfmitiuSkirc.Patris confulatu/m fine fine 
iaBit*Gloriatur fbrmofa uxorcDe uxcris fvrmglori 
mr^DctelncolumifupcrishahcogratiS, ♦ Dctuainoolun 
iwiftttr grator fupcris.Difcructat ammm uxor impudh 
a.Difcrudat ammwm uxoris impudidtia* 
a^Exmore. Q*LV* 
Eac more/rranqtlu/i dixtt De morcM^^o * Vro mo^^ 
Te*Patrio mcrcydtra pr^epofitione.More homHnufkdti 
Uonmfolcns ifbid fkcis • Pro uetere confuetudtncSolcns 
mco morc ficero^ C Suhorn4,ndt* Ca. LVh 
^,.^^ ^ , Suhornmit aaufatore. Submiftt confularihu/i uiris^q 
rc^o^ncrc ortim perteraren^.Supponi puerti* Suhdcn 
rc^u4,mmdumaltenu*SubmilJitij* Suppofiticijpartus^ 
Suhdtttcij partus^Nc paixr hunc x m allc^tu putct* 
C.Bjcnowindi^ Ca^LVlh 
Vctus Athcmcnfiu excmpJurcnoucmus. PrifHnu/m 
ntore rcuoa^mus^Gratias e^^ quod prifiinu more retu* 
l^ct^KdmJi^^^dd^ fhidta.Studiumtcrmilfum 
repetsimu^^BcUurcdmtcgrarunt.Dtuumjhurammho» 
Hores^LihcrtateamifJ^m rcfiitutt^ (iidimMetus co didc 
^^f^ yiQ recrudutt^Kcainduit ira. Cras mgcns ttcrahimus <e'm 
ftor^V^mim^^tnnon cflign^tidm. 

^Bndcs LIBER PRIMVS* 8> 
CJctmlesfvrtmU^ ^ Cct. LVllL 

TVi^i^lds uti iitxfas* Eg? UhoYo quo doilit^eud* 
dam.Ohurgotc<iuoreddum mliorem. Vt meli» 
vr eudd^yoh td ohiur^tcAn hoc repert:^ imfia ut itm 
mos deletkt*idld(idh^d£h^^ reddimtm 
lii0jnQrjiWi* Cui rei purds opcs i Quo mihi dimti^ f , 
duorfm opus eflmmmisfHucpertineni orulioes iU^ 
omncSy({ms de fupino priore pofuiims^Spcft^tum ueni 
CiCdufales^rtmU^ (untvc. 
Cd LIX- 

NOn dtcoi^uoj^nqud hdheamchmorem. Nc^« 
dico c\uod purum iua mihi pUceant *Ohidtef<£9 
piiis reprehendo,(^uod mpenfm dmc^ QUQniaimpenfi 
us te dilig) , oh id te fepiui admoneo* IdeonuUi pUces, 
quia tibi mmim pUxs .Quado tu me negli^s^tuiquoq^ 
curdmaUjdu. I^^reuoceniurcopiie^(^udndo(^m^^^ ti9 
hmdetur* luheas miferii effe lihenttry qudt^nus id fk it* 
Ad cundem modim locutuscfi Plmi^ tn epifioManejOt 
pueUa pojkaquam j^nfo lomda eft • Pofkaqua mihi no 
crMii^alksmmfiliwmj^ Quandoh^ctecura 
renwrdet.Nemine ex animo amAty in aufjaeft pcaini^ 
fhidium^ ^Vertment cr lUaadfvrimlamhr-ioXo 
yiKHv* AmoSocratcm^utpoteuirum ii^teQ^rrimu. Odi 

HionyfmmyquippcTyrannum.Ample^rVetrumM 
optme de mc mermm^Dcmiror te qui fidem hahcM A« 
fro^Erra^ qui credj/i dios tua ddigentiu^. curattros quSi 

G V teipfam* PO DE COPIA VERBGJIVM 1 

ipfm^Stultus es quiid^eresAmpudcns quiidpt^ 
les^Deleihr Augujlinc uiro nimirum fijtiuijJim.Belea 
6lor Au^^no ^ utgui uir fit mribui fifliu^ms . A m 
t^iooUwm tAnqu4^mhomnemmi amntij^imu* Qontene 
pecumamyquid enim ad bowim mntem conjirtfAmn 
"^"^^ dtM eji tibiOxrOyfiquidem te dilt^t effuftjfimc^Sempev 
m mnibmhdbcndu^TuUim^nAm hoc uno authore latb» 
ne difces.Yms Cio^ouerelibnu potcfi redderey prdm 
depueris hicfemperMfinu^^^ndt^^ ' 
m^fkrTerentiu^y qudrefemperejleuoluendui. Qtso 
mhi reBiits efje utdetur ^ ^ eo m^s^ ^ hoc lubentm 
id ne^cij fufc^pimus.^on habes qudmobrerfi mihi fuct 
anfea/s . Non efl cur vi hi fucvenfcM . Succenfet^eaq^ gra^ 
tia nos mn uifitxu^tyatci; ob id uoaitus ad can^m excu 
fauit C.^ottfi nonnunqua omitti fignum*?artntem at 
m y parriddam non amA.quod parcns efl^hocnomine 
dm^quod pdrriidaMcdemffattonam*Ponbfid dem 
leohonorem^Alcxandronondebeo. :4 f^x^ Qfiorf m<ie nug(e non omruno dij^lic^nt doiliSy giw« 
deo^ Gdudeo mas nu^s non omnino dtj^liocre dcdis. 
Quod res tibtfoelidtcr euerierit^UtorX^etDr remfocH 
dter eueniffe.CXgod uxorem duxeras nondwm audtera 
Vxore duxiffe te nondum audiert Quqd pueUa repuz 
diariSydemiror*I>emirorttrepudtaffepueWi* Qj^odh 
t^YOs reliquerU, doleo* Dolco terehquiffelittras* 

^mhmuf^ LIBER PRIMVS. 

1n humfmodi c^cwoibui quod k5? dcdpitur, 
^od^mn Apudgreoos eji ujicxtm m ot/. Latmirma 
^^dcmmjimsucrbis^mfi j^cdtspTiemttAtur^Vty 
quod patcr reialuit^^^udco. 

^Vtlic/^iKciq^acccptuM. Cd. LXL 
"EodemiTwdononnunquumaccipiutrut^V-tj^crofom 
rc utjiBo ^udcM. Confidofkturum , ut te mlmme fi(H 
pocmtcat-Non commttAutuf^^um uidear offidomco de 
fiiilfc. Effidam ut mtcUigis mihi quiduis potim qua fiic 
de^iffe.Dd operam ut rcudlcfcxs . Cura ut ud>lcM-Vac «■ 
nos amcs.Yacua fdum. 

tlDignus cr Indignus. 
Dignus qui quS, diutijiim uiudiXdgms ut qum 
diutifiime uiwU^Um^ffim uitndignus.Bignus quam* 
diutijiimeuiucrcm armne Martialts^Iijj^reafijuPx 
l4iiprjeflijrtM4^^Djgrm cflcuilaurca^ 
mponmr . Vrommtusjs uLt^idcccrji^ tAmp^. 
Indignus mo amore. Indignas que imes . indtgnus ut 
ahs tc diligitur.Jndignusahstcdmdri.m Carmine. Ho 
ruAndtgni fratcrnurumpercfocdusAdoneu^ cfi qui bcl 
Im ^rat.ldoneui ut hcUum ^at-Uoneu^ hcUo gprw» 
do. IdonetH bcUu/m^rcrc. Eora.Eons ctumriuodare 
nomcidoneusAdoneus ad^rendubcUu^Non me dign^u 
turaUoq^uto.l^on me dign^turaUoqui. ^Deat. 
Haud dco:tfimia pt^rpura.Dcdecet ftntiapurpura . Jn^ 
decora efi fimi^ purpiira * Haud qwi^ dcccra cji fimi<c, 

furpum DB COPIA VERBORVM 
purpura. Uuud decct mputoreum, cu amcr^ iremm* 
Huuddecst ut te loquente f g? fikam. Quod folm umhun 
Id/Siidpurum tedeo^t. 

C[ Neceffititis. 
'Exorandus ejl patcr^Viguafidwm ei qui uelit ditefce^ 
re, Vi^let oportct q cupiat ditefcere . Vi^lare ne(^fjum 
tft eumj.qut rcm cupiat jkocre. Vi^let nccejfe eft:, uel nek 
ijcjfiM eftyqui uelit diues €u^derc*Qu.i ^^^^ affequicu 
piatyUtifudetneo^ffms eft* Uam jic (^^mntiUanus fubm 
deloquitur.f<lonpotcp;nondolerequiUfai fit. fierino 
poteH qm doleat is.cuifit muria* Abibis uolens nolens 
uel Vclisnolis hmc abihis.Nonnuhipcffum tcmperarcy 
qumlachrymem^NonmeconSneo qum clam^m.Co^r^ 
eompettor. HucmeadeQtmptaMuc rede^tfortumi. 
Ad hicc traxitn^ceffit^s ^lnuitiis dicum. Coadusdtoimi 
i^LtbertAtis^ 

. Vtcunq; uolesficito. Vt luhet rideto, Quidlihet cr 
iias^O^fi^m liochit^Tuoarhitrmfidto* Vtcmn^ uim 
fu/merita^to. Amnwmo^ritomcrem.Ohfcquere anit 
m tuo.^Ex ammi tui lihidinefidto, Pro ammituifentcnt 
tta rem tra£bhis *Vt animo luhitum ertt tuoy ti^fidcs. ' 
Vtcunc^ firet anitmSyitDi fadto^ Liherum eft feuuclUl 
paSh difxdere^feu manerc conuentis . 'Nwnc mtegru no 
eft tiHMc de rc quod uelis ft^tuere*Miht im eftycrcditi 
tumabs te repofa^re.J^stk fado pro tuo arbitrto tranft 
pndi mQi.tiii, TihtperntittoquomfdocUiji; ueli^ muefci 

A^tuo LIBER PRIMVS* »^ 
ftgc fuo mrc . Sine me nuc mo mre uiuerc* Tth m m\ 
m ejl utrum mlis effiosrc. Vcnes iUwm efl m uiU uc /'^'^"'^ 

mrlu*Sm^ftujw!/^^ 

eiStntuen^ 

- Dccretum ell.Dcliberdtum eflXerUim cfl * Stit fem . • 
tentia^Vifmeratlnan^ .^^^ , ^ 

eflammus.iionellfententi<e*None}ifententia* No/ie/i 22??^^.' ^ 
eftconfiliiTr.^fiueconfilijMoneratratioapud Cice^Vks^y^ cif> 
abutSladtum eflfen^muDccrcuitfen^tusAneamfen/yyt ^ 
tcntUmibantomnes.St^itueruminammMecumfhtuCi ^^^^ 
ramMtrura utro mlim ncndum jhtut . Con jhtui hoc att 
no nAUi^^rc . Bfi mihi m animo hoc uerc naui^rc . Si 
mihinonanimofixum^ Mmtumq^federet^ Uihi nihtl 
tti^ieLpxxipDfitmn^duit^ 

Siit^lnammuinduxijiituum.Dejlin^ram m anim.Uic 
imrmaheneuicjlo^ 

^Affenticndt* 
Afpntor tibi^ Tecumfentio. Confenticbctntumcrfii 
In tuam ftntcntim pedibus co.ln em fententium rcliqui 
omnes pedibusdifcedebant.Accedotuce fcntenti£.j<iohis 
accedoyciui ?ythd^r£ fec[uwntur opinioncm^Tuo ludin 
dofub(crtbo*Sententtdetu<emum addoalculwm^Ea fcn 
tentia plerifq;probabaturAdem fcntio quod tu^Sententi^t^ 
tuce nemnonfuffra^bitur*H(ecntihttecumconueniunt^ 
lla8:enus;omnia mihi tecm cojhntMac de rc fu/mmus 
mter phthfophos cofenfm cfj; ♦ c?|Uo4 hd^iOt gr^zce eiufdc 

fentcntiiC, »4 DE COPIA VERBORVM 
lenmtidt^ciufdcmq; fujfragij.ofxoc/^o^oi ciufdeniopitfi 
onisyciufdcm fcd(e uoamur . Idcm uno omnerorc cofir 
imhant^Ommbmcrudiwrwm alcdisfmc pundisyclo 
quentKC prmceps • i£ Diffcnncndi. 

Lonff UtC(^ dbcjl^Dilpntio . Eg5 /o«gs diucrft f r«a 
ttoMulto ditcratq; tufcntioXifcntcnti^rcfrd^idntur 
cmnesAfHfcntentiienemo no rcclam<xbit*MihitU(ifcnte 
tuneuticluSifphaturMagnopcrcnolira cum tud pug]u,t 
opmio.VmatucfifcntentijsAdmiunohiscficctroucr 
fmld folu cfl in controucrfia.Eqmdcm ah opimne tud» 
wmiS abfum.Multum i tua mca difcrcpatfcntetia.Lo^ 
fccus atq; tu fcntto , Hdud mediocritcr d tud mcd di jitdct 
opinio^Nimiumter tud dtaj mcamtcrcjl opimonc. Vluri 
mu d tua med difht opinioMihi fccus uidctur. Ei/> ali^ 
(rr «i/um cfi, Hmc fcntcntia militcs dducrfahdntur* 
^Prcmdij 

Qgorf d^s bene fortunctfupcri*Quod d(gs bene uer 
felt. lEoclidtcr ckddt quodmfUtuifti' Dij cocpt^ fcmdcnt^ 
Opttmc ceadit Xcne uertAt Keipub^Sttfoclix^fkujlwm, 
honum^^Kcipub.lrocUdtcr ccddtnobisommhus ♦ Hdnc 
ajfinitAtcmprccor ut dcus nolis omnibus UtAm cf?c uct 
Ut.¥oclidtcr cxcdt quodcocpifti^Prof^erefucccddtquod 
ci^s^Bxanimi fcntentidproccddtquod dggre^uses* 
Dcum optimwm m^imumq; prcccr , ut ifhid oonfiliwm 
qukmcfl honeflwm^ t%mfitctidm duffnatum* Vrccor 
ut honis duihm Mlim aded/^ , welwrihm rcdcds* Prct 

corut LIBER PRIMVS* 9f 
cor ui hk anmts tibi Utis auf^tcijs Incaty Utioribm pro« 
c^datyUtif^imis exeat , ac fkpim recurrat femper auf^t 
catior falidorque • Preoor ut hic dics tbi mdidus iUum 
xerit . incolurmmreditmopto libcri^tui^* Frecorut 
dpud moy omYvia UtA reuerfm offvndM . VtiMm pro» 
f^ere mui^s , fmlique fuaeffu ren^ui^s . BomV au» 
f^icijs anooram folu^s . Vreoor ut tui6 opt^^s omnia re « 
^ondeant . Faxlnt fuperi ut alba tibi contn^nt omnia ♦ 
Velm ut ex uoto res omnis fucccdat ♦ Ofires h<ec m ut 
uolunuis nobis euemat . Vrecor ut tbi fecunda occurrant 
omnia * Pr^oorutDijsfemdis fiuentibufcjuene^dwifn 
hoc confidas * Q^xfouthanc remfkltif^imc cocpt^mft^ 
pert mbiibene uert^nt . NthilmlmquJimut hispuU 
cherrimis cotptis^ dextra aj^trent numin^ • Qu<efo ut 
' quod infUtuijHo fuperisbenefortumintibwsabfolu4^s* 
Preoor ut hic wntradui oommodo fit utrifq; * Preccr ut 
hocmtrtmonium uoluptiti fitommbu^nobis* 
f[Vrtntifupm wiriatio* 
Venit repetitum depofitum . Venitad repetendm 
depofitm* Venitad repcttndam pecuniam* Verut rcn 
petendi depofiti cau^a^VcYut ut dcpofitum repet^t^ Vc 
nit repstiturm depofitum. Venit repcttre depofitwm, 
Grxcxnicum hoc pofiremu, Tamctfi poctae Utini ab hac 
loqucndifQrmnonabfHnent^pr^efertmHoratiws^ 
C.^iuidendifirmjc* 

omnisclo» jtf DE COPIA VERBORVM 

Ohlnis eloqucntia rchws cdfht o^ucrbis . Kcrm 
HtuucrfitAs deccmgeneribus continetur^Ojjidim 
oratorii m qmn(^pctrtcs diftnbuitur.Ordtiofex partcis 
complcBitur . Oratiofex pmhui ahfoluifxir^ Primu^ 
ms fex continet f^cdcs. Quidum in fcptem fj^cdes fccdt 
'Kcip.tres fuM fvrm<€*Kcf^u. m trcs diuiditar^rnMS^ 
Enthymem non fimpliatcr uaxpiturSyUo^fmus trifit 
rim diuiditur.Omm urgnment^ito m formaso^ didu 
citur . id^nusin partcs fcpt^m dirmuir * Uuic ^ncri 
f^cdes fubieftie funt dctcm. Suwm^ diuifwne mduoff^ 
nera diuiditur , quonm utrunq^ in f^cdes copluris di^ 
ftrahitur. Vrmdidorwm uis omms tribu^m ^neribuf 
uerfatur* CDiftribucndi^ 
Ca. LXIIL 
Bismetuce dclcShrtit litcr<e9partim quod cffent mi^ 
rm in nwdum clc^ntfs.parttm quod exinua qudndam 
m bcneuoUntim pr<je fefirrent.Pars m^mum^alij 
iorpui exerccbant , duriufade dixit Salu^M ^ Vtrunq; 
fratremalicnAUit l fefe^ unwm morum af^erititc\ dtca 
rwm fordibusXorpore atq^ animconfht homo^altcrti 
mt pecudibus habet cotmne^altcrum cum Dijs* Nf mf^ 
nem non lao^f?itj7mtc fcriptpsjUum conuitijsy alium mi 
nis, Umtc negU^t^hunc odit ^Verwm id nu^s m c^rnu^ 
ne quadrauerit. Gcmin^to uerhoru interduhabet ulm^ 
leporemalias*Ctce.Alios affcntttione delmt^ aliostnun 
nerilui corrwmpit , alios.prcmifis lUe^t * Modo ait, 

modomi^ tlBER PRIMVS. Sif 
tnodo ne^t . Intcfm obiur^t ^ mtcrim htepte hUriditur. 
QuodquidcmFabmmcjl . NJ^c nenunemadmUttt^ 
nuncomnibmoccurrit* 

(l£ Frohibcndt aut mpcdicndi fignA. C4. L X 1 1 1 !• 

Nemo prohibct ire qucnqu<im publia uta ^TumeJ^t 
hibcs ^ne publtcsiingrcdiitrmd,Qup minmafjccutm fis, 
fvrtundi m culpa jii^itytwn f g> . Jmpcdimentof^ttquo fcdn 

lcx firrctur.B^ td a^m qutne dctur^apud Tcrentit 
m lc^mws.Mctuo ut firrc poffis yidcflne non poffts^ 
Etiam fthic ut,proquomodopofituuidcripcffit. Idutim 
lcyUt ne quid nimis^VtineyUt ne pro ne^ qucm^dmodim 
apudgraecus )vo^fxLNo uetoqumqu<euclisfkdas*Suci 
to nius m Ttbcrto. Jntcrcefft quo minm m a£h fua iurarc* 
turMefl^obftititymhtbuitMpedtmentofiiit^Pcrmnon 
fktit^quo minu^ uiceris. 

CJDubttindt. 

Uon dubito qum cupias rcdire ♦ No« dubito tc cuperc 
redttwm • Kcs in ambi^o cfl . No/iiam fatisconftiatt. 
Adhuc anceps animifm^Adhuc h<erco ctiamdm hr\ 
Yjjn quod eft Aademlcorm * 

CiStnec^citra. 

Otra pr£oeptoris opcram dodus eudftt^Sine pr£OCm 
ptore doilus eudfit. mUo prdeoeptore dodu^ cudftt. 
Abfc^pecunijsmhileffidas* 

fiofkntindi^ 

Ofknti^t mffnim . la£Ht;{t m,t^les fuos . laSktfe de 

H nAt^lim *8 DE COPIA VERBORXrj^ 
mtAtim j^lendore.Sibiucndiateloqucntum» 
Corri^ndi fan^ndt^ • 
Uuic mcomodo paulo mederi pofjb . Huic mlo itlui 
critremedio.Qiiodia^k ceddit^arteoorrigM . Medum 
Utur4 toUitur^AninA morbos fam.t philofophia. Corpo^ 
ris uitu m^nij dotibus penfantur^Yebre lewatui ejlMam 
lis omnibus mors fcmel Uberat . Oculoru uttia ruta emnt 
dat^Orationps uttia granuUc^i cxfli^t* Vhilofbphia mcrn 
hos animi peUit , mdiaturq; . Dentiwm crudatu uinum 
ienit.V^ri tormimn lewLt m^lus^^Capitis dolores mUi^t 
fomnu^. Sedat tormin^^Tu^t prurttu/m^Sopit dolorem* 
Lmt dolorem^Vxoris uitium aut mat^ndm efl^autfi 
rendwmMorbis omnibus artefucturrimr. Solt feneiktk 
^ fubueniri non poteli.Aduerfu^ podagra effiaLX eft apiu • 
^ 0>ntraakrdnomAt%ud>let mUobftftitebriebxti Ctcutn^ 
CBlandtendi fiue hort^ndi- 
D/c aff*Dicfoies*T)icob{ecro. Dicc^Uiefote^Dic a^ 
IPMbo . fac utrwm tc praebeas * Qnid habes cfuod ad hi^ec 
rej^ndeasfCedo^Affdwm^Eia agc.vide fts^Quvnuno 
tuuerboremexpedis^ 

C^Tudcsiuffa. 
Uotm id effe uerwm^uel tua aiuffa* Tihimetuo. Mthi 
^deo . Omniwm nomine doleo . Tud gratia tmnm hoc 
ffcepi ♦ Viosmtuam doleo . Comnwda iUi ref^eitu mi* 
Qt^a loquendiform^ ufui efl Qmbltanus^Jnuenitur ©• 
contentplatiom tuuTui mffa^intumgr^tutmhiec fhd. LIBER PRIHVS. 
f£ytrumnecne. 

Vife utrm redierityun rwn • Vtfcnum redierit , an 
non • Vifc redierit ne dotnum • Vifc an redterit un mn * 
Vtfc redicrit ne domm nec ne . Vtfe redierit^ dnnon* 
Cogfci utrmfkmtrulis confulere.an pcmi(e.Co^tJi>fi 
tn(£ ne rulis confulcrc an pecuniie. ComtA fkm^e mdis ccn 
fulere^an pecm<e . Co^txan fkmtmdUconfuleredn 
pcame^Cc^numfim^emAlisconfulerc qumpecunije 
Vidc fi potes effe pofjeffor . Ciceroln oratorcfAo lib*ij*fi 
proandixtt^mtAtusgriCcoSpapudquos u bifkriamfi^ 
gnifiat* tHConcedcndi* ' 

Fwi^ homlnem uiuerc.^ac iticffe.Vt donemu^ itA cffe 
Vtbocvnterim tibiccnoedamusJVthoc interim tibi lar^ 
4r . Pone fic efje in tAbulis .Ejfo fane. Sit itni fane.Vt m^eXi 
metufferm^non erattumidfkcre.Btimfiqutdaff^cri 
Ui dixilJet^ tuum eratobtioefarc. Scd imd^ndrc ntc do* 
ttAffe.non potes tibi rem umdtcsire • Btfimxinte dsn^f^ 
fem , non tibi ius cfi rei umdiaind^e . Von^rlmf tne , non 
fhtim tibt im efl mijdcndi manm. 

f£Parmabeffc* 
Pcne fcopu atti^rds .Propcfcopu atti^ras * Vropcmo 
dm atti^rds fcopm . Parum abcr^ l fcopo . Parum 
ahjicit ut fcopm attiffris * Parm abefl qum fccpum 
^tti^is . Kes parum abcrati pugnA * Parum aberat 
(jum pugncjent . Parum aberat ut hcmim manus irdjcc* 
rcf» VixbominemcQhibut^ciuonunws m^num 'mijarct. 

H ij Tantm Itoo DE COPIA VERBORVM 

Tuntwmnon conferebant mnus^Tantumnonadorui 
Idntyquod gricis efl fkmliarius^fjLovov QU)^,Sueiom% 
m de Tiherio C^farc* Cimlem adrnodm m*xr imtia^ac 
paulominus quiprmtm e^UPaulomimU dixitpro ,ps 
pemodm • Ac paulopofl. Quod paulominiU utrmq; r a 
uenity idejlparumabficitqumutru^^iq; eueniret . Idem 
de codem* Sed t^ntmno jhtim afiinerc adn/e^dorm 
confueUidinem redijt ^ id efl propemodm fhUn l fj,njet 
rc . Fro t:f.ntm non Terentius dixit nwdo non ♦ Jsfcnem 
peUcxitperepijblam mdonon nwntcs aurtpoUicens. 
^lncertitudinis* 

Annos n^tu^ cfl fhrme uignti * Annos n^tu4 drdtcr 
olhQntii^^Ad dies ut^nti.Uoraqiidfi dcdm\ apud Suca 
tonim.Anrios hahctyhaud fdo an duo dc ui^ntif Pucrii 
annos nAtm fvrt^ffe dea:nu 

^Corre^onis er ocaipaHonis fvnnUfi 
l£. Qp. LXV/ 

in pictA^ priedpu4ifilidiAtisparSiUel totd potimfiii 
dtM hominisfM efl^DdHrim, nihil adutrtutem condum 
dt. immo nonihil ojficif.Tibipicedpuc^atq; adco tibi uni 
alamitxtc hanc acceptim fcrrc pofjmus, Tuum opmuim 
di m^gisqua lc^ . Gr^c4^ UterjjsJt^ff-^uitueritu qui 
dididt* Bonas literas fcdulmtc fud, depraudiUit^ uel ut ue 
rm dicem cucrbt . Bonas litcras non dianm deprau<iuit^ 
fedfi^nditus eucrtit ♦ Suos omnes Ufit^ quid dixi l<efit^ 
Hnmd fuhucrHt ♦ Qu,em hfioncm dtiin dixemqu<ini 

poct^tfii LIBER PRIMVS. lof 

ppfamXucamm rele^ non tikm poetiim quim hijhruS* 
J<lifi paUrefps^dicerem tc defipere. Uomo pene dixeri 
mpo^r*Kej^ondeho ncnoratiom tuce^fed muitio^ 
C,AuthoresdtAndiformul<€*Ca,LXVU 

Vt CicsronipUcet.AuthorePUtonc^Tefh Varrone 
Si Terentio credmus.Vti refirtur apud Plmm . Vt ait 
Promg^r^ VUtonicus . Vt apud ^enophontcm SimoniM 
des dixit.Epieuro tcfie foclidta^ m uoluptite fitA eft^Ari 
fbtcles honarm trcsordtnes fidt^ Nonf^irare mmd 
m no fit fanguiscaltdu^^ctuthor eftTheophraftu^^Apui 
Plinimfcriptum efi; Blephantos dedmo demumanno 
parere.Pyrrho ne^.t quicqwim fdrt poffe. \d uerm cfi 
fetcftis eft Liutui ♦ BxtAt m anndihm * Veterm litsrk 
proditm eft^Etiiifcntenti^complures dtAtauthores» 
Adeam fententaqum plurimos aUegit tcftts. Eamfen^ 
tcntiam multorm auihorit^te tuetur . Huic opinioni P/z« 
nius afHpuUtur ♦ Ruicfentcnti<efuffragiturPUto • idem 
fentitPytha^ras . Artftxitcli animd eft ebam fj^on^a. 
Pliniofentiuntcr^rhores. 

,i£Vartatioimperatiuimodi. Ca. LXVIL 

ValcyUdlcds.fkc udleasMlctoMlchiS' idem poUent 
V m quihufdamfiiturm fuhtu/ttBiui* MemineriSfP me* 
mento.Odcris pro odio hahetoAn c<eteris ttcm fi addtdc^ 
ris prohihendt fignumyne dixcris^ ne dtcas^ne dtc* 
C Variatiofuturi. C4. L X V 11 r. 

Vccnifihit olm te.tutnrii eft ut oUm tt pocmtcat, Spcm 

H tij rote DE COPIA VERBORVM 
rotc^uifurm fiSio.Brtui opincr Udehit te humutti 
Opimr fvre ut hrcui tc huim tjedeat uitje . Sperofuturu 
ut fi^ giudeds .Dixcris egre^e . A Td^ris filim , Akn 
hithm propediem.Ahituru^efihinc propediem.lnect 
uero peripbrafl,fiiturm efi ut rcpeM creditm . Latin , 
muidentur redderc grccaim ji^rd fil}^ Xiy&vJ. 
diCmrus efi . Efi autcm fkmiliuris Qixrom . Neceffaria 
quoq^,(juotic^ m ucrhm mddefmu^.^ quodfiituro aircdt 
Vt ^erofvre^^uturtcmhreui perdifc^^.Nm pcrdifatu^ 
rm no polrr^ dmc. hfi jiiturm quodda qwifi nuxtu 
cm fignijiaitione pr<etcriti, Vt priufqudm tu domum 
rcdci^i^, f gp epijklam perfcripfero • An^qwim m portu 
perucmcs^nduis folueritSit^lcs animosmpugnd prct 
fidhitis,uiccrim{4,jiuc uidmus^ id quod jtmtimum cfje ui 
dcttir T-S fJii^r oXlrov fjil?^ovTLQuanqudmiddi 
oqui Utim drcumloqmmuir pcr im , imim cr mox. 
Im adcrit.Simlis imim mcrituro.Mox audiesSunt 
in quihm mocffmtc ahutifnur fiiUiro fuhmcHuiyUt Mem 
neroyodcro^ncuero.Adftiturifigmfiaitionempertincnt 
V iUa * Confido ccmnuntArium hoc fbidiofis prohatm 
iri.Etpcrj^idoteperditam trefMum. 

0£ Dc pcriphrafi ^rali ucrhorum. 

Commune jcrc cjl mdis omnihm^ ut pcr jio ucrhm 
mt fimlia drcumloqtanu^rM charu^, erisomnihus. l/:t 
fict ut charm fis ommbui * Hoc modo cffi^gt midiam. 

Uoc LIBER PRIMVS. lOJ 
Koc modo fkHu cjl,ut effu^rit midia, Vtinum ex <eqHo 
nte icmres ,Vtind jieret ut ex (equo me amres . In uxo* 
rem peffimS, mddi • Mthi ufu uenit , ut in peffimm kdn 
derimuxorem. i£DemcdopotcntiaU, O.LXX* 

Ad mcdm potentulefire pertinenty c[u<ie per p(^fty 
0U(t debetydut fintile uerbm exponip(^uftt,Quid ag4S 
cum eo^qui nihil mt^Ui^tfEfi quod ride:(^,non eji quci 
midexs.Videds vjiuvfum, fian. Cerneres alios trepit 
idreydlios drcwmj^eShrefu^m.Vidiffes omnes ohnuA 
icfo^e.Bqufde ijhid non afjirmrtm. Bixerit hic dligs, 
Mdturiui uemfjes£t dpud Teren^Vradiwres,pro pre 
dtcere dehunjes. f£Aejtimndiuerhd.Cd* LX X I. 

PluriminKjkit.Vdruihuhet Pronihih dudtNihdi 
pendit.Prominirnodudt.Hehutmquidefi^do o^^&KTit 
y.fiq ofknfo pilo aiitjiQCvo . Muximo mpredocjldptid 
omnes.Vlurtmijitapud omnes.Mdgnihdbetur apudfu 
os.Pilinonjiido.NaHdnonfkdo . ¥loaxnon^do.Vniui 
^ejHmemui ajfisXajfa nuo^ncn emm. 

^SLBnendi fvrtmU^v ftmllid. C^» L X X I L 

K/mio emifti^Non rcuendes t^ntidem . l^imio Itoeris* 
Minorisdddi^kru^erdt . Quantiainqueindic^riSytiinti 
tncrc^hor . Videut qum mximo ^ftimes • l^onrefcrt 
qunti res tpfa fit.fed qudntoperetihifit opm ed .Tutnu 
ttgrumplurisconducis quim e^ mem emerim . Pdulo 
lccdi dtdes tudi. Cupiam mxim.fiquedm. Eme qum 
potes mlnimo , rcuendc quim potcs mxtnw * Aftenon 

H iiij imerim Io4 DE COPIA VERBORVM 
cnufm MS, Ciccronis fkmm . Lahore Di/ boMfu4fUcn. 
duntpUili uendum.Minorisnon pofjunt • Hon cmit^qui^ 
nihilo cnut * Carc cmityqui ro^t.Qudnti camflisfVcrm 
(sirc^Magnohicuiuitur.Aimturuilijfime. Baffis arim, 
aat qum hibit . Mdgnd merosdc cmt . Mdxvm t^^mt 
T}cmofthcnes . Quunto mctirisprcdo fQUdftti ftipuU» ' 
tu^ csf Thcds dcccm milibus drdchm^rm no£kmucndi 
tAbai.Iijimloconfhtclc^ntici . Suctcnius . Qttormum 
mUit^ quddra^cs fe\krtim conjbtcrunt. 

t^DifcriminisfornmU. C^t. LX X 1 1 !♦ 
Uihil mtcrcfiyfidds an dicds^Nihil r^fkrt pcr tcfhd^ 
ds^anpcrcdim .Parutmcarcfirt quid nolis autuclis.^ 
Atmcct plurimm rcjirt.Quid mtercji utrm fkddSyan 
kfh^sfPlurimm mtcrcjiym^ximercfirt quotcmpore 
uirm adcas^Equidcmhaudm^gnom difcrmne pono, 
apud Titm Liuim^ cr4pud Vah Maxlmmyref^on* 
ditfcmtmmUc cxocdcre qulm metuuiolcntiiemortis, 
amicosy inimicosq; lUxtA ponerc . QHiedamperqudm te% 
mi limite diuidmttur apud Fahim * Vcra ne finthcec an 
fiSkXf^nihil laboro. Vtrm fcripfcris an dixcris , fic^is 
nec ne^mnm non uerterim^Susq; deq^fero^Susq; dec^ 
habeo.mp^fti , phtdc cjl ac fi jiccris* Ex <equo m noxia 
efl* Tatundcm pcaufti.Citra dtfcrimen amt^ac laudat 
omnesXitra dclcflm omnes m fkmiliarMt^m rcccpt^t 
Omncs promifcue mordet.Paffim hdccpraediat. Apud 
quoslibct hdcc didt^Amuffis alba in albo laptde. 

f£Ajfirmndi* il£AffirmndL Ca* LXXJIII* 
Vromfitfefeuenturmfpromifit* Mdxtm* Etiam, 
proquogrtedya,] .Sdlio^t.Admodwm.Qum luhentf^ 
fimeXemgne.Sickahet.Sic eritM efl^Fadu/m eji pla* 
ne. Mirwm m. Baud duhie. Duhioprocul.Liquet* Con» 
fkt. Conjiffm ejl. Jnoonfijfocft. Extra controuerfim 
cft.Certum eft.Pro o^rto.Compertu* Liquido* Ltquet^ 
Induhte^lnduhttAto* 

f^AccufandtformuU* tsxx^cM^ 
Ca* LXXV» ^ telivh^ pfi- 
Accufatm pftf^rrilf^otjMirfe f^rt^dVmt.Pnfh i U 

fjirT^et udarumJ^ielatt^ eft prodi timjJS.em cgt pc 
culatu^* Jn tm uoat.Le^a^to * In tmamhula^ln iu4 duxtt 
hominem. Inimtrahls, Li^m ktcndtt* Dfam fcrtpfit. 
Viliu^ cum patre litcm a^t^t* Cm opulentijsimc utro iUi, 
lis efi . Cm Mida ludtdo deo^rt^t. A ccerfttus eft c^pitis. 
DtQm iUt dixit^Em tiltords a^ntem^Agt cum eo md<e 
traihtionis.DamnAtus eft repetundarmyUel de repen 
twndis^Ahfolutm murtarm. An quifquisgratiam cum 
pcffit^nonrefirt,mgratitcneatur* Antcneatur Keipubf 
Ufe^quiquodfihtltcuit fcdt^leffreligonisfttaBio* 

aForfmliCUtilitAtis. \ ^At \tif jt 
Ca. LXXVL 
Kihil dtquc condudt ab hcateuiuendm. Nihil ad pa 
randas opes condudbilihus* Nihil ad cm rem ccnfkrt. 
Vlurimm adfirtadiumnti*Vtlis ad parandos amicos 

H V ajfentAtio lo^ DE GOPIA VERBORVM 

djfcntiHo . Plm ddjirt uoluptitisqua utilitAtit .Vlurimi 
dd res hic libcUus ufui fkturus ejl Ad id patrum in prin 
msadiutircpotcrit^ Quidj%duntaduirtutemmmmi i 
ILihet quidcm^uerm mn cxpedit*Vti7im h<€c rcs tim 
fru^jiru tibi fity qua futura cfl honefh. Vtimm t^iuu/nn 
demfru^s adfiratjqitdntu/in adftrctglorue.Adid fold 
dodrin(xfii€ritadumiento* Adhocpc(uma mgno admi 
nicuio jutura cji* Adid haudmcdiocrttcradmimculauir 
uircs corporis. Jn id quoq; prodcft orn^tui. Vabianumf 
l>lonparu/madidejfi.dcndwmm6mnti habctfi,m<x to 
gra^l^cq^uero iUud mediocritcr profucnt^Adiuwit hoc 
quoq^-Hac rahone mhil projcdjmiSyrcltquwm cfl ut ditt 
iicrfam mgrcdiaimr uiamMhiloplu^ cxplicct^ac fi m 
fanirc parct^^id cfl nihilo plu^ profidat*tXuditlo ad pic 
iiLtcm pli^ adjirt dif^endij qum compcndij^O' non ti^.m 
promouet qua rcmoratur^ Calida funt amiai ^nucho^ 
Dulda conducunt hcpati, Qgocf fhnucho conjirt ^ idem 
prodefl ocrcbro . Q^upd ad fhnuchwm fkdt ^ idcm apiti 
ftlutsirc efl^Qnod jbmacho bonum efi^cm ccrcbro co 
mdm cfi^ Laibiccc aluo dcijdcnd£ cjfiaocs^ z^adfo^ 
riinum condltandu tdone<e* Ad dcndos mcfcs udctmd 
Aluofifttnddc funt uhlcsfkbaaffdeStom^chumaoM 
unt^exdt^n^ trrtt^ntappctctUiacdendi* Uac in rc folm 
hic bbi poterit co modarc . Plurimu commodititis adjit 
rct pecunia jbidiofb . Vtina tm ttbi comodofit^ qua mihi 
^itgrauc. Magno mco mdo tentAui* Fcd^ tuo comoda 

noflro LIBER PRIMV^ io7 

nojlrokconwdo.Si ludmWmrm uum cffc.St putihU 
exufutuofvre.Siput^biserem ftre.Protefdidtquod 
dico.Adphilofophii dialcHicsi uim dperit* ViamfkrM 
mt^Viam prccfiruit^Adf^m rcm lam ia£h funtfundOi 
7mrM*^artus adiuu^tJnflationem jbmchi difuttt. Pea 
(hris dolores lcudt. Bilem extrahit . Pituiti dctrahit^ 
Menfium akmdantif^aimliantur. Aduerfus fcrpentics 
in uinodav.ir. Deploratisauxilto eji chiroma. Morbis 
ommb^^tncdiaitur pan^^ceEUeboro phthirtafisemedatar 
DaUir ad ferpentii idus cheUdonia. Khododaphncsfos 
liahominiprceftdiofum aducrfui fcrpcntcs^AuiditAtB 
dbi ff.dt amm^udct ad dborum appctcntiairritUm^ 

Ca. LXXVIh 
Sol purm oriens ne^uefiruens fcrenum diem nun^ 
nat. Conamis oricns pluuioA pradidt . Si dra oaidenK 
tcm rubefcunt nubcs , fcrcnit^.ttm. fv.Uirce dici f^ondent^ 
Smf^ar^ntur pluuiumuento^que figmfioLbunt * Cujm 
orien^ radij non iUuflrcs emincbum > pluuiam poritn» 
dent* Si in exortu. rubcfccnt nubcs , }n<xxinux oftcnde^ 
turtcmpefhs . Sioricns dn^tar orbe^ cxquApartcis 
fe apcrit:,expciktur ucnUis. Si wtus dtfiuxciityfcrcm 
nitiXtcm dabit . Luncc cornu fcptcnirioralc acunun^Mm, 
vnde pr<efa^t ucntm • S i curt^ m orlis rutilus dn^t > 
ucnivs Z7 imbrcs pr^cmnchit* ^^i^fccns cbatro coznu^ 
pluuias dccrefmsdabtt* Rubicu^ndam tteti^prctinus fca 

quunUir • Ip^ DE COPIA VERBORVM 

qumkrAutmnifcrmtAs uenwfmhyme fidt.Vol^ 
untcsjktlieucms nuniant^E^denfm plures dified^t 
p drttSj incorifhntes uetos effundcnt^ Cwm ub A quilonc 
no£k feren^ful^ruuerit , uentum e2r mhrem demon* 
flrdbit^ Nuhes uehementim utr£ dh oriente^ m nofkem 
a^uam mimintur. Nuhegrauida andicxm^grandom 
mruhit^Nehul(ecoeloadetcsyferemt^te;pnuttu^ 
di ignes tempefhtm nuncij funtMare mtrSquitlo pcr 
tu mtra fe marmurans^ uentm pr<edidt . Camporu.fr a 
gpr cr cceli imrrmr:, non duhiam huhet tempcfhtis fi9 
gnifiatione.Echiniaffigentcsfefe^tepefktis fign^ funt 
Hismo.dislocutUieflPl(mus* 

C^Offidendifirimlie^^ tuudndi^ 

Lxxvm- 

Virorm efm fiomAchograuis^Buldd f(x)mAchul<e^^ 
dunt *Adda concoSHoni cffiduti Salfu noxiu funt hepati^ 
Lac uirilem fbmichm ojfvndit . Adufh funt mmictn hi 
liofis^Non ohfifhnt^l^onfiierompedim^nto*li6 ohtur 
baho^Non reluShhor.lJonohftrepamtuis cotuhhus^ 
Uon rentor*No« reclam^ho* Non remorahormfHtutu 
tum.^ahm^Aures mims fkriunt^$ offcndum dixit*^ . 
4£VunHionisfvrmuy^ 
Ca. LXXIX* 
Geffit confuUtm^Yhi tm proconfulem a^Ut.Vra 
toris offido^nffhatur*Di£htor erat XeUu adminiflra* 
hat^Sidlim ohtimhat^Vroum^ pr^fidchat^Annon<e 

pr^efiilus . LIBER PRIMVS/ t<)> 

pYieft^u^ crdt.Kegu ne^id procuraiatMuyu^trihut 
mtia ohihat.Cenfuiprccerat. Hoc ne^cij tibi wadamm 
Tibiproumm hanc dele§imu^*Buram fup^pifti pron 
mdam,Duram fiiflnes proumdam^Vac ut imperatori 
te prxbeas*Vide ut pr<efks dmicum, Scurrce^ non amid 
fkndm es offido .Eg> te ahfefitetuisfu^n^r uidhm.tua^ 
a^mpartes*Defwndusmfi(iatu, Defu^du^uitA. Dra 
fiinilu^ miilo^Dcfiindc periclis.Ycrg* Defindereuice. 
Hora^^Defindente umm mdo rhetoris atcj^ poet^*?oti 
iifids perfon^m ^it.TraSkire remp .GuberMrc rem^ 
Duccre heUum. Gerere, exenxre heUm * Nam>re opec 
ram^ SatA^t rerm fu^rm ^DuShre exerdtm^Vatra 
re heUm^Qii<£ duo uerba Fabiu^ not^tJi SalufHoncud^ 
ta^ Omnes in offido funt ^l^on deero offido meo^Hufqua 
io^fjabomoffidomeo^ 

C Quibui modis tribuinm ali([utd^ 
ca. Lxxx. 
Smmo m^itiopuery SmMmffnij puer^, Sumnuit 
htffnio puer^Summus mffnim^poeticum efi^ Viradmi 
randafapientia*Viradmirand<efapienti<e*Viradmiras 
dusfapientiam:,in armne. Virmredibitiprnedttusfa» 
pientiayVir omnliu^s corporis atc^ amml dotibus exar^ 
mtuis*Vir omnihus 'mfiruHm dolis* Vir ex meris men 
dacijs conflatus atq; compofitusAd omnibus mwra mftz 
im eflAd n^tura nobis mdiditM n^tura comparatwm^. 
idmdis attrihuii m.tura • M«to uitianobis reo^ptA ooti 

fuetudd iio DE CbPlA VERBORVM 

fuetudo cSdliatynonnuUd rutura Inffnerat* Omnihn^ in^ 
nmm eftyUt uum fudm mcolume efje uelintM uitij noti 
bbi nmra adiurMum eftyfed aoccrjitu/m ac reo^ptu pra 
ud confiietudineAneft m hominc mcredibilis quicda aftu» 
ba^lneft homim. 

eTituloru/m. Ca. LXXXr* 

EfM^ reirmeminit Plato m dialo^.quifcrihitur cufi 
wocriovJreftis Cicerolneolihroquem tnfcripfit Oran 
torem perfifluYn^Vlmuimoperecui ttulu^ Utfbria mu 
di*Varro inSatyra^cui titulu/mfvdt.nefds quid firui uen 
j^cr uehat.VirgM Alexide. Terentius m Adelphis • 
Mefiodmmopercjcuititulum nuncupauit^Opera vdi^ 
esAn libeUc cuititulum mdtdit^de uerboru/ni copia . In co 
inentArijs quihus titulum pr<etulity de nugs aulicoru/m. 
In Odarwm lihroyquem Syluds nuncupauit* In ^hormi^ 
oneTcrentiand* 

eiGratiilandi. Cd. LXXXII 

Gdudeo te nohis opt^intihus mcolume effe redditum * 
Gratulamurtibi uiShria.GratiiUmur de uiShria.Gron 
tuloruidffe te.Cluod uiShr redierpiy uehementer ^u^ 
deoJTe noud prole au6lwm effc^udeo.Saluwm te adue* 
nirv uolupe e/f . Lcetor tito nomine ^ quod uxorfcelidtcr 
peperit.Quod ^ner tihi t^tntopere prohatur^mgKope* 
re tu4, akuffd ^udeo . Voluptsiti mihi eft^ quod tihi res ex 
fenttntia ccfferit .Tu4rgrat M ^ udeojq ^ res prattr f^em 
hm^m&tit- Tmmuicc Imr quiprof^ercpugmii^ 
tm-iuvt ^Graiim tlBER PRIMVJ^ lli 

Cu. LXXXIIL 

QupdtAm offidoje me cdmnduris prmdpi tuo^gr<4 
tdm hahco^v hdbiturws fm immrt^lcm.Qjiod tH 
ia fidc mea ne^dd procurcs , paresgratm agre uix 
fojimyrefirrc neqmqua.Qj^odm^aj^imamtttij^it^ 
prtediOLs^ uideoqwimmdcbcatuo mmefhidio, Quoi 
mts commodis tAiuopcrefkidcSy & hahctur d me gros / 
tla^Crfcmpcrhabehitur.Qiiodar^muddiempron ^/T^/ ' 
mjimreddidijHyamotCyO-haheogratiamJBcquidno^ ^ 
amAt deuirignef FafimbeneciuodcpijblamohjignAv 
t2Lmremfcris,Qtiodnos,ftUiiuirilitucris,gratueji^ a / 
Grates pcrfolucre dign^s^ rio ejl opis noftr£,Fateor me 
txbi magncpere dcuindm cffc . Hoc nomine plus tihi dcn . 
leo.qua ut mqua folucndo effc poj^im.Uocoffido arBi* /^^ 
usmetibi ajlrinxijH , Ohli^tiore tibifidfH. DcuinBiorc Cjji 
reddidijHMa^ ohnoxim efjvd jH^qum ut uel ucrbis 
a^egratiis poj^imMaioreftnojira neo^j^mdo^quiiim 
ut uel tu mihi, ucl eg) tibi , pro uUo ojfido dchea gratus 
affrcMaMs ejihoc hcnefidumyqumutorationepofhi 
CKc^endi hcnefidum. ( lct, 

Ca. LXXXIIIL 

Cratiam rcfirre.KepGnere merm^Kependere 
da . Penfarc benefidH^Kemunerare hcnefidu. Kemetirt 
henefidu.Vcrfoluere henefidu.Bej^odere meritis. Par 
cjfe bmficijs do^ptis f Bffida ut fewtn m m offidu ad « 

nofm lll DE COPIA VERBORVM ™ 

non finefxnore redeat*¥oenerattm hoc benefidm tiht 
pulchre dices. Dijj^erem^nifi benefdm ifhid tibi con^ 
duplic^ucris . KetikUcire 'miurtumym mlam partem.K t f ^o//(If rc nuxlefviili^.Keponere muriam^Penfare, Ro* 
fettytt ( fri^tiriy-p^ejirre^acfirmeomniao^mnMlapfjtfempof 
pnunH jfwr^t accipi * Inuenitur O' icet^liare dpud GeUim m to» 
nm purtem^ neq^ n^tura uods refragitur. Id tAmen efb 
inufmtius. C Ori^m uerba. 

Ca LXXXV- . 
H(^(^i (MiiS^H^L^^ 464m(?re quodam m me fin^ * 
lari projidfmtur.^Vniuerfm hoc mdoruagmen e bel 
lo nobis n<ktvM ejl> Hmc omnis lUa fumltAs mter eos of 
ta ejl.Tu mixlorm ommm outbiiT» CupiditAs pecunLe, 
uiticrumomnim parens. Inuidia totiu^huiusodijfemi* 
ffnifuit4u jiiixiufiit*^aturanobis paruulos i gniculo s dedit. Umc 
omnisiUa turha uenit* timcfiuxit . Umc nund; omnt 
quo heabreddtmar^ Gr<eco fbnteadunt, Umc fcsUet ois 
iUauitiorm coUuuies^Uis fbntibm totus iUetumultus rc 
rm extitit . Ulnc f (rgtint odia. Hmc lites proueniunt* 
Uinc ueniunt turga* Abhis exordijs KonMnA nobili^ 
Usdudtur^Re^bu/SortusKomAoriundus. At^uisedite 
re^m* maximls progn^tws dudbus. Sate fan^ine di^ 
mnt^^Ex his puUyJjM, odia,Glifcunt midi^ySubnAfdt 
Mrjlmultis* lUue philofophorm fontibushauriendct^ 
Reliqude poetispetenda* 

tS^Venfmdu C4^ LXXXVI/ LIBER PRIMVS* IIJ 
Qjgocl corpU uiribiii dceftjd mffnij dolis exequdr* 
Qjiod corporis formiC detraflu efl, id animi dotibus uA^ 
tura penfautt.Tu opulentiory nos eruditiores^atqi it n trt _/ ^ t 
cm pariafcdmws^ Abfentiam nojira crebris Uterisfitr* 
damus . Qupd haStenu^ o^jfatum ejiyid oportct di li^nti<$ 
rcjBiperare .Qjipd illius fiuMa pcantm ejiyid tua fapin 
entia rcftituas oportet ♦ Qjiod lUiusmfdtiaadmiffmJi i^^^^l 
oportetut tua prud^ntiaredims^ SuppIaidim4iUffnmJ . 
ba quod m^mo deefl . Quod corpori detrailm id wige« ^^^^ ^ 
nij dotibus acceffit . Sjudiorepo midm :> quod ^gl^&n»"^^^^ 
tut prteterttm efi^Q^odademptm eftfortunaeyid m^^^^^.^auJ 
nij dotibusaddttm efi.Qiiantucorporisuiribui deeji, W Vw*, 
tantm animiuirtutibus/uperefi . Natura quodaUbi de^^^rts a 
trdbit^ihrcddit. Q^od fuis eripttyhochofj^itxbm act^^y^ 
amulat . Iwgcmo fvrm(e damn^ rependo me<e • w<c di^ ^ 
^endimypecunLe compendio fardt \ fam£ la^LranLrzjr „^ ^ 
peqmariqlucrofolatur* ^^^^"^w^L^ 
^Aptmdmisfirinulte* Ca4xxxvij. ^^l^ 
QU(ere uxorem aptAm tuis nwribus , apt^m ad tuos 
mores* Anucm deli^tuis moribusappofitm , actvm* y/^j^^^ 
modatmyUelad tuos mores* Amku deU^yqui tuis mo* 
rtbuSyUel ad tuos nwres conueniat* No« eli n^tura oomm 
pofxtuA ad artem poeticsim.Ofient^toniccmpofitiiy dixit f^fr^/it^ 
FabtuSypro eo quodeji ad ofient^onem paratm. idem 
luri nMgis an <equo fit appofitm*t,propenftor ad ius,an 

I ad 114 DE COPIA VEilBORVM 
itd £cluitAtS, Kurfm idem^Conjht^ rehus 4d fkieHdifi 
dmuppofitis ♦ AdNiathenma uidetur effepropenliii 
pf* Yir mxmis rehus^uel ud mxlmd^ res rutus.Vir ' 
fidus ad hutwi mqtia^Ad kuius mres fiduSyfi{lu$,fad 
ptuseffeuidetur*Adeoad hmus mores qu4,dritt.Ordtio 
tm eft nA^rx cofentma * F^ifo non ref^ondet orutioni 
Uacnoncapetiitmfene . YLdtcno copetutuirogrdui* 
Hon h^ret m Catone hmufo^mdi crimtt.Non cofcnttn 
un/t tui mres cu huiu^ mribus . Non codnant tua at(^ 
huius fhidia^Non cocordat huius 'mfHtutu cntuo* Condn 
tm tranjiti^ . Condnnd digreffu) . Jfh rton coharent^no 
confifiunt.Non c^it m fapienm atum perturbatio.No 
redpittua fimpUitasadulatKmisfufpidonem . No/j<m' 
grmtnt lilttr^cm fkdiopecmiie^ 

C Ahle^ndiucrba. Ca. L XX X V 11 f. 

Hic mhi efi ablegadm altquo.Pueru huc prm am^ 
dato quopia^Hunc Argu aliquoyfipoteSyamlire^Non 
pofjm hunc amuere quopia.B^ huc neq; uti antitta i, 
i^,ne(^utretineafdo*Non pofjum memctex hocgreff 
mbulonuexcutcre.Hicutcunq; e^extrudedusaliquo* 
CPrc^dfccndi. Ca. Ixxxix* 

KU/shmcabeo.Kush'mcc6o^do*Dif(^doyabfo^doydc 
cedo^GaUtarepeto^mde Britania aditurus* In im/w itcr 
infhtuUMgreffusefluia^Qtp paras,pfidfaf\Q^pa9 
YMprofiihonef Qgi ir«rf/j?QwoCcM^en pf rfex.QjiOr 
Knctis itcrf Q^o um itcr efifBMm m^o . Domm 

mrci tlBER PRIMVS, Rf 
fhe rtdpto.Vomm reuemr.Cert^ejl m patria reuo» 
UrcCertH eji ueteresamcos reuifere\Reddetc patri^c 
fac recurrds m patria.RefHtue te tuPsJcac tt g primu rem 
ducemuideamus. C.Comtus, Cct. XC. 

Ba opera ut coudlefcas . Cura uti reudifkfcd/i^nitere 
Ut cu/m parentihmmgratiam redeas.Admre totisner 
uiSyUt m uiru tao^re dignu ewidas . lUud totis uiri^ 
busa^to^ut parentwm expe£b\>tioni fndas fatis, Pro ui* 
rili conAtusfm.Promeauirili,?rouiribm. Hocunm 
fkde^uttcmregis heneuolentiam infmues . Litcrism 
mmbas.mh^c fbidiamcumhite.Adid eluCbire, Ad hoc 
imgla .Bffides^fi m^do aduiglaris . Vi^landu ejl qui 
fudi ne^da uelit ttmpoft confiosre, Mambus pedtbmq; 
conmcrtAd unm elaborat,Eo ueliS:,equisq; conteniit. 
Huc uelis^remisq;fijiin^t.lloc jhtdim parui propcrc^ 
mus er ampliJn ea re uehementtr efifudaiuln id plu* 
rmm laborisexhaujlm.exanclatm.Kem perdiffiu 
dlem conAmur , Kem ardwim molitmr . Smmo nixu^ 
SmnMopcSmmAui.dnpadpotcs adlabora. - ^f-^^ > 
aExplta^ndicnmpUmdL Q.XCL ^«-^.w;^*^ 

Vbi his malts emerfero.Ybi his turbis menut extri^trTT^ 
vtuero.Vbi ex his ne^cijs me expedmero . Om exhis^ 
ne^dorm exiero labyfmthis , Simulatq; his m tun 
nwkbus exoluero, Vbi his e nugis memct excuffh'o . Si 
ijndoliahit memet ex his ne^dorufiuBxh^ emlinSt 
Uahit ab hii curisdtfecdeYe. Sicotin^t liberari.leuAri. 

i ij SiqmdQ II<^ DE COPIA VERBORVM 
Si qiuindoah ijs ne^cijs m tpfim umdiaro^ajferuero, 
ahfoluero.Vbi cx ijs mlii eluibtii^fUero* Vbi ex ijs oL 
Umlt:Uibus etutAro. implidtus mlii.lnuolutu^ne^ciji 
Dt]lriduiairis.0ccup(ttuim^cijs.Difkim{4*Dt[kndi 
Diftittert ne^cijs.Difbrquert curis-lmmrfus^ohrutus 
0pcrtusne^cijsAntric^tus4mpeditu4Atli^tu6*Obum 
{tu^^Dtf^unftui . Obfcptus.Oneratus ne^cijs . Oppref 
fu^^OppletusJTot m rcs drcurudUant.Tot m pcricuU 
drcunfhntydrcwinftjhint^obfcpiunt > dn^tnt^ohfidentf 
prcjmm^ur^nt. 

C.Vcrbafinis,fcu propoftti. C<<* XCII* 
Stotdm unA utrtutcfmmii bonuconfHtuunt.Bpicurui 
foeltdt^te uoluptAtc mtitur^Vcripat^tid ufu uirtutis bcdn 
mdinc dcfimunt. UcriUm m fdentxi fu/mmu honucoUo^ 
oLt.Quida m mdolcntia boni finc pofucrunt*Bft q m pc* 
tuniafoelidtAtc ftta cffc extfHmt*Maxim pars hornlnii 
f^cSUt utilitAtc.Paud fibtproponunthomfiu ♦ Hucois 
con^tus tuif^cSt^ntyUt ditcfcas^Uuc rcf^icis. huc tcndis^ 
Omnes j^cs mas mteuno fixt. Qutdam fkmte fcruiunt* 
Alij lucri rationem habcnt • H/c uolupt^tc uhiq^ fcqtur^, 
lUe oLpt^tgloria^Uic ad prtudtautilitatcomniarcfirt* 
Kuc rcliqud, oia funt confcrcnda. Hucota iUa pcrtnent, 
f^cSUnt * Qiiorfim h<ec txm putida tcndunt f in hoc ctia 
popularelaude petit . Admiratione Arifbtelcs mxim 
petenda putAtAUud ^nus ofkntAtioni copofttu^ fola petit 
audicnbu uoluptt^te. WQ^datoriiunicus fcopus efi pccum LIBER PRIMVS- 117 

C QH^ ^ft mpudentid* C<< ♦ X C 11 L 

Si crimn iUi paUm ohijd^yfat fdo qud, eft 'mpuden 
tU. Vel cutm efi hnpudentiie* Vel^ed efi hominismpu^ 
dcntia^mfidds ibit • Ve/ fic.SAt fdo^ ut efi mpudens^mfi 
ddsibit.Vel fic.Sutfdoj profolitAfwimpudentutmfida 
bitur • Qjianqudm hoc pojlremu/m minm habere uehem 
mntue uidetur.Adco eji impudenSyUtmcxfitinfidatut 
rui^Vt nunc funt mores^id efi pro huim feculi moribui 
Vt efi barharorm mffmm , id eft pro conditioru har* 
haridm^nij* 

C.Qu^tnut. Quamqui^ C4.XCIIII. 

Vir mjclior eft quim g uelit mentiri . SimpUdor qui 
i^ui poffit^Superbior eft qum utueltt docere. Stupidtor 
^m ut poffit difiere * Adco pauper eft^ut nec obolum 
haheat.Adeo ignHiMUS^ut m^litmedia perire ^ quamar» 
tcm dtfcere .Sicdeme meritus es ^ ut ttbifucxnfere mn 
deheam. Sic mihi charusM irafd ne fi uelm qde pcfftm 
Kelim de me mritus es , quim ut tibi pcffimfuccenfere. 
e^eneeft. XCV. 

Br»e res habet .Bf fe res habet Xene habet . Bene 
tft* Optme eft.Bene tibi hahent prmdpia • Optimo m loz 
€0 res eft. Peiore m loco res effc non poteft , Q«o wim m 
fkturesfunttu^f 

eiMeafentcntia. C^t-XCVL 

Mca quidem fententia* Pro mea qutdem fententia . V^ 
cg> quidemfcntto.Vtmeafirtoptnio* Meoqutdemani» 

1 tij m^Plau m DE eOPlA VERBOKVM 
mJPldUtmwiiMco mdido.Vt nuhi quidm uiimY.IHi 
frUor.Siquidiudioo. 

Audiui plit^ mUies^Audiui plm qum mUtns.Cdtt 
fa:spli4^fdtU,plusqumfdtis*Uuiufmdt(^a^ 
nes UfiYim proftruntur m adueriijSi hi uerhis non /ftt 
dem^Sdpit plusquim cxpedit^ MuHer plus qudm deo^t 
cruditd.Vlufqwim mocfjeefifkmdd, Kurfmuixitdtin 
nosplures qulm dea^m^uel plures de<^m*Vlui quinffn 
tos coldphos'mjre^tmihi.Plusqudmqum^ntvS:,plurek 
qmffntis • Hocigtor ordtiqm pnm qtfddrifiiridm efn 

^Adfummm. Vtmitumm. 
Semel homlnem fdlutauiydut dd fmmu bis* Vt mU 
tum. vt plurtmm. Nonmmi* Sdlttm . Vt minimum. 
Vtminimmdiam* 

C,^oremffrendt* Cd*JSiCVlL 
Mos^endus eflpdtri^Mariffrdndm efl patri^. 
Ohfequenduwi efl pdtrt.Pdtri ohfecunddndum*Pdtnco 
ced€ndu.lnferutendu*OhferUtendwm pdternis morihus^ 
Jkecomda te pdternis mjorthm^Vr^he te iUis ddtempiiii 
C,Ro^ndt* XCVIIL 
Mdiorem m modm te ro^.Etidm atc^etidoro.Ohm 
fecrotc dtq^chteflordUudunmahs^m^gnoperepeto^ 
mtendo^AUud d me uehementcr oontcndehdt. Effla^ 
JtiquotididnkmuitijsAmplormttoj^shominiSiEhlaH 

ditwi ilBER PRIMVS. |I» 
ifMi tft fkuoYtm. Extx^rfitpotim quH cxordutt .Atifiud 
pofixrc cftnon ro^re. VU^t^bant uerius maorabantf 
^lgmfxndi. Cd. XCIX. 
Kemifere miWam ^Uanc umm igmf<^ culpamXon 
iiommuiadmiffm^Dauemamimemlibuserratis • I«« 
rifiurandi gratiam fkcsre puptUus non potcji . Bfl m 
Pandeiik* ]tem apud SalujHm. Ad cji^dam uitia mm 
ntmniucfe* 

Kcfdnderc conuentA*Abro^rc le^m, Abdtoirc lcgtmt 
AntKiudrc^abolerc le^m . Abolcfccrc neutrwm . SujkUe 
re lc^mjrrtt!irc pa£bi*ln'mtcgrumrcfiitucrc. Mutnre 
pach*oblittrare le^m.Ixolcf:erc metwm dominorm 
. dixit Phni.m epifi.pro extmgui at<^ mterdderc^liuf^ 
tui beneficij memcria apud me 'mtermorietur* 
e^OrnAndi. Ca^CL 
ComcrcyCXpoUrc,perpolire,cxorn^rcyUenufhrey 
honcfhrc^piShirarc^Vigment^yflofculiylecythi. Venc^ 
rcs^uenuftii/sJepoSpmtorpgratiaydccus * Lcncdniaycmf 
hlcmm^ compofitioy cclores myrothctia,fodi phalcr^^ 
JtgnitasMtus.poUtics* 

ClnterccenAm* Ca.CU* 
JntercoenAm^lntercanAndujm* SupcrcandmX^9 
: ndJitibui ndis . In coen^Mem cffdunt.inter locuMcio 
mui^ntcr iomdu.Periocti.lnter poculadnterpoti^nda^ 
PoficoenAm* C^.ClHr 

I uij Vofh na DE COPIA VERBORVM 

PoficxnAnt^A^^cocTU^Subcoerum^ N4^ntfulifigfufi 
at iCfrpduloixntt^ucl protinuspofi . Subhaclcdafunp 
tu<e litcrjeU^pojl hac • tuo rcditu.VoJi tuu rcditwm* 
aSimiUtudinis* Q. C 1 1 1 1. 

E/ter diuerfarurcruquadamterfefimilitudoyafji 
mds^^cognd,ho,uidniu*Hisfimtimd funt itla.His confima 
funtriUaMm<e fi^ramultm ad hou finrmaaacdit.Pu 
ro tAmen fi^nti qua fiumini propior.l^n mjultu i tu is m4 
ribws h£c abluditim^. HucaUuditiUaTeretianAfen 
tentia.Vergliana diHioneiemulatury exprtmit, referU 
VLdui multum abefi^ydiffidct , difcrepat Atuis moribus . 
Abhac ratone non nudtu abhorret Fabius*Eiufde ffnem 
risep: CT iUud.lziu^de^rin£prou 
tie*Eiufdeclajfis*Mei loct^atc^ ordinis homine.Sukhac 
fide latct adulatio , Plerunc^ uitia uirtu tis perfomm 
du/untyacuirtutUfimuUcrm repr<efentmt.Sub uirtu^ 
tisf^edeyUirtutis titulo , utrtutk pratcxtu * Sub imd^ 
fietiitis.^ub umbra piet^tis. Vatre ore rcfirt. Parente 
m&rihmexprmt*?atruu nomine reddit^Auu uoce rcn 
priefentAt.Proauu immtur oculis* AmitAm nuUa re $r^ 
fm cxhibetAltcr Ciccro.Alter Hercules-fadcmmcntit 

Lydfc^* 

t£Mutui. Ca*CV. 
Mutuwmdare.Mutuodare.MutuarcXommedato 
dare.Commodccre.Vtendm dare.Vttndum accipere. 
Accepitufurariam*Vlautus, 

eyaUendi LIBER PRIMVS. I^I 
CJEaUendL Cd^ CVL 
Impofuimus reipu.FefeUitrws* Decepit. drcuuenit 
{Liulefontem:,ciYctifcYipfit9dYainduxit apudlureootin 
\ fultos ♦ VcYhd d(tre miht dijjidlc c]h Si fenfcris cos ficcii 
\ uettc ^ccYc*lmpofhiYam fidt^O' p^jft^ cft.DclufitXlu 
fit*FYujiYatus cflnos j^crato lucYo*l<lo te fraudaho dca 
bitAgloYia*Tcchn£ydoUyju^dypY£jti^:e^u<ifridcsMc^^ 
futiayaftu^yafktiayfraus^Osj^ifuhlitumcftAnfraude 
iUcxit.pcUcxit. Artc m traShuit. Dolo m^cwm egN 
4SiEftamicus4 ca. cviu 
Vtor patrc fkmiliiriicr . Bft mhi cum lUo arSHj^im^ 
neccffitudo.SimiUi fuMmafimiltaritiitecoiwndm* Swm 
iUiamicus* Swmma^mihi cum lUo fimiliarttiismi^ro^dit, 
Multws miht cum homine quodam ufts^itMutua qu<cm 
dam hcneuolcntia iamprtdcm mttr nos cft, 
4£Spcrandt. Ca. CVllh 
i Spcre fbrc* NonnuUa fj^cs cftfbrc.Vcmomjj^cm^ 
Vooor'm^em^^rc8uskftfcm* Condptof^cmdcteopti 
mam^ NonnaUa me f^cs hahet* Maxiru teneor f^c.Ma 
gn^ me fj^cs ttnet. A dducor m fjpcm* Nonnu Ua me fj^cs 
coepit.Spci nonnihtl afpdfttyarridcthUnditur.Omnia 
fummA miht dc te ,pmitto* Js cft dcquobhi pojiis omma 
poUiceri honi utri offida* Nifcri medu>cre de tc tui dues 
txpc{hnt* lnijonref^cm*SolidtAre^e. oftcdercf^em 
OfknditfiLiurum* 

C,Aduerhwfn. Ca* CIX* 

I V Aducrhum 112 DE COPIA VERBORVM 

A d uerhmi edididt^c^e locum ad litcrmfubied, F4 
^iwiJcius uerba fubied, pro quo uul^ dicunt, \n fvrm* 
Jpfahomnis uerba tibi reddm. 

"Rcui bcne uir .Sdliost is fuperis Ubor ejl . Is mnc^ 
fi dijs pUcct^ ms doxbit quinibil unqtam dididt ipfe\. 
O mirm dnUcu.Mir4 uero militi qu<e pUocdtvt Sm uc 
ro.Qi^dft uero. 

dExtraheredicm. Cd. Cxi. 
Sic lUe dies cXtrdHus cft . VLoc d^hdttt ut dies exUi 
rmetixr Duocre tempus.Tereretcmpm. Duccre beUum 
Umdiesexcsffcrdt. ^y^f-^^^ h^-ry^f^^ 
i^VdrdmtdcfkdU. 
Cd^ Cxij. 

Tdrdtwm^VromptumJn promptuAn prodnGt^.Vra 
cliuc. in proclmi. Obuiwm . Expofitm J^xpromptwm* 
, Inmnurito habereJH fhtione. Ad mAnum. Ex trwf Of 
YeJSxtcmpordrum.Extempordnewm. 

CJDepellendL Cd^ Cxiij^ 
Depreoirimidtd. Depreciirtculpdm.DepeUere cri 
mn. Auerfdrt^dbominAri, reijc^reyreueUere^ ncQire^ 
mjiddrij/nfidds ireypropulfdrcyprojiiQiresdmoUri* 
C^Agnofcendi. 
Cd* Cxiiij. 
Agncuit hderedttAJtcm. Agnofdt crimn. Acctpiom^ 
ditionem. Admittv]tefif!iimemwm*Adij 

itdntirdbos LIBER PRIMVS. |1J 
gc^rdHorumcttampldufu confitsrcturAmcrem rctcn 
fhtus cjl. odim er mltu pr£ fc f^t, Morbm inosjfu 
miltuciucfiitctur. 

!f[Ahddulcf(rnti(i, 
Ca* Cxv. 

Um tndc l puero.Ahadulcfccn^* Aicneristm^ 
tulis. A rudihm anm. A primApucritid* Ah ipfouUi^ 
. exordio. Ahipfouit(elimine.Ab'm<unJjulisXmipfi 
mtrids U£tc fufgrms^crrorcm.Ahipfis arepwndijs* 
^Accurdte. Cd Cxvi. 

AccuYatc^cxdBt^cUhordtx^dd wn^J^m^dddtm^my 
fxdmiij^m^^dtmiffitttmycxaniuffuttfv^ dd pcrpcdiculm» 
fii/mmdcurd*Exquifitc^conquifitc. 

e.^crfidcndi. Cd. Cxvij* 

A bfoluitppcrfhdt.Exc^ mcnununtm*¥tncmmpot 
fiiit.Einem diccndifidam^vin^t. Smmdmmdmmmn 
pofuit. Adumhilicumduxit,. FdfU^mimpcnereXolth 
phonem dddcrc . Suprcmdmdddidit mdnum . Extremu 
MHm ddderc^VdhuldmuitdC pcr€Qt*EXd£tAdtt^tc.Ai 
met^mufc^perduxit^ 

^Commttcndi^ Cd» Ckviij^ 

Lcffs mtcr fe coUidwnturiuentu^Vtncn copofitimet 
hui cu Bytho Bdcchtus.Q^is tc cu ifb comifit honune t 
ConcertAfHciihcro^Confirrc pcdcm*Confcrcrcm^nu^ 
Congrcdi cum uiro.Confit^rc.CoUuikri ♦ ConfiiSh 
tlAmAttdt* Cd* Cxix.^ 

Vmcrto DB COPIA VERBORVM 
Vnice tc dili^^Amtcffufiffimc* chmfiimtihabct^ 
Admirundd quiitdmcharimprofcquitAr.Fdmmhk 
habct anticluim.Non amt mdo,ucrumctiamobfcrud,t* 
Smgiilari bcneuolcntia profci^uitur. Animo toto tc comn 
plcHitur.Oculisatq^ammofhrthominem^Cortdon arde 
b4Alcxm*T>cpcribatuir^nem*Dcpcribat'mutrQnc^ 
^lagratamcrctui^Amntif^iims cfitui, Tui tuormq; 
otm cflobfcruatifimusStudiofif^imus tui-Tui cupicti^i 
vm* Ejc unimotibibcne miltScne cupit tibi^Nonpcrm 
dc tUt affvilu4 cratjixit Suctonius,pro co quod cfi^non 
^crmdc diH^bcitStc oia tuu cxofculaturjd cfi fic amtf 
tlCupicndi^ Ca^ Cxx^ 
Laudis auidus . Laudis audrws ♦ Aucns glori^e . Cupin 
fns fimie*Tui fitictifiimus ^Vanulicus gloriiC.Sitit fkmh , 
Sititaurwm^Bfuncntif^imus laudis^ J^iraglorieefhmes 
hdhct homln/em*Ambit honorcs* NuUuis rct qua laudis 
mbitiofiorfVrtudti commodifbidiofus*Alicm appctcns 
A ppckns laudis. Elo^ucntijeundidatm» Inhiat lucris^ ^ 
Immmtcxi^uirmtu^s^ iUa mriti^GcfUo utdcrc hoc 
mnem^PrurtttUiter^mf 

eiMdcprcmdtucrba. Cd* Cxxi/ 
Quotics cuput tuwm dtris dcuouit • Exccratu^ cfi tu 
fcfcy tum fuos ornmis. Yt tc Dij pcrdant* fkhi m mlam 
rcmMmximumlwmAncrucem^ Dijtccradux^nt.Dif ^ 
tibi fkdis digmiff tuisfuppltdum dcnt^Dij mcn^cm tibi 
^cni tuam , BaM Iq Kv^oe.KOLT^Grads cflufiUtif^imu tlBER PRIMV^^ tlf 

Cd* Cxxij* 

Nefdo ([uid Mgtupromittunt fydcraMagnifia: pot 
iicetur amntes^Vromifiis duSUt homnenj.PoUidtis di 
Ues,<iuiUhetefJepotell.Cctuefidds humfmdt poUidtAtio 
fiibu^iSpondedfiturwni.Dej^ondeo .Spode^noxu udefl 
Egp tihihuufs nciefideiuheo . Kedpiotibifkihirum me^ 
Kedpto ad me* Uoc tihi meo periculo promittx)^ mihi 
jHpulanti pailus efixittoribu^ mfiris dtncora paSh- tu^ 
efl*Dofidm-futuru/mXof^rnu>fiiturut lidemfudmm 
tcrpofutt* Clodto Ttherius ea tc^ cccwnm condixitjyti 
ejl promifit fe uenturm ad cocn^.m^apud Suetoniuin^, 
CPrmdpatus^ Ca^ Cxxiij^ 

Efi cQpofim dicendi^nus , inquo Cicero prmdpatu 
ilbtinet. Brcue^m quo SalujHus regniXt.SubttleJn quo do 
mnmr Horteftus.^loridwm^m quo prims tenet Plini 
us.Varium.m quo pr^edpuu^ ejl Uicronymus^Cjraue, 
m quo prmoeps efl Senea . FejHuu , m quo fingularis efb 
Martialis*Smplex,m quoprimus ejl Teren.Acuutmy 
*m quo pr^ceUit Ctumt*SwiUc,m quo utdt Sfetfiw^* Anti^ 
quu^m quo nuUtfecudu^ cjlcato.lnaffeS^tUym quo nul 
li ocditynuUo mftrwr cfi^ nemine pofiertorefiCiefarMu 
iui ne^cij tu ucluti antcfignmiS^duxyUcxiUifiir^figni^ 
ftr^extitijii* Ko^uct^a/oQ* Gr^ed. Homerusocsprocul 
Ife rehqt. Omnes a ttrp rcliqt. Lon^ mruaUo pr£M 
icUit, pritceditjpriC(urrit,pmt,antcit^antc(^Utt^ in lite 

rii Gr^ ilC DE COPIA VERBORVM 
risGraeainids palmi tcm.Eloqucnti}i^.m^TuUiu4iirce 
tcnet*Primi UudcmobtmeUPrtmulocumobtinet. Vr^% 
tfUdprvmf^res. 4E[ljudorm. Cd. Cxxiiij. 

hluneragUdi<ttoria populo cxhibuit . E didit Cirm 
fes*¥cdt ludos f(mo)S:,apud Sucoomm in Cdi^U.Co 
nufit cj^fubitoSfapud cunde.Dcdit populo ccmm g/* 
dtatormpccru-Ccntmcsimclosproduxit^ 

^lAffrcdelcHum. Ca. Cxxv* 
Habuit dclcdm* Agere dclcitu. DclcHibi^ wndic^ 
acerbij^ime aflis.Co^rc cxerdtum . Contrahcre copias^ 
Confcribcre cxerdtum* Pararc mnu * Compararc um^ 
^ mlitum.CoUe^iscopijs* 
^^hL: ^rij^ ^^^Xdimcndihonorem* Ca. Cxxvi, 
^^;^^ BepofuitdiibturamAnu)me)lconfuUtu.Abro^z 
y^t^^^ ^ltUmefttUiimperim^Ademptum mpcrim* Kcda&m' 
cfl m ordinemMulm cce^t m ordincmjjoc cji prm » 
tosreddiditMtffionempetijt,Kudedon^tu4cf^*Dimi9^ 
fitcumignomima.BxauihrauittQtAmlc^ncm. 
CPerfud,dcndt* Ca^ Cxxyij. 
Fedt miht kchrymis pocmntxtc fidem* Lachrymi$ ^ 
mhi pfwifitfefc fiBi poemtcre.Lachrym(€ mihi pfud,fct 
runt iUm pocmtere ^HiXachrymis effcdt^ ut crcdide 
YmiUmpoenitcre* AdduxttmemfuAmfentcntiam* 
f£lf^fi^cndtfeuratiodnd^ndu Cd. Cxxviif. 

Clliodammaleji^idcmcorpusfitmccffcefl^QHod 
mecorpui ejljnon fhAm(:r mm^lis paup cjl,(^plu* 

rimi tlBER PRIMVS* 127 
! fiin&<uptt*Porroquo quifc^ rmQs <d>mdntopihusJhoc 
I f/l opm appetetior* J^tur ditiffiims quifcj^ puuprim^ 
I fitneo^fp cft^Si dm efi anims^mmi puritiiite^nd ui£H 
I ntis corporcis em couenit colere*Cu mrms fit corpom 
; refrtejhntior^uirtuti^sauteartinUfm pofpffiones^pe^ 
I airiije oorporiSi confent^^n^uefl uirtutss pemijs antepom 
i n^dOiS effm que adit mferen^m eudem c^dit imidcrc* 
NS adit aut midere m fapiente. Erg> ne mifercri qdc 
Jpfe fibiutdis effc neqtyO' uohis eritufuif Voclix no efi, 
. mtmH dcfunt • Atc^ui diui(xhusdcfu\ttplufm* Qui 
! po^uni i^r dtuitcseffe jcltocsfSolm honu uirtusfmm 
demii homm cfl quo mm mle potcfl uti , uirttUc nct 
mmlet(ti potefi^horm efl rrg? uirtusXonu cfv uirtm, 
, ut nem roile uti pot • An honu pccunia^qwi qfq^ pot 
mlc utifl nuc mjtrcndi um habctyfcd uelut cii cxpro» 
! hratione* I nuc ar^ntu mrmor uctus erc»QJi<f cu it^ 
fint gs audcat mfidas iref Hoc cu fic hahcat^an non dc» 
difli danmuf Vtrii damnii dedifb^an no^Et duhmhin^ 
Adbuc^ tEN//m/i. Ca. Cxxix^ 

nifi poeti es^l^il aliud cs nifi poctd^ Nil aliud q, 
poct^ cs*Tamu poctA cs.PoctAes^prdxrcamhiLNihil 
es prdctcr g poeW. N:/i poct^ cffcSymkil effcs.Nil aliud 
qua fiehat. Tantmfichat^ 
if[Laudandiacuttupcrandi, Ca^ Cxxx: 

No« oes .phabunt confiliu tumMpithunt plurimL 
Animu mfumkbunt nomUi .Nc mbi uitio ucrtcnt. 

l^id Uit{im 128 DE COPIA VERBORVM 
J fhid uitu perio ddurU; ocs .T« tbi laudi duds^glorut tim 
bt tribuiSyhonori putus fore. A t omnes dedccori ddbiit, 
^robro dabunt^crimimbu^tury dammbuitt^reprehen 
denty mprobabumyfii^UabutH:,tAxabut,not!\,but* Atro 
aladonotd>unt . Albm addcre alculum , Suhf.riberc 
fentcntice^Suffra^ri^Kcfragiri.Liudihus fcrrc. Laudi 
bu^ uexit^apud Pliniu/m m epijlolis.Sds uitio mgrii pra: 
fi^reThit:^ 

i!iSumm<e* Q. Cxxxh 
, Adfwmm^mdnfumm^.VtfummatimdiaLmJDemq; 
demu,pojlremo*Breuitcr^utfemel dtam*Vtfemel fim 
am*Diam In ^nere. Kem omnem uerbo compleihr, 
Quid qu^riitprodeniq; .Cmoniamm ejl.Ctuid nwl 
tatc^uidmjdtismrorf 

^Verdendtedpera. 
Ca* Cxxxij* 
Uufit operamXuditur opera*Opera er mpenfa pc 
rijt. frujira e^ hancopcramfumo^JSlihilaQsXatcre 
lau^s*A(iimap.ASb»mrema^s * Infyluafirs lignji,, 
Kcliqwiq; ^ucrbia.quibu^manis opcra fignijiatur* 

f^^Eruilws* Ca^ Cxxxiij* 
lAaguum ex ca re frudtm retulit.Ceptt emclumens 
twm, Lucrum rcportAutt.Senfit comodum. Commcdit% 
tcmdemejiuit.CoUcQt utilitAtcm^Fruffm accepit* Lucru 
fidtXompedim parauit. EaresiUifru^firafuit^fiiit 
€mclumento,^ttcommoiP9pittufui 

^impti9 LIBER PRIMVS* n9 
C.lmpudcnti(e. CaXxxxiiij* 
Uihilpudct^Depuduit.DeipudUm cjl^Dedididt pu 
dorem.Oblitus cfl pudoris. Dcdididt pudcfccre. Nefit 
pudcfosre.Exuit pudorcm.VerfriMitjidem. ?erfrm% 
frontem, 

C^AffvShndi. CaXxxxv. 

AffvSht^ ucrba , AffeShtusorrutus • AfdtusarnAm 
fm . Afautm decar .Fabius. TEtgratum rci nimia cooptAm 
tione confmpfimus.CooptAtu)nem pro afjv£kitu)ne dixit 
CaptAtlaudcm . Vendtur gloriam . Aucupatur fimm* 
Accerjitfibimalm. 

CJgnorandi^autcontra. CaXxxxvi. 

Sdo* No« ignoro.Non mefii^,Non me latet.Non rr^ 
prcetcrtt^Non fim ncfdus.No me clam cji, Quis mfdtf 
Nemini dubimAntetli^yUidco^fentioXompcrtm ha^ 
heo.Exploratm habeo^ Perj^cilm habco. Cogmtm 
habco. Noneflobfcurmmihi . No« tnefkUit, Uaudmc 
fklfmhabuitAndodu^ difd.Kudis horm nMlorm.lm 
peritu^^UendiAgnAruAlod Salujbanm. 

C. Turpe eftyV fmlia, Ca * Cxxxvij. 

Turpeejl.Cm turpitudtneconimtflmejl. Laudam 
lileefixm laude coniunHm cjl. Cm uitiDccniwndti 
eji.Vitio confine cfl.Non uoM uitio. Non arct uitio .n5 
abcfl l uitio . Vcrudofmycm permlo comundm ♦ 

e,QwmZTutnon* Ca.Cxxxviij. 
. Kuere iUa non pcffunt , uth^c non eodem labefilbk 150 DE COPIA VEKBORVM 
tnotu conidafU . Ciaro pro Tompcio . Qum h£c eodctn 
IdbefiSt^mtu conddant . Non potcs fiudere opibU4:,ut 
ammltranquiUitMsmnorj perdas. Nonpotes^ ^WTipf 
d(^(/$,Nonpotes^mfiperdM* 

f[ld quod, quodAtA utyUt. Ca. Cxxxix* 

Id quod pro qucd , c7 it^ uti pro ut^freques efl ipui 
CusronemM utfiicisAdquodfiicis*Quqd quidemjicis 
CiAmpltfiandL Ca. Cxl. 

Odendm erathof^iti^priefertimfem^^mdxim^fem 
Pulfauithof^itemyem^fen£mJdq;fcnemiat(^ hwnc ft 
nem^atq^adeofenem* 

f£Kedproc3iconflruBioquorundam^ Ca.Cxlu 

lErit hummt^tis uefir£ mgnm duim namerm 
cdamitAtc prohibere, Ciocro.Vrohibe mfkndos d n^uib^ 
ignjes^Verg^Defendit apcUds abajhi. Dejindit (cfim 
GipeUis*Spar^re humu fblijs*Spar^re fvliahumi^jkrn 
nerepaUioledmAnjkrnereleSiopaUim^ 
CNo/i contcMus* Ca* Cxlij* 

IJoncontcntusui^ria,Noncontcniusui(^*Nonfat 
hahebat uidjJe.Non fat eratuidffe . Parum erat uidffcy 
nimuichs ettam fteuiret^Non fujfidebatuidfje* VomtSz 
bat rapme^nifi parentcm quoc^j^olinjfet . 

^Satisfiidendi^ Ca^Cxliij^ 

Int^dmnonfatisjdLdt Ctc^romDenwflhenes . No« 
hnplet aures Ciccronis Demojihenes . No» ref^ondet 
optixtis m^iifNonfidt fatis hominii defefe expe^tic^. LiBER PRlMVl* iU 
l^onre^ondethomnudcfcexpcd^honi^TuUttiSinBe 
mjihene^rwfinunc^ defyderat aliqmd . Non U ef quent 
expe£kirm*Non tixlis es qudem ueUem*Nonmhil'm tc 
requtro adhuc^nonfkdt ad hutm cupidit^^tem. 

^impunitdtis.autcDntfd* Ca. cxluij* 

Omnes plura habere cupmus, er tAmen td nohis Intn 
puneejl.Haudmpurwfa^es^HaudmpunefcQ^ris^iion 
fi^it iUifraudim^^jiratum prohibuiffe ut * Stnefraude 
rjfo.No/i fic aufires.Mirabar hoc fi fic abiret^Militem 
mpunit^te don^Mit.NuUmfkdnus impumtm effe opot 
ttt. mUas pcenas dedit emfkSH . Fccnas pendit . Tm 
pendere pocnas Cecroptda iufft. Perfolutt.exoluttjuit 
dependit * NuUum de eo fmpttm fupplidm * EifkSh. f^^^ 
mUaJrro^pocju^De tAntofla^tiononejtamimduerW^'^ /7 
fmjmomncs grautterammduerfm* ExaEUpen^. ^Sf^fr*^ 
C! Swidendi aut confulendi* Ca* Cxlv- |W 

li ne ejiis authores mihi.Te authore fufrpi ne^dH ^u^^ 
Tuo mpulfu fti.Te mpulfore fed .Tuo fudfu .Tuo mdu^ Z^^^^X^f 
fhyCtocro, Tefu^fore, Te confultore^Tuo cvnfdio*Abs ^^^f^ 
te perfud^fu^ id fia. Tuo \njHn6lu • A mmm m confiUm 
(tdbibuijje utderis^Tuoperfudfu.Cto^ro^ 
H C Prudens. Ca. Cxlvi* 

P Prudensfedt.Sdens jidt.DemduflriafidtStudiofe 
fidt^Dat^ operaJ:)editA opera fcdtStudiofidt.Confiilto 
fidt. Conftliofidt* Contra * Imprudens .nefdensfidt» 

K ij fcr tsi DE COPIA VERBORVM 
per€rrorem£rrDrefiilumcjl.Permprudenba* Prca 
^ ^i^yW^ csnuit 'mmfultt ♦ EX indujlria pro de indufiria aUquoti» 
irf**^^ fsdixitQ^mtilm* Cofn^ofito^{im 

Bx defHMtOipromfulto, apud Suetcnxjim Calt^iU* 
CiCauff^* Ca. Cxlvij* 
Plurmis de m j^is miht tuce litene iumdiefiterunt. 
Tiuas ob res hominem odi* Multis rmdis tua mihi ium^ 
dafuitepijkU . Duohus ncminibus esmihi chariffmm* 
BupUd nomine. DupUd demffituisfcriptisdeleShr* 
Bis mihi iumda ^it epijhla tua . Mult^firtam me twtf li^ 
teriedeleChrunt* 

i[pierumnotAtio^ Ca.Cxlvtij* 
^ Uaf^^^^^^ l^nuarijs.Ad alendas Januarij. Calenda^ 

^ die.Nonis ianuarij,adnonas*Die non^rwm.ldibus 
^^J^t^'^ Maijs.Ad idus Maij . iduwm Houemhrim die, Vridie 
jivte 4¥^jcalendasyaut cdendarm^Vridienonds matas^Pridie no\ 
^ at/f f^fU!irm.Pridieldus*Pridte}dumlSlouembrim.Pojiri 
diealendas lanuarias^uelyQuarto nonaslanuarias^ 
Pojiridie nonas lanuarij^ueUoSUuo idus tanuarij. Po« 
firidie idus ianuarij .uel , Dedmonono alendas fcbrwit 
Tij*Vr£terea dedmo alendasltebruarias^uel ad dedmu 
alend.Fehrudrij* Ademtdem modmdereU^uismenfi 
husacdiebusdicendm. 

CBenumeraUbus* Ca^Cxltx* 
In numerisiUa udrietas eft^mralis , de additi ^ aut 
^i>^ ^omffa miMione.Annos mius ^tMteor cr ui^nti . Anm 

nosutus LIBER PRIMVS* IJJ 

mtm uignti , ui^ntif 4pra centm V Dcmde quodduos 
' mmeros prmdpali proximos ucl compofite^ ud rncowt 
pofitc cffcrre hcet.Duodeuignti pro oCbdcdm.Vndeui 
^nti pronouemdedm^Duodetri^nti , undetri^ntiLy ac 
icmoeps cenfimiliter ufq^ ad centum.Supra ccntmcom* 
pofite per ddicBxum^dutmcompofitx per aduerhim cf 
fhri7m*DUQ:ntos.hiscentum*Trecentos,tero:ntm9at^ 
fodemmodoufc^ admiUe . MiUe nmltipliaimmucl fuh^ 
ftm^ntiue , ucl adicctiue cm aducrhio • M iUe numrmm • 
MiUe nummos.Bis miUe nummos.DuomiUia nummoru 
Ver^ndm^ confmtih ratione ad miUe nuUia^aut miUim 
cs miUe. Nonnunqudm eandcmfcntentum cjjvrimus er 
per c^rdmUa^qu^euoc^ntur , per ordinh numcra^ 
lia*^ nnmvAtiiiui^nti.Annum cgrcfju^ uifffmmJ^n 
mm cxccffituifffimm ♦ Annm a<gt prlmm O' ui^fi^ 
mm^Zicnmmeflquod patriamnon reuifcrm^Tertm 
hic annm a^tur,qucd patriamnon reuifi^Dtc quotus ef 
feuclisjd efl quot commas uclis. Ric non ordo,fcd fim* 
pUdter numerus fignific^tur . Dtflrihutiuis pro fimpUd 
Iminc^rmineUcctuti * Vhi ucro apponitur quippiam, 
quod diflrihutionemcxpUo^tJiherum cfi uti ucl dillrihu 
tuiSyUel oirdinAUhus^QuotAnnis duo tAlent^ oipit.VeL 
QuptAnnis bm tAlcntn apitAn fin^la oipitA miUe num 
tnm difirihuit , ucl miUcncs nummos. 

C; Aduerbia tcmporis. Ca* CU 

K iij Tcmpu4 154 DE COPIA VERBORVM 

Tempm uix dm prdOcrttm» per modo dduerbim 
pgnific3ifm • PMolon^ ^ per dudmaciandudm* 
UocetictmlonQmperNupero^pridem.Lon^lJimm ' 
percim cr quondm^¥uturi temporis hif m ordims* 
Moxddertt^iamueniet.Protinu^fWntimOfilico^extcm» 
plo,euejliQo tempwi fignijiatpt y hicc contmentur m 
pquens^fed firerefpondent dd prxttritwm . Vt litcris 
tuis le^ii cxtcmplo domm me contuli^Acc^pto hoc nun^ 
doeuefti^o me domu conied* Olim rclj^ndet dd utruq; 
tcmpus,pr£teritm^jUturam. Olm fiorueruntgr^ed 
torfan er h^ec olm memmffeimdUt Vroxmu/i item 
dd utrmq^tcmpusrcjvrtur. Proximodntto ftrcnuefcpf 
fitAn proximm dnnu fuminds ccpm pcGrdt . Proximis 
his diehm^Proximo mnfe . Prooampdrtu* Proximo 
heUo^Nouijfimuspro^o <md cjlmperrmus , pr^^eteri^ 
tm4wHtAXdtrejj^idt*Superiorednno*Superu)re ment 
ft* Supenore heUo. Superioribtis dicbmjidmus de re 
mper^dut proxim d£h. item pducis hisdiehmv Mtc 
pmailos dics . Pducisdnte dicbus . Paucis pojl dichus^ 
Foji pduailosdies*AUqiuntodnwMiqudnto pojl.PdU9 
to^muUv^dntcet poji.Dei)tdeinde deko^psexindcSub 
h^c^utriufc^ tcmpcris rationem ohtmet.t^ pdulodntcdut 
pdulo pojl . Ccrti temporis fgnijiationem hdcc hdhent^ 
Vioiteheri nudiufkrtuis midiufqudrtus^Qumto fcxm 
feptxmo oShuodh hmc dic .Hodtecrdspcrendie^ Pert 
cndiaodie. Qiidrtodhh'mcdie^(iumtofexto crc*Por« 

rouerhm LIBER PRIMVS^ IJf 
Toucrhuddditutewpis difcrimnfkdt . SepHmoahhinc 
die mcii cccruihdt • Scptimo ah hm die tfHc m uidehk^ 
VLcec er alitcrejfvnmm ♦ Scptimm hic dics efl^cpmcii 
cocruiuit . Atinu^i cjly mUdS l tc litcrds accvpi • Multu 
ttmpvs eft^q^msno uifis.Dm eji qi nos mn uifis^SeculH 
exijfe mihi uidctur^ex quo mUdsahstc htcras actipio* 

^Amuimrandif CaXlu 
Jn deos relutu^, Inmmrm deoram relatus cji.Uor^t. 
Intcr quos refiremus erit. Afcrihe m m mmrm tuo» 
rm» Afcrihemtuisamicis * Afcrlbmmintcramcos 
Uios*Vetcrihus anmmrandm. intcr fuynms anmm^ 
randuiAntcr prims reccnfcndm^^ponedus.coUocandu^* 
Kedpe mm tum gregem . Mulws ohfcuros le^t infe-. 
mtm^Cur hwnc hominem afduifti^ in ueflruccntuherm 
niumfCoaptatus m cMe^m augurum . Afdtus.A dditus 
crdini fcn^tDrio. Acccrfitmfeu afdtusinntilitmmm 
rum . Suet*Yt duitAtc don^tu,in Decuua^ adle^rct^ 

f£lnitiacfinis. Ca.Clij* 
In ipfis uitte primvrdijsAn ipfis uit£ rudimntisAn 
prmislit^raruelemetii. In apitc tuaru litcrarudn pri» 
m jhtim fronte. Jn ipfo uit£limine*in ipfo qu^fi ucftihuz 
h uit£ . In exortu . In cxordio uit£jn prindpio. in initio 
Dpis.lncuhtuarulitvraru.lnextremistuis litcris-lnpo 
ftremd pte tuaru litcraru^Nucad mta jifHn^t oratio.ln 
extrenw uit<e a^hi.ln portu impin^e.ln porti atntcrco 
Ne i apijs qdeAn ipfo opis ingrcffut In ipfis uitx fvrihws 
VitiCiama^Fauo^sinjerorm. K iiij UcUor I5(J DE COPIA VERBORVM 
^Niaioropimone. Ca.cltij. 
MdioTd jideMdtoru qua ut ucra credi queant . Mit 
nor opinione doclrm* Minor dodrim qudm pro homi 
nm opinione , Citm^eaderat . CclerimexpeSb^ixone 
redibat^Citius ac j^erabatur.Antc expelhtum redibat. 
Var fintie dodrim, * No/i minor dodrind qumfkim ora 
tcbretur.Supra fidemomma^id cfl imiora fide.Maiora 
ueris rcnundabattt . Minora • Infcriora uerls prcedicsiz 
hant.lnjra uertm erant qu<e nundabant * Mtnor confu» 
lari digmtm cogmtio * Mtnu^ efl , quJim ut i confule co: 
gnop:atiir* Maior confulis dtgnitas , qum ut hanc aufi 
fam cognofat^Twi uirtus mtor ejl omni pracconio . Vwi 
dtomnemldudemtuautrtus. 

tiContinffndi* Ca.Clitij. 
Hocdnje tmtwm mdm mihi derepete obteSitm effef 
Jn^ns obuenit haredit^ * Obti^tuxor qudlem uoleba* 
Jslonmuishomimcontin^tadire Cormthwtii . l<laiiwse$ 
. uxorem te dtgn^m . ^cclidfftmwm wgemaiw fbrtitus es* 
Sinulfs habet labrdlaQucds. Uabet quod amet • Is nunc 
feperit.MeritambisaccidttjUtmdimdc4marydum m* 
tniwm fhidemus uideri bonos^Non ommbus datm^ut im 
pune qui£ luheat^itannt. ^on (piibwslibet licet qu<e Ubem 
7( ZiZ'^.. fHtfAcere.Mihi ufuuenit.fiueufui uemt^utcum intrafbi 
^ htli mnftro confltSkirerAtA fvrtun£ uifwm ejl^ut dc his 
vptnnemerererjquidemepejfimenurentur* 
F I N I S. 

DES. DES^ ERAS^ 

roterodAmi de rervm co 
PIA commentarivs secvn 

DVS. ET MOX DE PRI 
MA LOCVPLETAN^ 
DI RATIONE. 

OSTEAQ^VAM 
de uerbbrum Copw, 
qu£uemehiiitt 'm men 
miyqwifpotuirms bre 
uit^dixitms y reltfi 
qum eji, ut fimili cos 
pendio de Kerwm cce 
pid perflrin^mus ♦ 
Atqueut hunc operis 
parteexordiamurdb 
ijSy qu<e fuperiori ffneri funt qua m^xime fimtm<X:, Pri 
}jM locupUtxnd(e fententiiC ratio uidetur . Si quod ftmm^ 
tm ac ffneratim did pottratjd latuis expliceair, atq^ in 
partcs diduantiir. Qupd quidcm perinde eji , ac fiquis 
primu meram perTranfenn^m o^ndat:,demde eandc 
tMoluAt^apenatc^^ac tot^m oculif expouAt. Uum ratio 
msideritexcmplwM, 

C R E M umuerptm luxu perdidit. Eamfentetiam 

K V mfmm^ 
' I58 DE COPIA RERVM 

fTi ^wmu, compTehenfdmx ([Ud^fiq; conuolutam , hunc ai 
modmlicebiteuoluere* Siplurims poffeffmufvrm$ 
f tnumeretms , fiq^ udrids pcrdend<e rci um explime^ 
^^^^irimus.Qjiicquiduel mtrUuel patrisncmine hdaredi^ 
\m obuenerut* Quicquiddiorum uffimm mort^dducM 

i' nerdt. Qtiic<iuid cx uxoris dote , qu^ quidcm neutiqui 
erat uulgiris , ucceffcrdt. Quicquid ex le^SraccYeuen 
,rut (dccreuerdi autem permuUii ) Qntcqutd ex pm^ 
Idpisdcceperdt liberdliti^ * Quicquidpeculij c^jlrenfis 
I conflduerdt. Pecumdrri oem^udfd.uefies:, fiindosy dgroS:, 
umi cum ipfis cr tiiUis vpeooribus^Breuiixr rem ocm, 
fcu mbtlem.feu foliX^Yuc^fkmilidm etidm tpfdmy mfx 
dtfftmis fccrtoYWm dnwribuSyquotdtdms comefjdtioibus, 
fumptuofisobfondtionibuSy no^krnis perpotnbonibus, 
poptnisy cupcdijs^wn^tentiSidledy lufibm pduds dicbui 
itA dbfmpfitydbliguriuit^dbforbuit^ut neTeruntui qui^ 
dem fibi reliquum fcoerii* Hic duo lUd ucrbd* Kem uni* 
uerfdm, er luxu pcrdidtt^ fuis pdrtibus explic^ntHr* 
' " ^Adijdemuso^dltcrucxemplu^clopcdtudbf^luit, 
ing^nere dtHuefi^JditA pot^risexpltare^St fin^^ 
Id/i difdpUnds^oem do{lrin<e fj^ede fin^ldtim recefcd^ 
HuUuomtmo doilriwe^nus efijm quo no fttexquifite 
uerfdtus.NuUddifdpltnd,qudiUenonddu^^€pdtdto:ti 
rit*lctttApdidiocrityUtmtm qudtbetfoldUbordffeui 
dedtur* Adeo mire poet^ru oim ocs fibulds tenet. Adca 
Kbetoru flofculis dbuddt. Adeo grdmticorii Idboriofos 
mnom excufJtt*Dide£ticorum cirQ^tm (^M. Phyfi<^s LIBER SECVli^X:^^^^^ rjP ^ 
'^am puefH^uit . Vltra mudcincefdpietut <(rdud>fupe§ 
rmt* Theolo^ru ahdm penetrattit. Mathemtias dm 
podixes pceptAs hahet^ Sic aftroru mct^^ fic mmerorH 
^Yportoes, fic terrarii dimnfienes^urhiu^monttu.flumi 
nuofintiu^fitus^nohyintcrudtlaSic Uocuconcmsyatq^di^ 
fcrimin^^Adeo quicqd eji hifhriaru tum uctcru^tum re i 
(entiu mcmimt.QgicqdJmoiPu^i^horuj,q^ 
' ti(^4it^tis^el nouims td omne ^rnt • A dde his pare gr<e\ 
amc£ ac lattn<e litcraturije Im^iieq; peritia* Demq; q,cm 
qmd^Ufiqtihruditioms^ahegregijs^^^ 
dctraditu^M uniuerf m mushic al^iutc pceptH^coii 
gmtmnq^ kabct^acmeminit . 

Hoc fioii liheat expUare^comcmorahit fingulaccrpos 
ris comoda^Deide fingnlas mffnij at(^ animi dotcs.Fo^ 
liremapnuS:,&pespatria,fucce ^us^^ ^cqd a jvrtunA fo 
letohuenire* KtirfwmUippiasdifdiiS. Hoc (iqsuclitdi 
latAre^refhrat liifbitoiaiUa^qin eiasuiri dcfcriptide re 
cefet-^pulcnism^ 

ffExftt^ hum rattortisexepltm apttfftmu apd' Luda 
mmVia^nipnide^Btemcumpotuij^ct fummatimdiarey 

au>\1iTiK}lu o?\hv lKfiifikQuKcc.m^!iluit expJUJ\i^ 
0tis partihu^ copiS ofknt^re ad huc modurn^J^ic/^a^sy^ 
fii, Hc/^K o^cVacO-ai 7VV Q.uXov lc; tv ocKf /jSei^ , 

;xtAtQ ym hrroBccJ^ev tcvc^ (Aa,Krv>\oui\u<i^'^^^'^ 140 DE COPIA^ RERVM 

^ofoV. yjou TH<i oi§fj.ovlcL^ {Kasiiq (/^ica^uXoLilev 
i^r^ rb ^lJ^icVyTntr cbfivylou 70 ^vQioiT^Tfia Auo^/oyTO 
loccij.)(iKcVy THO,. cncj^^iou 70 <nfj.vov^ t*W(; iccvik;/? 

70 y>\0(.CpU^6v, TCLVTOC fliV OUV irOiyTCL iK^tjUCC 

C crcdiderm iUud admonerc^fm 

^^i^^ P^oponi fummarcrm^ v candcmdia 
f^^h^^ femwnir^cdc rcpcti^vt^rcdcmdmdd^nu^^qiafi 
fin^dis cnunt^rdiii im fis dcfkt^ms ^ etia fi nihil crit 
pr£txritH*Vr£tcrc(i c^ucdm^m pdrtimordinc coMfu 
dumKS.tumultuariu ucrborm con^ric^furfum ac dcor 
fm mifo^ntcs omnia , ne molcjhm uocm turhdmo nul^ 
Id condum gratia conglomjercfmis.fcd ucl ordine fdto, 
ucl aptidijlrihutione^uclcicgintidcfcriptione, lc^mts 
aut audicntis tedium cxcludatms . Ad hdnc fmna pcrz 
tmtestiUudpCiucties totum quodnonfvrmisyfcdpartihui 

confUtrt/ned^didudtur.tX^XQI^^ 
R V M E hoc paBo dilat^hitur* Si prius homine 
m corpus dt<^ dnimu parttarisydcmde fwgilas corporis 
parttSyfm^lds item animi pdrtes attn^s. Bt animo cr 
corporc nwnfiruYn efl ♦ Quacunq^ ucl anitni, ucl arpon 
rispdrtc conttmplerisymcnflrumrcperics. Oculos^oSy 
miltum^ftotAm dcnic^ corporisfi^ram irif^icc:,quid aluk 
ud cjua nwnflrum pr£ fc ftrumf ikgnd er uoo^m iUam 
hclummohfcrm^^portemm dices . ingfmuwexcutCt 

^di^ LIBER SECVNDVS. I^f 
prodigmmcnies, Mores expende yuitm fcrutixrc^ 
omm monjlrofu compcrics, Et ne fingula perfcqudir > 
qudnlufqu^mui cjl , nihil nifi mnfttum c[i. Uicfiquis 
uelit'mfmgnliS:,Uduti depmg:ndii mmrdriifahs appa 
fcty(jmntwm ubcrt^tis fit accvffurwm orattom. 
^[^ltcmaUud^ Totui commAduit* 

A f mm csipiUo ad imm ufq;(^lati€um Pluuta cvni 
mduit,CaputMmcri,pcfluSyUentcr:,UhU^wtud^ ^ffh^ 
corpm pluuia difHlUhat . Mimtius quidcm tUud , haud , j 
tAmn 'mdigmm quodddnwmatir^ad hanc fbrmAm re ^^'^^'"t 
fcrri pojjeyquotics dc ipeac loquetcs ^nus adiungmus, 
id quod jirc fit ampii^mdigrati^,Cm omms crudito 
plurimuadfirt o^ornmentx v ddiumnti mrtdihu'^ . 
tumprdedpuc philofophia. Itcmommquidcm cet^tifoct 
da eji lihido^ucrm fcncOuti tmlto foediffim, itcm cam. ^^^^ 
mmhimnrchusplurimuhahetmmnttprud€tia,tum 
pratdpue m heUis*Simplcx enim crat ^prudentia m heU 
Us plurimu hahere mmnti . Uuiu^ ffneris cft iUud Cix 
tonis m oratione pro domo fu(f.ycipud pontftces.Cu truxU 
tadiuinitiU pontificesd miorihmnoflrismuottA^atque 
mftitiitA funty mm nihil pr<ieclarim^ quhn quod uos eof% 
dcm cr rcli^omhus deorm immoft^lim er fmmiC 
tcipukpr<ecjfcuolucrut* diuanqua qtiid attmhai u/tm 
hoc rcferrcy cum huim fvrm<e cxempla nufquanon fint 

^Sccundaudriandtratio. (ohuiam ' 

Vluic admdm affinis cft fccunda udftandi ratio * 

QuoticS t4t DE COPIA RERVM 
Qaofie; nd contcnti feml exitm rei proponere^ex qU9 
reliqi^ qute pr^ocjferunt^per fe queunt 'mteUiQyfingtin 
Jatim ea quoq^ comemorojms^ per quje ad em exitum 
peruentmefi.Uum pr^eoeptioms hoc erit excmplm*' 
OceroCatIin£ con^tus opprefitAd locupletAbis.C^ 
tim^ncfhnos conms M.TuUius Cicero ccnfulypa^^ 
dftttt lb,timod<^atuselio fingulmuigknli^LperuefU^m 
uitJmnM prudentiideprehenditMrjQln rcm^f .fhidia 
^didit^mcredibiU^loc^ucnU^ 
ritsi^reprejiityarmis extixit^m^xgwifoelidtm fufhilit^^ 
^ ^^m ahud.Ex£am:j^j^lim fufhilit^Uac ratio 
Ke dilatts Ucebit*Eam uirQnl^qdUJfetfingularifvrmA, 
nufere deperibat*Delnde amoris impatiens fimpUce pu 
eUiC ammu,pmij?isfollidt^mtymun€ribus corrupitMa» 
dicijs deUmit^offtcijs m mutau amrc peUexityimpro» 
iit^ uidtydeni(^ confuetudineeum ea habuit^ac deuir<g 
tmit^AUquato pofl tempore uterm uir^s cocpit tmme 
fosre^cetu uideUcet oono^ptx) . Demu exadii nouem men 
ftbu^ parmrijtjac pucrm peperit* 

C l^wa ^/M£^icew{!/iL^^ it^ pctcrit am* 

pUaru Vrmpto fidales rem repetitu mijfi.qui pads eti 
m conditiones offerrent.Quas cu oppidarunon accipea 
rent.copias undtq; coparatymdchinAru m^xvmmum 
coport^ty admouet exerdtu un^ cum mdchinis ad urbis 
moenia . iflt cotra e tnwris Ocriter hojle repeUunt * Tani 
(dem hic fuperior m mgTejfu^cofcenfis mocnibus^ urbB 

mmdU, LIBER SECVNDVS. l4j 
mucRtAc T&um potitur^ ^ Tertiu rdtio. 

Ab hdc rurfm no itx Hehmetcr abhorrct ttrtid locu 
plctiXndi fermonis ratio^quotics rem non nudum exponi 
tnus.fed dtm etJi mji^ repetimus^ d quibiis mtijs fit 
^^{h.Veluti fi ad non f^tis fit dixiffeMUm interc^ifi 
fiGaUiscum NedpolMms^uerumetia adddtquicfiierint 
fimaltA^ auj^ce^qups inf^^tor^qu^fufdpiendibeUioc 
aifi0yqu£ mcendif^cs^ qu<e utrip^ fiduda * Hoc prjco^i» 
ptuni ut efi diluidu^ qui ut e^ut pr<eccpnone^it^ dtffid 
lc fit exempltimfi plurintis uerbis .pponcre.Quare fu. 
perfedehimus* C,Qu^TtArat^. 
^ Wc adinodm difcrepat ub his qudrt^, locupletAndt '^'^^ 
TiiOo^QJIiPties no fimplidtcr $pomnm ne^dujed ena 
meramus etu iUu qu<e nepdu uel comit^ntur uel confe^ j j 
quutur^Qdtgenus fit3eUutihid(tcptufirenius.Hocpci pt^^^'^» 
&o potcris dit^re rem^Exhduftu mhdrhdros militcs 
rdriumy^d32^mlaborihus4uucntutB,^cdcMs fe^tcs, 
dbdiU peccTdiinccnfos paffm uicos.dcuiUas* ^cfcr^s 
4gros^euerfa mocnid^copiUtAs domos^ direptAptTdn^ 
totorbos fcnes, tot orphdms libcros^ tot uiduas m^tro^ 
Ms, tot uir^nes mdigne cofhiprdtAs, wt adulefcetmm 
luxntM dcprdu<im mores^t^ntmfi^nerwmy timm lu* 
(lu$,tA}itm ldchrymiru.Fr<etcred cxtin£hs drtesxp» 
preffis lc^s oblitcrdtAmreli^nemyConfiifa diuin^ hu* 
mndq; omnidycorruptd duit^tis difdplma. Yniuerfum 
inqwim hoc vulorm dgmenyquod ex bcUo ndfdiur.tfbi 
Unifirc}nus mptm^fiquidcm beUifi^cr^ author^ 144 E)E COPIA RERVM 

^ y £/av, ^«4 euidcntia ucrtiint.ptnere . Ea utctmry quo^ 

tes ad amplijimdi uel orMndi > uel dcle£hndi gratia 
rem no fimplidter exponemus^^fed ceu coloribusexprefl 
fam m t^hula jj^e(hndam propomims, ut nos dcpinx» 
iffe^nomrr^e^lechr f^eSUffc^no le^fJcuidcaturAd 
pr<efhre poteritms^fi priu/s ipfitotAm rei n^turam^ 
ommfq; drmfhntiasy ac ueluti ^de animo luflrefms^ 
Deindeit^ uerhi^acfi^risidoneis effin^fmSyUt quan 
mxime jiat euidens pf^icua<j^ ledori*Hac uirtute pram 
allunt cum omnes poet^ , tum pr^dpue nomerwSy quet 
admcdum fuis 'mdics^bimus lods * Cofkt autem pr<ed puc 
dejcrij^Miei^^ . 

Kei defcriptione locupletmbiims orationBy cum ici c[£ 
fit aut fkdu eft non fmm^timyaut temiter exponemusy 
fed omnihwsfiiauim coloribiisoh oculos ponemuSyUtau^ 
ditorem fiue le^hre lam extra fe pofitumy uelut m thea 
^ trumyauoQ^tyquam ab efj^nffnda rerum inu^ne.Gned 
m woaf^ Hypotypofin ♦ Btiam fi uoofhulum hoc cormne 
^ efl^ quoties aliquid dculis fuhijdtur . Veluti fiquis expuvt 
^ r^ir<i gxuxm duit^tcm dioLtyCuniki nimiru mfumnui complet 
{HturyqU(ecunq^ tAlis fortun^ redpit. Vtstr enim Qtmti 
^ Hlaniuerhis^ At ^apertes h<ec quie uerho uno mclufa ct 
rant,apparebuni e^feper domos ac tsmpla fiamwie, 

&rucntium LIBER SECVNDVS. 
et ruen^ tcBx>rvm jra^r ^ cr ex diuerfis cUmorim 

1 hus unu^ quidam fonus^dliorim jwgt mixrtA^dij 'm exttc 
mcomplexufuorwmcoh<erent^s^^'m{knmfnf^ 
rm^ ploratus^m<xleuf(^mUm diem^ferwLtifkto fe^ 

1 ms. Tm iUa prophunorm facrormq; direptio , efjv» 

: rentim^ prced^yrepettntimc^ dtfcurfus^ Cr antc fum 

* 5«^/$ praedone atcnditi^O' conat^ retinere 'mfint^m futi 
mtcr,Etficubim^iuslucrmefl^pugmmterui£ioreS0 
Licet enim h<ec omniu compleSbitur euerfwM^ij^^^fi^^ 

; men totm diosre qummnia , Ha^nui fabiui ♦ Idem 
huiut euidentideit^t exemplm hoc^ex C<elio'm AntoM,^ 

! um^Nm^4pJim^ndunttenMlentofoporepro 
totlspr^cordijsfkrten^m ruihofos f^iritmffmimrt , 

I pr<£clarM(^ contuherndes ah omnibus f^odis tranfuer^i 
fds mcuharcy C7 rcUquas drcumiao^re pafjim, qU(e t^men 
cx<fnimdt£ terrore^ hofUm aduentu pero^pto exdtkrc 
Antordm conAhantur.Nomen mclamhani fruflra^on' 
uidbu4 toUebam , hlandius alia ad aurem mcahat^uem 
hementm etiam nonnuUafiriehat • Quarm cm omniii j 
uoo^m tndmq; nofdt^ret , proximecuius^ coUm amm \ 
plexu pctehat,nec dormire exdt^tus^ nec ut^lare ebrt^ 
potcrat y fed femifomno fopore mter mdnu^ Qenturiom 
nm 3 concubinArmc^ taSkhatur * mhil mquttFabius^ 
hpsneccredihilim fin^ynecuehementm exprobrari^ 

^necm^mfifhusofkndi potefi.Rcfirtidem defcrtptionc 
muiuijluxurioft.Videbarm^ uidcre altos mtrantts^f 

^ L ^lios m^i^h^ l^C DE RERVM GOPIA 
^jz^i^ laUos uero exeuntes^ qucfdatn ex uirw uddUantes , quofi 
dm hefkrn^ pom(m ofdt^intes.llumus crat imtmndd 
lutulent^ uino ^ cceronis lan^ndulis , C7 j^inis ccopert^ 
pifdwM . Sed huiufmod i exemploram nufqudm ncn ntAm 
gnAoopiajpTiefertimapudj^^t^yUt didu efiy <^pwi. 
hijbricos poetis proximos , Vr<edpue uero mrratmes 
^mndorummTrag^d^^quomamuia^j^eibx^^^ 
(f^yx u.r . ipfi^Y^c uirtute abundamM^quo qiJ^uUimtt urii^eli m hoc ^nerc . YexmsjShjAjxbiix'or admoncndum^hoc 
^ui dep^iptmcs-pr^edpue quidem confhredimm- 
{bintiarum expliaitionje , earum£r^dpt4e^uce^^ lismdxime fubijduttt^ acmoratam reddutU uArratio^ 
mm .Non mediocriter txmen adimiari collatiombws.fimi i > dtfTmlibus . imdmmbws . met^phorii.ane^rijs. 
t^c^n* ^ fi qu^ priCterea funtji^rje quae rc tUujlram . Qum 
■X ej>ithet(i q uociue m hu/nc ufm plurimum U4>lent ^ Veluti ^ 
cwm didmus uerios fcopulos^ turrigcras urbes^ cdrulcH f-^ 
aut uitreum mJire,curuum aratorem^fuperdtiofum phi 
lojbphu/m^patula^ fk^s^atram f^ecm^ er apud Uome 
. ^ rm^^crJr^HCi TroMfjLoi^Na^^fhUmi/n defcriptiom 
, ^^f^^cmplcBm^^ 

^rry^j J^XM^(!^£confe<mMsr\m£ Mmea qu;,vfk^n^jm^el ^ 
fieri potui(leS ihoc4UtMlud euem^t^ uel fierif^e de^ 
monjirmus^Velutip.^dic^tyide m quod difcrimat 
ddduxijU Kempuhquitemere congrcjju^ fis cm hojk* 
Etemmfijbrte^rtunAfuperajfent ho^sMc atque h<ec 

erant tlBER SECVNDVS* I47 
efdnteuenturu*Autfiqukmn^rchmdi(fu4,deaty dca 
firiptione ob oculos potuit omnetn tyrannidis Trugadi^ 
m.lmci; auditores ddnwneut^ut putcmfefe hjecomma 
mdere,qu(ie mox paffurifintyfL Democratiu nmtArint in 
Tegnm.Porrofiresa^rfcriUyturneutcnai adhibem ^^ ^^ 
d<efunt \rirQTirirA<rBTyC{ud,tenm ad mffm coducut^ 
\erwm cum tot?i res ad uoluptitem l^efmt y quem^ma* 
dm m poemAtis^me fit^Qr a7roG^fc/|ia-/ , qUie exer^ 
eendiofknMndiMe w^nijauffttra^ntur ^ liocbiteff^ 
BiombuihuiufmodiliheYmlafdutre.Adhancfcrmm ^ 
pertmntd efcripUones Uomerica^ quoties arm<xt deos ^ 
fuos autheroas , quoties commmm ^ quoties pr<elimy 
quoties ju^m.quoties condlim defcribit.Quid enim lU 

Umnexponitoculis^turnapiisdrcun^ifuntijs.Qli^^^^^ 
enrfinonminqum minutce uidcnuir^tamen nefao quo pa 
{h mirm m mcdm rern oculis fubijdunt , tum epithe^ 
tis.tm adhibitis fimilibus^Vr<etcrea defcriptiones turbi 
nm^tempefhtm acn^ufra^orm * Qualcs funtapud 
Bomerm locis compluribm^apud Verglium lib.ceneu f^^lLr'^ 
prinW:,apud Ouidium MetAmcrph. xi « Jtem peftilentt^e^ ^/^7 
qu4,liseflapudlAaronemfforg. libaij* apud Nafonem 
yij.apud Seneoim m adipo . Pr<etcrea^Lmis , cumfnwdi 
efl mfignis m quddam Owmtilim decUm^iioneAtem ,p 
d(gorS. SoHseclypfiHyniuiSj imbriU:,fulmnuytcnitruii 
tcrr^e qudffationiipinccndioru^inmdatiomu Quod^nu^ 

L ij dpud .^JWS t>E RfeRVM GOPlA 
tu)nmiexjrm 

^Z>yil}^^<^hi(e^pugn(t udMlis. Qii,alis ejl apud Lut 
cmm lib4ij*Epulhconuiuiorm , nuptiarmo^nermi 
" trimphormyludorm^ pompurum i^f^^ris cft 
dpud Plutnrchum m utt% M.Antonij^ Cleopm^ n^uis . 
Sdcrorm^ ccrimomarm mmt^tionm ac mdefidoru 
, Qtialis efl apud LummmfextOyitem apud Horatim 

^■^^ Mtionum * cuiufm^ii extnt Adriani C4rdmlis.ltem a^ 
' mt^ntim , quod^nus efi Torpeamis (T Uijtrtcis dem 
^ ^jfcrtptio^^iid Claudianm.Apud ewnde^z^' itcmapud 
ha^ntim Pbocnicis . PfitAd apud Ouidimmamori^ 
bwSf&apud SUtim* Serpenttm apud Luanu m ncno ♦ 
Multorm pifdm apud Opptanm^ Apud Plimmcti 
innumcrahilimmmintim formte^nmrieimTes^put 

rtptioapui 
)mmirar€pr<en 
fentxtio.StAtuarm im , qmlisejl m epifblis Plinianis^ 
^^r^^igmfenilis ♦ Tahularm inMgnum^^ualisejlapud 
tuainm.llerculesGaUtcus^apudPhtlojirdtu* Varta 
^ ^^i^raruargitmentix^cutufinddifint ^arffmnt^ texi 
wrm cr fculpturarm , autfimiliwm operm* quorm 
dpud poetds & hijbrtoos exempla funt mnunura^ 
Qudis e(l clypeusAchiUis ab Homero expreffm^ Aem 
mted iAmnc*Adhxc MMis^uejiis 7ravc7rA/ec5>t»4« 
^ f ;^ ^r-^^ H ^*"^ -^^^^f-^^ chtnitj phht£^airm CoToffi^yramTdis^ autji quid efl aliud rc 
rm mfmlim.qurm defcriptodcledcU Equidem 
ad hocffhm refcrcndm arhitror^(yuotiei§rnt^^ 
ujtx^ritus exj^limMr - Velutt fi quis Scytharm^Atu 
fropophaprmAndoruvn^Troglodytxrm^ aut fimiUt 
m gcntmyim^nem oculls expon^t^Aut ji utt£ nuUtx 
Yis,philofophtcdt , auUc<e , rufticsin<e^prmt£,re^£ fi% 
fmlachrm quoddam effingas. Vertm ut ifh prpbe cx 
prmaSitmmedoconfirtars v yn^Ydm^ucrmetiant 
ecdisl^eiUfJcyquceucliseffin^re^plurimurefirt.Sunt 
crfsihulofiercrm ^^f^lfip^^ms^^ aducrasal 
ludant^Velut £t^tisaure£,arffntece,firrc£.Qualis cfh 
cr apud Cchetem humn<e mt£ pidura , apud Ludanu 
Aul<e , ajmni^:, er^ditionis , aU<eq^ ^^P^^^J[f*^;&f^. 
Bomerum ofjilAirs^cr Lmrm^ Apud huiSim&m '^x-^^ 
tntsjtuorps* Apud eundem ^ v ttem apudNiaronemfi^^^^ 
tn<t ♦ QnodfiquisnMUthtecad perfonce dcfcrtptionem^Jjll 
pertineYCy de quo mcx dtc^m^ equtdcm nen mgnopcr^^^ 
rcpugno^ 

^P^rfon£jep:riptio* 
His fgter cfl proxim perfondrm defcriptio.qwiim 
-7r?o(rci37ro7ro/fay <ippeUatvt^ txmetftnonnihil ah hac^^^^ 
difftdet, '7rjo(rG)7ro}>'fa^Va^^«£/fe^ 
tus patet*Nam fkmis quoc^^jmutdti^mnildc quihus mo ' 
do diximui , ^ o^rtdTTo y ^acj)/a5 non ahfurdc dixem 
ris , Vroponmrcnim ccu perfon^ qu£dam . cuiufmodi 

Itl. -MrL li/ fun^iX ' \fO DE RERVM COPIA 

^ ^ 'junt er iU^yUim tis ac uolupmis^quiis Frodicm fophk 
fh dpud tierailem intcrfcfe deocrmtcs fkit , ut duthor 
€jl ^Kettophondtem rmrtis ac uittCy quM Emus m Satyu 
Yd contendentcs mdudty tcjk Fuhio . lccm almnle apud 
Luimam.QQjkfxQi]^^ Ho« 
rahwm in OdUyO' Qii.Cur&i.Cupidtnisdpud Mofch ^ 
tm . Pcniiii O' ^lutt a^dArijbphanem . luflid<e apud 
^ fhc^t^^'^yf^PP^'^^^ " ^hilofophi^dpud Boetlt 

-f tim Scucrinm^LdritliedpudPolitidnm-ltcmNiufarm 

^*-*^^^^^^^**^^^^^^^^^"^'^^ ^^^^^^ ^^^'^' Sc^H^e, Chd* 
^^yhdis^dc fimilim dpud poctd^.^ Sunt propiorcs uca 

royfcd ^^nofkntAtionem dccommoddtiores . Cuiufmodt 

eli lAippu defcriptio dpud iMddnm^eteiufdcm apud 

- ApulciminfloridiS:,fed ordtori m^gis conueniunt tU^ 
^ftotihones *SicenimdppeUdnt ^quotiesdm4.ntisJuxuri9 
cji:,dudri^uordclsAfmlenti,fomniculofii^rruli,glorion 
fiy ojkntAtoris, inmdiyfyoophdnt^e, pdrafitt^ lcncnis^uc 
perfonm deptnfgmm • VLuuis ^neris ext^t excmplm 
in quiLrto rhetorixs dd Herenmm • Cdctcrm e comoc* 
dijs (\uinttdihet excmplorm fumre liccbtt * Ntl cntm 
dltud d^comccdia . Dcj^m^itsiU^&mdJwmmhm drcun 
p:^nl^s^r^ipueuerodhhis. a' uAtionefeupdtriajfi 
PccniyGr^ds GdUiy ScythceyUyhermyUif^dniySccby Bri 
t^nniyfvrmAmyCuUmhuoa^mJingum^ffflmyini^fJam 
i^ii ritusjnffnimidc mores exprcffcris . Ftngendus dutem 

l0 Pmus focdijrdgus ^ufer , injblcns, adtudmhittofwre^ IIBER SECVNDVS- i f I 

<tf ^ itcm dc c£tcris. ^Sunt& fin^Urmi dui^ 
mm pcculurcs ncU . V( mUkA^bcmnfis^^ dd dit^{i?lL'> 
cctidu^m ^m fkdcndm in^ruciior • Seucri Ronwm • '^h^m 
Pard ^lorcntini . ^ ^ fcxu^pingitur uir fcuc^ 
rioryfnultcr iGqtudor^inconjhntior^^fiperjtitiofior* 
^Ab <et^ txlcs clfin^.mSyqii<iles 'Horaim ofkndit 
in artc poCaa . C Alfimu^-tEi^ofior indudtur 
dtucs.UumliordctiniLiiorpaupcr. ^A^ jiudijs 
fit gloriofm , C7 fkduorum fuorm Imtnodicm taSktor 
mlcs p pcriurm lcnc, tri^or rufHciis , aduUntior dulitt 
cM mtior urhamii . Mcdicus <d (fuaflwm propcnfior • 
Tochinomnisauidicr^rMHSy nemribuiy4cfc(^ffibui _ 
pudfns^opum v honorum duilium ccntcmptcr. Sophit 
fh loqiudor quam fapicnticr . ^lcqtfc negU^ndi com^ 
tmnes afjvdu4 iX^uo fit amw pater tnlibcros ^mrim 
tiM tn uxorcm^duis in patriam^prtnceps in plchem^ple 
hcsinpatritioS:,C(€teraq; qu£ dili^ntffimc tradtdit in 
rhetoricis fuis Arifkteles . 

f[ Sunt auttm pccuharcs etiam in pngulis horum dijjvm 
Ycntt^.Ncq^ cnimftis cfl tenere quid feniyqutd tuucni^ 
quid fcruo^quid patrtfumilias.quid lcnoniccnueniat.Ali 
cqut finguU horufcmper fuiftmiles inductrcntur.Atcot 
md prjcdpuc wirictAtc in ciufdc quoc^ ^ncris pcrfonis 
dffc(hffc uidcntur^dutd cnim diffimiUus qua Dcma dc 
Mitio dpud Tcrcn.QuoriihicCciictidmgrdUiffime fiUti 

L liij obiur^t tfl DE RERVM COPIA 

ohiuYgit)hUndm cli jUecmm xim hluHdttur^dm» 
ruletus . t^rnn uitrq^ femXyHtt^ adeofratres ,Quid 
iiuerfuiSfium Chrems femper pkddm ac duilis , cr 
Stmouehimns acfuj^idofuifltcm queim Pamphilu^cor 
4<ttus^V Carinus mps ammi conftlij^. Qgzd tAm diffi 
mle^ qudm Vh^dria cum mrho^^u^ns , er Chere($ 
fuhilhahenspenfifMultumitcm mttreji i/ntcr Dauum 
pntm(^imum f^erandi authorem^ er Byrriam nihd 
pr£tcr dejj^erationem idfircntcm^Plurijnam mter para 
fitum Gm^thonem, Phormionemy ^ ah utroc^ lonff 
dijjidentparafiti Plautini^Qnemdmdumcr hum^nc 
retri^s i Tcrcntianis plufmum difcrepant. Terentiui 
puretrices propemdum honas ftn^t, ueluti Pbilotim^ 
tsr Bacchidem in Ecyra* Plautus fenes amntes^ac fijH^ 
l^I^^lh ^^^^^O^uxorihmelfrmrieMponentesyqu^^ 

J ' dsEuclionemprodi^ofettn^ccacfufj^idofumfiidt. 
^ Upic^h 0L Qupd fi perfon^m traSkimus ah alio occupatam , ah 
JutC^^^^^ ^«1 pnore-y finxerint aut defcripfermt^dcccrum pe% 
tendum efl.Vcluti fi traBxs AchiUem acrcm mcxorahi^ 
lcm^fimpliosmjm^nfum reghusy mfenfum mndadhus^ 
pedthus uelocem mducsLS oportct*Nam huiufmdt pri* 
^y/Yc^ ^^fi^^^^^omrm.Kurfumtiyff^mu^frum, mndat 
fjcm^diffiimlantcm , omma tolcrantem , A?memn/onem 
^ mm nutiorc^fed mpcrij cupidum^ timntcm populumy 
'i^f^v t uolupi^tis auidiore ghclU iHcdore animfuhlmmrm 
tii crdugunorum negUgfntcm^pntri^ cia poflhahcnte. 

Atao^m LIBER SECVNDVS* Ifj 

^AU(rnifkdi<^ntA§squdim oratione jiremmy mtum» yA^^ 
\'U(e acrcpulfempatiem* InfmmyUtcuiufq^perfortd 2?^^ 
fittxitv^mrusju^ 

: fi quis lulim c'il<trefh,¥abim^^ Camtlmi(U(tTimo 

hifiorijs decorm petendm efl.Quod exerdtAtiom^ 
nus placuifje uidetiir ijs^qui Menelai^vhamasy AchiU 
liSyPhalaridiSyBruti^Senec<eyac Vauli epijblas er ora^ 
I tiones jinxerunt. idem f^ed^ndm eritfcn henti dialo* 
^.^^M^LtrfQmsquemtributfermmm. 

f£C^rmdec(^mi,quodefimfiilisperfbnis*Ve^ i///' 
luti fi philofophiam produas uultii ccnfhnti cr autho^ \r'^ ^^f' 
rmtis plenoMufas fimplio^s ac Uandiores.Gratias lun ff^^^ 
Has ac zoms folutis* lufHdam reHis atq^ mmtis lumim Jn j^n< 
huSyCietcraq; huitis ffneris.ld l rerwm mntiira^ ad quas 
aUuditijir,oportchit fumere. quoq; decorm in 

^pologSfquodnemo re9x tiiehitiir^ nifi ndtitras animn 
tmcognitisatq^ammaduerfashaheat.Vtfdatdodlem >^»^- ^-^^ 
4ic reli^fm elephantm • Dejfl^iiium^roxdilo inimi ^-6 <■ 
tumyhomines amntem* Aqutlam m fuhlmi^dmpoJ 
nere.Sc^raheu [krcoraex mre protrudere. Nrc uide^ 
n ti:mporihusquihusmcuhantaquiU^ Caffikmmfeffhm 
husota ponereMq; h<ec quidem^ hifq; reconditiorafim 

dlepetiintiirexArifbtcleVlimoyAelianoJ^raSlntiirO' • 
hoc ffnus etiam ah oratorihusSorro duriores funi apo ^ fc^* 
lo^^qui rehus mmmiSy ut arborihus aut fxis fermnc 

L V attrihuunt. If4 COPIA RERVM 

^^^^'^''yaUrtbmtnt * Sed oratorumm^tpeaiUares funt iS^ * 
^ ^ Tr^ocrcdTroyfccc^lciLi quoties fuis ccu coloribus crr fti ho* 
mnis pfom df pingmr , lici^ eatems , qudtenus ad rem - 
propofmm atmt. Queadmodum apud Salufiiwm Q« = 
^'j,Oi>U tlinA^ apud Ltunm AnmbaUapud Phmum Tratanus^ 
Karius enim Inddunt ^ fcd t^mn inddunt iUcefvrnurti 
efjifHoms* Qnod^nus fit, Si quismiliercmfvrnwfam 
omnibmfynie numerisepcprim^^ut contra defvrmem 
dnum^QuewadnwdwmTherfitcnef^nxit Uomcru^^O' ' 
gr<ecorum multos proocres e mocnibu^ Eelou Friamo 
fdfdtAnti Indic^t ^ hunc imit^tiis Maro m fexto ccmi 
cXcri^Mc^ f /«rf y Komdnos defcribit. Ad hanc fornum priedpue 
i U' -L, f ^^^^* fchenftd, Q^tcLAoyt(r[xo(r id efl fernudnAtio^ 
^ quoixes unicvicji^fernfioYtem accommodarms^^at^tiy^neri^ 
patrt<e^uit<e^m}tituto,animoy nwribusc^ congruentem* 
Uam huiufm^dtfernwneslnhijiorialiceteffinffre.Vtts 
de tot Thucydidis^ Salufiij^Liuij^orattoms effingutur, 
eptjkU^O' apophthegnvxtiX. DewH t^rcD^tAtiones^ 
^ /r: ^ i-^^i^rr^ielut hominis fecum loquentis;,^udnquAm hoc poetis fk^ 
f^f^ v^TT ntiliarius . lUte proprte Tr^oa-ciiTroTrtia^ ncmen mjet 
rentur^ quotiesperfonAmhominis proculahfentis , aut 
iam oUm defiin^.loquewtemfkdmasy feru^to decoro. 

(Qgod ffnus fit, (^XM^iLjijm^^ prifd iUt huim 
urbis optmu.tes , uiderentc^ temporum horum mores , 
mitn^kLbMUoces erumperentfDcinde fubijdenda ora» 
Z.'. \ bo. Qvktd fi nunc adeffet proau mHe tuus^nonm merup 

"i^H^ f^fr*^ LIBER SECVNDVS. I/f 
histe uerhisohiur^retf QuidfirededtmJ^^ 
CumUus 3 }mne lure his uerhis itobifcum a^t f lEt i^nt^ 
mihi uideoraudire iUm fic mecumloquentem.Ut fingz 
te Plawnem ipfmM hunc mGdum mbifcum expo^ilai: 
tem > Ycxc mndioresf um hutufmndipLofo papcfite j mm 
ea loquentes fin^mus , quce uerifimile fit eos effe di£h^ 
ros^fi Adeffem. Durioresautcm.fed U m£n etum mferu 
is oratiombuSy nedm m exerdtAtionibusadhibendie^fi 
qudndo rerm grauiti^s pofbdahito quoties Mturam^ 
dut rempub .aut proumdam ^ mt patriam loquenntem 
fidtms.Vtm Cattlindm ficd Ciccro^QMMM^n Catiin^ 
ZS^^^MammdoMMlQ^itur. Rurfm ."Etemm fi pa^ 
tria y qu£ mihi uM malto ejl charior ,ficun£h mlta , 
ftomnis rej^ub* fic loqudtur* M.T uUt quida^s f CT 
' Socrates apud Platonem m Critcne le^s fecum dijj^fUtAn 
tes mdudt.Uuius ^neris eftyquoties dijs ipfis^aut lods, 
aut alijs mutis rebui orattonem accommodamus . Ate<e, 
^«ifpropm7rfO(rw7no2fa 
ris fimilibus^^ coUaiomm fium lUuftriores . Cum gs 
nerisictpud poetis m^gnA uis efl ♦ 

^TLoddefcriptio- 

<[ Locupletnuir oratio loa^rum quoci^ defcriphoibuSy ^ ^ 
quas Grxd TcTroypccci^laq appellant. Ab hisfrequen 
tcr n^rratmufumltur exordumn k poetis ;nodoyUcriim 
ctiam ab hijhrids, C7 apudoratvres nonnu^tiq. inddunt. 

Huiu^^n^m Iftf DE COPIA RERVM 

Huius ^neris eji quottes totii lodfkdes^ueluti ^e!Uni0 
depmQtur.VturhiSymontiSire^oniSyflununis^portus^ 
mU£yhortorwm^mphith€atrhfvmis,j^e(us^txmpli4^^ 
^ ji fim^r-oiro y ^acj^iao dppettm uolu^ 

u ^tiis z^portusdpi*mron€d£fcrihiio,4pi'VliMepi^^ 
^ ttvi^-e-v ^ Liiwrcm w/ttif, ^tpwd S/2itic(»n surrcntinu PoUiu v Tf 
^ J?mm MdnUjJ?cfkrioris,fedes fomm apud Outdiu^ 
^Dotms fkm^^ re^d^ SoliSydpud eundem Xnferoru 
Qa domus^dpud Vir^lim^Ten^ri dpud StAtm*T)o» 
tms dpudLuddnm* KeqtdPfychesdpudApuleim^^ 
Aa prm &ms rehrendm drhttrorVefuuii montis m 
mdimy(K Plimonunore defcrtptum^Aetncedrdentis^ 
apud Cldudtdnm* Tmfiquis Htlm dutdntrmSi^ 
hyttff^ drcus dtque idpms dlid defcripferit. Qii^ qua ' 
funt md^ nowijjoc plus ddferunt uoluptAbSyVdiutu^ 
liccUtmmordriymodo omnim mn fint dlienA* 
^Temporis defcriptu)* 
C Porro ttmporis defcriptionem j(f opojf cc(J)/at? 
dppeildntf Vnde mn rdro mxrdtionis fumitur inibmf 
Nonnunqtu deleSbXndi dmt^Xdt grdtid ddhthetur^Ve 
luti quoties^oeix diem^ m£kmydurordmy dut crepufcu^ ^ 
Im exprimunt * Qtidnqudm ne hae quidem omnim od^ 
ofe dehet ddhiheri.Quodgcms efl ittd Vir^dnd No^ 
ac erdtyXTpldddmairpchdntfiffdfopcreCorpordyper 
^r^&^ Cr/iw quierdntAequord ^eummedto tlBER SECVNDVS* 1^7 

Uoiumiur fydera lapfu. Cm t^cet omrds a^j^pecuderi 
piiltec^ uolucres.Qii(e<^ Ims Utc Uquidos.quieq^ af^c 
ra duntis Bjuru t€rwnt,fbmno pojiufuh nciiefilenti,Lez 
mbdnt curds^ cr corda ohlm Uhoru.Vertmet enim hac 
defcriptio nochrme quietisMamplifimdum Didom 
ddorem^qui ne tum quide conquiefjehat^cum omm €<en 
tera quietcm a^refU.Nam mcxfequitur, Atno mfccUx 
(tmiinu Phccnijfa nec unquam Sqlumr m fomnos. 

^Verpsltyemis.autumni^^efhtiSiUmdemi^ 
faturn^Um defcriptiones ad hoc ffnus pertinent > qucc 
f<epenamero mlent cr «trf prohaUonem* Mixt<efi4ntiU M^^oo^ 

quoties temporu qu^UtAtem exponimu^^ putA pads^ J 
heUi^feditionumy{k£Honum^mom,rchi£ydemocratuet^L^^ 
nMUxmp^dinmS:,qu<e uirtutes^mLc^i^imA^tum nm 
xime udlueriiitJltec quidem fin^tlatimtraSkreconuc 
mtnonnunqua exerosndi m^nij gratia.Vcrm ahfolu* ^Vf^ 
tadefcriptiocxhiiomniiu^conjht.NdmUoratius'me4^^ 
quamnwdodtAuifatyra^primulocumexquiUarmde^ ^<xAy, ^ 
^rihitydemde tempin^ pr^etcrca Priapi ac mdefiarm 
perfon^opofiremo ^facrifiau.^^^m ttrrit^tm 
mireekpnmit. 

^EgreffiOyfextA locupletindirdtiai ' ^,^/ 

0^Superiorihu^ affinis fextA locuplet^ndt ratid^quam ' 
gradTTOi^lK^ot.ciVyUtini partlm egreffu^nem^ alij dt 
greffionemynonnuUi excurfm appeUant.Ea cft,defim^ 
u^reQjijmtiUmidm 

nentisg IfS DE COPIA RERVM ^ 

mnJtiSfCXtiraordinem cxcurrens traShtio. AdbibcM 
dum uel laudundigTdtict^Qudis ejl apudNi.TuUium 
pro L.Coirnelioy popularh lUa uirtutum Cn.Pompei co 
j^*^ : \n ^ c^.^moratiOy in quam itte diuinus orator (nm Fahij uer 
bis uttkr ) ucluti nonUne ipfo duds air^^u^ diccndi tcnem 
rcturj ahrupto aue 'mchoaueratfcnnctieydiuertit. Aut 
uituperandi^aut orndndi^aut dclcd:indt, aut pr^eparU 
duSvsjmitur autcm cx ijfdcmfirmi lodSyquos mcdo re 
tulimus. Ah cxpofitoe rcrm ^fk^ru/m* A dcfrrtptione 
' iocorm re^num,pcr(6mirmAtcmattra(httonefkbu 
larum dpolo^rm*Vr<tttrcaiilods comfmmhu^uo» 
^r^^' t, ^ tiesamplifimd<€rcigratia:,mgloriaymluxuriamJiht* 
dinem^ audritiam^turpcmamorcmy tyrannidcm^ram, 
ac reliqud uitia dtdmus^Atq; his^mfiauelutaliqudnttt 
fperonuffajiutuis mmcramur .AutconlrayC^uotes fru^ 
^litAtcmMhcralit^m.continjcntiayfhidialiterarm.picM 
t^ttmyt^mrnimmMudihus efjvritms . BimtuiTLm 
menti habcnt ad^iofe dicedm^ut clari ahquot^utho 
U: X ^7 rcseoscotpro^ptrad^xucrint.Sunt^tUilodcorm^ 
" ""^^^^^^jf ^ hii non diffimiles quotics lihertitis commoda poni i 
rms anteoculos, contra fcruitutis mommoda^^Mut^ihtli 
titcm fvrtume^mortis (equ^m omnibwi njecs^itt^mycmn 
tum udeat peoxnia m rchmmortAlium uit£ humn^ hre 
uitAtcmoatc^ id^nus mnumera dcfcrihimus^ 
Ji^Sf^ ^^orrolonc^mrnor^ri^l^ 
ryyi ^ mtxo di^onis .Qualk lU^erculis GaUidy^ Lamiart 

dcfcrtpt{6. ^,^^/;lJ[^ER SECVNDVS. tf9 
defcriptio . Vcl m firvs^quo imfcffm recreetur mditx^r^^ 
Quemudmodum m ^org* ftre fhdt Vf rg. In mdio ^fi 
qimdo digredi libebit^o^lcrimeo redvmdm^VMde di 
grefjiii fiSymfi pars cmfi^e im abfblut^ digrcfioms an 
fm pr^ebebit.Velutipo^^ mj^umy qnoadfccua 
turam ar^memti^^ reddatur aUcrior.Aut 

pofi probatonem^fiue ommno pofi locos mamocmores^ 
quo ticdiufubtdit^tis difcutiatta-. Aut nifi res ipfalocos 
huiufmodifuAptcl^ontcoffvrat^ qui mit^niad diutius 
mmorandm . f£ Septmt^ ra Uo^ 

U; Scptim locuplctAndiratio fumiturab Epithctii^ 
Diomfdes cpithctGnfkdt j^cdem Antonom^fidc ^fimtc^^ 
hunc in modm . EpMetoneft pr£jwf[tidi^S^^ 
prionjomini autornc»ndi^ aut dcftruendiyaut mdim^s 
di c;:{uj^ii,Oxmridiutdm CamiUa. DeJlruendiyUtfcelc:> 
ru/mqimuentor Vlyjics Andic^ndi:,utLariffeu4 Achil^ 
les. SunuMurepithetA ab mm ^ utVlato philofophom 
- n»p fapientij^tmus* Aj!Qrj^ejhcrfitcsgr<€oorum o^ 
mmum dcformif^inius . Ahmsxxtcrnis-iiteqttcid fim^ 
\ plidtcr^nimirwm ab omnibm partiius bcnonm^^u^e 
fidfcuntur i fortunA* A ^mrcyUt Niao^nAs ffnerofif^i^ 
. mis, Ab opibus, Crxfii^s rcgumopulcnti^imus. Afor^ 
Nircus fornwfipimus . Auiribu^. Milo athleta 
fortiffinms.Apatriu.Vlyffes Ithao^nfis.Aba^luMon 
flroru domitor UcrculesAb cucntu, Bis c^pf. Phry^s, 
,lnfmnu,ab ommbu^ fcrtuniC comodis, autmcomodis. 

Nc^ rcz Itfa DE COPIA RERVM 

Nf $ rf|t rt <<;i fc^f c cpitheta fint (tdiectiud, nomU m ne^ 
modo quoainq^ pdSlo proprietAs ({u^dm uttribumr , 
rm perfonis t^intmyUermetium rebus. Vt praeo^ps m 
uentA^praeoeps cr^mens confultor amor^efa mAlorm 
uolupt!^Si morofa uc diffidli^ fcneStA, uitioru expultrix 
philofbphia:,hum4,n<e uit^e j^eculm comocdia^ uit<e w« 
gjlra bijhria . in poemitislio^btt mituralibus epithetit 
utiyUt Candida nix, liquidifontes^fri^danoXyUolubilii 
mnis^ureus foLln oratbneprofa nonoportcbit adhic 
Iferiynifi emphafim qud,ndamhabeanty& ad rem pro» 
pofitaptineani^ Vtnonimpetrablsmj^atAm mi^uaab 
Ariflideiuflifiim. Et cora Catone fcueriffimo morti cen 
* forey<iudcs a^e floraliaf id potij?imu fiet m dtAttoibui 
€xemploru^autfcntetiarm*Arifhrchu4eruditifitmus, 
C2r idem dib^ntif^imus . tLO(5?zi«<i ratio, 

^ i^ f-c^^^t^O^kiiudidtlatAndiraiiofumituradrm 

griedTn^ts^o-itquocsint. EiepartimfuntrermyUt 
mfia^ locusyocmftoyinflrumentmytcmpus^modus, atq; 
id ffnus alt^e. Vartm perfomrmy ut Natio,patria,fet 
Xiis^ietASyeducAtiOyO^dtfdplinAjjabituscorporiSpfortu^ 

(f^tnoi^x/ confilim^nomcnXoududtautemad tmltAdrcunfhntt 
arm aptus ac tcmpefHudis ufus.VrMm ^d amplifictLndti 
at^ extcnuandmje quo moxpauds diibtriptmus . 
^ r^emdeadeuidentiamidequdfpauloantedixtmus.Vrieiti 
j terca4dmfirmAtwnem&probabtUt^tcm\fadtenin$ LIBER SECVtJDVS* l€i 
iit tofel oratio denfts ac crdris ar^mmis mdiq; dijjvr 
Ufiter ccmmnit^. QUietAmtfindn expUces , qud^jiq; 
m adem educds^timen pugtunt per fefe mfam^ no me 
diocritsr adiuMant . Yt quemdmodujicet aliud a^mi 
Umen agnofcere lioeat^ palejlric<e aut imficse peritm^ 
iti uhuis ex huiufnwdidrmfhntijscommode fuo loco 
admixtis.rhetore mteUi^e poffis . Qwod quotiia p oem 
crationemjuf m ejl^ exemplo breui ofkndi nd potefiX 
C ^on4. dtlatandt rato^ A 
NonA dtlatAndt ratio confkt ampUfiatiom.Eius cont 
plures fvrm^e refiruntur d ¥abio. Noseas hreuiterattin 
ffmus.quie ad pr<efens pertineant mfHtutm • Vrimd ant 
pUjimdi ratio confht mcremento.Quoties gradibm ali 
quot peruenitur^ ncnnwdo ad fmmuyfedmerim quod* 
ammodo fupra fmmm*Hutus exemplm eji apud M# 
TuUim m qumt^ m Verrem aHione. lEadnm eji umo^re 
duem Kom^nmyfalus uerberareyparriddim neare^ 
Qg/d dtcnm m cruoem toUeref Verho fatis digno itm nez, 
f^riares appeUarinuUo modo potejl. Ad hoc ^nus per 
tinet er iUud^ cm congejlisordtne quoda drmfhntijs 
m cotextU:, O' curfu fcmper aliqutd prtore nuiwi mfequi 
tur^ Huius exemplm efimfemda Cto^ronisPhiUppim 
a de uomitu Antonij. rem non uifu modofocdamjed 
ctiam auditu^Simter coenm m tuis mnuxnibus tUis pocuz 
liSyhoc tibi acddifpt,quis won turpe duccretf In cocui ue^ 
to popuU Kom^nine^dm pubUcm ^rens. Ma^fkr 

M cquitum 1« DE RERVM COPIA 
cquitm^cui ruihre tirjpe effety is fruftis efailentiSyUiM 
mm redolentibuSygremum fum crtotm tribuml m 
pleuit. Hic finguU uoo^s mcrementm habent . Etenim 
per fe defvrme fiierat , uel non m coctu uomere , m coctu 
etii ncn popuU^etiS, non Romam, uelfi nuUu ne^du gea . 
reretyuel fi non pubUcu^uel fi non nMg/Jrr equitH ,ll£c 
fi quis diuidat ac drcitfingulos gradus imnwretury aujgi 
hit quide orationis copiayt^men minm effiaidter ampUfi» 
cnbit^Uuic contraria eft coparatio» n5 ut mremento ad 
fupiora tenditurym c.oparatio a mincribus mcrementm 
petii* Fttautcompiratio uel fidione uel exempU coH^fc 
one.ltiHion£ qua UTroho-iv uocatyUtmprinMparteex 
cmpUy c[$ modo reuilmus ex Cioeronie . Eiufde efl iUud 

. i/n CatiUn^m^ Serut mjbcrcle mei fi nu ifto paSio metucm 
rentyUttemetuiit oes ftll, domu meareUnquedaputi^rc. 
CoUatione exempUyquoties propofitio uelut fimiU exem 
plo effidmuSyUt id qi exag^ramws , dut proximm iff/, 
4Ut par^aut nuius etim uideutiir* Velut Ciceropro Clu \ 
cntio cm expofuiffct Milefiam qud,ndam a fcmdis h£m 
redibusproabortii pecuniamaccepiffcQuanw efl 'mp^ 
Opwmcws m eadem miuridjmore fuppUdo dignm*Sit 
quidem iUi cm fuo coripori um attuUfJet^fe ipfam cru^ 

^ dautt.Hic^idemtUudeffedtperaUenicorpiscrud 

^j^ partibuscomparantiir^ficuthocloco^AnuerouirampUf 
^ fmmSdptOfTiberimGr^cchiimedwcritcrkhefkCh^ 

tfm LIBER SECVNDVS- 1^5 
ttm Ktmpub.priudm mttrfidt f CatihMm orhcmtcr 
r£cade,4t^ 'mo^ndio udfhre cupienttm ^ nosoonfule^ 
pfhremusfBic cr OtilinA Graccho^O' IhtmKeip.or^ 
bi terrarii cr mediocris labefidntio c<edi er IncendijSy 
V udfhtionijO' priuatm confulibwi oomparam*Qu^ 
fi gi- dilatxre uelit^plencs per fingula loccs habcat* Am 
flifiamui tr ratiodn4^tione^cu/m aliud crefit:, CT" aliud ^ 
aufftur, hocmado* Tu iftisfiudbm > iftis lateribu$Jft% MJi^ 7^ 
gladiatoria totiui corpisfrmitAtetAntuuinimHippi^n^ Q- 
ptijs exhauferas , ut tibi neocffe effet m populi ^omdni^^'^ 
conj^eih uomere poftridie*CoUigtiir enim qudntu uini tf^hi ^ 
hiberit Antoniui , q^iUa totius corj^is gladiatoria firnu» .^4^^ 
tasnonquiueritfirre:, C^concoquere^Adhancfvrmm 
refirendu ejl , quotes res atrodffimds qudfq; m fumma 
tpfi extuUmus muidioycleu^^mus confulto ^ quogrmora 
uideantur^qu<e fecutura funt . Qnod ffn:r eft lUud Cicc^ 
tonis*Lcuia funt h<ec m hoc reoMetwm utr^ru N4iur«- 
chusnobHfftm<e duit^tis predo redenut, Runmwm e/f ♦ 
A trodfjimum quidda expeiktur neceffe eft.aa h£c qu£'^ - 
funt atrodayCcmparatAj^umdnd^atq; ufMt^ uideantur. ^^*- ^ 
^ Amplificsimws et con^ne uerboru.ac fententiaru ide 
figniftca^jrat^mm^eftfgir^e (rvvcc6^oi(riJL(^ 
de (fia ^rm didu eft . Ytikr hac M . Tuttm m aShone 
$ Li^rio , Quid enim tuus iUe Tubero diftriilm m ade 
Pharfalic^ gUdiws a^bat f Cuim latm iUe mucro petcn 
hat,(^fenfuier^t armoru tuoruf^tudmesfoa/^U,m^nws^ 

M )/ ardor 1^4 RERVM COPlA 

ardor dnimfQuid cupieh^t^fquid opt^bds f Hic uelut di 
aruo creutt oratio • Idem jit mterm ommbus dtm atqut 
dtiiis mjurffntibiis.Vt m ooc exemploi Adcrat mmtor 
^.n^ fsirccnsicxrmfcx pr^etonsymcr^^tcrrorq^foaorm,^ 
d«t«w Kom^mrm liShr Sextiws^i^i^^c^mui etia 
fc<^cc^ qudficorrectionequddayUt Oceroinl^errem^honenimt 
^rem.fed rdptoremy non ddultcrurdyfed expugiu^torc 
pudtdtue^non facrilcgmfedhojkm facrorm reli^om 
numq^^non ficurim^ fed crudelifftmm airnijicem duiii 
fodormq; m uejirum iudidm adduxmui . J[ Totidem 
aut funt minuedimdiyquot funt ampUjicindi. Pertinet 
ad orationis oopiam, u-iUi u/ul^es ampli^andi modi, 
cm uel aduerbijs , uctncmimbws uel alijs partibm ap^ 
pojitis amplijicsimus , uel m laudem^uel m uituperim. 
Maiorem m modu me Ciccro deleSht 4 Dtd ncn potcfi g 
bbt fiueatfoxr . Verbis confequi nequeam qua me delem 
ikt Gcrro. Vmmi de his auffndirationibusfupertm di 
ximui.^ Notus er ufitAtu^ e[t er iUe modus amplifim 
'^Ltidiycm j^edem au^mus ^nert coUat^m . Vt cm oes 
^ i dtfdplins Itberales plurimum homini oondliant uel ori 
tumentiyUel oomnwdi, tm in primisehqucntia . QuaU 
qudm hanc quoc^ rationemfuperius attigmus. 
^Dedm^dilatAndiratio. 
Dedmd dttdt^ndi ratioindefumituryUt qua miximu 
fd^HD propofitionmnumermfeperiamus.Bftautpropofitio 
^ . rfcf mrioi j m probandi^e adbtbentur ar^ment^ • Porra 
fc^: ^ 7h ^ ' r ^*- qucnuidm0 LIBER SECVNDVS* ^^'^.^,,. 
qu^mdmodu meniendafitpropofito^fabimne^t ^tj^^ 
coprehendi poffe , c<£tcru m^m atq^ ufu confht ea ^« '^fjTT^* 
{ultasMo^mdefitiUtcm plures eadedidicerinty §:ne 
ribusargumctoru fimiUbus utLntur^alim t^mn alio plu 
Tuquibuiut^tur meniat • Sunmntur autpropofihones 
partm ex hisqu£ funt ml^rid^partim ex hisquce funt 
propria mf£* Exemplu fit hoc^qcl plamt Qt^inhliandT^^^^ 
0f Thehas euerttffet Alexander^memt tAbulas^c\uibu% 
mtu tAlentSi mutuo Thejjalis dediffeThebanos contmba 
tur,Bas tAbulas^q^^ effet ufus comilitio Theffdoruy dond, 
uit his ultro^Pojka refHtuti d c^fjandro repofcunt Theba 
mTheffalos.Kes apud Ampbi^iyonas a^tur. Centu t^^ 
lentA O-credidifJe eoscofhtyG^ non redpiffe^Lis ois ex 
€o^c[i eas Alexander Theffalis don^ffe didtur^ pendet. 
Confht er lUud^nonejfe ijs ab Alexandro data pecunia 
ThebamruAnhoci^turargimnto huiufmodi propofi 
iion^s ac partcs , ceu colmn<e reperiend<efunt. Prirmt 
pars erit.Alexandru nihil cgffe dom.ndo.Seojindajnon 
potuiffe dondre.Tertia^ncn domffe. Ac prim<e quidem 
partis^prinKX erit propofitio ,p Thebanisjure repeti li^ 
are uifit ablatu . Pro Theffalis h<ec crit tabulas non 
fimplidtcr ui qudibetyfed bello fublatdi efje. lui mt bel 
li plurimu udlet m rebus hununis^Uoc regndihoc popu 
losyhoc fines gentu atq; urbiu oontineri • Uuic rurfwm 
alia tPpofttione opponunt Thebani . Non oia m uiibris 
potcfhxte uenire mre belli ,fed'mhis qu<e in ludidm dct 

M iij dui 16^ DE RERVM COPIA 

dud poffuntymhil mUre m beUi,mc armis ereptAynifi 
drmis poffe retxneriMc^ uhi lUd luledtUyfton efje iudicc 
Vbi iudex fitymhil lUd mlere. Atcj^ ed ^de e mffe dr^ 
eunfhntijs fumitur > qbus ofkndi poufi qd h^c auffd di» 
fkt l C(etxris ♦ Ad huiuimtcofirm^tionefumituril locis 
excmpluftmileAdeoaptiuoSyfimpdtriSfudredierirU^ 
iiberos effe , qd beUo pdrti^no mfi eddc uifBffideantur. 
Tertia ^ThebdnU $pofitio duxtur.o' ipf^cx mfie $ 
prijs. IneoiudtdopoUffimu effef^eShindd ifgtt/tote. wi 
quo Amp^idyottes iudicentMidenim dpud ocnttmros 
alid dpud iudicc priu^tu^m eifde ^^^u^f^^ effe ratio 
mm^At(]^ hdecquoc^ ehudlent, ut dpparedthdc aufdm 
dilhre d cteteris , m qbus tus beUi udiere debedt* Porro 
[emdde pdrtis $ Thebdtih .ppofitiofiiertt « No/i pot^it 
don^ri i utibre iui, .pptcred qcl id demu ui^ri^ fit 
tenedt^im cu fttmcorpordle^dpprahendi mdnu nan pof* 
fe. Rurfmdd huius probationc ddhibetur argumentH i 
diffimili*Alideffeconditioneh<eredis, dUaut£hris*Ad 
iUwm ius,dd hunc rem trdnftrc.lam ex auffe gpprijs al 
terafumetur,Vpofitio,fupiortuelutifubferuiens,Nempe 
h£c,ut donemus ius altas dd uiShre trafire, o^rte ius pu 
ilid crediti dd uiihre trafire nuUo mdo potutt-ProptCn 
irea ft gd populus credidit,td oibus debeamr • Et quadm 
miisfuper^erttM fit tctm fmm<ecreditor^At Theba 
ndihnoesmAlexdndrimanufiiiffe,(^4q^ h<ec qdcno 
cfft i^bamihuhTertite partis mds^ris propofttio erit 

huiufmodi* LIBER SECVNDVS. 1*7 
huiufmodi. Non dormit Alcxander cu/m t^ihulds doru» 
rct^neq; cnim mtifhulk cffcm ♦ Bdc^ propcfibo multis 
drgumentisdefindt pottfi* A^fmlhNcq; cuim quifquis 
h<ercdit:it(s habct txbuU^ytdc hdcrcdttiktis habct ius • 
fi fortt crcditor tAbtilaiS amlfcrit , non continuo liberatur 
debmr*Alt^ra fPpofttioconicckralis cfl.Alcxandrwm 
nonhoc ammdon^fjc Thcffalis tkbulas , ut hcnorarct^^ 
fcdut dedperct*Ea^u4>rijs conieibiriscrttprobanda. 
Tcrtia iam non proprtc ad hmc gradum atttnet,fcd cfi 
ucluti nou^ cotroucrfijc imtiuSumiutr autc .pprijsmA 
t^riiCXfiq; huiufhwdi.Vtoia donemusThcf]alis*lus bel 
It u^lcrc m iudtcijsy er apud hos tudtccs , publica 
creditv^atq; tte dc c^eteris.Tamen ft qdamifcrcThcbaM 
fii ab Alexandro uiBi , id i. Caffandro rcfHtu tt rca:ptni 
oportet^m^xic cn td uelit Caffandcr . Itefi qs fmdeatM . 
tuUio^ne codittoneab Antonio oblata acripiat. Nempe 
ut utudt cxuflis PhiltppiciS:,his firme (Ppofttionibus po» 
tcrit uti.Non efjc cutqua egrcgo uiro tixnti cmenda uttam 
ut mmortAle fkma amlttAt*lluicffneralifubfcrutet par 
ttculariSyC drmfhntijs fwmptA^priefcrtm Ctaroni , q 
M laboribus clariffimti fcmpcrq; utCcuru nomen ftbi pe 
pcrcrtt ac mortc cffc cotcmneda tot prxclaris uolumini 
hmeditisfimdiffime dcntonftrarit . NLaxime cum tam 
fcninon multum dcuifupcT^ffc uideatur. Kurfwm altera 
fumeturddrcwnfhntijs . Nihil mfoeltdu/S efjc quim de* 
hereuiti Antomo^Tcrtiacoiciluraliscrit^ cdUtdehoc 

M iiij 4iffre DE RERVM COPIA 
a^eAntx>mm,ut cxujtis prius VhilippiciSp m qhus hts 
tcUigit fuumjimafempitcrna^ v Cicerommmrti 
Umgloridejfc fita.Deinde ereptx uit^ quo^ totu extmn^ 
Cio^roneAte fi mmtrmomudilJwidens^ his licem 
lit uti,Primfuerit,fi pietAtej^eiks, mtrimomim ejl 
impedimento properantibus ad CHRISTVM. Se« 
cundayfimt<eiucunditAte, innumerds curasfecum addu* 
dt^cr foclixmiu^m . Atq^ hicprotmus aperit fe lat 
tifjimus ampwi deoomparatione commodorm ccelib<u 
tuSyC^incommodormmtrimonij.TertiafiUbertAtcm 
quam tmlti er uit<e anteponunt , hanc inprmi^ ddimit 
coniugij uinculm . Deinde ad particuUres uenies , qu<e 
pofjunt ejfcinnamerabiles.Ytnon hnec duocnda eji^non, 
hoc tempore.Aut tibinoneji ducenda uxor^pauperiyfe 
niypxidiofoyUdiletudmrio.Ci Crejdt aiit numcrm propo 
fittonmetiamhocpaSh^ quoties djiStionemdpimus. 
Quemdnwdm pro Mdone Cicero . Fin^tei Milone ^ 
mfidiasocdfm ClodimytAmen qui duem t^m pefiilente 
pro falute Keipuh^periculo anpitk fut fujhilerit e medioy 
fummPs etiOr homnribu^ dignus uideatur.Deinde ad feru 
am aoxdityfed mncccidit* Ctejatul^ties pr<eparan 
di anufja duriore aliqua propofittone extra rem pofita 
pr<emlttimuS:, quo moUtor uideatur ed ^ quamcon^mur 
euinccre • V elutift quis tn confulM tione perfuddere cupt 
ensjneKomnu/spdttjex VenetosbeUoadoridturJuxta 
^uerhtUyquo didfyrAmquu effe petcndu^^ut <equufir<iSy 
IF^^ Sicrem LIBER SECVNDVS* i<f> 

Sic rem priws Uhcfidct. Sunt authores tteqwitiuS. con* 
lgmriendh<iuiputcntmperim^uc prophdtum ditonem 
neqiaqwimconuenire > we^ dignitAti Smmi Vontxjiis^ 
neq^ traquiUit^tiecclefi<eyneq; chriflicin<epicm:>cui uni 
rcbui omnibui neglciiisMe dcbct confulere * Atq; h<ec 
propofitio^uelutobitcr exabunddnti plurimis argumen 
tis proburi poterit^Demde ad altcram dcfcendetM huc 
modm*U£c qutdem atq; huiufmcdi multA.alimjdrtAp 
fe dioerctyUcrm donemas conucnire, t^men lon^ aliem 
num cfl d clcmentut C H R I S T I uicem^enixsyqui di* 
xit. Difdte i me^quia mitisfmy cr huniilisccrdcyhuiuf 
modt prmdpatm arnus^tunmltii^ c^ede fan^ine rcpe^ 
tcre.Pofiddixrtiamueniet,utmaximefiis fit, tkmenpa^ 
rm efltutum.propterca quod anceps eucnitii beUuVn* 
de pcriculum fity nedm temporarijs ac fluxis reh(4 ecs 
clcfiiC fhtm reftitucre conAtur, penitus fuhuert^t , atc^ 
td quoq; compluribmexempUsac fimilibm confirm^ri 
potejl . Deindc digrcdictur ad terUam hoc pa6h, ut decct 
atyUt lioeatyUt umaSytAmem t^nt^ nuxlorm coUuuies eti 
ambcUum iufHj?imumconfcqmtur,utnontAntiuel pros 
phano prmdpi mcdochriflianojcbeat cffe tcrras aut ur 
bes aliquot ftrro rcpctercNcdm ci,quifanBifimi titu 
lum prtefc firt*?o(Jct adijd ^ h^c propofitio e drcun^ 
fhntijs perfon£.Vt alim potiflccm dcceat.lulim t^me 
non decct. St is fit lulimy cuius mite In^nim, er ftngnla^ 
ris uit(e fanBxmoYua , i hcUo utdcatur abhorrcrc. Qn^ 

M V pofka^ tyo DE COPIA RERVM 

pofkuquam argumerUis probarit,tum ad id dc quo prot 
prie confultAtur, defcedet hacratione ^ ut nihil horuncs 
(dettrreat , qu^e commemorautmus , tAmen m prafentia 
hellwm cum Venetis fufdpere parm effe confultum uide 
tur.Etkiecci drmjbxntijs fumitur- Atc^ hancpropofim 
tonem rurfwm dtuidet.?rimu quod finepmmo ret Cljri 
fHancc difcrimine beUum id m^uerinon po^it . Demde 
quod Sedes Kom^mi^^upud quam piefniliSyfemper fwm 
m fuermtt pr<emia,parm memniffe uidebitur offido* 
rm, qudtfdepenumeroea ffns fmmo cumuit<e difcri% 
mnem Chrif&anAm cotulerit reli^onem.VofiremoyqJt 
ne csLuffa quidem idonea efl^cur etim aduer^m nihd ^ 
mntoSyarmA mcuere oporteat^^Nifi quts hM no propo^ 
fitiones/ed roHones effe m^lit.ltemfijqmj^dere fium 
deatre^cuipiam , ne beUufifdpiatcumChrifHamf^im 
GaUoram re^yhuiufmodi propofinonibwi munire uiam 
dd au^m poterit.Vrimu beUo oonfii(Uriy non cffe homi 
nis ad beneuoletiam mM^ fed brutorm animdntiu^qui^ 
hus nAfura armi qu<edladdidifje uidetur* Uuu fubfert» 
uiet altera propofito.lmmo necommu animdntimyfed 
^rarm duntAxat. Kurfmhuic tcrtiafubferuiet* Atq; 
adeo ne ftr<e qutde hoc pa^ mter fedimiaint^quo mor 
tAles.l^eq; enim ttgrtdi cum tigride beUm efi^ nec^ leo 
ni cu leone.At homo no m almdanimdl ^que fceuit atq; 
m hominem. Tm fir<enonccrtAftt nifiaut tuendifatus 
auj^a^aut fim m rabiem ad^ . Eomine manis ambitiOy LIBER SECVNDVS- 171 
M tituU nefdo qui kues cr djftSUtiy ad tAm fanguituilem 
heUd mdmit .Huic im fuccedet tcrtutyqwifinoumgru^ 7 
. dus.vthominufitbeUare^certsbarhdrQru^^acfirisnon ^/^ 
ddmodm diffimihmjijon eoru qm le(ghm umnt*Ad^ 
dequartixm^ Vthoruetiamfit,haudqu4,quatAm^nChrt 
fHanorm*Qii^ndo<iuidem ChrifxanA rr //go tuhil ali^ 
ude(i qum pax, Liccbit adijccre quit^m.Vt deocatyno 
expcdire tumheUum fufdpere , qucd ommbm penfMz 
tis y mulco plui m^lorum efiyqu<e heUi cmfia fufdpiwnt 
tur^qum bonorUyqu£uiBx)r etiam cx^nfequdtur. Id lam 
contcntioneerit cxplimdm . SextAquoq^rcperictur. 
Vtexpediatynon tkmen effe tttfum,cr andpitcm effe^el 
li cxttm.Neq; cnim femper umo^e.quorm nuUorejh 
mj?ayaut qui fuperant apparatUytpfa^ etia oopias m fuu 
duo^mncnnunquaarmixucrtcreMc^ haquidem propo 
fi tiones ffnerales funt. Tm ad particulares uenire lio^n 
hit,qu(efumcntura drcunjhntijs. Vtomnidmitt^muSy 
tbi non eji bcUig^andu,A tq^ h<ec in imlt^s diuidi pot. 
Vf / qa puer eSyCt bcUt mperit^^^uel qa ncuusrex.Atq; 
item de c<eteris, Nam exempla rationu diitii.xat ofkndo. 
Kurfm, non cum hoc rf ge beUandmytAm potentCy t^m 
de patre tuo henemerito , tot umculis uhi adjlridv, ta m 
ttipfm etia offidofo, Autno hoc ttulo.non hoc tepore, 
no his prcefidijs . Ademd^rmdu.J^^ fudifurui alicut, 
ne Iris gr^ds det opera,primi7 hanc ictrhit.vpofttione 
Autno nMgncpe ad ChrtfhanafccUdkite uUm Ir^s ptim 

ncre^ 17? DE COPIA RERVM' 

nere^dut ehci offiosre eds ^Vhi .pbabile ejjvccrit argumn 
ts.Tm ad remueniet hoc pach.Vt detmsejfe auffanit 
(ur Wris cjetcris operam demus^certe i grads ab fUtten 
dmpUel quod t^intm kabeuitt ne^tijy ut hps per difcen 
dis uit% mrtxliu alioquifUgix ac breuis ^ imhedUa no 
fuffidat. Vel fnetAs mxime fufjiaat ^ non tAntm adfi» 
rutfruiluS:, utoper^pretim fit ea^etiammediocribu^ 
laboribm parare.VoJlremo gr<ed(e fubuerfte p- oppref 
f<e ft^rturumwmitArifkto quodameosquoq^qui Utxris 
huiufmodi fefe dediderint.Aut fi alijs difo^nd cefunt^iUi 
(erte rio effe difkndas • Qg<e iam e drcuft<xntijs funutur^ 
mujhwdi plures funupoffuiUAnhuiufmJip^rojpofitio^ 
fUhuiJUudohlkruMmarbitror^^^^ 
itAd^onatuTMtAprwrjeMpminu^ 
dibus commode liceat defcendne.CX^a qutdem in re mit 
Tusejl Ludanus^ut i/n TyranniddUpquem ncs latinu fid 
mus^Si tAntm comtrn effemfkdnus tAm egre^m^ cum 
t^nto apitis difcrmnejam pramio dignus eramj^em 
de hmc digreffm. Atqui non tent^iuifolm > uerwm fliu 
rep^lfiscufhdijsomdiynumprentiumfira^ Bincrur 
fm difcedens* Atpatremquoq^fufhili^datAnwrtisoca 
afione * Itcm m Abdmto ^ quem ipfm quoque labnm 
fidmus* Non licetabdic^re^^quefemel abdiatum denua 
in fkmiliam receperis* TmfimAxime liceat.ob ifhm ta 
men aujiam non Itcet.PojlremoficsLuf^anuxinu fit ido 
nea^ t^nun ea efl m^gnititdofuperioris beneficijo ut eius LIBER SECVNDVS. I?! 

¥ejpeih negligenda fint deliSh patri. C CXd'fi tur 
ba propofitionii ncs ojfendet^^trihui aut qwituor umer^ 
fmm^m comple^mur^ ac demde m traShndo unS 
({U4tn<^ ,fi uidehmr^ m aliM propofitiones di^eimU 
Sumrtm iUas nonnunqua m diutfione propommasy noti 
nunquam m tpfa traShtione^ah alia ad aliam^^uelutigra 
dihus quihufdam defcendimUs • Aut fi nmra pdrm m 
ter fe coh^erchuni ipfi comodis tranfitiomhusm hoc repd 
ftjT dptc connedemus^ N^n^d^ n ti (So p ta M primsJU 
iud erit fj^cSUndmM cm reperiat propojitonesy <^<c 
^uicquidddoiujiamptineaty ahfolute comple^ntur*, 
Bemde utredc diuidantur . Poflremo ut ordine quant 
mxime dd a« ^am idoneo dij^onatur * Stquidem eo pan 
Bo fiet:, ut neq^ copia rerm wnjiifa fit oratiO:, dm fem^ 
per hahet auditor osrtumaliqutd,& m quod kt^ndat da 
nimum , er quod meminiffe pofjit , C2r quod expedet^ 
Tm is qut dtdt^nufqudm hcereatydm m promptu eji^ 
qtio fefc rcdptat m uiam • C Scd propofitionum met 
bonem negityUt dtxi.Fahius artc tradi poffe^cum ea tAmc 
iumprior fit,tum diffxdlior.Veru adiuudhti prmdpto, 
quod uhic^ udet plurtmUymiturac^'m^YUm^Bmde 
iuris prudentia , prcefertim m ^nereiudiialU Vhilofo^ 
phice moralis, hifbri^^ Cr plurimoru authorm cogni^ 
tto^mffnere fwiforto ac demonflratiuo.PoJlremo rcrwm 
plurinuxrum ujfus^excrdt^tio cr imit^itio. Nam ex finti* 
hhmfidle ftmiUa aut etidm diucrfa coUigutur* QUaHq 174 COPIA RERVM 

ex ipfd rei ndtura ml^res fPpofitiones repcriri pcttn 
Yuwt proprie exdrmfhntijsrei diUffmrexpenfis > 
Vorro ^nus fudforimproprtoshabet locos^mdepro 
pofitionespctereliceat:, KefiumMudabileMl^.tutum, 
fidle^mce[farimyimndmj:>enwnllrc(tmtm itcm fuos 
habety nempe honorm ordines, er qutehis deprehem 
duntur . 

C.yndednt4rdti0. 
VndcdnuloaipletAndi ratiofumitur cxaocumulatio 
ne copiofa probationumy^ ar^ntentorumyquas gr£d 
TT/sa? appeUant,Nam ad eiufdem propofitionis cofir ' 
mtionem u^ri<e rationes adhibentur ^ ^ rahones aVjs 
dr^imentis confirmdnturJProbationes aute partim funt 
fcurip(voi, e/t ^fr/i/iait/fi': Partim cK.r-ix^oi id efi 
ab artefemotiJPofkrioris ^neris ar^mntA duciitur po 
b^imulpr<eiudictjSyi rumribusj tormetisj t&bulis^ 
i lureiurandoj teftibm* Vriorts ^rts fumwnturprim 
mtiabhisfignisy qutefimttmi funt o:Ttp(^o/5* Hora^n 
dtafuntneceffaria^qucenriKixii^iQc, uocsintur^ Alia non 
neosffartdy qUfea-HfjLea dicunuir. Demde abargumen* 
tisyn^m^(eej,ft^sdiflln^tt VabtuSy Quorualiudefi 
ifedd)ilelaltud uelutipropenftus^^aliudnQ repugn^.nir. 
E4 pl<eri0tqu€ ducuntiir idrcunfhntijs qua quidem 
duplio^s funt\ Verf>n^ac rei * Perfon^ firme funt hut 
lufmodiyGenuSy ndtiOy patria,f€XuSy<etAs,eduaitiO:, hdm 
htuscorporis^fortiinA^codililp, mm n^\tura,fiudta,a^9 

(ta^tia LIBER SECVNDVS^ nf 

R€i funt h£c.Cauj?a^locuSytempu4^ociafiOy ante(tdenti4 
r€m,adiu£U^mfcquctu^fkailtAs^ 'mftrumfniu mcdus^ 
^Loicomrmncs, 
Sun^ itcm lod ^nmhm mfarm cmmbus comwus 
^am ftperioreSyCtiafi traSbintur vaUhiM^^ ^d lu^ 
didales mtroucrfm^O' vn his quidem,micckraks, 
funt accovnodatiores *Ducun^r auttm^neralmr argu» 
mnt^,.k fimtione^feu finjeEtymolo^a^qUde fimtcnis ceu 
l^edcs qujcdam eft. Ah his qu£ ad mturam dcfinitionis 
pertin£nt.Genere,f^ede,proprio^dij]vrentibui, partim 
tioney dtuifione, Cuius udricc fum fbrm£, Ab cxordio^ 
fmm^ cr mremento. Ah mducHone fmUm , diffim 
miUm^ Acontrarijs^ repugn^ntihus, confequenti* 
htis. A rclatiuis. Aaiufiis. Aheuentis.A comparatio^ 
ne^quiie trifhriam fumitur*A nuiorc*Aminore.A pari 
A lu^tis . Etabeaqua rurfmpluribuslociseft com^ 
fmmS:,ft8ione. A m^£ proprijs. Plurimm autcm udt 
letad probationem, atqueadeoadcopiam^exemploa 
rmuiSyqu£ gr<ed Trccfao^t/r/Lta^ uoant*Eaadht 
hetur aut ut fimiUa^aut diffmUa,aut cotraria . Rurfm 
aut ut maiora^aut ut mnora^aut uti paria^ DiffmUtu^ 
do o^mnequdms cofhtgenfre^^modoytpejoco c<etcrifc^ 
ferme drcuft^ntijsyquasfupra rccefuimus^Bocautff^ 
nuscomplc(Htur O' f^buliy apologtm , prouerbia, 
iudida^pi^raboUpfeu cQlkfs>n/emM^^njem c^an^loQa. 

?r(£tcre4 t76 DE COPIA RERVM 
?r£ttreu fi qmfuf^ alia his fimilU. Atque horm quu 
dem pUru^folentadhiberinonfolmadfidemfiidenm 
dam:> uermetiam^ad oruAndam fem^ ad lUuflrandam, 
ad au^ndamM locuplemdam.Er^ fi quii ex lodsdi 
ilis mAgnm WmfupeUeHiliscoUiffre uolet,quantumh 
bet copiofam orationem potcrit efjxccre^Heq; t^men erit 
manisuerhorm con^ies^ o^u^rietAsexcludetfatiem 
t^tem* Sed quemadmdm fintyUel muemenda^uel adhi 
hendUy idnon efl huim mfHtuti perfequi* Verm fi qui/i 
defyderabit^ex Ari^^leyHermoffney Qtti^ft/w»o pr« 
fett lio^bit.CXui diligcnti^ime hifot de rebus oonfcripfere 
Hos ea qu£ pertment ad copiam perfequemuri fed pau 
ds^ne librm.non comment^rtm fcrtbere uideatmr* 
C Erg? ad parandam copiam , exempla prims ten 
nentyfiue deliberes^fiueexhorteris.fiue confoleriSyfiuc 
laudesyfiue uituperes^ Etutfmmatim dicsimyfiuefide 
ficeYefhidm^fiue mouere^fiuedele{hre*Horm igtur 
Hi-um qumnuximaym^ximeq; u^riamcomparare^^ m 
promptu habere conuenietjt^ u^rie traSHre oportebit^ 
Variet^s exemplorm ab ipfo^nerenonnunqua pen 
pendmr. Sunt enim cr antefi(h cr antedid^* Et pub 
lios ^ntimconfuetudtnes mexemplis futnuntur ^ C7<t 
difcriminibus authorm^ putik ab hifbrids^ dpoetis^ & 
ex his l Ccmidsirra^dSyEpigramatids^^Uerbtds^BUi 
coliis . A diuerfitntcn^tionum* Quod ^mis funt. Alfa 
Kom^norm^aliaGr^corwmfBtmter Qrxcos^^alia La^ 

ccd^monio^ LIBER SECVNDVS* Iji 
i^diemniormpdk Crctenfimydlia AtheniettfimJct 
uUdAjrorm,Uebr<eorm9 Hif^ancrm, GaUorm, 
Anglorm.Germnorm. Kurfm a tsmporis mrime^ 
Nam alia fM prifai^alia medue antiquit^tiSy alia recen» 
tia^nonnuUa etiam domejHcx . Pnttsrea A qudlthte rerm 
Ham quicdam funt milttAria^quadamduilia . qu^di 
clementerf^^^qu^edaf^rti^r^qu^dafapienterMc^tt 
de cteterisyna td qutde eli'mjinitii,Pofirem e conditionc 
perfom.rm . Alia funt prmipmy tudtcum, parentm^ 
feruorum^pauperujiuttu^mulieru^uir^nu^pucrorti^ 
Ujec i^tur ad unumquenq^ locm plurinMyUdriac^ funt 
ddhtbenda , non folm ex ommi Grceoruw ac LatmrH 
fcripwrm ^nere coUeSh^uermettam ex barharis an» 
mlibus*Demme mtlQ rurnorthus. Moucnt aut potifji^ 
tmm animo^ antu^udMuflrtaynollratiaJomeftiaiJd cfb 
fwi^m qu<eq^ ffntem^ fu/um quceq^ ^nus * Aut lonff mino^ 
ra ut rmlieris^puert^ferutMTbari* 

C. Qliontodo traSUnda ftnt exempU. 
4£ Porronon udriantur modo,uermctiam au^ntur (T 
crefcunt tra^kuione . Cuius rationet aliquot indiabmus* 
Vrtmm augenturcommendatione.Ba pUrwnc^ funiitur 
uel i, retiUel ab authoris laude^uel ^ntis , unde dudtur 
exemplm . Veluti fi quis Laa^d<emcnicm fkHm , aut 
iidmadhtbeatjprdefkripoterit^lE.am^ntemfapieniiay 
rei militAris ac dutlis difdplind. c<eteris lonff antxoeU 
luijjc^cr exemplis pulcherrmis femper ahwndaffe . Si 

N (^uii 173 DE RERVM GOPlA 
quisePlutArcho dt^bitexemplmyprcefitur licebit.etxffit 
mhorc unu dim effe grauifjimm . Qtiippc qui fmmi 
ph^lofbphiccfdctiaycu hijhriooru eloquctia coiunxerit, 
utm conon folu bijh)ri£ jide^^ueruetiaauthormtcy ct it4 
dmfanBiffmJoBifJimiq; philofophi j^eSkirc oportc^ 
ntAtcm fi gr ^MtiUj Kc^li adhojteredcmtisexcmt 
plm ucUt adduccre, pottrit ad huc ,ploqui modu . Intcr 
ta rmH Rom^nit uirtutis 'mjignia dccora nuHn wn^ fid 
nus pulchrm extitit,aHt ctia Uudatim^q, M MtiUj. Uu^ 
tufntidi comindatimoiUs liocbit cffin^c^ uel lon^ores 
ucl breuiorcSyUtmq^ lociispofhilabit* Afjingend(e funt 
^^^, / aut qu<e maxinw fint ad id a^tur appoj]t£ . Ycluix fi 
f ^*^^ exeplo dcfyderabitiir pdes^author d grauitAtCyjidcq; 
comcndetur * Si pim uideri uolcs quod adftrs fum^tur 
i piebM commendatio* A tq; item dc cacteris. 
f£ Semdui modui locupletiindiexempU. 
LocuplctAnUir itc cxcmpU^fijufm aut Utm cxpti 
' /» / uv ; (entur^cm exdg^atiombus atq; ampltjiaitiombi(4 . Nii 
qui brcuititi fhidcbitMtc fatis crit exemplumpccu notU 
uerbofignifiaffe, id quodjidtM.TuUimproMilonje* 
I<fc(^ emi^p^^^ P. mfic% y aut 

T^pmiu^imtme conjulcfemtu^ non nefkrius haberu 
^l^c^ fi foilcratosmtcrfid nefas cffct^Atqui copia afjvSkbityk 
K^T^^ id^od^jlmfit,locupletiusndrrabit* Mutfcdtmca* 
dcm oratione Occro.Pudidtia cu criperct militi tribunm 
mlUAris m cxerdtu CMaf^^propmqms em^ imperd 

f^^fvU^ tork LIBER SECVNDVS* '^^^i^^r^ 
tora ah f mtcrjiilus eft.cui uim afjvrehut^t /tddidit em « ^ c^T^ 
pi^honeTm . ^crrc fmm pro&r^ adulefwn^periculofcg^j^ '^'^^ 
iafpittr perpeti mduit , fcwitc iUefu)itmuiuir fcele^ 
re folutu pericdo liherauit.Qjian^ m hk qu^e ad ofkn^ 
tAttonem parat^ funt^licchit dmtiu^ exemplis locupletinm 
iis'mm9rariypr<jedpue fi resfithuiufm^di^utaUquA 
uoluptatis iUecehraretmataiiditore . Quod^nu$fue^ 
rityji quis perfuddere fludeat ad prudentiam comparan 
dam mltwm conducere peregririAtiones^iTudtArurnrem 
Tuw mfpedionejm Solonislaude aliqwindiu comcratus 
er quaduit^tereliquerit,^ quaoh mjfam^ et c^UdemA 
ria tranfmferityO' quas barharas ndtiones ^ quo apitii 
periculo adierit.v quihm cu fit cogrefJiis^O' quid mim 
randuoonf^exerit.et c\untu tpisahfiierit^ CT qudnto 
tUuflriorfitmlacfapientiorm patriaredierit^fiifm po 
terit endrrare.Cuiufmodiffirm funi exempla de Vyth^t 
^raatq^ ApoUonij pcregrinA.tione^apud diuii Hieroz 
nymti m prefktioe^ qua uniuerf^ fcriptur<e diu tn£ pr^et 
ponunt^Sedhuiufmodi rationis com^diffmme^cmplu/nt 
efl apud M. TuUiwm fhtimmprmdpio fecuniijeinuen 
tionelihri,deZeuzide,quiUelenAmpii^ruuuir^nef /'^ - li 
aliquot eximia fvrm^e popofdt , ut ex fingulis quod tfft ^ * ^ 
optrnim eliffns.ahfolutii fvrm^e fimulacrum ederet ♦ 
CJ^^ c^cmplof.hulofo* 
Atq; eadem dilat:indi contrahendiq; ratto loctm hdt 
tct m^hulofis quoc^ exemplis , Nam a^fi^jius cr con^ 

N ij tracliui t8o DE RERVM COPIA 
trultiu^ cxj^oru potcrunt^fi res uc decor putietur ♦ Veru 
in his qu(e ommno fide arent^mfi looibitmr pr^jhri con 
ucmctj uiris prifcis ucfdpientilfimisjfh non fincaufjd 
fiiilfe confiSb^^neci* temere tot im feculis mgno mort^lit 
um confenfufiiiffe alebrM^tieMe quid^fiHitolucrint;^ 
interpretAbimur*Veluti fi qs pfudidcre uclit , non effe fca 
{hndum idj quo mturcL quis ubhorreut, dio^t hcc uetcm 
res iUos^ac fapientcs fcriptores cr per^exiffe prudent 
irr, er aptifjimofigmento fignifics^ey proditn ^ntwm 
y»^^^ fnhuU^quormx tcmerurij ccwitm infelidter otffmnt. 
L -^"^^ftji qs .ppon^tyhomine audru tim non habere ha^ 
bety^ id qclnon habety pnefitus adhibebit Tantidifkbu* 
lamSi .Vpon^ uirifapientis effe tmnmM ^tnimi motus 
ratione iudido^ coero^at.aUe^^bit, t^i efl apud UomerH 
primo liSha. de AchiUe , lam m^nu admouentc oipulo^ 
cr PaUade i ter^ reuocsmteAtem fi gs cVpondt^uera utr 
tutis laude non parari^ rdfi q ftt tmltis laSUtm cafibus^ 
udrifsq^ exerdtus pertculis^cum humfrnodi quam dixi^ 
mu^ pr<efitioeyVlyf]em adduott Homericu, Quanq, aut 
non ubicj; permde obuta cfl aUe^rtce ratio ^ tixmen lUud 
cxtra cotrouerfiam efl^apud antiqtMis peritos^ in oibm 
ueteru poetiru fignuntis fubeffe aUe^ria uel hifiorica, 
uel theoloQcsLm^uel phyfua^uel morale. Nonnun^unu 
atq; alteru aUe^ride^tm pmxtu . 1« quibufdam haud 
mgni rn^cij efl aUe^i£ fenfwm deprchcdere.Qm 
enim non 'mteUi^^ ? nmdehis qua ad nwres attinent^ LIBER SECVNDVS* l8« 
mgis lihet exempU ponsre ^ larim imri deUpfi fig» 7^^-*^ 
mentu udnwnere ne quis altim effermr ^ g ^ fortefua^f 
Sic nimrurfi fabuU Pb^cixmtis mnet^ne quis mutm dd* l^^f^^ 
nrnllrundm fufdpiutmius ciumprouiribm* Sic Sa s^f^ 
Imoneui m mrt^ird ddtws pr<eceps , docet ncn efje <em«» 
Undwm qct lon^ fuprdfvrtundm ncjirdm hdbedtur . Sic l^i^^fj^ 
MdrfyiH cxcoridtus docct non efje certAndwm cmn P^^^l^^^!^ 
ttoribus . Qnid <^^t^^li^jdjibi ^^P^^^^ ^^^^ ^^^P^^^"*'^*^ 
fhbuUfnifiqi Flacrus mtcrpfetdturynihil tam effe tm "^^T^i 
nitu^q4 non expugnetur pecunid. Nihd tAmmcorruptii, 
qcl non tmneribus uitietur. Quid Uerculis Ubores, mfi o 
fudoribus^dc imidndis dlijs^ fnmam immortAle pdrdrif 
Quid Mid<e uotum^ nifi du^nras CT* mfdtidbiles fuis ipfom m uUf 
Twm opibus pTcefoari f Quid iuiidwm nifi dobhus ii?gf« 
nijcwmpecunLefhidionequdqconuenirefQuidBdcchuioi^'^* 4 ] 
d fiilmine confldgrans , \n Nympharwm dquds w?zV<5«^,^^^^'***^ 
nifi uini drdorem^fobrio elemento rcfirm^ndum effef 
Quodgrteco etid epigrdmm^tctefhtuYnefi.Quidmnu* Citoe 
tt CircesfnbuUpUeneficijs homines uertentis Infirdsfnifi 
cos q nequd»^^ ratu^ne ducuntur^ quod bomi^tis e(l ,ppri 
m^fedtotosfefc dediderunt turpibus afjviiibus ^ idm 
pr<eter hominis uocshulwmynihil hois hdbercyfed dd pf ■ 
mdwm de^nerafje n^turdyput^ Ulidine in urfos^fomncm 
monfirifiapcuffu/sJion efl fmt^j^tustnifi firmwm iUwm er 
vt: 4r ^ confl^ntem Igt DE RERVM COPIA 

confhnte [dpietU habitu^ qui nec frang tsrrorihul , nec 

Q^Lo^us ferml gujhtA, lam non finens abire fodos, 
nifi duloeblandmq;turpiu uoluptAtuuenenm^iquo 
non adniedm difjidlefua^rurc^K^^^ 
^jhrisydifjidlimufciuid SirTnrnainiut, mfi ajjcnttm 
onem^utjreoimhUndilfima^iti pejlilentijJimafQuid 
^ScySa z!^C^aryhdisangujh inttr fefedifcrmnedifhn 
^SyVdfi uirtutis uia an^ijla ejje . Binc atq^ hmc fimtimii 
mjhnl:ibu4uitijS:,putA'mtcr luxmo' fordes fru^litAte^ 
Jntcr p<e fic eji modcranda uita rabo^ut quonia mcditi 
\n oih^ exa£k tcnere diffidlmu eflyco potius ucrgasyuhi 

/J^^^fl^^J[}^]j' • 5iS£3%^"^^"^ /^^* Vlyjjes. Quid 
ftUyradicem Udxo herhd^mcTtfUihus m 

uentu diffidlimiX^nift fapientiaM qud prhnu/s aditm ar» 
dms cjl^acfudoris plewj^^jrudus fuduiffmfQuid item 
TjnmMc-iiurcu/S apud Marone ^nififapientiai/nahdito 
fepofitiypaucis^ dcprehcnfamf Scd ne lon^cs fimu^ 
huius ^neris mtcrpratAbonm qudmamlihet um fuppc 
ditAhit Eujhthiws cHArrator Komeri, Hos quoq; quonm 
dam adulejccntes hifoc de rchuincnnihil att^mus m li^, 
hris quos mfcripfmui hvm^ af jSaf oc;<r.Porro m hoc 
ffnere mcUiora funt ca , qua i poetis m hoc ipfm jiCh 
conjht^Velutquaddinut^tione humAne uit£ Dijs afjin 
gunt.Quodgtniis^cum MartcaVulcmoumadis irrctk 
tmnjkdtHomerus^Culuppiter ayKyXofJLHTiCicmiffo 

fomnto LIBER SECVNDVS- ig^J 
fBmmo fj^m mjdt apiend^ TroU^cm lottff aliud apt 
ret*Nu hiCc rcgim ars cjiy quofda rumores dM, opd m 
mlgi^s f^ar^rc cm imlto aliud upud fe defHrtArint* 
Atq; hisetumoUiord^qu£ficipoetiiCclehratAfunt,ut j 
ad hifkria.no adjkhulds pcffiitt rejirri.QmUs efi Ore ^ ^ 
/fer parridda^cmq^ hoc PyUdis amidtia.SmU emw qui ^ 
re^flaaffirmnt.QualisAl^flismdritimortefud y^^.- h 
mns.Cum meminiteta VaUMax. Item Codrtac Mcc« 
necei mors^Q^ Curtij, Dedorumcj; faiiis anmmeratur* 
E t mter amicorm paria Thefeus cr Virithous , Caj^ 
cr PoBwx refcruiitur* Qualis ite Arion l Delphinc re» ^ ^ ^ ' 
ucdus m patrih N5 dium Augtfflinui hijbria autum^t^ 
Certc apud Vcr^Um^ac pr^dpuv Luanm^non dubtn 
m quin plneracj; ad hijhria pertineant.Quan^ Hf * 
rodtti pleraq; jidc aret^ v 'Kenophon Cyripediam 
imgis ad exempUm tn ^tuedee uit£ , g adjide hijioris 
fcripfit.Qii<efi ,p ucris cLCcipianuir^fide ud^lent.Stn pro 
fifHs 5 cum fuu i fapictiffimis ac ,phatiffiwisauthoribu€ 
$dit^yhoc ipfo uMent^q^ ah ijs cofiSki fint^ quorm au 
thorit.is prdeocptiui^re ohtinetXontrafunt apuiVoez 
tas exepU certce atq; htjioricie fidetje Sdpione^de An^ 
nibale^de Augujioyde Popeiopde lulio* Sunt rurfus alia 
quenullus injidas eat effe conjiLki • Sed quoniH eonfhi,t 
in humc ipfm ufm effe conjilki , cr Ji m^gnis confi^ 
4tuthoribus,nimirum exempli pondus hahcnt . Qmo de 
ffnere funt, inuidia dea^fkm^^ Atc^Lite.de qmhusfupra 

N iiJj nmtio I84 DE RHRVM COPIA 
rnentio fkSb^ cfl ♦ Vr^tcrcu perfon^e qu<e m Dfdmmt 
ttcis^autnuxtk pocmtismducuntur.Vrdefertm comoc^ 
dijsycum quibus Didlog tmltm habcnt ajftmt^tis.Etc* 
nim fi quis fuddcat okucdm cfje parcntibus^ nefiqd pcc 
cemytsfHbu^ libcris pcoxnt , nonne cxcmpli uim habcbu 
Clitipho'mfcncfcipfmexcrudante,loques ad hunc mo* 
dm* Vcrij^is mihi ubi adhibit plus paulo ^fud» qu£ rwr^ 
rat^dnjora^Nunc ait pcriculm cx alijs fidtOytibi quoi 
€X ufu fict^afhitws*li<e lUe haud fdt qua nunc furdo mnr 
rctfibula.Aut fi quis fudcat luxtA fapicntis rcf^onfm 
^qudc ejfc ducenda uxorcyaUoqui nouxore dud.fcd he 
ram.St paupcr diuitxmadiuAtxcriSyncnne exempliinm 
fkr habchit Chrcmes in Phormione . Nauftfirata pinde 
ut domindim tmensfltem fi quisfwidcat neq^firmafatps^ 
neq; tutAm paupericm opuletis cffe amidtiam* Nonne 
pra excmplo udcbitEuclioinAululariaVUutn^ylox 
quens ad hwnc modm^Paupcr Mc^dort diuttis dcprc 
ans affimt^tem^Vcnithoc mihiin mentem crc n^m laa 
w notifftmus cfl.Rurfm ubt differas improbe fkoerc pa 
rcntesf quifauium in liberos dcltnquentes ^ cm ipftfcs 
nespcocentgrauiora.Nonneredx dt^btuir modo itShHt 
Nauftfiratajoqucns hoc pacto. A dco indignm tbi utm 
r¥', f ^<i^y ictur^filiu/shomoadulcfocnsfthabetwnaman^am^Tu 
uxores duas f Nthil pudet * Qgo ore iUm obtur^hisf 
Kef^onde miht ^Sednec^ ineptm , qut wnm aut alte^ 
rm cxeplm profiro^cm totn oomocdta nihtl altud fttt 

qukm LIBER SECVNDVS* 18/ 
quim humrtie uiufitmUcrm, Potcram ittm e Tra^ 
gocdijSj<eglo^y dialo^s fimilesformsprofirre* Sed 
mcommet^riodbunde fabs arhitror uimm^niofismm 
dialfe.Equidem exijtimoexempU no folm de hisqutc 
diximus^uermetutm <t tmtis dttimntSws^atc^ ebHm ^ 
nimis rede fumi.Qu^^^^ uidetur ud cfjLoiu^cnv m^s 
pertinere.Veluti fi quis propofitA.defcriptAq; fvrmimm 
rum mdu^ria^ad rem Uhore parHdam adhortctur,Aut 
fi qu^ expofitA dpm poUitiaJjomines ad legum dc difa 
plin^ duilis ohferudtiomm extirmlet* Aut fi quis detc^ 
fktur mgratitudincm^ ddlduQo exemplo leoYUs^ cuius ex 
Apptone memmt GeUius^Et brd^ms^uinutritim k 
Utromh^ ohfeffm eripuit^duthore Flinio.Aut fi repre 
hendens hominem dh dmidtid dliemm^qui nec dmet uU 
Im^neci quoqudm dmetur. Delphm profirds exemn ^ 
phm^pucru dddmntis.dut AquiU uir^nis dmcre fld^^rlZ 
grdntisydut Mdgnetis fhrrm dd fe trdhentis. Sed hifx 
* rehus plurd fbrta fisjubi de pdrahoU dif^utxhtms^ 
HumcddmfHtutiim. ^rf^ 

eTertiu^meduslocupletiindiexempU^ « 
DiUtAntiir exempU utriufq^ ffneris^ hoc efl tam fi 
hulofdyqudmhifbric^yprattridmdi^hsmdosetidpd* ^ 
rdhoU^qudmedndem c 11011^0- tvuoaintXtccrocoUdtiem • 
rtem uertit.Tm ccmpdratone fiue cotitcntione* Pdrahom 
U cft^cum accomda fimilitiido, quod ddduflm eft cxt 
emplm^ofledit dut fimile cffe^aut diffimile^dut oontrd 

N V rim. tS^ t)E COPIA RERVM 

rium^Simlc^ut mn alitcr qudm CamiUu/i rcm Kom^n2 

' JiGmUisopprcfpim i ^mcxtrcmixm pernidcm addum 
£Um,fu4, uirtute dcpulfis hurhuris rejlituityitALauretm 
UHms liitr^^^ 'i/nfdtM jire harhdrorum dcpraut^iSy ohn 

, rutASyCXtinila^ympriflimm mtoremuelutahlnjirisre 
'^^^l^ ^ uomit . Diljimile. Vt non par gratia dehetur Laurcntio 
cr CamiUo.propterea quod hic pichnte addu^m^ apitis 
fuipcrmlopatriam i Barharis Uherauit. lUcfimiecu» 
pidmtc comoUiSyUcl potitts quaplurimos tixandt libidit 
neylmgjnam latindm no opprefjam rejHtuit:,fed ad o^rt^s 
^udfi le^s rcdcgt , qu<efel^}^ cxeloqmrkum^authot 
rum leBionc difixhatur^ltem Brutusocadit U^croSy.vdi 
tionemmolientes * ManUu^uirtutcmfiHj mort^iml^» 
uit* Contranum MarocUus orndmentA Syramfams hojH* 
bu4 rejHtutt.Verres eadem focijsdhjbdit.Pugn^m cnim 
feJHpicre^mm^^ cumfbcijs.Et apud Vcr 

^ ^ 0iujm 4 Atnmmc fatum quo tc mentiris AchiUcs Tal^ 
mhojkfiiit, tormcomparatiodcmoftratid quod addu 
dumfit^ aut par cffc^aut minus autm^iusMms, ut fi 
proptcr mtrimomauiolat^ urhes euerfe funty quid fic 
ri adultcro par ejlfltem mdiorcs noftri fape meratori» 
hm ac tuiuiculatorihui miunojiips tra^tis heUa ^ffe^ 
runt , uos tot duiwm Konumrum mUihus uno nimdo , 
atq^ uno tcmpore neatis^ quo mdm animo effe dehetis f 
tvuv Lc^tiquoderantappeUatifuphiuSoCormthwmpatrcs 
^^ucjlritotmGried<elumccxtinilum cjfeuoluerun^y uos 

cu/mregem tm re^tn Uitum cffe patientini, <^ui le^tum popuU Rot 
mnimfdurem.umculisacuerbeuhi^^at^ omnifop* 
plido excrudatm nemitfPar^ut apud eundem CiiSTo ^ 
mm . Et^nim ntihi ipfi dcddityUt aim duohus pitruijSyd 
Uromprohijfinwy dteromcdejil^imo at^ optinwuiro 
petere.Superaut ttmcn dignititt Catdimm:, gratiu GaU 
hamMaiu4:,ut $ Mdone . iie^nt inuieri luccm effe fks 
ei^qui l fe hominem ocdfm ejje fhteaturJin ^iw. urhe tnn 
dem hoc homines fhdttjlmi dij^utatf Nempe m eayqu^ 
primu iudidm uidit de cupite M. Uoratij forti^mui* 
ri.qui nondm lihera duitxtt^ timen popuU Kamanioot 
mtijs Uheratusefl , cum fud> mdnu fororem mtcrficUm 
effe fiteretur^Ur^ m eo quod proprie uoc^tur excmplii 
( efl aum rei ^ji<e^uut permde ut ^fl<e^ uhlis ad per* 
fudendm ccmmmci^a^^aMt^ 
Qtiod ^nus efl iUud dim^fxronymi. Memento darem^^' 

bSt^^^ntcUi* AutJ^{A prr mn^ttnn^M ^frnpf/idaHil^ 

perfimile.diffmule^contrarimypar.nuius^ Cr minas, 
Atq^ ea coUatto fumitur ah omnibui rerm ac perfondirH 
drcufhntijs^AdiuwHitur aute (^oronis artifido^ cu uer 
his ac figuris ad id accomcdis^aUa cof dto elcuitur.dui 

^ttoUutur* Vnrrn g (Qpiof j?y m/- fjo^et- /y^^TTi fi^j^ 

isfin^las fimiUtudinis aut dijiimiUtudis partcs expUcSL 
hit^atq; mtcr fcfe coparahit . C^i^eadnwdu jkdt M . Tul . 
mexeplo^qd fupiusretuUmuSy dcte^tooccifo* Sulijdt 
inm partiii coUatione* lUtUbertnte duim Komcncruni 

imnumitsLm |88 DE COPIA RERVM 

UnmnutAm no tuUrunt^ Vos uitAm ereptAm negU^tUf 
lui lc^tiom Uerbo utoUtumJtli perfecuti funt^uos /fgt^ 
tum omm fupplido mixrfiilum rellnquetisfVidettyne ut 
iUk pulcherrtmufiiit^tAntdmuobis imperij gloriam re 
Im^iuereyficuobisUirpif^imHfitM^luoddccepiftis^tuem 
ri er conferud>renon pofie. Qm^ ^'^^ qwkmmlibet = 
copiofe licebitfkcerejffi quis plUres drmfhntid^ kterfe j 
«JWpowAt Vf/f/ftj^^ aliquem^ ut filij morte ' 

mderate firat^ & e ffntilim cxmplis nrnUcrem alit ^ 
qudm obijdat^ qute plurium liberoru/m ntorttm fortter 
, , tulerit,Pofi endrratt^m rem itA comparabit, Qnod mua 
s l^^y mbedUa pDtdt^ tu uir barbatm nonftres f lUa mm 
K c^J*4t^ jMira uidt er affeilum nutns , tu ab altcro fuperabes 
. . / ris flUaeompluriumliberormiaikramammo mfrat 
r ^ cfe pertdity tu unm extinHm mconfQkbilittr deflesf 
^ Adde quod lUiws filij finudomnesmufra^o perierunt, 
mortt uidelicet mgloria beUofcrtttr pugnas oc» 
cubuitAUu nin habebat cuifilios honefkimputAret.tufin 
limimpedifHpatriie. lUiuereix>tiq;perierunt:,tuu4m ^ 
mrtiU gloriafemper ui^rmefiAUanAtur<e gratia^ ^ 
^ffbat.quoi alicjwindo wt liberorm nutcr fuiffet tu tmn rf/ 
tum meminifti teoptimu perdidiffeflhm^lUanon habet ffi 
hat fartiend£ orbit^tis fj^em , c[uippe nuior qua ut utcm 
rm iam^re[poffetMbi o^tixor focainda^i^i^^tAs ehSm inj 
VI c dum integra udlenfc^ . Erg^ quod barbara muliercuU )« 
prjejtitit^tu uir Kominusnonpr^efbJpisfCXd^oontenere 

^potuit tlBER SECVNDVS. |§> 
potuit lit^ranm mperiti , hoc tetot pricditm litcris , 

■untm philofophi<e projifforem frdn^t f Deniq^ quam 
itnimiforUUidinem prieftititpa^n^^hanchomo chrilhu* 
ms mn exhibebitflUa crcdens poft rogii nil fuperejjcy 
t^men ludm htdecorum exi^m^uit .T« doitus cos dc^ 
mu uere uiucre , qui cm Uude exccfjerint cx hac uitA , 
fm jinecUms ubi per^fJefilim*Et quod iUuiequo ani 
nto reddidtt ndtur£ju deo repetenk non reddisfiUu fvr 
mrparuitmccffimytudeorepugrMiExhac^Ymfii _ ■ 
ts opiner appuretyquihus modis oporteat exempU co» 
firre:,qudnqua m ueris mj^iS:, quonim m<4/or eji drcUn 
fhnttarm copia^fkdliui eft inuemre udri^ contcntiones 
lUud obiter admonedm^n huiufmodi contcntonibi^ fen 
tcntidSyO' ej ^homm^it non mcondnn^ poffe admlfceri^ 
Vclutin hoc eodem exemplo^^pofl prinvxm coUationent. ^ <^ 
Quod mulierlmbedUa potuit.tu uir barbatusnonpcte^ 
Yis f Subijdnon poterant fententue^Naturadifcreuttfe^ 
acam, tunon difcernis animu. A imliere nemofvrtitudit 
nis Uudem cxpeSk.t.Vir.nifi firti fit armo.nec uiriwo 
mneccnfetur^Virutrunq^ fignific^t.crfexm robuftio 
rem ^ animu Infradm . Tur^riArlmi^fkt yqui 
pe^ris robore fuperatur afcemin^ Item pofi iUam co 
tentionem.lUanon habebat^cuifilim ifnput:irethonefk, 
tu filimimpendip patria.Votcrant affin^ fentent^fir 
me huiufmodi*Magtimdoloris foUtim rflMbere aiL 
hme fkpof^is imputikrc firtun a* Vt mUi iufHus^ m nec 

gloriofaa tS^O DE COPIA RERVM 

gloriofmim^ndmr film qum patrt^. Kurfum pofl 
lUaAUiuerc totiq^ perterufHytuus mmrtAhgloriu fem 
pcr ui^riii efl. Adijd potcraitt huiufmodi* Lon^feli 
^^dusi mej^fim ^ j([um h oc dommi^iritu umitur. Cor 
porU utt^ zfr csiUmtofd efl.o' omnino, ut nihil uccidut 
}>rcuis, deniq^ cum pccudibui comumsAUci cUra fempi^ 
ttrn^ yhomines m diuoru confortiwm rejirens. Adcun 
dcm modm fin^lis ooUationwm partthws fentcnti£ fubij 
d potcrunt.Scd h^c obitcr mdic^ffe fut ^en^N4 de fcn* 
tcntijs fuo loco diosms . 

^DcparahoU. 
Im ucro fi quis paraboUm ab cxcmplo feparet , ut 
excmplm fit ccrt^ rci ffji<e, FaraboUfirnilitudo fmt 
pftt ah his ({U^ fiuntyOut qu<e nmrx afuue rehm adiuns 
(hfunt^utAttdius ad hofks rcucrfusycxcmplm fit fcr 
mnd^ reli^oma^jideiyh^^ 
neuelm toUcns aut ccntrahens , in hoc aut iUud Utus 
Irans^rcns^ paraboU fityqu£ doccat faptcntcm tcmpo^ 
riocdcre oporterc^ ac rcluspr^fcntibus fefc acconwda» 
rc*Tamen cade dtUtmd^ paraboU rati.0yquam m cxe 
plodcmonftrauitnusy Nam aliquado uerbonotAtur^Vt 
non mtcUi^s tibi ucrtcnda ucU.Aut defvne Umrc Utcre 
Ytiam uelaUe^ria fit^uelnutnphoru.AliqwindoUti 
uscxplicsituryO-apcrtiiisaccdmdatur* Qjtodjdidt 0« 
csro pro MurcnA • Qgorf fi c portu foluentbm^ qui iam 
m portm ex alto mchuntur^pricdixrc fmmo fhidia 

folcnt liber' SECVNDVS. t^i 
folenttcmpefhtumraticnem^ Cr pr<edomm CT looortiy 
quod ruitura firt , uthisfiiueamus , qui eadem periculay 
qmbusncs derfUnBifums^mgredmtur^Quomt^n* 
demanimo effeoportet:, propeiam exmgn^iaCt^M^ 
ne terram uidentem^ in hunc , cui uideo rni.xiw4.s tcmpe^ 
fktes efje fubeudas. Kurfimi m eadem oratione^ ut aiut^ 
mgrads artifidbu^eosMlocdosjf^^^ dtharocdifie^ 
n no pptuerint^cjw^^ ewu 
dereno potiieruti eos ad iurisfhidtm dcuenirr^Supe^ 
rtorem Ciceronis parabolam fic imitAtus ejl diwus Uien 
ronymas m epijbla qudda ad Heliodoruma* Et e^ non 
hitcgrii ratc uel merdbus > nec qu4,ft igmrm flu&um , 
0't/ndoilu6nd,utApr<emoneo* Sed qudfinupern^ufra^ 
go etedu^ m Itttus , timida nduigi^turis uoee denundo. 
In iUo jejhi charybdis luxuride^falute uoratAbi ore uir 
^neo ad pudttUue perpetranda n^ufra^* sT^Snlw: fc^ 
nidenslibidoblanditur. Utc barbarm littus^ Hic awa 
iolmpyratacm focijs portat umcuU apten^t^s. Nolite 
credere ^noliteeffe fecuri. Licet in nwdm fhg^ii jiifm 
aquor arrideat^ Ito^tuix fmm^ia^ntis ^ementi f^iri^ 
tuter^ crij^enturi. Magnos hiccxmpus mcntes hahet. 
Intusejipericulm, mtmcfi hofiis^ Bxpediteruden^ 
tes , ueU fuj^enditc . Crux antemn£ fi^tur in frcnti^ 
lus. Tranquiilitas ijla ttmpejhs eji . Hic fi quis fnu 
QiU pcricuUy qu^iuitijs aut improbisy autalimde 
bonisnmtbus mminent, uelit oanfirre cum finguis^ 

qufjc ndutis DE COPIA RERVM 

quiC ruutis uitce difcrimn uddu<xrc folent.Dcmde per 
comparutionem.mius aut minus, im diffmle mtcott 
trariun ofknderc. Poftrcmo fententijs cr epiphomm 
tis^ut mdderm exorwnre, nimirwm copiofi^im/c dilat^ 
bitorationem*Velut'm hocexemplo^Ytqtu> priCtiofior 
^ cft resjroc er dili^ntiui folet a(fawdj:2Lmjiendi dr 
^^^^cgj^gfftt^ Jfct te mporis.quo n ihil ejipiimofm, (imm 
p/ f^^ndvrJ h<i^^^(ia cjl ratio , quid efftuatfm jruChi . Etcnim fi 
(uratorcs dari folent his^ cjui ^mms er aunm temcrc 
propindunt. Qgie tAndcm erit mfaniafimpm pulchers 
rimiiimmortAlps deimunusautfido, aut mhonfftisfiu 
dijsturpiHrconfumcrcf Q^idcnimperdiSyCumtepus 
perdis^ mfi uit^m f Atuit^qdcffe pctcjl chariusf Et cu 
un^^mrmlapcrijtyia£hiramuoasXtm tctrn perijt 
dieSyhocefl hom. uitjc portioJa6biram nouoasf Pr^ex 
fcrtim cm lUa perditA^^aliunde poj?int rccupcrari^temn 
poris irrcparahilis fitiafmra. Frceterca iUa cum tihi pe 
rcunt^alijs pUrwnc^ lucro funt.Attemporisdtf^cndiu 
m nuUius tranfit compcdim • NwHow efl damnum^ ex 
quonon aliquisemolumemm aliquod fentiat^ prdctcr 
dammimtemporis* Addehis.quodiUarum opmia^iu* 
rafiepc falutx ^it.Nam diuiti^e pUruq; uitiorm m^tCM 
^^'^^ mJLniflran/t^ m ut prccfkt tcnure pro^diffe, quam 

'^iUitrt^ap-p^ dttenteadferwiffc.Q]iantx) cuiufq^reiufus hcnefHorytin 
iAir^^^HK to purpior profufto^A t mhil pukhrtmy nihil prxclaru 
^^xl^ l^s^quilm hott^s horas bcne cdUoareAtta ut quJimmxi* 

meferues tlBER SECVNDVS/ tp$ 
m ferues^fepemmro Mmen uel afuseripit i uel hom 
toUit:, ut iuiluru te a^Untitofm dmtaxaty ncn etium mr 
pem reddut.At tpis amiffio, quom ncn nifi nojlro uitia 
tx)nt'mQt,non mijeros folmty uerm o^mf^ms reddiL 
Vejfimminfkmis ^nusquoties culpctinmUmconfirm 
ri potefi,pr<etcrq in em qui putitur Yn^lm*lUisftndos 
^utgedes meraripoteraSihoncimentenon potcrusMoc, 
pr<ettrdi(i animi ornAmcnt^p parare poteras mmort^li 
Me.I<luUa efi tAm hreuis utt^ portiojn qm, non rugnu^ 
^liquisad jilidtikUm p^MiliJieri poterat . Poftremo de 
tUis nuleinfmptis^ patrifurtiffis rationem reddmru^ 
eras^dehorism^le tranfadiSydeo * Sedfatiseftindmf^ 
fejn qud^ntmm amplitudinem dilakiri pojfit coUatio ft (^t 
ndeum modm pngnlas drmftmtm uelit componere 
dtcf; orn^re.^DediffmUeadem efttraShndiratio^cu'» 
ius hoc fit excmplm * t^ec^ enim ut n^uis utilior noud, 
qumuetuSyfic cr amidtia.Necut laudanda^qute pccun 
niam plurihu^ lar^tur , itA er qu£ form<xm . Nf enitn 
utincurfk melior eft^qui lampadem dcdpit^qum is qui 
traditAtAinheUomelioreft Jmperator quiexerdtwtn 
gccdpit^qum qui tradit . Porro quenMdmcdm ah omni 
^nerererm coUationes dud pcffint ^fuperiorccom* 
mnt^rio demonftratm eft^ 

t^iKOdV^qud^m latini uoant inu^ne coUationi uidetur 
ajfinis , Tametfi vMgis ad euidenttam p aut graumm, 

O aut ti>4 DE RERVM COPIA 
dutimndimmoTdtmisfkity qum udprohuttonem^ 
C^tcrm qudn^ cxemplorm er fmlim ufu/Sy ad eude 
ifh confirt , tAmcn ud fiidendu fidc non mil^riter udiu* 
mnt^ prcefertifn cm per induSHone quumgr<ed uoannt 
iTTay wy f<V udhibentur* Qgo in ^nere plurimm efh . 
> wi/.Socr^ir^i' flumicui^Uxemplm perindudionc udhihe 
^;^^ ^ Uturhocmodo.DicmhiciuemtindefruduuttuUtDem 
V c^.*,^ mjtbemmjigmseloquentiu.Nempcpratcruhuincoma 
moda y mfilidffimm cr mlferundu exitmn ♦ Qufd ^tSt 
pr^m^ Tyberijs Grucchis uttulitfNtmirm cadem er 
fvffus efi * Agc ciceroni eloquentX£ purent^ c\uu mirccde 
uttulitfNonnemortcmcrua^hUiCrmiferunduf Inunc 
Cr totui^lijs udfmmu elociuenttd^ luude emere , qux 
prtefhntiffimls quihusq; uirk femper exitbfiiit . Simile 
ddhibetur p induBione hoc modo*De nAuigUo num mtt 
lii^t difj^ut^hit mU4itA quu medicuifAn rio m^dtcus YeEH* 
m de medendi ruixom difpret, quu pichr f Nm pichr 
de coloru cr mhruru , uc lineurii ruttone welm dicct,. 
^uu fuMfNm uuri^ de rubone moderundi curru meli 
m quu mnutafEu fi plurimA confiruntur^fndunt ut omni^ 
m probuhde uideutur , unumquen<{; nuliui de eu re diz 
durm effe^quu meliu^ norit. Deideud re uccomodutur 
y fmiltUido.A t qd orutor, g dc omni rc .Vfi^tur fe ophme 
T^Xf ii^rrmotuefcexemplHdeAfj^uf^ 

"^g^' Cr-^/ CDCCC^a ff£ De mtentionc dcmnjlrcttiuA * 
E/i cr ^nerdis qu<edm mtcntio^prceferbmmffne ^^;^^^ 
re dcmnfiratiuo^quoties Uuddndt, uitupcrandi uegra tyH^^rr ^ 
fi4 pcrfonAtn cwm perfouA mfirmu^*Ycluti fi quk lult* -^^^^ 
m pontijicem Konunu laudaturws^em cm Clulio de 
farc compon4,t^atq; iUiws hcnefkSU cm huiws comparct 
Aut mtra uitupcraturu^^ mlcfiiShcm nMUfii£iis oon 
^at. \tem ft quPs Maximilianm UudaturuSocm copo* 
mt cm M^Antomo Impcratore^aut uitupcraturus 
ftrat cu Maximino^efi ct rcru comparatio^ Q^od^nui 
eji^fiquishijbriamlaudans ^em utilitatcs comparct 
cu coru benefiifHs.q rc hcUia Kep. auxcrunt * Aut poe 
tu:aUudarccupicnsohuim comda cuphilofophi^ como 
dis comitt^t ati^ cxpcndat^ E/i CT tmtps ad rmltx copa 
ratio* Vt fi qs hifbrt<e Uudcs cxag^are cupicns^ca cu 
laudatffimis ghu^.^ dtfdplinis coparct .Atq^i/n hvs du* 
plcx cft raho . Aut cnim alterim partis hom. clcuasyaltc 
riusamplijica/s.Autaltcri^ partisfic cxag^aslaudcs 
utpr^e^astixmnqiUudUufufcspcris.lnuitupcrado > attgUisuitta ^fcd ficutfcelcjtioretnmnofkndasoquc mfe ^f^l^ 
{t^ris* t£Dciudicijs.JtJ. u r^'*-// 

Adexemplorm ^nusrcjiruntiir er iudida^qu^ 
gr<ei Kfo-et^ appcUant. E(efuntfcntentt<efcrtptorwin 
lUuflrim^^ffntimyUirorm fapicntm^aut cUrorm d 
utm.Exantiquis ac cclchratispoctismgn^uisiudidon 
rm coUi^tur.lttm cx hifhriographis^ cx phtlofophis^ 

o ij cxarmi4 IPC DE RERVM COPlA 

tx armlslitcris^Nmhiirurfm eudemwLrietdS^ q^d 
m exemplU ofknft efl^SuHt apudgrtecos^ qui m hU 
iapde^^ coUi^ndis labqrarunt,quorm de mm/cro 
sioiem. idemudeivtfapientmapophthegm^t^. Cuiuf 
^ a- fi^i (elehriH uiroru di^y er qu^e refirmr l 
' PlutArchoJEthocudrmffnu^ejl.Etenifij^edemm^ 
funt militxriiyfunt philofbphia*Si perf)nas^funt regu^ 
J rin^funt fapientm^fmttpopuUrim • Si quditixte^funt gra 
'^^ilJili^Mter di£h,funtfSLcete diSt^.fum acutc dify. Uuc ptm0 
^ ^f^j V prouerhia^uel ah authorihus fmptA^uel udilg) lafy 

~n^.mm puhUoiffntmnmfiitutA rton uideoquid ahexeni 

plis dtjfvrant^Certe oracula , cr ref^onfa numinm^^iut 
dicijs fuhijduntur*Veluti fi Socratem prohes fapientcmi 
quod itA ApoUmis oraculo fit iudiatm . 

^DefententijSi, , 
Bfi fententiarm ^nus , ncn iUud quidempetitm ah 
duthorihus^fed i nohis ad prcefentis rei commodit^te co 
fidm^EM Ucebit omnihus orattoms partihus admifo^e^ 
Atc^ adeounwslocus compluresf^penumerofententtas 
parit^lnddunt enim erwa nm^ando^ o^m mouendis af 
fiBtbusnon folm m prohationibtis^Qum etiam f^penu^, 
mro tranfitiones per fentcntias fiunt. Q^^e fi mloco ad^ 
hibeanturMtid medidcrem orationi copiamadm^nt^ 
IJeq; tdfme grauit^^teautgratiaMnt autfen^nbaru «4« 
riit fvrm£.Siquidem aUae fimt xa 9 o kcc/, ut midett 
U4 ipfa fui fuppUdm efi. Ali<^ m j^Uixnt p nifi ad reni 

reUt£4 tlBER SECVNDVS. tpj 
rd4t£ ♦ Vt mhil tam popuUre qhomtc(sefl * Alidqu^ 
pfbfidi refirmtur . Vt prmceps qui mltoU jare^nem 
ueffe hdbet mul^ cogwofxre . Kurfum du fintplex* VI 
cia umdt afYwrMiaratione hahet fuhieda autadmxti 
ut m otnni oert^mne^qm opulentiorellyetia fi acdptt kit$ 
rta^t^tnen quia plm pottfi^ fkcsre uidetur.Quneda duph 
(es fmt expartihws contrarvjsjmUa t^mn addit^ rato^ 
ne^Yt ohfequiu amicos^ueritas odim parit^ QUicdi ex 
^iutrfis^Mors mifera non efi^aditus admortemifer efi. 
Huic gcneri fi ad utiran^ parte ratio fuhijdatur^ quddri 
partiu fuertt fentcntiayadhunc nwdm* Qni adulefsnU 
m pecmtisigKofd oporterepukint^fiUuntur* Hcecpri» 
m fententtiC pars • Ei fubneHitur ratio ♦ Proptcrea quod 
ietds eft impedimeto honis jkdijs.Deide tertia pars erit^ 
Athi fapieter co^tAntj^qui adulefcentes mdxtm oifHgat^ 
Ei rurfm addttitr ratio.Vt quthws uirtiitihus oem uitim 
^eri poffint , cm m <etiiit^ matitrrimi uelmt comparare^ 
Idexemplm etia fi efl mrhetoria ud Herennim fcrin 
ptik^t^mn mihifane non admodu arrtdet. Mnon efi am 
du/um altud huiufmdtfin^re* Imicntiite decct indufiria 
Adijdti(,r ratio. Nm tiirpe fit eas dotes^ qua^ Mtiiraai 
tonas artes comparandas tUis annis attrihuitjm odoyfce 
dts^uoluptiitihn^ confumrc. At feneihUe opulentia de 
cstMuic quoq^fuhijdtiir ratio*Vttietasutiir£ pr<efid'tjs 
defHtiitior :> exteraru rerm adminiculis utcunc^ fi^ldatiir 
llcmdtHd ♦ Sene£luiinops^ adamitofa^ mdo^, tiirpis* 

O iij HamcT 1^8 DE RERVM COPIA 

i7 mferu tm egcreycm imhedUit^ nAiurd peeu 
m<e f^hfidia prxdpuc reqrit. Etturpe^tm res optiniM 
nefdre,cu nec difxre deooru efl , & doq^c pulchvrrim 
mm.Kurfm eji fententui reiki^Yt tm deeji <mro qi 
hdbety^qino hahetxjl fi^irM.Vtferme potuiyper% 
dere an poffm rogdifEji cotmnis rerti.Vttt^onre^dle 
^fti^dcfje difjidliws . Efi ad pfbnds dccomoddta . Yt im 
minus appureut fententutyUt efl itlud M .TuUij Ciosronk 
Uihtl hdhet Cefar^nec fbrtum tud mmi , qui ut pt^is* 
Ucc tuturd melit^^q ut ueUs ferudre^Eft Hud eti2 tidtu 
Cr qud,fi diffinuilatm fententice ffnus. Et c<eoo arpitur 
igm.Explimt emm Ouid .Teilm m^gis dtftuat ignis . We 
fw twrrdndo.Vdrs rmor utdt meliore.Expltahis fi dim 
xeris*¥erefityUt pars mAior timat meliore. |£ Um alit 
udfententi<effnus,quod l7r/(j)^ii/ft/Lia gr<edyVahiusdc 
cldm^tionedppeUdt. Ed efi ret n4rrdt<e uel ,pht<e fmn 
mAdcclamdtio.Ndrrdt<e.Vt dpud Ver^Uti.Tdnt<e moc 
liserit Kom^^nacondere ^nte.Prohdt^ dpudM^TuUi* 
m cV Lfgztrfo.QttorS /gtur impumtds C<efdr tu^clemc 
ti£ kus efl , eorii te ipform dd crudelitiitc dcuetordtiof 
Ueq* tnmen quoduis epiphonem^ contmo fententid efi, 
cbdfi plterunq^ efiyUeru quicqd m cldufuld dr^ dddi% 
tmftritduremi liri(\)i>i/nfjLcc didpot^fi .Qtipdffnus 
propnm efi epigrdmm^tis^Vnde dpud Martialem fez 
penumero armen epiphonemAie clduditur . Vtitur 
VdMdX.frequenter boc ^nere. Itc Senea fuds epi^ 

Usferi tlBER SECVNDVS- IPP 

Ids ftrecUuditeptphonemtcijeq; defucruniqlmepiz 
phonemtH ufus adeo mpefe pUmt^ut omni looo , omni 
fenfucUufuU accUmtorUfuhijdeddexifiimrkt* Sed 
ut fententiarm ommumjt^ er accUmtmm debet 
cffe modus.Vt ihi demu udhibedS.uhilocus^jpojbiUt^dUt 
mtc patitir. (E ^ft Noe-rmt fcntenti<e ^nus^quod non di 1 
dturyfed mtcUi^tur .CtBod ^nm eft lUud dihu in quen^ 
dma^ntem cm forore ti^.UoniSo<luod fibi dormieti pol 
liccm rcdderat* cm lUafratre f^epiui k ludogUdiato^ 
rio rcdcnufJet.Eriis digmn uthaberes mttgrm mnm 
liam intcUi^tur ut rurfm m ludo depugn^res . Smtt no 
mfentcntiarmffnera*Ex inopmto , cr exalio reU* 
tis^^ ex alio transUtis^ex ^iUn^tione^ex contrarijs 
Qmrm exempU fi quis defyderet,ex QtdntfJtano pc* 
mliosbit^ . y 

dDeexpolitione. <U 
Om hoc fententiurum gcnerCi quod fuperim ofkndim 
mus cx qudtuer oonfkre partihus ^ cogn^tionem habcre 
uidetur ExpoUtto . Sic cnim uoc^ntj quotics codem m lo 
€0 dtuttuscommorumr^^ eandemfententtm alijs at^ 
nlijs mcdis udriamus^fimul er lomplct^mus^Commut^n 
tione uerhormycwm eadem rcs alijs atque alijs uerbis^ 
dijfque fi^irisf£piuseffvruir. Commut:itione pronunt 
dationis,cm alio atque alto mltu^^fh^uox* Commum 
Mtone tralHtionis , cm quod lam fub perfon^ njofira 
dixmus,tdcmalim pfed paulo altter dtorntcmfhdmus. 

O liij Vclcum teo DE RERVM COPIA 

Vel cm quod fcdatm cfi dul^ummyid acrm atc^ m 
fiammtius effvrimm* Vcrucopiofifjimd expoltho^ptc'* 
confkt paxtibu^. Propofitione^ rattone^ duplid fcntcntid^ 
tui ratio itcm duplex fubijd potcfi^ ontrarto^fimli, cx^ 
tmployConclufionc.^Excmplm crit huiufmcdL Sapicns 
mUum pro KcpubMttibit pcriculum.ldco qudd fdcpe fit 
ut cm pto Kcpu.pcrirenduerit^ neaffario cm Kep. 
percat. Bt quomfunt omma commoda i patria accepbi^ 
mUmmcommodmpro patria graue putAndmcfl^ 
U£c efl pria pars, qud^ toti res fimplidtcr cxpofm cfi, 
cr rationibus onfirmM , ojli fubditur duplcx fententia, 
<tu£h totidcm^dut pluribus rahonibu^ • Erg) quifu^wnt 
id periculm quodpro Repub^fubcundm efi^fhdtcfSid 
mt*U£c cfifcntcntia^m fubncHitur ratio.Nam neq; cfz 
fuffretdpofjunt^ O^lngrati m duit^tsm reperiu/ntur*^ 
Demde additur altcra fentcnti£ pars^At qui patridcpcm 
ricula fuo periculo propeVmtJbi fapientcs putAndi funt^ 
Mox adijduntur rationesXm ^ em (^em debcnt bo 
norem Ketpub.reddunt^O' pro multisperirem^lmit^ 
qum cmmuUisJam adiun^tur contrartu • Btnim uct 
hementcr efiiniquum ^ uit^mi nmrctdcccptif^m per pdm 
tria^ cm ferwiucrisMtur<e cm co^treddereypatrt<e 
cm ro^t^Hondcirc^Et cm poffis cm fmmd uirtuts ct 
honorc^pro putria ktenre^mUe pcr dedccus ignd* 
utam uiucre^ pro amicis er parentihus uc c<etcris neaffa 
rijs udire periailucm ueUs^pro Repu. mqu^v hoc. LIBER SECVNDVS- ^oi 
fyiUud funHijfimu pdtrice rwmen continetur^mtle m din 
fcrimen ueiure.Det/nde adhiheiur fimileAt^q; ua conte^ 
ntnendus^qui m imi^ndo n^um^quAm fe muult mcon 
lumemAtA uituperandus qui m Keip^difcrimine/uce 
lutiplusqukmcormmconfulit. l!<laue fra6h,7mlti moo 
lumes fiierutXxMufra^ patri<e^f(xluMS mmo potefl 
emtdYe ♦ Suhh£c cxeplwmdnneHitur • Quodm^iui^ 
detur Dedm mteUexiffe , qui fe deuouiffe didtur^ & pro 
le^oYuhm fe m hojks immifijje medios unde uum amin 
fit^ncn perdidit.Ke enim uilifiim^y mxima redemit ♦ 
Vtow dedit^ ctccepit patriamy Amifit ammaypotitus efl 
glorta^qu^ cum fumm Uude prodit^ uetu fhfx^ quoixdic 
m^senitcfdt^Demuappomtur conclufiotdnquamepin , 
loffis^Quod fi pro repubJehere aaederc ad perimlu^ 
cr ratione denwnflratum efi^^excmplo comprohatu^ 
hi fapientes funt exiftimndi:,quinuUu/m pro falute pa^ 
tri£ periculwmumnt* Er^conueniet huiufmodi thc9 
YMltLs cxercsripuerosyquiad copiamparandammftitu» 
mtur. Quanqua ne hoc quidem excmplum ex Uerenm 
nian^rhetoriamihi mgmpere probatur^nifi quodut 
tunc^ rationem mdiat. Foteft autcm copiofm etiam tram 
ihrt^fi plures fentcntias rationes. Sifimiliayfi cxcm 
plapluracon^oi* 

Dc ApoloQS. 
Ad fkbuloforum ffnusproximeaccedufttApolc^y 
ftifi quod O' dcleiknt uehemnbii^yV ejfiaidus pcrfu 

O V dcnt^ ^ ^ 101 DE COPIA RERVM 

quid uerm ucluti pommt dntcoculos.Cdpiutur hk pracm 

,i \ "^^^ fcculifdpit*^ f£ Cclchrdntur Apolo^nuxim Ae 
y fopi nomine qui unus e fdpicntum numcro ob hoc ipfim pj: ^'^' f/i hdhitus.Etidm fi QBtnUltanus ah Ucfiodofcriptais fu 
S tffcy certc mioris cuiuf^idm mgenij opm cxi fHmct. Quo 
' minus mirdndumyfi Mcnemm Agrippk plchcm Kom 
* '^*"*'^' TtdmdpertculofifiinHfcditiocreuoc^Uit^ confi6loinid at 
poloqp deccrpori^humni mfmhrls dducrfm ucntrcm 
confpirdtihuSyUt rcfert T^Liutm. 'EtThcmifioclcs Athe 
nicnftbui pcrfudfit^ ne noudrcnt nM^flrdtus^ fibuld de 
mlpe mufds ohfitA. Qtun Itberwni ejl cutq^pro re cow» 
^.li'^^ f ^^?piits huiufhudt* Veruutdptceonlin^s^e/immn 
^nio ud^lcds oportctytum mmAntwm m.turds ( funt dUt 
tem infimtie u4,rietMis) penitus dnimdduerfds habcds ne 
neffe eflJPorro quod dd ufwm dttinetyfignificitur uerbo. 
/^(•^'^C^emddnwdwM exepldymiximefinotusfit dpolo^fs. 
Veluti fi diois .Simu fcripti Idoerdm ac ddmn^nt mpeti 
riti,noli Idborare.o^rte doSH f>imo adq; mxim^ probant 
tur^Quid enim mirwm^fiffmmd df^crndtur ^Uus Ara 
fopicus fAut fiquisdioit* Fltdlu^ hoflis qudtUu,mltbet 
mpotens humilifq; negli^ndus^dut contemnedus cfi.Po 
fkdqudm nec Sc?irdbewm mpunecontempfitAqutld Aem 
fopia. Aut hoc pdSb) . Tuis tpfius bene^dis niHrc , ncn 
^ miorwmf^lcndore^HetJhttifuuem^^ 

niculie* LIBER SECVNDVS. "j!?'^''^ 

mndmus um authorcm ipfm , mm ApoloQirm^ 4 
msM ut jidt AuL Gellm m exphudd CdjJit^jiibuUJ 
AefopiisilleePhry^dfkhuUtor^C^ catcra. NmbM 
inpromptiiejl*Demdefidefcribendisammntim4ia x • 
rerm fvrmis acmturts ^u^ mduds^ lon^uimmoru^ 
beris.Quundcquidemhoc imipfim G^aimt^luputc 
4icdpitur , CT dd eruditiottem Id^erdem pertinet- Vclu9 
tifi Sarabeiformdm^demdc quemudmodm efkrcori» 
hui n^fatur^v ^uopaSh) poficrioribu^pedibuieredis ^j^^ 
fkrooraprotrudat^atq^id^ms aliadefcribas. sr^j^^^ 
Ad cmdc mdu • A c^uila regnu in auim ^nus obtx^ ^^U^ 
mre . Armi^ameffelouiSynonojfvndifu^lmine. Kon 
conniueread ardentij^imos Solis radm^ Pcrmcij^imo 
uoUtu ultra nubesfirru Demque qu<€ainque uel adSai 
rabeorum huwjilit^m exag^randam , uel AquiU ge« 
nerofmtcm attoUendam pertxmaM* Qupd quidem ar* 
^mintumnos per lufm traSkiuimusm prouerbijs * 
Atque hac m renon prietermittendm fi quidanim^nti 
tutpiam jkbulispoctxrwme^ Q^d gfma* 

E Lyaonem.toslupos^ ex adulefxntc^pcrdilxmTcyt 
gnumApoUimfacrmeffc^ O^fubfif^t^lemhoramfu^t ^t^i-^^W)* 
ui^imie anere . Corum eiufdem fiiiffe nundum , cr ob 
cef^atuomm ex albo nigrum fi^im . Aut fi c^id prodi» 
tum efi hiflorijs mfigniter ab his fkdum ♦ Vcluti dc 
AquiU , qu£ mr^riem adanmit , apud Plynium / /' ^ ^ ^ 

De ^wTw |(54^ ^ DE COPIA RERVM 

tm^dlo Alexandri Mugniequo. Atque itcm de 
CiCteris . Yationem du/ntAxdofkndiims ♦ 'Demde 
cum ad ipfm upologum erituentmyfitfiws ac Utuis mv 
Tdre li(sbit-ld fiet dtru tcedim^yfi ficetA quddumimitAM 
ioncyquoi ejl m hontinum uiti^ddfihuU mores acccmm 
modabimns.Vrieterea fiadeandem rationemfermcnesj^ 
fc^tentti^ydiSl^ efk 
apud Hor^m% fctty^KujHcusurbdnum muremyims 
pauperc fermr Aavpifjc c^uojuetsrem uetus hof^esami 
am. Afper er atteniws qu^efitis ut Umen arl^m Soluen 
ret hof^icijs animm . Quid multixfo' c<etera. Namm 
prompmlocus efl. Bflitemexemplm dilatitiApoloQ 
apud Apuleim de coruo uulpe. Kurfim apud A> 
GeUtm de caffitAauiada ♦ Cieterum quod I7n/xu9/av 
uoointy id ejl apolo^ mterpr^tAtionem no admodm rf » 
firt mtlopon^s an mfine. Qu^i^miiximc mdpe^^ 

mietis • 

CP^Somnijs. 
Affin^intur i nonnuUisfommaquoq^^qUiie^rtAf^h 
tidhibenda non funtytufc m ofkntiitione.Qupd gcnus Lu 
danifomnim. AutquoHesea pro ueri$uifis\ hort^ndi 
deterrediuegratia n^rramusMuiufincdi uidelur illud 
diui Hieronymiyde fefe flagris ctefb^quod Ciceroni4nu$ 
effet£t nos itCm pueri m hoc ffnere lufimus. 
iDefi(tisnArr4l^n^^^ LIBER SECVNDVS. tof 

tdm jidce mrratioms rcrm ^j^rm^fi perfw^dcn 
digratxa pro t4erisadhihcantur;^quJimmxitm ficri p o* 
t^ji,ad ucri ftmliuidinem componatur oporW. Sum auu 
tcm cx artjc rhctorm npt<e partcs quihus probahilit^s ca fvrtiii^is de Vultctoapudlloratim^Gcnus hocutdco no 
mUis nimiu plamffe^quiudilQcrcdulit^tcfreti^jiulhj^i^ 
mquiedam nuraculorm oficnt^ pro ccrtij^inus mckt 
runt ChrijHanorm lit^ris^Pormj^uim^^^ 
tur.quo longus ahfint a ucrojooc m^s dcmuhnt anU 
ms.modo ne fint ardcdarm finulia deltramctitisy & 
truditis aUufionihu^y do£ks etiam aures aiperc pcfftnt^ 
Quo dc^nere funt Ludamuer^e nArrationes^erad htt 
m exeplm effidusafinus Apulei. Pr^etcrca Mro me^ 
rdppu^^O^rcliqu iMdanipUraq^. Jtem argumem fir 
m omnia uctcris comccdi<e^qu(e no irn^gne ueri:, fcd al 
lufioYiihm er aUe^rijs delcihtU ♦ N^m iUud fiBionif 
^nus , quod ad fimulacrm rcrm admhratijtr , haui 
duhtm ejl^qim ad pftrahola pcrtineat^Excmplm hu 
m ejl apud Platonem dc fpeau In quo ulnBi quida^m^ 
hris pefmdc ut ipfis rehm dcleShntur • At quoties ad pict^te adhort^imr.aut dchortiimur^ 
plurimii adiumenti conftrent exempla uetcris ac ndut tca 
fhnti , td cji cudnffltorm ♦ Qn£ per aUc^riam udric 
tra£tti,ntur,^ eadcmmdoadmmshominum, mdo 
C De aUe^rijs Thcolo^ds^ adcorpm lOiS DE COPIA RERVM 
4d corp:w ecclefi ^ chrijio apitx connexm crcohceref^ 
mdo dd cctleftcm iUm commmonemy rurfm dd pru 
fca tufjcntis fidd tcmpordyO^^td hac ncftra pojfuntacs 
commodm^Scd hifcedc rchus copiofim ^exakius difi 
fcrenm m libeUo, quemvnflituimuf dc Theolo^ds aUe 
^rijs^Atq; hiCc firmeomnia ad exemplorm ffnus re 
ftrmttur . In quibusfittms paulo diutiusmmoratt^^quod 
ex hoc potij?imH mundo , copt^e fupeUex depromiXtur. 
Sed prtufqua ah hk digrediamur , uifm eji etiam ncn* 
mttapaudsadmonere. 

€ ^^tio cottiffndi exempla. 
tamprimti , quemadmodm unmquodlihet hortm 
Mrie poj^itaccomodari ppr fmlitudinemy pcr contra* 
Ttmpper comparationemyper hyperholenypereptthe^ 
tonyper inuxQnem^per m^tAphoram^per aUe^riamffu 
periori comment^rio demonftratm eft:^wnc qud» ratio 

mfiertpojitt,utamplijiimahormu'mM0w 
^^elutmrmncrato pojiimus hahere^mdiabimus. Conji 

lim quidem non pemde m<xgnificum > ut frugfirm , 
quod ubMm iuuenes olim ipfi ^tffenvus fecuti (n^m tum 
quo^ ueniehat m mentem ) uideo quMm nwmenti litc 
rulisnoftris fiiertt acceffurum AttAmen oindtdt eft it?ge« 
nij^non muidere hon<e e f luuenihus^ quod bhi uel ne^ 
rit fortun^.uelnon pararit dtlt^ntia. Erp qui defiim.9 
uitper omneQms authorm le^oe graffari ( n^m id 
omninc femelmit^ ^iendm^n quiuelit^mt^r erudi^ 

ws hat^ LIBER SECVNDVS. 207 

toshaheri) priiisfibiqtdtnplurimos parabitlocos.Eos 
fumet partim l ^ruribm.ac partibus uittoru utrtuturrKji 
Vartm ab hisqu£ funt m rcbmmorti^lium prmpud, , 
<^U£q; frequentij^ime folcm m fuddendo indderc. ^aq^ 
conucniet luxtx rabonem ajjinit^ktis ^pugn^ntue di^rc 
rc* Nam qu£ inter fe cogmxtA funt , ultro admcnenc 
quid mfcqudtur, Etmtrariorm cadem efi memcria 
PutiX ftt excpli aujia^ primus loais piet^is mpict^s. 
Kuicfubijdcnturj^edcsit0rfccogn<!.t£fVrim^cjlp^^ l>ifh^ 
t^s in dcm . Scmdain patriam.Tcrtia tn parctes^ aut 
in libcrcs aut ctiam in cos quos oportct parentum loca 
colerc. Vcluti pr^eceptorcs^ V quorum berafido fcrwjii ^ 
tifumus. lamhiscogn4,tiiejl fuperfHtoadijdenda ig« 
Uir ^Atquc hic aperit fefc ampus lattj^iims dc pro^ia 
^jis deorwm cuMus , ac udrijs diuerfarum ^ntum CiC V / 
rimonijs . Sit proximus fi utdetur , ttulus^dcs , Uanc "^^ ^ '"^ 
m fpedcs fcocs liocbit . De fide in amxs ^ de fide feruo^ 
uorm in dominos^ dc fide in hojksy totidemque dc pcr^ , 
fidia . Item ftt titulusbenefimitu . Uuic aimfuas fj^edes ^ftte 
fubieceri5,rcjhtgratitudo notUa quidcm huic fubie£bi, 
ncquc rurfum mtrartd ^fcd adharcns , (Cque ca uc» 
lutimfequcns , Scd utrtutumacuitiormordincm ftbi 
quifq;fuofingit arUtrio.Mc Ciccrone.feu ValMaxi* 
mo.aut cx Arifb^xle.aut ex diuo Thoma pet^t. Dcniq; 
fimdlit,elcmentoru ordtncfequdtiir.Ne(^ entidm^gni 
rejirt. QMn^aQlimiUmMcs-humsffnerhparticulas^ 

t^mminuz to3 DE COPIA flERVM 

tsim minutim condffsMordinesrefirrcy ueru cd/S dmi 
uxdty qu£ utdedntur frequen^r in dimdo ufu uemrc^ 
Id autem uel ex lods mj^arwm licebit cv^gnofcereynempe 
denwnftratorijs^fudforijs Qriudidulibt^^ Quodffnus 
firnufunt tituli dpud Yj^lcMux^O' nonnulli apud P//» 
fum* C<eixrm qu<e extra uitiorm ac uirtutum^nerx 
fufnuntur,partm pertinent udexempla^partim ad lo^ 
cos conmnesJPrioris^nensfirme funt huiufnodi*]nfit 
gnis long<euitis^uiutda fene(ius^fenilis iuueta, inftgnis 
foclidt:iSs,infigms memoria^fubitA reru comutAtio,fubit 
tamors^mors j^ont^inea^mors prodi^ofa.Partus,Vdi 
go/r, infignis elo(^uentia^ infigmsopulentia. Ex humili 
genere cUriy udfrides m^nij y infigne corporis robur^ 
mftgnisfvrm^^egreQminffnim indefbrmi oorpore, 
atq^ td^nus mnumera alia.Quorm fmgulis oportebit 
fubijoereyC\U(e cum his pugndnt,qu<eq^cum his habent af 
finit^m*Yt inftgni eloquentiieyOpponitur infgnis mfkn 
ta. Finitim funt^ uooilitAs.fccltdtjxs in ffjUailandoy hi^ 
ftrionii^y Cr ftquafunthutuftnodi,?ofkrioris autemgii 
nerisfunt ijHt^fmdhVlurimutn^refl qmbusfhidijs pt^ 
er a(fuef(^sMagnirefirt,quibu^ mm uiuds , Suum m<j; 
pulchrm^fadlis offrnfayreoondliatiodiffidlis* Tuti^t* 
mu efr nuUi credere.Am^tinqua ofurusyoderis t^nqui 
m^turu^^^is dat^qui dto dat* fortun^m fui mq; more^ 
parant^Bt lent<e re^m tr<e^Et periculofa pfmdpm a» 
midtiaMdulccincxpertisbeUm.Etinfr^dafodetAsrei LIBER SECVNDVS* lo9 

gm.Etoptimm feneda uiaticm eruditio.Sed quid f 
h£c recenfere pergp ^ cm fintfexmtA mtlU ♦ Er^ex 
hisedfunideli^ndd^ qu<e uidebunturad diocndm mm 
ocime commda. Adhuncgre^m pertnem cr lUd com« 
paratiud^Coclibatus nefilidor an coniu^mf Vm prm 
U:,an fecu^fPotior mon^rchia^an Democratia f Vi^ fk* 
diojormpan idiotArm f Tm autem exfuperioribwi^fl 
quA funtqu£ uirtuti^aut uttio uidebantur effe confima , ea 
Ucsbitfuo tituto fubijcere. Vt iUa^ Bis dat qui dto dat. Et_ 
mhilcharm confht^qu^ quodpredbusvrnitur* Et bene 
fidm dando acceptt^qui dtgno dedtt.Et nihil tAm perit, 
qum quodxonfirtur m mgratm . E t beneficij gratiam 
perdtdityquifquis exprobrautt,li<ec atq* huiufmodi ad 
liberalitAtistitulmrefcrripoffunt.Verm nemdi^fhi 
rerm turba pariat conjuftonem.profuert ti^los qut lau 
tius patentym altquotfecare partcs. LiberalitAtis titulum 
ut cxempli cmf]a loqwimurjti licebit partiri^Sifubtecc 
ris.Benefidmpromptedtoc^ datm. Benefidmaptu, 
henefidm digno autmdtgnocoUatm . Benefiim ex^ 
frobratm*Benefidm mutum, Et fi qud, iudtabuntur 
VMgisidoYiea . l<lamnos'mdimdigratia dunts^xathxc 
ponimus. Erg) pofka qudm tibt titulos compararis , quot 
truntfatiSyeosc^ m ordtnjem quem uoles di^fferis* Dcm 
mde fingiilis fuas partcs fubieceris. Kurfm partibii^ ad 
diderislocoscomjnuneS)fiuefentcntias*Um quicquidufm 
qum ohuiH erit^m uUis authoribus, pr<cdpue fi fit mfim 

P gnius^ 119 DE RERVM GOPIA 

gniiii^mxfuo /oco annotnbi^^fiue mtfibula^fiue dpoU 
giiSyfiue cxemplum/iue afus iwms^fiuc fcntxnttai ^ue 
lepide dut dUoqui mrc didm^fwc met^iphoray aut pdm 
rabolaMq; ad cum modum paritcr jictM alm 
fideant animo q lc^is er affucfcds uti lcSHonis opibus* 
Sunt cnim qui plurim^ ttneantjUclut m mundo rcpofit^ 
€umm diocndo fcrtbendoq; mirc fint itwpcs^ac nudi.Po 
ftremo utmc^ pojhdat oanfio , ad m^nwm crit dio^ndi 
fupcUcx.o^tis ucluti nidis confUtuti^Mdc qu£ uolcs pc 
t^.Porro nuUa difdplm tAm fonati cfl a rhctvriaiyUn 
dcnonfidas looos tios locupletiorcs . Nam a mthcnM* 
ticiSyquiC remtxffmi£ uidcntur,fammtur fimlitudms^ 
Quando^uidemcum fj^hicraundiq; fuifmli^cunq; ^r» 
7ira^no quocunq; cadatparittr qmtuoranffilis nixo^con 
firtur fapiens fuis opibus fiUx , nec aliundc pcndcns^ 
Et qu£cunque mdderit fvrtun<e proocUa , fud, uirtutc fir^ 
mu^ (T mmobdis . Yt ne diam ktcrm quod Thcolo^ 
myfkriorwm endxrationem frequcntcr d m^thcm^cis 
fetttntyproptcrarcsin^m quindam rcrwm ac numroru 
dndoQam^Nam l phyficisnon folwm paraboUy ucrwm 
ttiam exemplaqUiedampetuntur.?arabolafucrityfi difs 
^ ^ cas.CXUiemddmodumfulmenfwmmosmcntcsfrequentifyt 
fimefcritAt^ fwmm^ potcfla/^, grauiffmis afibm cfi ob^ 
noxia*ltcm,qucmidmodwm fiilmen ces UquefkdtymtASU 
c£ra* Ita prmdpwm animusmrcbcUes^ obfifkntcs fje 
uire dcbct , m €<eteros uti clementM . Exempla fiierint 
4~-{oi^< Ij .-z. tftLf : Elephanti LIBER SECVNDVS. iii 

tUphdftti pudore m ahdito coemtesffi quk etutm in con^ 
iugitis mcdefHamiac uolupMk diffitmlationem defydc 
ret.Et delphini fatui adultos dmtiii^ comit^ntesy nec fi^ 
nentssparmlos fuosmgredi ^ nifi grandioraliquiscsti 
p£da&)gui adfit^v cvllos* Si quis adnwneat qwiint^cuc 
ra ferudri atq; mfHtui dcheat i parentihu^ prtm^ iUa 
lubrta puerorm <etas* ItAque^idiofm iUe uelut apicuni 
U dilt^ns^pcr omnes authoru/m hortos uolit:^hityflofcu;$ 
lis omnihusaffultixhit , tmdique fucd ncnnihilccUi^nSj 
quod m fuuw defirat aluearium^Bt quoniam t^nt% efi m 
hi5rermfoccundita^:,ut omnia decerpinonpcffint^ar^ 
ttpritdpua dclifft^ CT adoperis fuiftruduramaavm* 
tnodabit* Suntautem quaeademnonfolum aidiuerfosy 
uerm ad contrartos ufm quddrare poffint , eoc^ diuer^ 
fis annotiknix locis • Qnod ^nus^fi de mfanAhtli cuptdi^ 
m hominis audri agas , rcBx accommodahis Charyhdis 
fibulam^Kurfm fi dc vnexplchilt uentris mgluuie^aut 
hhtdine multcris mexhaufh^inimirm conucnict eadem 
Item apologm ^efopi dehircoacmilpe finwlmputcn 
tm dejkndcntihusy quddrahts uel m prcf^identiam^qu^t 
fit^ut non aggrcdiare m^dm , nift prim apud te pcr% 
pendcris^qwiratione quca^ cxpltc^irc.Vcl in fdwm ami 
corm ^nw^^qui cm utdeantur amid commcdis confule^ 
rc ymaximet^kmenagim fuum nc^dm . Vraetcreaex 
nwrte Socratis non folm dudtur cxemplu/nt , mcrtem, ^*?^ 

P (/ ncneffc;;^^^ tii DE RERyM eOPlA • 
non efje formidolofum mro hqno^cm iUe tim aUcri 
mltudcutAm hiberit^uermetimuirtut^mmtdi<eoh 
mxim , nec^^ futis tut^m ejje i/n turha m^lqrum . Rwra 
fiminutile , uel potim permdojm effe philofophi^j^h 
dim y mfite <xd mores commmes deflexeris • Unc^ hoc ^ 
ipfm fkdm trahi po^ft er in taudem Socratis , (7 m 
umperim. Uudandus enim ^ui nuUa fu<L culpa^fed fon 
U midia damnAtus tiimfurtiter mortcm neglexerit*Vu 
tuperandus^q mtili philofophitefludioynegleihci^ ww* 
rm communiu amicis aoerhiffimm lu£imy uxori Uhet 
risij^alamit^teyfihi exitim condliarity cm alijfolcatti 
utiles efje patri^^fuisprafidto fimul^ ormimento^ 
Eoc^uerefapientiseffeyrelifiisaliqwindo tetricis iUis 
fapienti<e decretis, uulg jhidijs cr opimonihus accomot 
darefefe^tpic^yq^aiunt^^feruire . Jamjipartcsexempli 
drcuf^idas c[uot locos licehit elicerefAccufatus p midia 
ahAnyto cyMelytoperditifJimisduihus^Locusefl.Ve 
rjtas odiupantAtealtcr* infignis utrtuscondliatmidi 
m.Kurfm alius*Apud ludio^s pUrwnc^ plus udetncp 
bilitAtisrdtiOjqua refpeiius honefti^ Kurfm alius. Ntm 
hil impudetius opulettayficuimprohis morlh^copuleur. 
Qiiidemm ahfurdiuSyqua qmnifkdmre dedecorofbsp 
Socratem tus uocarefKurfm altus locus .Non quidlthct 
cuiuis decoYu efi. Eo^ Socrates non ahijdt fefe ad iudicu , 
pedesyne^ enim conueniehatyUtqperoemuttadocuerit-. 
mortsmnoncfje fQrmidanda^mfiturpiseffetfemnune 

ucM llBER SECVNDVS/ 215 
Uelutl oS mcTtis rmtmyahied^ fupplice QtJ^ cade 
auffd comuit ut ne(^ iudidu declimret^neq^ mmdid 
aufjaexilim eli^ret^nec^ poftremculiceret^e arce^ 
teueUetejfu^re^tieipfe ife ipfo difcrepare uiderefyr^ 
Atq; h(^cqmdlumpars ejl. Demde cm rmiturm ti 
odcfeytuq^ pUdie difpumycm non alio mltu dctiti him 
hityqu^ quo uthmfolety cm mx emortturui locsiturm 
Phiedoneyadmnens ut^Um perfoludt Aefaildpt^.Lo 
cm eji.Nigrteei^^^^ mtie integre 

itH(e confcijfuni^Kurfm alter locus . Cuiufmdifuertt 
homnis uitA^d in mrtc potjfimm 4pparere*Kurju/m* 
Confhntis fuiq; perpetuo fimlisexemplm eji. Etenim 
cutufmdi jueratm omm uiti Socratis imltm oratioq^,tAi 
liserat er mrttitro*Terua pars eji . Dum aroere a^t 
Socraksy mterim nufq Aldhtades , nuf^ A^thon^ nuf^ 
Vhoedru^ofed Cri^yVhoedon.Simla^.Atq; hiclocuseji^ 
In periculis demm apparere qutfintuere amid . l^am 
ml^res tUifiht tm confuluntycm m ofjicijs ccmmmm 
hm adfunt j^igarupars eji. Cm amicis de amm<e 
mortAlit^te multx difj^utAt, uxorem ac liberos cm paut 
a mAndaffct^dimittit . Locus cfl . Philofophm leuitcr 
Un^ oportere ml^ribus affcBihu^ , id quod mire com 
gruitcudodrin^ ChrifH.Qmnt^parj eJi.St:it'mi mr 
te Socratisuerfus efl m accufatores populifuror^Socram 
bdefyderatv aurea pofitnfhitua . Locuserit* Vulguitc^ 
mreod^ficr anixre.Kurfmaliws. Virtutcmpr(tfenm 

P iij ttmodtmus^ 114 RERVM COPIA 

fcntemodimus,fuhldUm cxo(dUqu<erimii4midi. Kur 
fm duii -fuoitdmgloriam utu cum uitx pcrircjiirtutU 
^lcndorcm i mrte imxime cUrcfare . Wi/ncarbitrcf 
liqucrc bi quot ufu/i idcm cxcmplum poffit <mmm4)ddri 
Similiixr & m parahoU ficty uclut m uAUigitione , quot 
" ^^\^J^^l^^ dud potcruntf Vtoptmwm^ihtmmrcm tcmpco 
^ ^ ftds^ itA optimwm Impcrutorcm dducrf^ rcs dccUrant* 
Ul^€fH, ^mutrwm^clmmcommittitamidffimo,fcdnAUi^n% 
^ JZ^^t^P^^i^ff^^^*^^ Keipu. gubcrnACuU mandnhit ci 
ZfZu^ euifiudcat ^^^yfl^lq^^J^^i^ iudiant idonewm* 
l'»'*^^::!^^^^ . QuemdmM uentis mtnlwm fccundis n^utft 
lA^ : ^ "^ueU contrahunt*Cuparuprcf^crifunt, tum Um pann 
jfw*^c^ duntfinmAticwmrcs uchementerfuoxdurUytempcran 
jf^x^^ Au^ cfl animm ne 'mfolcfxt*CoHtrd,cmimmiaic^ fortw 
^ mMvA fin^titudine ac f^e fccutur<e felidtAtis , diUtnndui 
ac^ldcndus . Item poties rcilumairfwm pcrtcmpefh^ 
temtenerc non Uo^t^tum ohltquis flcxihus co nihilo fedus 
quo pcrucnirc uclmus^contendcrc oportehit* ltmquoti$ 
ts artem mdt tempeflatis impotentia^tum ancoram iad* 
unt nMtdCy uclis coUcdis ♦ Itx uefanicnti maltitudimnon 
mnqwi,m cedcndwm efi , donec oratione traSbhdiseffc 
mdpiat . item qucmdmodwm ndutA non fcmpcr codem 
modo tenet uclwm^ucrwm minc toUitm altum, nunc con 
trahit^nuHc m hoc Utus^minc w lUud transfirt^utm^ 
uentorum ratio pofbiUt ♦ Ifei faptcns non m omni locoyom 
mpore c^ne^do ^fimili uiyiSmidcbet utx^fei l JlBER SECVNDVS* llf 
mltmyordtonem , mcrfs prefentihu nhui dcconjtnot 
dare. Itsm ficat m mgnis temjpefbMbis peritffimi n^uU 
udahimperitononnunqwim admcneri fcfepatmtur, 
quod alijs alid fokam m hii afihu^ in mjcnttm uemre.ltx 
honm rex m mgnis Keipu.pericuW^ mi llius confiUm 
<tudiregrawihmrAtem ut mmrno periculo n^Mi^tur eo 
giiiermitoreyqui mximisfu iaihtus pcriculls* M tutif* 
fimu^ cjl duitAtis ft^tm.eo prindpe^qut graui^mis c^ff 
hu^f>t exLrdtAtuidtemulguicUM^ re^t],non fatis ar» 
htraturfefuojun§o^do^ifidrmnailiscculi6y^cui<j^ 
fhdendum fityadmnuerit^ltm prindpem non digt^ nifi | 
m^jiratuum etiam infirioru offida moderatur ac pra* 
fki.ltcjn^ipnAdmcdmn infaniat n^ut^ ^fi proptcr odim 
im aliquorwm^ouos nAuiuehtin^um perire findt^qudt 
pcrditx nec ipfe pofftt effe incolwmisM fan^e mcntis non 
fit qui oh fhHiones patrije incolumitAtem non tuemr. 
QU(e nifi fit inoolutnis nec ipfe tncolumis efje pc^. Jtm^ 
ut non mfif£uiffmi tempefhtihus facram anooram tmm 
t£ lacerc folentjti non efl, nifi in gramffimis periculis^ 
dc rehus prope dej^eratis, ad extrcma rcmcdia ucnien 
dm ^Sedn£ c^ ineptuSyqui ifh perfequdTiCU/m tam ui 
deas aliquot fimilitudinum miUia hincfumlp^e ._No«» 
fumqiUMcadem quoc^ coUationis pars ad diuerfa trabt 
tur. Qupdffnus fu* SiLWl^crehras tjtutzitiones uel ad 
^tun£ uiccs accomodcs^uel ad huan£uit£ ijhhilttAtCy 

P tiij ueUi / /, 3-^^^ RERVM COPIA 

^ uel dd fhiltx)rm mmfhnti^.Qum eddem quoc[; fenlciu 
tid udrios m ufus defle£htur . Vt fi^cundui coms m uid $ 
uehiculo ejl.lucundior eft uitA^fimn folus dgds^ fed cum 
lepidis ac fejiiuis dmicis ccnfuetudinem habeds. Kurfm 
Semper bonus dliquisliber drcunjhrendus cuiusleBione 
tedim difcutidsAtem*SiteUtusdmmuscomitttur^ cy hcn 
nefibiconfdus^nuUapdrsuitcefentLettedim.HicoptlM 
mus eft ui£ comes fi UtA mrret • Swa turpim fkBx>rm 
mmofidmtibirefrixt^tedw enec^t£ddemeft prouerbi 
orm dpophthegmAtm rdtiOy quorm ufm ofttndt 
musmprmdpio CoUeSkineormprouerbicilim *Vro» 
indequ£ddm erunteadem diuerfts ddfcribenddlocis^ 
dut dnnotnndd o^rtc. lUtnf d erit diq udndo tribus figni 
fi^ffe. uerbis , ajfcriptis authorm lociSy unde peti po/I 
fint^prteferttmfi pducis exponi non quednt * Sediam 
. quo res exemplo m^gis flat perj^icud fit tMulus mcont 

fr^jf^ ^"p^fjtia^^m fnorm mteqwilitds.Experiamurc^quot res 
dd huncconjkn poffin/t. Prmm^oetiirm fibulispe 

p^^^ t< tAm Mercurim udrtas fvrmas fumere folitm ^uteftui 
ferdeus^ nunc dpudfuperos , nuncdpud mfiros , nunc 
apudmr^ks affntem , U4,rifs etidm fun^n^m ofjicijs ♦ 
HuncGanym^isd^ntem pdrtciSinunc nundd perji% 
rentcm , nunc dnimas deducentem dd Charontem , nunc 
ne^datoribus ac patronis operam dantem , nunc dihi 
Yd utentem^ nunc uirgiy ^lero ettdm bicolore, poftrema 
urijs ^udentxm cognominibui . Ea funt dpud Arifh 

phanem LIBER SECVI^pYS*^ 

^CyUenm , er /ouV/oq. Pe^^tm Vertumnum deumy cui^''^ 
mde etiamnomen , quodfublndeucrtnt fvrmm.Vet^im ^ 
ProWwm^omniauertentcm fefemmbrmh rcrum^Peti n^^^y 
Empufm exArifbphani^ ranisyid eji dcenwnis ^nus, 
idcntidem alia atq^ alia j^ede fefe offeremis. Item Nior» J^wf; 4; 
phea^qucfmcj^ uelitmltus mduere folitumAtem Circsn"'^^^^''''^^ 
ueneficijs ac nM§ai uir^ homines m wirias fhrarumfvr 
ms uertcntem^Nammprohifecumnon conjhnt^fed di 
uerfisa^tAnturajfvBibus^ PetAm hcli^ou uoluhilemde 
im^ nunqwLm fui fmlem^p- h^^j^em fi^^i^i^ ^*^/ 
Khamnujiam^Pet^m loue^ nunc dqmlam^nccygnUyc^ 
nunctikurwm^nuncaurewm'mbremjk£lwm.Vr<£ttred 
Chim^erm anpitc leonis^ uentre uir^neo , atuda dracos 
niV. Ac udriwm iUud portcfHum^quod jin^t Uorattu^ m 
ipfa fhtimfronteart^poeticte^AdduaimcrJanum bim 
fi-ontem^V triformem Geryonem^cx^acchwm^cuipoe 
t£ trihuuntiUHdiiccVyhocellmcrwm leuit^tcmac fkdn 
litAtcm^ac tAlem m Kanis fin^t Ariflophanes .Etfiqudt 
funt alia apud iUos^ qu^e prodi(gof<e udrietAtis trn^nem 
habent^Adduoim c ^lyffcmy quimlibctprotempore 
pcrfon4.mffrcntcm.VndezT ttoXv^ottov fktimin 
operis mitio uoait Uonuru^.Demdea phyfidspetAm Lu 
tue finulitudmem^nunqu4^m eodem uultu nohis redcwnm 

P V tis^nunc Il8 DE COPIA RErVM 

tiSynufic fempUn^^mnc plen£,mnc emricntif.mnc 
ren^fcentis^mnc pdUenbs^mnc rubentis^mnc dlbtan* 
tSymnc dnteccden^ folem^^mnc d trrg) fequentis^Te^ 
txmfimilitudinem cctli uerni dut dutumwilisymnc mbi 
li.mnc ferem^nunc tranquilli:,mncuentis commoti^ Pe 
; tmcoUcLtionem mris affidue uidbm (efhiarijs dccurren 
4^*fpvv< ^^^^ recurrentiSy prseapue Euripi mira aleritiXtefeptis 
€s die <tc noBx redproan/tis.kdda Volypwm^cuiu/i mun 
ubiltt^s ebum prouerbio locum ftdt^Addam chmeUo^ 
tcm colorem fubmde mMntem. Vxm Vantherem ac Var 
dm uerficoloribus miculis wirie^tum ,autfi quodell 
toci animil huiufmodi. Adiu^m£ucriti£ m horas mu 
"^y^ ^^^^^^tum inffniwmAdijdantimiieris peailiarem koonflcin 
MT^^ tiam^Vul^sleutmomentomobile.Prdtereaarffntiuud 
mram mcbilit^tcm^A rundmm ad omnem auram fkdlc 
mobilem* Foliorum arcntium , plum£ ramcntaer^ leuM 
tem.Cer^ fiuxibilem, dc moUem maturam ♦ Sofnmrum 
mconflAntiam,rotjeuolubilitAtem . AdduamlaminAm, 
qu£ fummsuirrium^aut templorum fk fUgtjs folet impo 
m y cj^o twntum drcumachfuo indicet • Adducam Ulim 
hrem > fkdlimomento huc atque huc uer^ntcm^Addust 
am opw; uermiculatumuerficoloribuitcffeUis y miram 
udrietAtem ofientAns ^Qu^edam ttam vt^nio fingimtur. 
Vehm fi qukcomparet mconjkntk^^^ animum , 
mnc hoc mnc iUud co^tAntk.f^eculo rotudo mforofrc 
^uentifimo fuf^enf)^ quodhuc ©• iUuc difcurfante turm 

hi.fim i LIBER SECVNDVS* ^lP 
tfd^ft^ii mumris urtetur^ Aut uitro, quod quenf 
mquc cdorefubieccris, eummtmutdetiir. Autpcn^^ 
jili chalybi , quod hmc dtque hmc ^dmotis mgnettbus, 
quorum dlttr aUtddt ad fcfe, alter depeUat^ leui momen 
tomnchuc mnciUuc raptatur, necunqwimconquien 
fat^ Autf^hisermt/nplanouolubilem. Umexhifiorijs 
mutuo fumm . Gr teoorm ^nuinm leuitAttmy qudm ^^1^^ 
defcrtbit luucruM • Lubrmm AUohro^m fidem. Pcr« 
nos fintili nwrwm mconfhntia . ScythM mdies mutitis /J-^ ' ^ 
pafcuis mUamo^rt^mmcolentcsfedm.Vir^imMoy» 
fi fubinde m aliam atque aUam uerfam fj^eienu ArijHps 
ptm qudmtus a^ntcm perfon^my ut quem omnis (utm 
quit Flaccus )accuit oolor ^mnc cynicoutentcmpaUioy 
mncrega purpura. Item HfxiXivKov iUwm^ de quo 
vumimt Ludams.Catilin^m udrto m^nio^ Salufiio* 
Kannibalem ex Uuto • Eo: Yalerio Maxtmo , qMi^^ 
husalius^it utt<€ t(nor m adulcfcentia^ atque m feneck^ 
te • Rurfim extcrtia Horatij fatyraTtff:Uiwm . Ktl £9 
qudlc homini fiiittUi^ fdtpe uelutqut Currcbatfii^ens 
hofkm y perf^peuelutqui lunonisfacra firreto^c E 
comocdtjsexemplu/m funuturnwltebris inconfhxntia: ♦ 
Sojtrat^ m Adelphis . An nu homofams ne esf an hoc 
profirendumtbi uidctureljc u^tamf Ac paulopcjl^ 
Ah minimegcnttum non faciam , profcram . AmntiM 
um monfkntiam cxprimet Vh^edria , e rure rcpente fy 5 ^ 
xeiiem • Puerilcm mconfkntiam Antipho ex PhormioM ^ / ^ I lio DE COPIA RERVM 

ne. Scd hoc perfequi pcrlon^m cji.E tragadijs tnut 
u ^^^^P^^^^^?^^^^^^^ fecum fcnttntijs ^nuncuolenn 
^^m^niicnolcmem. Mcdearji item^an^iliorum ccedem, 

juJ< ^^^^Jj^^^^^^ duiaio Biblidcm^ Nar 

djjmTAMarone Didonem^ iam Aeneaparantcdifcejl 
.fm*Atq;hoc^nus 'mnumerabiles perfon^s paffimext 
hibent poetiCXx apolo^ aUe^lo ruflicu iUm^qui Sut 
tyroadmrante^eodem ex ore mado aUdm^modofri^ 
dmefjiabit.Etjiquifumalij* Nambtpriefentia rattom 
nem dwnt^xat ofknditms * E .vuerbiis imutabor.nrvv 
Trai/ayarav cx^T-ef/.ii/. Itcm Qnvifiou Trcncriov.Et 
luf/tnra'jSo>^7^f05 Ko&o§vou*Etuc/^§ou 7ro/Ki>\o7^ 
^o^.Et A/jSyKoV ^n§iov*Aliacj^ confimUta^Namipfi 
i/n prouerbijs locosadtmmmustmde ifh pett poffint* 
^SijMtm^od^ 

E^ arbor qu^e fuHmde tranf ^lant^tur , m^n grdndefdt^ 
Kurfm ex Apophthegm^tts addam iUud diilu/m m Cit 
ceronemyUudbu^ federe feUk-Et m eundeji Saluflio fcri 
ptum . Aliud^fkm^^T^diudrfedens loquitur. Ex Vomero 
^^l^^li^ a}f\07r^ocroc>f\ov.SicemmuoatMarte kartirupdt 
tumy quiq; nunccumhis fentit niic cum tUis* Ex Ouidio^ 
ftijkUor. Ett^mwm con(hns mleuit^tefudt.Ex Horatio. 
^ l^^mt cortikp^t^J^mt quddrati roUindis* Et, Kcm/C 
ijbur amiwn^mJL^ure Konum.Ex Pkuto.Ttpu» 
la leuior^E^^erefitij Fhormione. Volo^ficlo,no!o uolo, 
.quoddidm eli,nodi£lum efl crc . ExEurtpide,7r>\ (x 

y/oc oll^U LIBER SECVNDVJ^ ./^ 22 1 

o^e Ka.l5 dpp4rct opmriquatdhuuis quoq^ ^ne» 
risfupeU^x ex tot fcriptoribus coUi^ poffit* ^ddemcfl 
fcntcntidrwm rdtio^quds non t^ittum db authoribus /umc 
re^ucrmetimprorenowiT pdrere liost.ciuibusomni 
hus fitotidcm oppouA^ contrdrid.deinde fubiunxtrps «s 
trmq;finitintA , ninurm quS, immenfus oratonis penus 
fiifturus fit uides.Atcum t^m udriws fit ufus^ td quod dtli 
gcntiusofkndejms m operede rdtione confcribenduru 
epifbUrm ymhileritquod tU)n dliquopdihpofis dd 
locupletAndS, ordtionem dccoYncddrc . Qudndoquidc con 
trdrid quoc^ ddhibentur uel periromm > ucl per diffm 
tnile^ uelpercompdrationem.Verironia* Vtfiquishott 
tninem nunqua fuifimilc Spcrdtem dppettctyquimomni 
uitAfcmper eodemuifus efl mdtu^Per diffmle. Vt fi di 
as.CAulim CjefdrcmnuUiusu/nquafkEiipmmt* VLtc 
nihtlmqua decrcutt.quodnonmxrcfddertt, Per com 
pdrdtionem fi dicis^Qnod Cdto iUcy quc Qcrro pr^frd^ 
dm uoatyi fcnttntid ncn potuit abdudyt^am htc non pca 
tefi m cddcm rctinert fententia. Forrofinitim.i^ qudc funt 
^dli deflcxujdd uidnA trahuntur.Quod^mis Vcrfidt 
mm iUudJTecum habitA.Ndm C2r fi proprtc quddrat m 
cm qui m^tord molituryqudim pro forte fud>,timen quii 
non effe fud» fbrte contentm , cum mconfhntia ocgn^Mone 
hdbct , huc torqueri potcrit^ praefcrtm cum Senea fcrt* 
hat. PrimmdTffimentm dompt^itxmentis exijiima 

pofc 21t DE COPIA RERVM 

poffe mfifarcy cr fecam mordri Qum eddenr fitml el 
in luudem tor^wm pcffunt. VJijummmJ^^ 
}ftimjnrUerf4tiU^4c d ex t ro k^ m oUuit^x mcon 
fhntije pemrio fumes PolypumM fj^cdem fuhieHi , /o« 
U mutAntem colorem Suw^s Euripm , uc ne^his nwrc 
hoceffetixmuerfatile:^ quimhuimfit 'm^nim . Sumes 
flammi fhrenefdum. Sumes coclm fubmde alia fkdc. 
Sumes drundinem utmc^ fluuerint <iur<e , flcikntcm 
fefe.Dio^s fapientis ejfe^pro re nm^ pro tcmpore^,p lot 
€omutAre fentcntim^ucuit^erationem^ Stupidufaxa^ 
xtc hruta ttUurcm unam ncn moueri.C<eterum ex animi^ 
bhu/iutcptodque priefhntifitmum efi , ifei nMxime mohi^ 
leeffe. In uniuerfa witura^ quo quicque prceckrius^^fl, 
hoc k quietc lon^ aheffc. infim^ eflqutenon nwuctur 
terraMmohilis aqUy mcbilior aery ignis hoc quoque 
mhilior, coclm qumvMxime mohile. Vromde mctem 
honunis^duram atque ignem ab antiquis uocsLri* Cotra, 
fhiltos^ t:irdoSyfkpidosMpides^plumbm.Jn quas res 
ntaximeadit confhntueuocnbulum.Verhuiufmodi lon 
0spl<eraquc c confhnti<efupcUeHileaduituperandm 
traxeris , cr exmconfhntxa: ad luudem detvrferisWe 
rm de his^ ut modo didm efi^alm tepefHuim* Nunc 
reliqwisMatAndifermonis rationes perfequdmur* 
C partim rhetoricxrm mdtiplicsitione. ' 
Crefietorationameropartxmoratioms.Yteniqui 
hreui^ims effe^idet^^qua potcfl paudf^imis umt pat 

tihi^^ I LIBER SECVNDVS^ ilj 

thm* Iftt qui diUt^recupiet^ etiam le^tmtis ilUs^^O^arte 
ptiefcriptiS paynbm diquid a&e f^ionis curahit aditi^e 
Nam cti mfmrad tru jint oracoris cffida^dcare^ddet #^ 
£kire,fle£kre. Cui placet hremtrssjs uno cctenm t^ntH ^ft^' 
docehit' Cui copiit^fimd omnihus ut^turjdq; m ommhus 
crationis partihusncnfoln in perorationeaut excrdio. ] 
Rurfum qut fkdct hreuit^ti^pct^rit ndrratione^ aut hac 
quoq; pratermiffa.fL cxuf^^e ratu) patietu r^cffe conmus 
fda tThatioe. Af^ h£c etu ut omitti tottf. non pct, iti pot 
coar&dtricohiberic^.Cotra q copia afjeihhtyHo mcdo 
fexiUisutztur-^Exardiojj^^ ^^J^ * 

fy)ne^co^titme^poratioe.Sed ^fuolocolatiusexplia n^ic^i 
hitexordioruloccs^Z^mtxit^ oroe^quoties axujiapr<e^ 
hehitoporttimtixte^exordiolacjfideda admifo^hit^qhuifi 
uore^attcntione^dodlitixte retineat atq^ rencuet^aut t£» 
diudifcutiat:,autqdi{kr^fitpr<emoUiatJndduntaute 
huiufnwdi pfepe • Dodlit^te poti fAmu renoudmus comQ cr^i^ 
dis tranfitioihus^qturu fvrmuUs aliquot fupiore comcn ^^!^^^^ 
tArio $ pofuin? ,Quod ^nus jii erit . Audijiis lar^ttSe. 
corruptclafan^me^fhipro acfadifinnis artih^paratZ 
honcre.Nuc oficnda lUud qd^turpitcr e adeptus.turpius 
adminifiraf^e.Attcndo renoimr hifocfcrme modis^Ma 
gnA funt hacyfed leuia pr^e his q nunc dicturm fum.Et 
nuc ad ipfu/m rei aput accedo .Vrc^ndc qu<efo ut hec ani 
tnis quanuxicattetis audiatis.lEt.Sed his lo^is fbrtix^e 
fu imrat^ ,C(Ctcrapaudsac diluddeexpediaSi mihi^fi* 

sutantthac I ti4 DE COPIA RERVM 

cut dntxhdc fcdfiis , aurcs atqyanitms pr^herc ucUtis. 
Et altimpdulo rcpctafid ucrhd fm fk^rus^utneq; 
fine fru£hy nec^ fine uoluptAtc ftfxs dudituri^M<^ id gc* 
nus dlijs modis ( nAm his nuUc pro rci naturd fing pofi 
fum)Tcdim difcutitur dutcxduditurJoocnwdo.Ko^ 
dili^ntcrdufcultetis.Prinufvrt^ifJe fronteminutuntuide 
tir quod trdBx), ucrm fi paulijper attendctis , mttUi^t 
tis nimrm fuh hdc fpcdc maxima rcipuh. pcriculd oct 
mlt^ri. Etquicfb pdtiamini me paulif^cry mox dpcridm 
quorfm h^ec fpciient. Etminc remantehdc imuditAm 
audietts.Et rem accipietis omnimmaxtme ridiculam^ 
Torro fiuor ijfdcm rdtionibui rcnowitiiry ^hus pdratur. 
ficf ^ i;fn infuper er drgument^murdliquotics m cxordio*Siqi 
'^^^ eritam<}Uendm,quoddlioquifitoffvturureUqudid^e9 
renti . Vcrm tdnon nifi confdiocx rci drcufhntijs fm 
f^t-ry-P^ho P^' NdrrdUoprteterqudqueddUqud,ndofufiusexpUai» 
turyCromnibus drgumen^is dtq;affv(hbus cxpUtur^cbi 
rt»: 2. i,. crcfit hric/^iHyicre^EdefiyUtofleditEdbim^repcu 
btx YWrrdtiOyquotics rcs pauds^dc fimpUdter cxpofiti^ 
dcnuofiifm o^orn^tm eadcm n^rrdtur.ld quod fit uel 
mididc , ucl nUferdtionis atufid • Pr£tcrcd crcfdt ttem 
egreffione fuhieSb^* QMd itA demu permittit Fdhius yfi 
excurfusiUcfic ddh(ercdt,utfitqu4jim>rrdtiomsfinis. 
Veluti fi dtrox^erit dra finem narrdtio.profequdmur 
edmueluti f^iritu protinuserupcntCymdignatione^Atq; 
td quidcm mmfis fcrijs dc periculofis^ C<eterm m re 

adofkntiH;» LIBER SECVNDVS* llf 
ndofkntitionemparat^ mhiluetdt^iiuo mimexpofit% 
[te^mlocm aliquem qtiAmximeplaufihilem (2r amcc^ 
num expatieris . Quofinml v turrationis tedium ahn 
fkrgaSy cruolupt^te fermonis ad futuram prohationem 
reddas alacriores .H/ lod cuiufmdifint^fupermsefi de 
monftratum. C ^rgpofitio dilat^hitur prifmmyfi pro ^ 
fimplii^duplicuaut multiplid utcrmr^etiam fi umfit fa 
tiSppropterea quod altos alia mouent.Vt fipdfptypr£% 
" mio mgis qulm fupplido dignus erat.Aut res haec nec 
elihonefh,nec expedit, nee fmfmma periculo fiert po 
teji.Quod fi mximefit honefhym^xime expedtat^mti 
' xtme fit tutHytAmen fieri non polxfl^ut m/eqwiimr\ Dc 
' mde fi non midamommno^fed ar^imentis ohitermtcrte 
' dis^ er afJv£Hhus accenfam profiremus . Qualis eft iUd 
Ciceronispro Milone.tiiecficut expofui^tt^^fhfunt iu 
diossAnfidiator fupatus^ui uiSh uis , uel potius oppref^ 
fa uirtute audada efl . Deinde mifost affeflus. Uihil dtco 
quidKeJ^uh.confecutA fit.Nthil quid uosomhil quid omm 
nes honi^nihil fane td proftt Mtloni^q^ hoc fkto M.tus c/f, 
Ktnefe qutdem ferudre potuertt^ qm un^ Kemp . uosq; 
feruAret.Deinde argumentA con^it, St td iure non pofn 
fetynihtl haheo quod defindam* Slnhoccr rabodohis^ 
' cr neo^fjitas harhariSyZT nws ffntibus^firis n^hra ipfa 
prafcripfityUtomnemfemperuimyqud^nq; ope poffint 
i corporcj oipittyde uitA fuA propulfarent.Non potcftis 
hocfrdnus mprohm iudia^rc^qum ftnml iudioetis omni 

hi^squi r%€ DE RERVM COPIA 
hus qui 'm Utronet mdefmt, aut lUorum UHs^dUt ue^ 
ftris fentcntijs efje jperemdum . Mox redit ad affvdui,^ 
Quqd fi /m putiis^ er ontc optnbilm NLilonifiiit mgulii 
dare Puh^ClodiOynonfemelab tUo^neq; tumprimwm pe 
tttam^qum lu^iarii uobiSiquia feiUimgulandwfnnon 
tradidt(Jet*At<^ immfequentibus controuerfiam con^ 
tiem^n^m lom eji notm , repeM fumm^m argimento^ 
rwmjquibusufusfiieratmexordioAd txmetfi m^gisUau 
it Ciceroniy Jpp^rea quod m exordio qujefHones aliquot 
traStAuerat , tjimcn idem alibi oontmgct uerbis com^ 
^Hfi^nfr^ tnodemtertedis. Maximetnenumerationeuut expofiti;* 
one^ qu£ efi altera dmifionis pars , de qud fupra ncnni* 
hil attiQmi^fCWin de propofiHonibus agremus.Qt^od gc 
mspicritffi diffudfurws QsraniniuitmJ? Antonio ac^ 
dpiatyexujtis Philippicis ^fic proponas . Primtm lUud 
uide mi Cioeroynwm tc dignum fityUt immrtdem mgn^ 
tuifiimAmM paratafudortbuSy qud^c^ tuos oes tUuftram 
fHiOh tAnmlwm £uiyqd't%mgrandi longwm fupereffe no 
potjcfiy exufb pulchernmo oim mnumento repente aho 
leas^Demdenwm fdrtiuiro,quiq^femper omnia pofthat 
huerit libertMyfirendwm fit, ut utta rerum oim opkma^ 
C qudf fuwt omnia^ debeat ei portento , aii qtmis etii 
nommeebnoxins effe nem liber uelit.Pofirem utdeat, 
nepartm prudentis fitmretAntA^fidem habere ho^ 
perfidifftmo.qnec amicis unqudm fidem ferudrit • Nf ^ 
perf^icere^quod uel cxco appareatinihtl aliuda^re LIBER SEerNDVS^ t.t.7 
ner^l(fimm arnificem Antomifn^niji ut totm exting 
m Ciceroncm, NifimpUdttr .Vponipot^athocmodo. 
Printm non ejl t^nti um . Dmdc miferm debere utti 
inimico^Voflrenw dcdperc cupit Antonim.nonfcrmc^ 
Qupd fi qu propofitio durior utdebitur^^eam oportcbit, 
uelut cxordiolo pr^moflire . Vt fi propofueri^ kudare ^ 
Flatonis dogm dc uxoribus commumbu^, ut hoc cxem^ 
pli aujfafummrydiccs non t^ fu^e^tc rem omnim fen* 
tcnt\/X abfurdiffvmm potticcn.Vcrm iUud orabisM ^l» \ " 
tf^er ludidm fum dijjvrant^donec ar^mntoriifmi / 
mAm audicrtnt , nihil dijfidere fir, qm pcmtm expdfm 
tcftntin diucrfamfententiam pedibmituri. Tantiiiku^ 
co^ntjjoc qutcquid efl , non effe tcmrc didm d tAnta 
philof 7pho,qtnq;c<etcris m rebits ob exccllenixam hi^nif 
diutni cognomcn prom^ruerit . Vcrm quod m fvrmi^ 
hominm , tdem m rerm iudido ufu uenire ♦ Quafdam 
fi procul CT ofdt^nter afffidas^nihtl ucnuftiuiyjuco uideU 
cetoculismponente.s^ propii<s acfixvM a>ntcmpleris, 
iamquod pauloantc mire blandtehatur ocdiSy m<xtorcm 
m modm md pit difj^licerc . Stlenis , nifi expltcss , qud 
mgisridtailumfSm cxplio^s^quid augttfHus f Adco ue* 
rttas latet m abdito^nec oportct m dijtidicandis rebus po 
pulu authorc fequi cui fcmp pefftnu pro optimis proba* 
riconfueuerint . Ergs fepofm pauli^er reocptx iUa cr 
dnimis pcnitus mfixi opinione, rem ipfam tudtdo ppcnt 
dmtjftcc prtm m hanc aut hic parte ficdant ammm. 

Q ij quim 228 DE RERVM COPIA 
qukm totm dr^m^mrm orhm ctcceperint * C^u^di 
enimfbre, qu<eperfefkHuideripoffint . Verm fip 
inter fefe comu/nEU percepent^^is demm ueri concentu^ 
harmonim fenfuru^ejt . Huiufhwdi pr^efktmadd 
pro aufde n^tur^ commode affi£kiy nonunqwim expedit 
I auditoris animm^ ad fecuturum ar^mentiitionem prte^ 
' ^ parare • JmurrxLprnbdliones , pr<etcr eds locuplet^indi 
4K i^^fou-h* rationes:,<lU4s fupim ofledimu^,crefcunt etia lahefiStione 
>w f^a/^^^f^i* prapdratione cr affeuerations . Lahefnikimu^ autem 
feu prdeparamm duohws nwdis . Propofitionihiis . l^unc 
Y^i propofitiones non c^Ude fmnum cxuffce complet 

(hntiir^fedueluti fingulurim partm coUeStionesfeu 
conclufiones^quds oratorihu^ mosefl initio drgumentAtis 
onm propomre^ Cr eafdemmfineuehementim per af 
feHusdutper epilogmrepetcre.De hoc^nere di(tum 
' ififuperiorihu^titulis*Pr£terc4 cmit^ proponimus^ut 
ipfaorationisfi^ird fidemahro^mus autcondliemus. 
Cuiufnwdi efl iUud Cixronis pro Milone. Sed antequdim 
ad eam raJdonem ueniam^ qu£ efipropria ncftr<e quafH 
onis^ uidentureaefferefiitAnda^ qu^e in femtu fiepeab 
mmicis improhis laStnufiint ^ in coridone etiam 
pauloanW ab actufatorihus . Cm inimlcos cr improbos 
nominAtiiam hoc ipfo mn parm fidei ahro^mt aduer^ 
fariorum propofitioni.Demde propofitionem ipfam pev 
ironiam eleud^t.I<legint httueri lucemfks eiyqui k fe hotni 
nemocdfm^teawf . Ha<aroita/iiHauerhorUy^e^nt 

meri LIBER SECVNDVSf tl» 
Intuerilu^m fks ^ pro eo quod erdt , pumendtH cjl^cm 
irrifionjt pronundUd cfi^Adiwnguntur huiufmodi pre 
pdrdtionesfingdis etidm coUecHonwm pdrthuA • Qt(4«« . 
doquidemeodem inloco TuUiu4 exemplis refuiAturus, 
quod erat prppofitmJtA pr<eparauit. tmnde urm 
he homlnes fhiltffimi hoc dif^utAnt.Delnde adm^t ex» 
emplu MMoratij^cumfbrorem oaidiffet, ahfoluti . Hk^ 
non ahfimilesfunt afjeuerattones pqu<ecMmar§im€ntik ' 
non fint , t^mn fepenumero pondm hahent arQimenfk 
fiprohatiombusadmifceuntur.Vtquistamc^cusquihoc 
non uideatfQnis tim mpudensM ne^tfEt dludyStulti 
iis ejl qua ut refitli deheat . Quis enim non mtstligtfO' 
c<et^raJEt]^r^ic^ ^demyV aude ne^re* Mtec cu/m M 
fint, quce t^ndem mpudenha cfi crc* LocupletAntur cr 
fm^diC coUeBioncs epilogis particularihus^ qucefmmi 
rationum paucis comprehenfam^ auditori dcmio fuh ocux 
los reuodintyUt m^iore cum fde coclufio ftccedat. Qua 
quidemin re frequens efi M.TuUiuSyproptcrea quod U 
tms explia^tar^mentitionis adem ^Uuius ^nerisexem 
plum erit iUud ex oratione pro Pompeio.Quare uidete, 
nwmduhitandum uoiis fit ommfhidioadidheUumin» 
cumhere^m quogloria nominis ueflrhf tlm fodorumjue 
Bignlia m^ximdy fvrtun^ plurimoru duiumy cum Rep . 
deftndunUir^Dcniq^crefcunt erexcurfionolusperam$ 
ptifiaitionemyUtfin^lis prohationihuifuos affehus adij 
damus^adquod proprie dcJHnditA efi conclufio.QUdm fi 

Q, lij copioftm ^^0 DE RERVM COPIA 
« piofdnt effc uolcmus , ^tiUrum efftdemus^ ut jimltT 
pcr epilogm pr^dpu argumim rcmfcuntur^O' df 
fsdumomn^^nmj^eromneslocos ttcilktux . EuxfJC 
Ari^tdc,,^ Qumlim petcrc /icrtrt .Quiw f^y-poeU 
m hoc ^nerjcmrifum , mteraffe^ <mt poncn^^dele^ 
Chtio^uanqudmhxcnonmperarAtonet^ 
hi toti orcttionr^cmres firet.dcbet <dmif(xri. Vorro qi 
mio^ iucundum fit^ ArifMl^s m^^rn locis ddiffn 
tcrprofequitur,v de jicccijs M.Twfl/j^, Qijji/ntilianus 
^ ^eri^fcripfer^ ,tr4ditisiocsiHdirationUHiS .Sunti^ 
Cr figura quie 4d crationis lUcunditAtcm pertment, quM 
mn mdgni nepcif cfl ex artis prdcccptis petCYc^^ i no 
his nifi imltis uerbpi^rcfsrri nm poterdnt.Deleikint et 
idlufionesJed4^f€^ntemdu^tAxat . itiq^mlooo funt 
ddhibcnddS. f[ BpilogUi^. 

Er^mpUccbitLuoonic^iUabretdlcquentid^prtmH 
Atticorii exemplo pr^fitionibui er dffvilibus ahfiineat 
KemfimpUitcr ac fmm^tim expon^t.Argumentisnon 
oifc«« utaturifed pr^dpuis dmtikxdt ^edq; non expliai^ 
tmifed confcrtxm adhibcdt , ut infingidis $pe uerbisftt 
i^gumentnticftqsexphc^reuelit ^fidocuiffe contcntus^ i 
ab dmplific^tionibus^db dffeuerabonihus , ifimUibus ex* I 
emplis,fentcntijSyepiphonemAtiSyfkbulk,dpoicgiS^dllu 
fionibus^fhcetijs tcmperet. Nifi quid horm itx etit neccf 
fmm,ut dtr4 fld^tim omittt ncn qucdtAtcm ab omm* 
ius figuris^qwe uddmpUm^uel iUtijirem, uel dcre^uel LIBER SECVNDVS. 251 

emMinyUel iumdum reddunt or<ifxonem , S^neatr 
Kem eande ne dijs atq; dijs fbrmis traBxt , er iti finn 
uerhisfigmfiantim explicetyUt tmlw plmnteUi^ 
^tur quA audutur^v aliud ex aUo colli^ pojjit. Cotrx 
qui oopiam }equetur:,fm§du dilMrefludehit his fermc 
qu^^s dixirahonihu^* 

^Quidutrohiq^uitAndum. 
Atcmeatu^rq^ne^qtwdfirefit.afjvSkitmemfinU ^g^^ 
tmAuitiadeUhatur. Breuit:^tis amtor uideat ne t^ttic^ 
hoc agityUt paua dic^t ^fed ut optmi^ quim potefl paum ^ 
djfimis*EtmpU(xtUomericuYniUud7r<xv^<xrpiv e(^ ^ 
dempUotaty^hoc quodprotmusfequiturjx}^ p,oi% 
^oL>\iyiu:iC^JE.tcdprohmr 6ir7roX\;fiu&oc;^noprs nr-^ 
termitt^.t.O' hoc quod fhtm fuhijdtur,ou<j^ cccf^ctjuccf /'-^ '-^; 
TDiTTHCi . Num mhil ceque conuenit hreuiloqufntiac^i ^ ^ 
uerhorum proprieiiisc^ele^ntii' Cuiftaaxfjeritfimm 
piidtasyfkdle uit:^hmrohfcurttasyUitim,quod pUruq^ 
hreuit^ktis ^iidim comi^ri confueutt • A t hic rurfu/m uim 
dendumne jrt^fatorattojuw nuUis afjvihhm mflanu 
mtur. Vroinde res itA ponetur antc oculos^ ut per fe ncn 
nuUos aculeos tidte mfipt animis * Tu/m omnia Attico lc 
pore condiendct eruniAUud in primis cxuenduw^ne hre 
uitatis fHidio mo^ffxria didu pr^ternutt^muA • Ccn ^ 
tra qui coptm petxt , dcleSlum i^m adhiheat opor^ 
tetyZ7 uerhorwm , CT* rerum cr figuraru/m . Ne ratio» 
nesfm fi^tdes ^exempU parumidoneayfcntentie fri* DE RERVM COPIA Lh IL 

gfdfif , exairfus <ec{uo lon^res , pdrumque tempefliuiji 
ne Schemti durm dffedatA.Qgdproptcr ordinisac d 
f^ofUtonis^fmmS, oporttt hdbere rdtionem^ne rcrum in 
digc(h turhdytotm fermoperturhdtus fit er confiifdneui 
Et uhiq^ tedim wnrietAte^ iucundMte, rifuc^ lewkndm* 
Vdrictds potifjimm petitur ifi^ris^o^dh eifde iucum 
ditds ♦ Kifis db hispricceptis qu£ trddtdit Cicero . Sunt 
auto^p^^ltdres pdrtium wirietntes non ttegli^nd<e. 
Troinde€xpedietplurimdsexordioruformldsin,pm 
ptu hdbere^Sunt cr mrrationis ccmplures mcdiy funt 
ar^imemtionm diuerf^fvrmie^nec^fimplcx dffvik» 
m nAturdy fed hac krhetoruprteoeptis petAntur.opor* 
tet^Admmendm hoc quoq^^ne quouisin locopdrem oom 
pidm^fj^^kmus^Sunt emm qu/ddm fkrtlid* Verm re , 
liilisbis^qu^ nditurd coptdm non ddmittunt , pdrtcs nw: , 
ximefoemdd/i dc trdShbiles deligimus*Ntfi fvrte perit 
clitiindidutQfkntAndtin^nijmjf^^^ 
fmfcsLyquqddiunt^lephmm fko^re.Qucm<xdmodm 
lEduorinusfibrim^SyneftusfSiluitim^nos Stultiddm E/;» 
comio, ^-dncormAldmm Uuddutmm in prouerUjs. 
Scdin^xercendodeturuenidyfiluxtiriet ddolefcens 
C<etermuUnjonluditurfedresferidcmpericu 
lo d^tur^ibi rhetor non fhiltus^ddhtbito conftm 
lip^copt^ niQduex ublit^te c^iufjk metietur* 
F I N I S. 

D E S» 
DES^ ERAS" 

Kotcrodamo^ Ucohus Vumphelmgus Seletfhnus 
nomine Soddit^tis lit^uri<e Ar^nUnen.S.'D. 

VMENTO NONNVNa 
quummeptiari^m^nticie CTfurd 
ndemponuniur^fic crmihiuetc 
ranoy nunufq^ idoneoySodalitAs 
litcruria apud Ar^ntorucu id 
onerismpofuitiUtteoimncmi* 

ne fduu iuhedm^tibibene cffe ex 

cpixm^tuas litxr^Ks qua fhtus tut mboresms effidat , dd 
nos ,'ppcdienuttedM expojhile.Credimus te quoq^ l B4 
fdiefi gymnAfiQ humimter exoeptu^atq^ phenigne fbmn 
Yi ktcr doSbs doHifimu^Vr£dpue uero'mcoui£hi pht 
lofophico mhil tihi^qi' tucudMte prcefkre pofiit^heatii 
'sihen^nu^qui tt alioqum coUt^amAt^ohferudit^fj^eramu^ 
ne^turu . Commendatfefe tihi uniuerfa nofira SodalitAs 
literaria^Sehaftianus Brantus^ Jacohm Sturmus^ Thom 
ms KappmyThonusaucupariu^iMatthias Schurcrim 
usjoannes RudalfinguSyStephanuf Tielerus^^loannes 
Guida^Vetrus Hcldungis^Hteronymus Gebuilcrus, 
Joannes Kufcriu^yOtcmirus^O' c^eteriy quorwmnomim 
n^mefiiQunt,0' e^mprimls.Vale.BxArffntoraco^ 
f nm4 Septemhris.Anno M/ D. Xllll. 

Ci, V DESY. k 
iDES^ ERAS^ 

KotcroddLtmS:, U(X)hoYumphelmgOyGcrnimAS 
Germm.Thtoio^ TheolopXittrarum 
fdenb^im^iKr(xru.fdcnUfiinuiyS .D. 

yiD AIS MI VVIM^ 

phelm^fltA tu uoatsi^iij^o, 
ui clitcUd^^quod tibi poti ^imu ad 
mfcribendi datumcfl nc^dut 
Atmihi pUm uidetur itlud,qd^ 
gr^ddtctttTTCi^oi [jncL^cuiVot 
rbv 'linrov hq7ri</^!ov*Nam 
mus humiris aptius ifh fcdiffct fardnd , aut cui rc^m 
hoc nuineris dckgtrc potcrat Ar^ntmnfis lUa fodali* 
m ( fic cnim tu uoghs ) ncn litcratf^imA mdo , fcd cr 
hum^ni^im^^^uimyuimphctt/i^ homrum litcra 
Ywm apud fuos fidlc prmdpiiium omnis hunuin/ipitis an 
tifHtif Nej; ucro oomm^rus eramyUtuos antcuertcrftis 
vfjidoiitcrarum^nilabor hic reccgncfccndi, locupktAn 
diq; mcas AnnotdttonessquAs m NouufcripfimusTcfh 
ntcntum * Ifet totum me fibi affixu/mj ac uclutipifirino atti 
gjfttm habcrcty ut utx etiam cmpicndi dhifitppetAt odu/m 
Hon emm ufque adeo jhipidm cfl E rafinus , ut txm mu 
ditixm m fe henignitAtem^n mteUi^t. Neq^ tAm ohliuwt 
fm,utnon meminerit. Heque txm mdutliSi ut difiimut 

Ut^nec^ AD VVIMPHEIPINGVM* . l^f 
tet^ nep€ tim mgutus % ut npn fro umUjccfletur re» 
fpondere ^ l^mquotiesmihiuenitin meni^enrUmccle» 
briseruditi^inwrm hominum catuSyqumolwjSyUt 
aiutH^ ulnis mnowimho[j^it£mexxperitf^ qum fin^^ 
Urimfuetudims lumdit^tefifjm reficerityqwi;ntAbe9 
mgmts^te^fbuerit , qudnto fhidio^rmdnumfuumwmpk 
xui ftt y quMto mdore , quimque dnm fufjpexeritei^ 
m , hunchomundonemlon^ pofitummfra mdiocrj^ 
i:iUm>quibu/i orn^rit^^mmjo pene onermtofficijSiqum 
hoj^it^iliter dimiferit , quiim ojfidofe produxerit^ p^r* 
tm apud m pudorequodm fuf^doTy quipp^ mki 
wnfdu^:; quJ^mijlktAm mdgmfidsofficijsnon n^om 
deat nojira t^nudt^SyO^a^myqucmadmdmaitVerfip 
us y domiftpetlcx . Partim.Germm£mfir<e gratulor 
qu€ tii^mimltvsytixmextmos gg«4f>cr :(</#i^iWj«S 
f3kmMmJx>3;rm£.^ 

Cr ipfe mihi (cur enim non effwnimmfmm tuim affh 
iiu$fnoT)nonmhil placeo.hUndior^ y.quoduiris lon^ 
prohatij^mis uidcarynon aufim diosre^^batuSyfed cerm 
mnmprobatusfiiijjle*lSljeq; emmufq; adcopcrfricuifro 
tem^tHifla/s laudcSyquasmhiuostribuitiSyagnofam*Et 
Umen nonihil fnueo mis laudtbu^y quas f g) ccrtc fic m 
terpretory ut exijHme m hoc tributAs^ quo uel cxhortiit 
rcmimceffinteyUelammHadderetis paruftrtiyUel ami$ 
cmnudulu uefirii opihiiormretis ac locuplet^retis , 

qm,fi 13<J ERAS. ROT. 

qudfi Hon peimidm modo , uermcfimglortm oportcn 
Uivnt^r dtnlcos iffc communjem. Ummc m^mdido 
j^gfjm^unmiu^^ adulan^ 
tur tAmmtcgrh ncc fimuknt Gcrmni^Dicercm dYnorc 
Upfos^nifi hic ipfc ucfkrinnos dmor c iudido mitus cfn 
fct.Ncc^ cnim 6h id me t^Um iudiafiis > quod mYnodix 
dmArctis^fcd qb id ccepijlis anMrCy quod tdcm iudtaue 
ritis ♦ Atq; utn^m diqwf^m , ludicijucjlrt portionem 
miht pofftmaffcrcrc.NutUm profc^gloridm mdm 
qum Ulium uirorwm ailculisdpprohuri^Vcrii hocnum 
^s dch^o pro ucflris Uudihus^quomnus promercor. 
Siqutdcm merttAmUudcmdliquotics^O' inimiius trihti 
it mintico. Eiusnomine dchcmus mximequodgrdmto 
don^tumfit * Scd Utjinim , fiucrcfidi c^lcsir dddcrc «o» 
luiflis,dchco profiudto^^fiuc putidulti crtffrc^ dchco $ 
cffido . Siucnudd cornicuUm ucflris plumis cxornArc , 
dchco pro hcnignit^te^fiuc fkdt dmor quiddm ii? nos pro 
pcnfior^ut t^lis uidedr^qudlem prtedic^tis^^mss dcbeo 
protiXm ftnguUri hcneuolentid^Siucejlmmcnonnihil 
corwm qux trihuitis, dcbeo pro tAm aandido f iffra^ . 
Idmucro non me |wg^ er iUud uohis dcbcri^quod orna,^ 
tif^imus Ar^ntinenfis Keipuh^ uixrq* pr<efs(iusm^i 
flrdtiiSy qui me prdcfcMm t^m ddnurdndd complc(bbd 
tur humnitAtCyt^m non uulg^ri pr&fcquchdtur homrc^ 
nuncdbfcntcm^ Cr tAm procul db/entcm, fdluti^tiDnis 
offiddprofcquttur.Uc^sfiituru/nt,ut unqudm itlis ueni% 

nidm AD VVIMPHELINGVM/ 257 
,fudm m obliuiommAmmo ipfe mnqua defitum ifhs uen 
re proceres cr mminiffe ^ ^ diHis paritcrac fcriptis 
. pro uirtli celehrare^quibus emoriar^^fi quid wnc^m uel 
expertus fim hummuA.ucl uiderm omniuirtutum^ 
recumulatius. Credemihi VumphelmffmUo fermone 
confequi queamynedm epiftoUyqudntam aninwperfen 
ferm uolupt^ntemyqwinq; lucundum mihifiierit J^eddcu 
Iwmy antique cniuj^tamy ac philofophicce duit^ts uiderc 
fimulacrm.tot egregos optinMtcs^ uel ipfa^^quodaiuty 
frontt^ totoq^ ccrporis hahm ^fwgularemprudentiam, 
fmnuxm mtegrikitcm^ac plane vuiefhtcm quadam pr<c 
fefirentes , fed mlra condit^m mcdeftia.Vcclicem fefbre 
put^tapud Uomcrm A^memncn fi fihidexmccntin^ 
^nt Nejiori fmles . O fcepiu^fccliccm Augujbffimwnt 
LAA':^lMlLlANVM:,cuitotfintinmt'aRepub* 
J^e^res , uel potius Sdptones Catones 5 aut fi quid 
his quoq^ uel fapientiu^.uel incorruptus.Si qudndo gra ^ 
mtAtcmhominucontcmplahar^pYorfiisuetcres iUos Ari^ 
opa^tAs mihi uidere uideharSi mru mtcgrit^tem mul 
tos ArifHdes uidere me put^ham* Si mores pladdos ac 
fedatosymcros Fahio^ imAtQmhar ^Kurfu^ uhi uidu^ et 
cultuSyfohriam mundidemy mtidam fi-ugilmtcm perz 
pendebam.Frifcorm Laocdcenwnienfim im^^ qu£9 
damohuerfahatur animo.Demm quoties kfj^io^em^ut 
mra qwidam tcmperatura jkfim effct.ut uidj^im cr 
feuerit^tem condiret morm comit!is,Qrcomitixtem orn^ 

retgra Ij8 EKAS. TLOT: 

imsAUA<luondam luuiatij^im Niafilicnfim Kcf^m 
fcfe luAis repYdcfcntxUt ^ qu^e mim moiis Kom^nm 
difdplmm^ cum gr^corm urbdnitxtc oopuUffc /c gtur, 
prorfufquc hisfiiij^cmftitutis^ut ab uua uirtutcomnium 
Ciuilim cxcmpla omnia pcti poffcnt.Lmt apud uos ya 
Utt^duitAtc, mSkirm laudMrm dotcs conf^iccrc. 
Kom^mrm difdplimm, Athcnienfium fapicnttant y 
iMo^dicmoniorm conuncntiam, Maioremrmmx)dumme 
dckShhatmirijicusiUc rcrm mo^ntuSyCX diucvfvpvii 
fnisuclutifonism fmmAmmodulatusconcordiam. Vi* 
deham tot fenes abfc\uc trijHaa^totimd^nihus iUujlrcsf 
ahjquefr^ytotpotcntes ahfqucfupcrdlio^ totplcbcios, 
cUri^imormherom orndtos utmtbus ^ txntmho* 
minum numerum fm uUa turha^Dcniquc uidcbmMc 
mrcham abfquc tyrannidc. Arifbcratiam fme fkEii^ 
nibm^Dcmocratiam fine tumultu^opcs ahfquc luxu^foc 
Ititi^tcm ahfque proc^dt^tc. Qnid hac Harmnia co^^ 
ripotcflfxlidusf VtmAmm humfmodi Kcmpu.Diuim 
Vlato tbi conti§fJct'mddcrc.Hic nimirm hic licuijfctiU 
Idmtuamdmtixtemucrcfocliccmmjtitucrc.DimsUicro 
nymusmcpi^lafkcundij^inM^^paritero^erudittj^im^, 
quam ad Geruntiam fcripfit de Mon^§imia mclytdt duit 
ms ijHiis fiM mentionem^ utmtcUis^s olm^i^no^ 
hilcm^ camcy tm l Barbaris eucrfam deplorat. QMi 
fi nunc eandcm conf^iccrct f Vn^m trtbus irrignam flu 
uijs^jic tnmt9,mpfic (^opihas jlorcnicm a-duthwsM* 

per omm AD VVIMPHELINGVM» 2^S> 

perommtAlibmorMtAmm^ i cit^libuiQiheTMm 
mnpro(xribu4 f An non lUi nomen comnuit^ret , prd({^ 
krffntorato^AuratAmappeUaretf Addehis ^ quoddh 
utm im pacefrumr mnvms ab expilatmibu^^ 'mrm ^ 
ms dh mfamj?ms beUoru/m tuimltibus j quibus iam atl» 
nisaliquot nMndusfire mifotur unmerfus^ Vruitur ckt 
mntijiimo pfmipe M.A'KIMILI A N O, cumspo» 
ttndam non aliterfentiti nifi cum lUius benignit^te fapien 
tiaque luuAtur^ Atquehi€c demum ucre mAgno Imperd 
tore diguA laus. Vt emm mundus hic dei potentiam non 
dlijs modis experituTy qum iUiu$ in fe bemfimtia^ 
itApulcherrimum ejlimpertum, quod dtnum libertA» 
ikm tuetur y non opprimlt ^quod opes fuorwm au^, ncn 
ex^rmin^y quod omniareddttflorentiora^ Uuiujmcdi 
ejlfmminunuYiis mperium inundwm^Uuiufmodi anit 
Vftim corpu^M ubiq; projit^Udat hufqua. Verum hifct 
de rebus dabitur alibi locus oopiofiu^^ O' exa£Hws d0^ 
rendiAamdudm finem ext(gt epi^la^ mterpeUan^ 
mttnnij^t labores^Vroindefic ut egregijs ijlis,^ optit 
tncdemc meritis prim^tibus^ncmn^tm aut Clarij^ima 
uiroHenricoln^ldoyArffntine.rcip.pr^fv^h nw/on» 
reUqfq^,panribus optimc dc me meritiSy uid ^im meo ncie 
falute annudcs . er ft erit qd' meo fbidto^mcps literiSy 
ma mdujlria pr<s^ri po j^it , td totu tflis audaikr cx 
tnc poUiocaris.Ad haec mAgnope te ro^^ut eleghj<im!i 
ittafodalitAtej7oc ejiJ^ufarH (^Gritiaru om coUe^u, 1^0 ERAS. ROT^ 

dilis^nti^immkrefalutcs ucrhkynonUtutim incompdt 
^rti^iLem iUm imicmm Ucohm Stitmim^quimicru 
^ -im^fsQm^rnorm lUufiratintegrmtey iu^uentutcmormt 
: femli mcrm grauit^te^ dodrinAm haud qwujuSi u/ul^ 
rem mcredihili mcdejik mire condecorat. DcmdeThoi 
mm Kappim.ipfis oculisyipfo uultU:>fu4,uittitem 
doremm^nij pr<efe fircntcm. Thomm ttem Aucupartn 
im^qucm e^fam uel ch hoc laurea dignum exi fiim, 
quod ah omni fiifhi lon^fit alienif^ims , ojd morhofire 
^nushoc hominum mdejms ohnoxim ^'Bmccum plu^ 
l^^t rimifidamytAmequopartiu^laudemotpfe^ttmc^u^^^ 
^ui m fuo oirmine laudarit^non diam quauereyfed^r 
fws amntij^im*lje quis iUud m nos iadatyMutuH muU 
fcsihunt*Ad hac Matthiam Schurerim uirm^ cualijs 
tmltis nominibusegre^e charu mihi,tum hoc etiam cha 
rtorem quod hwnc quo(^firtilis iUa tot erudttorum homi 
mm^ tot foclidm m^niormedidit Selefhdimycui 
V heatm Khemimm^v loannem Sapidm dcheo.ct 
ipjimdemq; VumphelmgmMatthiamiQtur^uef 
hemntcr amm^mrtto diciiirftrrm^cradamntemff 
■^rempi^^ 

ficijsad amidtiam prouomit, nec^ comittAmy ut anim 
jcertefhidtoq^ fuperatus uidear^etiam fi iUe pricres occu^ 
pauit. PffequAr aliquadocrofficijs^fimdo non defint 
anim uires Adhiccfalut^his accuratij^im Bieronymu 
Gebuilerim^m oim quos adhuc uidermhumnif» 

ftmm» . AD VVIMPHELINGVM- 24I 

fmmiquimfmlaudihu^^doHijfimisciuidem 
planCyUt Gcrmnu^^mnediatn^Uiim{fimiSy adcceUi 
ufq^ uexity er fic oratioftis fuds pY^eftigijs mlhi mpofuit 
utprorfusipfcmhiuidereraUqmd cffc^uix^j pojlbis 
dum ad me rcdierim^quis effcm agnofccns*Prctcrca lo» 
(tnitemKudalphin^mplane fjLoua^iKcivcTDV iwnar 
tefolm:,fcd morihus^ hoccjl fifHuiffimm er compo 
fui{fimm,qui me unA cm Hicronymo ad proximm di 
uerforim cflprofccutus • Nf^* prnetcribis Otomrm^ 
homincm dtraofknt^tionem^ut mihiutdctur^cruditm^ 
i^ui m fuis totics uocem rtvMntibus annis^ ut ucl Lufdm 
niam umarentyadco delcSt^uitM diuina, quddam uolup 
rapti uidcrcmurJEadcm opcra falutAbis optimd f^ei 
imcnem loannem Kuferiminojlri ut uifus cft (hidiofif 
fmm, Itemclc^ntffimosiuMcnes Stephanum Ticlerti 
loannem Guidam > Pctrm Ucldwngm y^ut finiam^ 
c<etcros omMs ^qmwiJ^^^fimmm^ 
mmorta pr<emdifS4ntimis-p(mtifJ^^ efi^ac 
fcmpcr crit.NamScbafHantm Brant^ ut eximium.cxt 
tra omnem cr ordinem CT ak^un pono . Qucm c g5 ui^ 
rm mi Vuimphelm^^tAnti f^do^ficamjOyfic fufj^idofic 
ucneror^^ut mgm. qu^edamfalidt^itis pars acceffiffc rd 
hi uidcatur^quod lUm coram mtucriycoram aUoqui.O' 
amplcch contiffrit * Jam quodfdrccupiSy quomodo rclim 
quAim itcr fuccefjcrit.paucis aodpc.Ad opptdm Sclcfh 
dicnfc tuam patrtam jHtdt^r perucni • ibi continuo pri* 

R mvrcs mres Kcip^huud fdo aum Indido de meo dduentu fk^ 
certiorcsypcr publicim nundm trcUexquifitiffiml uini 
ntifere ant^ros^^^Kcnijnoic^yfcd cos mt^ros^ut ucldecc 
iricongijsfatis cffe pojfint.lnuit^rum adprandiu indic 
pofkru uerti excufauiipropcras ad hoc ne^dii^ in quo 
nunc fm*\oanncs Sapidm^tuui in litsris dmmii:,qui tc 
tnoribus quoc^ mire refirt , qui^; te non fecm ac patrcm 
X7am^t c^fulj^idt.Bafileam uf<^ noseflprofecutui^lU 
lic admmcram howine^ne me proderetydeleChri me 
paucis atniailhyfcdexquifitis acdeh\l:i^.?r'mmitA(p 
mn aderant alij,quJimhi quos m^tme uoleham Beatm 
RheMnm , cuius f gj prudenti modeftia , cr accrrimpi^ 
Itixris ludidouehement^r deleSior^nec efh quicqu^mhH 
ius quotidianAconfietiidine mihi iucundmi ♦ Itcm Geran 
dm Lifirim medic<e rei,non uul^ritcr pentrn:, ad h<ec 
latin(eygr£C£y v hehraicae litcrauirae pulchregn^rmp 
Deniq^iwuenis admeam^ndum m.tm .AdhaecBruno 
Amorbacchim fingulari doilrinA tnlinguis O' hicAo* 
dnni ^robem reddidi literas ub Erafmo miffas , addcns 
efJemihicmeofkmiliarmtcmarBiffinMm. AbeodB dc 
tdendis iUim lucubratiombm ne^cijfmm^m mihi oonh 
iniffamyUt quicciuid egfJemM perindeut ab Erafmo g?a 
flmyratmforcDemq; m iUi adeo findlem y ut qui m 
aideretyErafnm uidcretJs pofku rifit tnteUcih^ fraut 
de . Soa^r Frohenijrefblutis omnibmy qu^e debebantur 
in diucrforio^ws um cmequh acfardnii^in fu4s (^dcs 

truduxit AD VVIMPHELINGVM* 24J 

tfdduxit !p6llhidmm huim AcAdem<e do^res per 
Tbcologica profiffiohis Beanm y er altcrm ^uendi 
in pofkrum diem nos dd ccewnm uooirmt . Aderant ois 
minimfiiadtAtwmM uocsLnt dodores ♦ Aderat er Lun 
doutcm Bcrui^uut fi Utne muis VrftaJ^uim Aademi<c 
Ke^hr^upud Partfios The^c^cm Uurem ajjecutus^ 
utr £tAtc c^utdemuirens adhuc^fed ea doclrtm, , ea uit^e 
aJHmonia^ea denicj^ prudentiapUt extflime eurn non miU 
^redecusfu^^rnuimieappofiturum.EfteriimBafilis 
enfis^qwim urhem^O' alia^ ncn kicelehrem, doB^ffimu^ 
iUe Guiltelmm Copu^ ^ alter ncftritempis Hippocrates^ 
fu er morthus Ufxris lUuftrauit^utnuUi nchilifftmis 
rm ccdere dcheat^Brant me quotidianis offxijsoncra» 
turt.ni tam acdndm ad Uhorem i^fHtutm^rc^ffemyUtl 
rne mihirclmqucrent* ConUilit huc fefe ncfiriutfendi 
mffay loannes GaUtwirius , uir udria dodrin^ pradi* 
iuSyad hccc rnorth^ dodrtm. dtgnis^Bfl hic quoq^ Poe fet 
laureatu^yGUreanus nure andidu^^acftfUuu^^^optit 
ni£ fpet tuuenis* Ah Vdalrtco SafiOyqui frthur^ nugnd* 
cm Uude le^s Ccefareas profitctur.unas atq* altcras ac 
api litcra^ , ex quihus mihi perj^iare uideor , hominjem 
non t^ntm eruditm-, er elcquetsm^ uermetiam raro 
quodam in^nij andorc ^ ac fingnUri prjedttu pruden^ 
ta. Audto pafftm apud Gernuncs effe uiros elcgatcr eru 
dttoSyquo mhi nugisac m^gisarrtdct^et adluhefdt mihi 
mea Germinia , qua p/gei ac pudet ta fero cognitafiiiffe. 

R ij ^rcmde 244 ERAS. ROT* 

Tromde fkdk pofjm addud^ut bic hyeme , ufcj^di \dm 
Mdrtids^DelndccDnfictis qu<e uoloin ItAlia ne^cijs , ad 
idus Maids uos reuifam^Atc^ tdfkdam lubentiu^^fiuem 
lut de eodemyquod aiunt^oleoyeademque opera^ umer» 
fds lucubrationes meas hybernishis mienfihmhccatemit^ 
tsre.Ada^rm opus iam excudiycocptwm efl.Superefi 
J<lomm Tefh^nemwm k m€ uerfm ^c^e re^one grdet 
cm^und, cm ncflris in lUud annotAmentisTum epifh» 
l<e diui UtcronymiJi nobis rccogfdt<e , ^ i fuppofiticijs 
acnctis repur^t<e , necmn cr fcholijs noflris tUuftra^ 
t£.Vr£tXYea Senec<e oratorisomnia fcrtpt^ non fine m 
xmis fudortbminobis emdculatA^Fort^^ffts cr fcholto» 
rmnonnihil adijdemus ^fi dabiturodm*Sunt cr dia 
minutulaj de quibm minus folidti fimus , qu^e ft fufdptet 
hic Chalcographus^abdemusnos tejhidtnmritUincn ad 
fomnm^fcd ut toti uerfetmrm hoc ne^do.Ex Ifet/w re 
duces^uti lf>eroJtes dliquot falutAndis, cr cognofcendis 
^ Cermm£proo^ribusfumemi^.Namhosuereproa:rcs 
^r^rf^« txiftimo , non quifunes aurcos coUo drcunftrunt , quic^ 
partetes uefhhula pidis mdtorm inMgmfo^ ora 
mnt^fedquiuerisacfuisboniSyhoccfteruditione^mGri 
huSyehquentia patrta pudm ^ ac fuos non folu iUuftrant^ 
fed etia adiwuant^Epifccpo Bafilienft mndutiitas reddt* 
di li^rasyin quibus frdle conijdo^mhtl altud effe g amia 
qu^dm de Erafmo nundadu , utde qua ftm ambttiofus* 

Atprtt AD VVIMPHELING VM. 24f 
Atprimmnon dderat m h<xc urheMi/nc oMfionem o» 
tnnem fu^o^quie m k libris duocctM mn tu grdtuUbe* 
risErafmtuo^qutprcpidd Junone^z^r llithia^ftltdtsr 
enixui eftf Audisfoccundtt^tcmmdm, ciutf<epius parim 
m quimipfi cumcuti^Quoq^ m^s grdtuleris, edidifoc 
tumfdxeu^non ftne Idboriojifimis nixibus. M mihifem 
perfkuedtLudnAnu Vumphclm^^ Ludis /mqutes ^in 
re tAm miferd f Qut minus qum Socrdtes.qui lookns bi 
hit dcutAmJoc^ns mrtuus eft*Abfolutifimwni uirwm D* 
lOANNEM E V r H L T N to^ Utrrk.tot M^i^ 
prteditum^ ut plura corda ^ qudm Bnnimhdbereuide dM 
tuiuunicum^mdfententia^whus Germm^decusylumn 
e2r ornAmntwmy t^m procul hmc abeffe doleo , ut agre 
litcris etidm coUoqui liccat. Sapidum cum uiderem d nc» 
his uix auelli pojje, Tetrdfiicbo fmconfolatus ^ er quo 
pignus effet charius amntiyUel deamntt^dc depereun 
tt m^s^mis digtisfcripfi:, td ad temitw.Mitto er hoc 
quodexitinerefcripferamddmcopdrdbilem uiruw Se 
bdftianum Brdnt^Ndmmeouoculas altquotimtAui.Ad 
ied , quod ad Aucupariwm non fcrtpferam 5 fed effuticm 
rdm^Porrotcmpus^O' res altqwindo fuppedttsibttoans 
ftonemidonedmtcftificadianimum nmm ergiproccres 
urbis A r^nUnenfts . Sdlut^ uenerdhilem domimim Vrto 
remlodnnitAm^dmicum tuwm.Bene uAle^f-atcrhonordn 
dcy er dmios incomparabtlis^Bdfilca^ undcdm Cdlen^ 
ddsOihbris. D. XIIIL 

R lij ADSE* AD SEBASTIANVM BRANT 
Phaledm^ ErafnuKotcrodm. 

OrrJ,runt alios fu£ Cdmocnce 
Ormis ipfe hias mgs Carno^MS 
Multos patria rcddidit celchrcs 
Vrhcm tu onlchrm , cclchriorcm 
Multo conjUttiis SchafHrne 
iMgwi y morihus , cruditione 
Lihris^^cDnfilio^fcuerit^ts* 
Siccumfamrc plurimorcpcndis 
Acceptum decus y e tuouid jim 
lUuflransy patriamq^Mt^rafcj;. 

AD lOANNEM SAPIDVM 
/uwmymdifceffu* 

Quandodillrahimur ahfcns ahfctttisErafmi 
Candidc loannes hoc tiht pigms hahcy 

Qgo^ »Mgx fpadum feiun^t corpora noflra 
^utuu^ hoc propm peihra iwn^t amor 

PRAESTANTI ET CLARISSIMO 
utro DJ:)efyderio Erafmjj Rotcrodarito^Tho^ 
YMs Dtdtmas AucuparimjPoetALSureatus. 

Teutofdce f^lcndor^ decus.or lux.palmAC^ tcrr<e 
I«trr Germms glonaprim^uiros Inkr er e^e^o^ falue prtejknthr omnes 

Quos nojlroPaUiis tcmpore doB^ dedit 
Sit tuu^ dducntu^ foclix , prtefcntM. fdud,, 

Gaudet m aduentu turha diferts^ tuo 
G4ud€t,0'exultAt, lubilatMt^tur^oudt^; 

^xdptens cclehri nomen horwre mum 
Te gmuit Phoehu^ym^gms nutriuit ApoUo 

Lctihuitq^ fuo facra Minerwn fim. 
Tc coUt.ohfcrudt^ucnermrykoncratfamit^ 

CommrJ. uoto ^ iam fhidiofa cohors* FINIS* MOGVNTIAE EX AEDIBVS 10« 
ANNIS SCHOEFFER MEN» 
SE AVGVSTO ANNO 
M, D. XXI. ^^ fP^ ^ ''^^^^ ^JfT** ^f-y*'^-^-' r 1 
:-.'Vv«v^-^